Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 14 >> 

Jonatan menjerbu barisan pendjaga

1Pada suatu hari berkatalah Jonatan, putera Sjaul, kepada biduandanja: "Marilah kita menjeberang kebarisan pendjagaan orang2 Felesjet disebelah sana (sela itu)". Hal itu tidak diberitahukannja kepada ajahnja.

2Adapun Sjaul duduk dipeminggiran Gibe'a dibawah pohon delima, jang ada di Migron. Rakjat jang menjertainja berdjumlah lebih kurang enam ratus orang,

3dan Ahia bin Ahitub, saudara Ikabod bin Pinehas bin 'Eli, imam Jahwe di Sjilo itu, membawa efod. Rakjat itu tidak tahu akan kepergian Jonatan.

4Ditengah sela2 jang hendak dilalui Jonatan untuk sampai pada barisan pendjagaan orang2 Felesjet itu, ada hudjung wadas disebelah sini dan hudjung wadas disebelah sana. Jang satu dinamakan Boses dan jang lain Sene.

5Hudjung wadas jang satu ada disebelah utara, berhadapan dengan Mikmas dan jang lain disebelah selatan, berhadapan dengan Geba'.

6Jonatan berkata kepada biduandanja: "Marilah kita menjeberang kebarisan pendjagaan orang berkulup itu. Mungkin Jahwe mau berbuat sesuatu untuk kita. Bagi Jahwe kan tak ada halangan untuk memberi kemenangan entah dengan orang banjak entah dengan orang sedikit".

7Sahut biduanda itu kepadanja: "Berbuatlah apa sadja sekehendak hati tuanku. Hatiku adalah seperti hati tuan".

8Lalu kata Jonatan: "Nah, kita menjeberang menudju ke-orang2 itu dan menjingkap diri kita bagi mereka.

9Djika mereka berkata kepada kita: 'Berhenti, sampai kami datang kepadamu!', maka kita berdiri ditempat kita dan tidak naik kearah mereka.

10Tetapi djika mereka berkata: 'Mari naik sadja!', maka kita naik keatas. Sebab Jahwe sudah menjerahkan mereka kedalam tangan kita, dan itulah alamatnja bagi kita".

11Ketika ke-dua2nja menjingkap dirinja kepada barisan pendjagaan orang2 Felesjet, berkatalah orang2 Felesjet: "Lihat itu, ada orang2 Hibrani keluar dari lubang, tempat mereka bersembunji".

12Dan orang2 barisan pendjagaan itu berseru kepada Jonatan serta biduandanja: "Mari naik sadja! Nanti kami hadjari kamu sesuatu!" Lalu kata Jonatan kepada biduandanja: "Naiklah sadja dibelakangku, sebab Jahwe sudah menjerahkan mereka kedalam tangan Israil!"

13Maka Jonatan naik keatas dengan merangkak dan biduandanja mengikuti dia. Dan orang2 itu rebah dihadapan Jonatan dan biduandanja dibelakangnja membunuh mereka.

14Pukulan pertama, jang diadakan Jonatan serta biduandanja itu, mengenai lebih kurang duapuluh orang.

Pertempuran umum

15Maka timbullah gementar didalam perkemahan (dan) dipadang dan diseluruh barisan pendjagaan dan barisan2 pendjarah itupun gementar pula. Bumipun bergetar dan adalah kebingungan Allah.

16Ketika penindjau2 Sjaul di Geba' Binjamin melihat, bahwa keriuhan didalam perkemahan makin lama makin menghebat,

17berkatalah Sjaul kepada rakjat jang ada sertanja: "Tiliklah dan lihatlah siapa dari antara kita jang telah pergi!" Lalu mereka menilik dan njatalah, bahwa Jonatan serta biduandanja tidak ada.

18Maka kata Sjaul kepada Ahia: "Bawalah peti Allah kemari!" Sebab pada hari itu peti Allah ada pada Israil.

19Sementara Sjaul berbitjara dengan imam itu, keriuhan didalam perkemahan orang2 Felesjet terus menghebat. Karena itu Sjaul berkata kepada imam itu: "Tariklah kembali tanganmu!"

20Lalu berhimpunlah Sjaul dan rakjat jang ada sertanja dan tibalah mereka ditempat pertempuran dan, benar2lah, jang satu menghunus pedang lawan jang lain: keriuhan jang hebat sekali!

21Maka orang2 Hibrani, jang dahulu berhamba kepada orang2 Felesjet dan jang naik keperkemahan bersama dengan mereka, mendurhaka djuga untuk bergabung dengan Israil, jang menjertai Sjaul dan Jonatan.

22Dan semua orang Israil, jang bersembunji dipegunungan Efraim, mendengar, bahwa orang2 Felesjet sedang lari dan lalu merekapun ikut serta dengan mereka dalam pertempuran.

23Demikianlah pada hari itu Israil diselamatkan oleh Jahwe. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet-Awen.

Jonatan melanggar larangan Sjaul

24Ketika pada hari itu orang2 Israil berbaris, Sjaul menjumpahi rakjat, katanja: "Terkutuklah orang jang sebelum petang ini makan barang sesuatu, sebelum aku membalas dendam kepada seteruku". Maka seluruh rakjat tidak mengetjap apa2.

25Tetapi mereka tiba disuatu hutan, dimana madu ada ditanah.

26Rakjat sampai pada sarang itu dan madunja sungguh kelimpahan. Tetapi tak seorangpun menjampaikan tangannja kemulut, sebab rakjat takut akan sumpah itu.

27Tetapi Jonatan tidak mendengar, bahwa ajahnja menjuruh rakjat bersumpah. Maka ia mengulurkan udjung tongkatnja, mentjelupkannja kedalam sarang lebah dan menjampaikan tangannja kemulut. Lalu matanja mulai ber-sinar2 karenanja.

28Tetapi seorang dari antara rakjat menegur dia dengan berkata: "Ajahmu telah menjuruh rakjat bersumpah begini: "Terkutuklah orang jang pada hari ini makan barang sesuatu. Karena itu rakjat sangat penat".

29Sahut Jonatan: "Ajahku telah mendatangkan malapetaka atas negeri kita. Lihat sadja, bagaimana mataku ber-seri2, setelah aku mengetjap madu itu barang sedikit.

30Sekiranja rakjat hari ini makan sesuka hatinja dari barang djarahan, jang didapatinja dari seteru, bukankah kekalahan orang2 Felesjet lebih besar lagi djadinja?"

Rakjat berbuat salah

31Pada hari itu orang2 Felesjet dipukul dari Mikmas sampai ke Ajalon, dan rakjat sangat penat.

32Karena itu rakjat menjerbukan diri pada djarahan. Mereka mengambil domba, sapi dan anak sapi, lalu menjembelihnja begitu sadja ditanah. Dan rakjat mulai memakannja dengan darahnja.

33Ini diberitahukan kepada Sjaul: Rakjat sedang berdosa terhadap Jahwe dengan makan (daging dengan) darahnja". Sahut Sjaul: "Kamu bertjedera! Gulingkanlah kemari batu besar kehadapanku!"

34Lalu Sjaul berkata: "Bertjerai-berailah di-tengah2 rakjat dan katakanlah kepada mereka: 'Tiap2 orang harus mengantar lembu-djantan atau anak-dombanja kehadapanku dan menjembelihnja disini; maka kamu lalu dapat makan tanpa berdosa terhadap Jahwe dengan makan (daging serta) darahnja'. Lalu rakjat satu demi satu mengantar lembu-djantannja, jang telah diperolehnja, kesana dimalam hari dan menjembelihnja disitu.

35Maka Sjaul mendirikan sebuah mesbah bagi Jahwe. Itulah mesbah pertama, jang didirikannja bagi Jahwe.

Jonatan diselamatkan oleh rakjat

36Kemudian kata Sjaul: "Marilah kita malam ini mengedjar orang2 Felesjet kebawah dan merampasi mereka sampai fadjar menjingsing. Djangan seorangpun dari antara mereka kita sisakan!" Maka sahut mereka: "Buatlah sadja sekadar dipandang baik oleh baginda!" "Tetapi imam itu berkata: "Baiklah kita menghadap Allah dahulu!"

37Karena itu Sjaul menanjai Jahwe: "Akan kukedjarkah orang2 Felesjet itu? Akan Kauserahkan kedalam tangan Israilkah mereka itu? Tetapi pada hari itu Ia tidak mendjawab kepadanja.

38Maka Sjaul berkata: "Hai pemimpin2 rakjat, datanglah kamu sekalian kemari dan selidikilah baik2 dengan apa dosa ini terdjadi pada hari ini.

39Demi Jahwe hidup, jang menjelamatkan Israil itu, meski halnja mengenai anakku Jonatan sekalipun, nistjaja ia akan mati". Tetapi tak ada seorangpun dari seluruh rakjat jang mendjawab.

40Lalu katanja kepada segenap Israil: "Berdirilah kamu disebelah sana; aku dan anakku Jonatan akan berdiri disebelah sini". Maka sahut rakjat kepada Sjaul: "Buatlah sadja sekadar dipandang baik oleh baginda".

41Sjaul lalu berkata: "Jahwe, Allah Israil, mengapa gerangan hari ini Engkau tidak mendjawab kepada hambaMu? Djika kesalahan ada padaku atau pada anakku Jonatan, ja Jahwe, Allah Israil, berikanlah Urim, tetapi djika kesalahan itu pada Israil umatMu, berikanlah Tummim!" Sjaul dan Jonatan kena, sedang rakjat luput.

42Maka kata Sjaul: "Buangkanlah sekarang undi diantara aku dengan anakku Jonatan!" Maka kenalah Jonatan.

43Lalu berkatalah Sjaul kepada Jonatan: "Beritahukanlah kepadaku apa jang telah kauperbuat!" Maka Jonatan memberitahukan kepadanja: "Dengan udjung tongkat jang ada ditanganku, aku telah mengetjap madu barang sedikit. Aku sini, aku bersedia mati".

44Maka kata Sjaul: "Semoga Allah berbuat ini dan menambahkan itu kepadaku! Engkau tidak boleh tidak mati, Jonatan!"

45Tetapi rakjat berkata kepada Sjaul: "Haruskah Jonatan mati, jang sudah memperoleh kemenangan jang besar ini di Israil? Se-kali2 tidak! Demi Jahwe hidup, tak sehelai rambutnjapun akan gugur ketanah, sebab pada hari ini ia telah berbuat dengan pertolongan Jahwe". Demikianlah Jonatan dibebaskan oleh rakjat dan tidak djadi mati.

46Lalu Sjaul menghentikan pengedjaran orang2 Felesjet dan orang2 Felesjet pulang kenegerinja.

Ichtisar pemerintahan Sjaul

47Demikianlah Sjaul memiliki keradjaan atas Israil. Ia berperang dengan segala seterunja keliling: dengan Moab, dengan bani 'Amon, dengan Edom, dengan radja Soba dan dengan orang2 Felesjet. Kemanapun ia pergi, ia memperoleh kemenangan.

48Ia melakukan perbuatan2 gagah-berani, memukul 'Amalek dan melepaskan Israil dari genggaman para pendjarahnja.

49Adapun putera2 Sjaul ialah Jonatan, Jisjwi Malkisjua'. Jang tua antara kedua puterinja bernama Merab dan jang muda Mikal.

50Isteri Sjaul bernama Ahino'am binti Ahima'as. Panglimanja bernama Abner, bin Ner, paman Sjaul.

51Sebab Kisj, ajah Sjaul, dan Ner, ajah Abner, adalah anak Abiel.

52Perang dengan orang2 Felesjet adalah berat selama Sjaul hidup. Tiap2 kali Sjaul melihat orang jang gagah perkasa atau orang jang tampan, ia menggabungkan orang itu dengan dirinja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Samuel 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran