Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [FAYH]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 6 >> 

Keturunan Lewi

1INILAH daftar keturunan Lewi. Putra-putra Lewi ialah: Gersom, Kehat, dan Merari.

2Putra-putra Kehat ialah: Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel.

3Anak-anak Amram ialah: Harun, Musa, dan Miryam. Putra-putra Harun ialah: Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar.

4Putra Eleazar ialah Pinehas. Putra Pinehas ialah Abisua.

5Putra Abisua ialah Buki. Putra Buki ialah Uzi.

6Putra Uzi ialah Zerahya. Putra Zerahya ialah Merayot.

7Putra Merayot ialah Amarya Putra Amarya ialah Ahitub.

8Putra Ahitub ialah Zadok. Putra Zadok ialah Ahimaas.

9Putra Ahimaas ialah Azarya. Putra Azarya ialah Yohanan.

10Putra Yohanan ialah Azarya. Ia menjadi Imam Besar di Bait Allah yang didirikan Salomo di Yerusalem.

11Putra Azarya ialah Amarya. Putra Amarya ialah Ahitub.

12Putra Ahitub ialah Zadok. Putra Zadok ialah Salum.

13Putra Salum ialah Hilkia. Putra Hilkia ialah Azarya.

14Putra Azarya ialah Seraya. Putra Seraya ialah Yozadak.

15Ia turut dibawa ke pembuangan ketika TUHAN membiarkan bangsa Yehuda dan penduduk Yerusalem ditawan oleh Nebukadnezar.

16Jadi putra-putra Lewi ialah: Gersom (Gerson), Kehat, dan Merari.

17Putra-putra Gersom ialah: Libni dan Simei.

18Putra-putra Kehat ialah: Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel.

19Putra-putra Merari ialah: Mahli dan Musi. Keturunan Lewi terdiri dari beberapa kaum.

20Inilah kepala-kepala kaum dari bani Gersom: Libni putra Gersom, Yahat putra Libni, Zima putra Yahat,

21Yoah putra Zima, Ido putra Yoah, Zerah putra Ido, Yeatrai putra Zerah.

22Inilah kepala-kepala kaum dari bani Kehat: Aminadab putra Kehat, Korah putra Aminadab, Asir putra Korah,

23Elkana putra Asir, Ebyasaf putra Elkana, Asir putra Ebyasaf,

24Tahat putra Asir, Uriel putra Tahat, Uzia putra Uriel. Saul putra Uzia.

25Putra-putra Elkana ialah Amasai dan Ahimot.

26Putra Ahimot ialah Elkana. Putra Elkana ialah Zofai. Putra Zofai ialah Nahat.

27Putra Nahat ialah Eliab. Putra Eliab ialah Yeroham. Putra Yeroham ialah Elkana.

28Putra-putra Samuel ialah: Yoel, yang sulung dan Abia, yang kedua.

29Inilah kepala-kepala kaum dari bani Merari: Mahli putra Merari, Libni putra Mahli, Simei putra Libni, Uza putra Simei,

30Simea putra Uza, Hagia putra Simea, Asaya putra Hagia.

Para penyanyi di Bait Allah

31Raja Daud telah mengangkat pemimpin-pemimpin para penyanyi untuk memuji Allah di dalam Kemah Suci, setelah ia menaruh tabut perjanjian TUHAN di dalamnya.

32Mula-mula mereka menyanyi di depan Kemah Pertemuan. Setelah Salomo membangun Bait Allah di Yerusalem, mereka terus melaksanakan tugas pelayanan mereka di situ, sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka.

33Inilah nama dan silsilah pemimpin-pemimpin para penyanyi: Heman dari bani Kehat. Ia putra Yoel, cucu Samuel bin Elkana (III) bin Yeroham bin Eliel bin Toah bin Zuf bin Elkana (II) bin Mahat bin Amasai bin Elkana (I) bin Yoel bin Azarya bin Zefanya bin Tahat bin Asir bin Ebyasaf bin Korah bin Yizhar bin Kehat bin Lewi bin Israel.

34(6-33)

35(6-33)

36(6-33)

37(6-33)

38(6-33)

39Kerabat kerja Heman yang pertama, yang berdiri di sebelah kanannya ialah Asaf, saudara sesukunya dari bani Gersom. Asaf ialah putra Berekhya, cucu Simea bin Mikhael bin Baaseya bin Malkia bin Etai bin Zerah bin Adaya bin Etan bin Zima bin Simei bin Yahat bin Gersom bin Lewi.

40(6-39)

41(6-39)

42(6-39)

43(6-39)

44Kerabat kerja Heman yang kedua yang berdiri di sebelah kirinya ialah Etan, saudara sesuku mereka dari bani Merari. Etan adalah putra Kisi, cucu Abdi bin Malukh bin Hasabya bin Amazia bin Hilkia bin Amzi bin Bani bin Semer bin Mahli bin Musi bin Merari bin Lewi.

45(6-44)

46(6-44)

47(6-44)

48Sanak saudara mereka, yaitu semua orang Lewi lainnya, ditetapkan untuk melakukan berbagai tugas lainnya di dalam Kemah Suci.

Keturunan Harun

49Tetapi Harun dan keturunannya menjabat sebagai imam. Tugas mereka ialah mempersembahkan kurban bakaran di mezbah kurban bakaran serta membakar kemenyan di mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala tugas pelayanan lainnya di Tempat Mahakudus. Merekalah yang bertugas mengadakan pendamaian bagi Israel pada Hari Penebusan yang dilaksanakan setahun sekali. Mereka melakukan dengan tepat apa yang diperintahkan oleh Musa, hamba Allah itu.

50Inilah daftar keturunan Harun. Putra Harun ialah Eleazar. Putra Eleazar ialah Pinehas. Putra Pinehas ialah Abisua. Putra Abisua ialah Buki. Putra Buki ialah Uzi. Putra Uzi ialah Zerahya. Putra Zerahya ialah Merayot. Putra Merayot ialah Amarya. Putra Amarya ialah Ahitub. Putra Ahitub ialah Zadok. Putra Zadok ialah Ahimaas.

51(6-50)

52(6-50)

53(6-50)

Kota-kota orang Lewi

54Inilah catatan tentang kota-kota serta tanah yang ditetapkan sebagai tempat kediaman keturunan Harun yang termasuk bani Kehat, yaitu:

55Hebron di Tanah Yehuda, dengan padang rumput di sekelilingnya, tetapi ladang-ladang dan desa-desanya diberikan kepada Kaleb putra Yefune.

56(6-55)

57Kepada mereka juga diberikan Kota Perlindungan Hebron, Libna, Yatir, Estemoa, Hilen, Debir, Asan, dan Bet-Semes, dengan padang rumput di sekelilingnya.

58(6-57)

59(6-57)

60Tiga belas kota lainnya masing-masing dengan padang rumput di sekelilingnya -- termasuk Geba, Alemet, dan Anatot -- adalah milik suku Benyamin yang diberikan kepada para imam.

61Kemudian tanah yang menjadi milik bani Kehat lainnya ditetapkan melalui undian. Mereka mendapat sepuluh kota dari setengah suku Manasye.

62Bani Gersom mendapat tiga belas kota di daerah Basan dari suku Isakhar, suku Asyer, suku Naftali, dan suku Manasye.

63Bani Merari mendapat dua belas kota dari suku Ruben, suku Gad, dan suku Zebulon melalui undian.

64Suku Lewi mendapat beberapa kota dengan padang rumput di sekelilingnya yang kemudian diberi nama baru. Suku Yehuda, suku Simeon, dan suku Benyamin, memberikan beberapa kota kepada suku Lewi melalui undian.

65(6-64)

66Suku Efraim memberikan kepada bani Kehat kota-kota perlindungan ini: Sikhem di Gunung Efraim, Gezer, Yokmeam, Bet-Horon, Ayalon, Gat-Rimon, masing-masing dengan padang rumput di sekelilingnya.

67(6-66)

68(6-66)

69(6-66)

70Setengah suku Manasye memberikan kepada bani Kehat dua kota perlindungan, Aner dan Bileam, masing-masing dengan padang rumput di sekelilingnya.

71Setengah suku Manasye juga memberikan kepada bani Gersom dua kota perlindungan, yaitu Golan di Basan dan Asytarot, masing-masing dengan padang rumput di sekelilingnya.

72Suku Isakhar memberikan kepada mereka Kedesy, Daberat,

73Ramot, dan Anem, masing-masing dengan padang rumput di sekelilingnya.

74Suku Asyer memberikan kepada mereka Masal, Abdon,

75Hukok, dan Rehob, masing-masing dengan padang rumput di sekelilingnya.

76Suku Naftali memberikan kepada mereka Kedesy di Galilea, Hamon, dan Kiryataim, masing-masing dengan padang rumput di sekelilingnya.

77Suku Zebulon memberikan kepada bani Merari Rimono dan Tabor sebagai kota-kota perlindungan, masing-masing dengan padang rumput di sekelilingnya.

78Di seberang Sungai Yordan, yang berhadapan dengan Yerikho, suku Ruben memberikan kepada mereka Bezer yang di padang gurun, Yahas, Kedemot, dan Mefaat, masing-masing dengan padang rumput di sekelilingnya.

79(6-78)

80Suku Gad memberikan kepada mereka Ramot di Gilead, Mahanaim,

81Hesybon, dan Yaezer, masing-masing dengan padang rumput di sekelilingnya.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran