Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Raja-raja 11 >> 

1Maéga makkunrai laing napoji Salomo. Ri lainnaé ana’na arung Maséré, kawing towi Salomo sibawa makkunrai-makkunrai Hét-é, Moab-é, Amongngé, Edongngé sibawa Sidongngé.

2PUWANGNGE pura mapparéntangngi makkedaé dé’ nawedding tau Israélié kawing campurang sibawa bangsa-bangsaéro, saba’ mennang ritu nassabariwi matu tau Israélié nassompa déwata-déwata laing. Namuni makkuwaro, nakawingi muwi Salomo makkunrai-makkunrai laingngé.

3Engka 700 ana’ arung iya nakawingiyé Salomo, sibawa engkato 300 gundi’na. Iyanaro sining bainéna nassabariwi Salomo nasalaiwi Allataala,

4angkanna wettunna macowani naulléi mennang palécéi sompai déwata-déwata laingngé. Daud, ambo’na Salomo, matinului lao ri PUWANGNGE, Allataalana, iyakiya Salomo dé’ napada ambo’na.

5Nasompai Salomo Asytorét, déwinna bangsa Sidongngé, sibawato Molokh déwa iya péjariyéngngi péneddingngé iya nasompaé bangsa Amongngé.

6Makkuwaniro Salomo madosa lao ri PUWANGNGE. Daud, ambo’na Salomo naccowériwi PUWANGNGE sibawa sukku atinna, iyakiya Salomo dé’ napada-pada iyaro.

7Ri tompo bulu seddé alauna Yérusalém, patettongngi onrong assompang untu’ Kamos, déwatana tau Moab-é, sibawa untu’ Molokh, déwatana tau Amongngé — iya duwanna déwata iya mappakaciddi-ciddi’é.

8Patettong towi Salomo onrong-ngonrong naonroiyé sining bainéna iya bangsa laingngéro wedding mattunu dupa, sibawa makkasuwiyang akkarobangeng untu’ déwata-déwatana muto mennang.

9Wékkaduwani PUWANGNGE, Allataalana Israélié, mappaitangngi aléna lao ri Salomo sibawa paréngngerangiwi makkedaé dé’ nawedding massompa déwata-déwata laing, iyakiya dé’ Salomo naturusiwi PUWANGNGE. Mala nasalaiwi PUWANGNGE, angkanna macayii PUWANGNGE lao ri aléna.

10(11:9)

11Makkedai PUWANGNGE, "Nasaba mainge’ko majjalékkaiwi assijancimmu sibawa Iyya nadé’ muturusiwi parénta-parénta-Ku, maélo-Ka sitta’i iyaro akkarungengngé polé ri iko, sibawa mabbéréyangngi lao riséddié pegawémmu.

12Namuni makkuwaro, nasaba ambo’mu Daud, dé’ Upogau’i gau’éro ri wettu tuwomu. Ri wettu apparéntanna ana’ worowanému, nappai Upogau’.

13Iyakiya dé’ naiya maneng akkarungengngéro Usitta matu polé ri aléna. Nasaba atak-Ku Daud, sibawa nasaba Yérusalém iya puraé Upancaji kotakuro, maélo-Ka sésai séddi suku untu’ ana’ worowanému."

14PUWANGNGE mébbui Hadad, séddiwi wijanna arung Edom, musui Arung Salomo.

15Maitta ri wettu dé’naparo, purana Arung Daud patunru’i Edom, Yoab, pallima tentarana Arung Daud, lao ri Edom untu’ kuburu’i sining taunna iya maté. Enneng uleng ittana aléna sibawa ana’ buwana monro ri Edom. Na ri laleng wettuéro nauno manengngi mennang tau worowané kuwaro.

16(11:15)

17Iyakiya, Hadad iya maloloé mupa wettuéro, lariwi lao ri Maséré silaong siyagangngaré tau Edom, pattumani-pattumaninna ambo’na.

18Joppani mennang polé ri Midian, nainappa lao ri Paran. Kuwaro siyagangngaré tau masséddi sibawa mennang, nainappa silaong mennang lao ri Maséré méwai sita arung Maséré. Iyaro arungngé nawéréngngi Hadad bola sibawa tana untu’ naonroi enrengngé nakkatuwo-katuwoi.

19Namancajina Hadad sellao makessinna arungngé, angkanna nabbéréyang ipana arungngé, iyanaritu anrinna Tahpenes bainéna arungngé, lao ri Hadad untu’ mancaji bainéna.

20Nainappa iyaro bainéna Hadad jajiyangngi séddi ana’ worowané iya nawéréngngé aseng Genubat. Iyaé ana’é ripawekke’i ri indo’na muto sibawa monroi ri saorajaé silaong ana’-ana’ worowanéna arungngé.

21Wettunna Hadad tarima karéba makkedaé maténi Arung Daud, sibawa Yoab, pallima tentarana Israélié maté toni, makkedani Hadad lao ri arung Maséré, "Palalona lisu ri tana assalekku."

22Nakkutana arungngé, "Magi? Akurangekkoga kuwaé, angkanna maéloko lisu ri tana assalemmu?" Nametté Hadad, "Dé’ uwakurangeng aga-aga, iyakiya leppessakka lao." Nalisuna ri tana assalenna.

23Naébbu towi Allataala Rézon, ana’na Elyada, musui Salomo. Rézon iyanaritu ata iya lariyé polé ri puwanna iyanaritu Arung Hadadézer polé ri Zoba.

24Engka naengka nacaui Arung Daud iyaé Hadadézer sibawa mpunoi sellao-sellaona Hadadézer polé ri Siria. Iyaro wettué lariwi Rézon polé ri Hadadézer sibawa paddeppungengngi sining tauwé nainappa mancaji kapala garembolang. Laoni aléna sibawa ana’ buwana ri Damsyik nainappa monro ri kotaéro. Kuwaniro ana’ buwana makkai mancaji arung Siria.

25Pada-pada Hadad, Arung Rézon namusu towi Israélié ri wettu tuwona mupa Salomo, sibawa kacaui iyaro wanuwaé.

26Tau laing iya maronta’é méwai Salomo iyanaritu sala séddinna pegawénna iya riyasengngé Yérobéam. Ana’nai Nébat polé ri Zeréda ri Efraim. Jandani indo’na, asenna Zerua.

27Iyanaé curitana passalenna ronta’na Yérobéam. Wettunna tanaé ri seddé yattanna Bolana PUWANGNGE riléwu, sibawa témbo’na kotaé ripédécéngi,

28majjama towi Yérobéam kuwaro. Wettunna naita Salomo makkedaé maccai sibawa mapatoi Yérobéam, nawérénni tanggung jawa’ jennangiwi jamang passaé ri daérana suku Manasyé sibawa Efraim.

29Riséuwaé esso massui Yérobéam polé ri Yérusalém. Ri tengnga laleng ri padangngé rilokkaiwi ri Nabi Ahia polé ri Silo iya wettuéro pakéi jumba baru.

30Nanaludunni Ahia jumbana, sibawa nasapé-sapé’i mancaji seppulo duwa kenné’na.

31Nainappa makkeda lao ri Yérobéam, "Alani seppulo kenné untu’ alému, saba’ PUWANGNGE, Allataalana Israélié, makkeda makkuwaiyé lao ri iko, ‘Maéloka sitta’i akkarungengngéwé polé ri Salomo, nauwérékko seppulo suku.

32Séddi suku tette’i matu ri Salomo, nasaba atak-Ku Daud, sibawa nasaba Yérusalém, iya puraé Upilé polé ri sininna wanuwanna Israélié mancaji kota-Ku.

33Maélo-Ka pogau’i gau’éro nasaba nasalai-Ka Salomo sibawa massompai déwata-déwata, iyanaritu Asytorét, déwinna bangsa Sidongngé, Kamos, déwatana bangsa Moab; sibawa Milkom, déwatana bangsa Amongngé, dé’ naccowériwi élo-Ku Salomo. Dé’ napada-pada ambo’na Daud iya matinulué lao ri Iyya sibawa pogau’i parénta-parénta-Ku.

34Namuni makkuwaro dé’ Uwala manengngi matu iyaro akkarungengngé polé ri aléna. Uleppessangngi matu makuwasa gangka tuwona. Upogau’i iyaro gau’é untu’ atak-Ku Daud, iya puraé Upilé sibawa iya turusiyéngngi hukkung-hukkuk-Ku sibawa parénta-parénta-Ku.

35Iyaé akkarungengngé maélo-Ka malai polé ri ana’ worowanéna Salomo na seppulo suku maélo Uwérékko.

36Iyakiya séddi suku Uleppessang matu ri aléna, kuwammengngi natuli engka séddi tau polé ri wija-wijanna atak-Ku Daud iya mapparéntaé untu’ Iyya ri Yérusalém, kota iya puraé Upilé selaku onrong assompang lao ri Iyya.

37Na iko, Yérobéam, Upancajiko matu arunna Israélié sibawa Upalaloko paréntai sininna daéra iya muwéloriyé.

38Rékko iko, pada-pada atak-Ku Daud, sukku matinulu lao ri Iyya enrengngé tuwo manuru hukkung-hukkuk-Ku, sibawa pésennangiwi atik-Ku ri laleng pogau’i sininna iya Uwapparéntangngé lao ri iko, tuli Usibawakko matu. Maélo-Ka pancajiko arung ri Israélié. Utanggung matu makkedaé wija-wijammu mancajiwi matu arunna Israélié sulléiko, pada-pada iya puraé Upogau’ sibawa Daud.

39Nasaba madosai Salomo, maélo-Ka hukkungngi wija-wijanna Daud, iyakiya dé’ na untu’ mannennungeng.’"

40Wettunna lettu iyaro birittaé ri Salomo; makkuragani mpunoi Yérobéam. Iyakiya lariwi Yérobéam lao ri Arung Sisak ri Maséré, sibawa monro kuwaro narapi maté Salomo.

41Curita laingngé passalenna Salomo, passalenna sininna iya puraé napogau’ sibawa passalenna pangissengenna, purani riyoki ri laleng Riwaya’ Atuwo-tuwonna Salomo.

42Patappulo taung ittana Salomo mapparénta ri Yérusalém untu’ sininna Israélié.

43Nainappa maté sibawa ritampung ri Kota Daud. Nainappa Réhabéam ana’ worowanéna mancaji arung sulléiwi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Raja-raja 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel