Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 6 >> 

1Sabermula benij Lejwij 'itulah DJejrljawn, KHehat, dan Merarij.

2Dan benij KHehat 'itulah Xamram, Jitshar, dan Hebrawn, dan Xuzi`ejl.

3Dan benij Xamram 'itulah Harun, dan Musaj, dan Mirjam: dan benij Harun 'itulah Nadab, dan 'Abihuw, 'Elszazar, dan 'Itamar.

4Maka 'Elszazar per`anakhlah 'akan Pinehas: Pinehas per`anakhlah 'akan 'Abisjuwasz.

5Dan 'Abisjuwasz per`anakhlah 'akan Bukhij: dan Bukhij per`anakhlah 'akan Xuzij.

6Dan Xuzij per`anakhlah 'akan Zerahja: dan Zerahja per`anakhlah 'akan Merajawt.

7Merajawt per`anakhlah 'akan 'Amarja: dan 'Amarja per`anakhlah 'akan 'Ahithub.

8Dan 'Ahithub per`anakhlah 'akan TSadawkh: dan TSadawkh per`anakhlah 'akan 'Ahimaszats.

9Dan 'Ahimaszats per`anakhlah 'akan Xazarja: dan Xazarja per`anakhlah 'akan Jawhanan.

10Dan Jawhanan per`anakhlah 'akan Xazarja: 'ijalah jang sudah ber`imamat didalam khobah 'itu, jang telah deper`usah 'awleh Solejman di-Jerusjalejm.

11Dan Xazarja per`anakhlah 'akan 'Amarja: dan 'Amarja per`anakhlah 'akan 'Ahithub.

12Dan 'Ahithub per`anakhlah 'akan TSadawkh: dan TSadawkh per`anakhlah 'akan SJalum.

13Dan SJalum per`anakhlah 'akan Hilkhija: dan Hilkhija per`anakhlah 'akan Xazarja.

14Dan Xazarja per`anakhlah 'akan Seraja: dan Seraja per`anakhlah 'akan Jehawtsadakh.

15'Ijalah Jehawtsadakh jang serta pergi, tatkala Huwa berpindahkan 'awrang Jehuda dan 'isij Jerusjalejm tertawan 'awleh tangan Nebukadnejtsar.

16Bermula benij Lejwij 'itulah DJejrljawm, KHehat, dan Merarij.

17Maka 'inilah nama-nama segala 'anakh laki-laki DJejrljawm, Libnij dan SJimszij.

18Dan benij KHehat 'itulah Xamram, dan Jitshar, dan Hebrawn dan Xuzi`ejl.

19Benij Merarij 'itulah Mahelij dan Musjij: maka 'inilah segala 'isij rumah Lejwij, menurut bapa-bapanja.

20'Akan DJejrsjawm: Libnij 'anakhnja laki-laki, Jahat 'anakhnja laki-laki, Zima 'anakhnja laki-laki:

21Jaw`ah 'anakhnja laki-laki, Xidaw 'anakhnja laki-laki, Zerah 'anakhnja laki-laki, Je`atraj 'anakhnja laki-laki.

22Benij KHehat: Xaminadab 'anakhnja laki-laki, KHawrah 'anakhnja laki-laki, 'Asir 'anakhnja laki-laki:

23'Elkhana 'anakhnja laki-laki, dan 'Ebjasaf 'anakhnja laki-laki, dan 'Asir 'anakhnja laki-laki:

24Tahat 'anakhnja laki-laki, 'Uri`ejl 'anakhnja laki-laki, Xuzija 'anakhnja laki-laki, dan SJa`ul 'anakhnja laki-laki.

25Dan benij 'Elkhana 'itulah Xamasaj dan 'Ahimawt.

26'Akan 'Elkhana; 'anakhnja laki-laki 'itulah 'Elkhana, TSawfaj 'anakhnja laki-laki, dan Nahat 'anakhnja laki-laki:

27'Eli`ab 'anakhnja laki-laki, Jerawham 'anakhnja laki-laki, 'Elkhana 'anakhnja laki-laki.

28Dan benij SJemu`ejl: sulongnja 'itulah Waljnij, dan komedijen 'Abija.

29Benij Merarij 'itulah Mahelij: Libnij 'anakhnja laki-laki, SJimszij 'anakhnja laki-laki, Xuza 'anakhnja laki-laki:

30SJimsza 'anakhnja laki-laki, Hadjija 'anakhnja laki-laki, Xasaja 'anakhnja laki-laki.

31'Adapawn 'inilah 'awrang 'itu, jang telah de`angkat Da`ud 'akan djawatan njanji`an didalam khobah Huwa, komedijen deri pada perhenti`an tabut 'itu.

32Maka 'adalah marika 'itu berchidmat dihadapan tampat kadijaman taratakh himpon-himponan dengan bernjanji-njanjian; sahingga Solejman sudah per`usah khobah Husa di Jerusjalejm: maka berdirilah marika 'itu turut szadetnja maljghul dengan djawatannja.

33Maka 'inilah 'awrang 'itu jang berdirilah dengan 'anakh-anakhnja laki-laki: deri pada benij 'awrang KHehatij, Hejman jang biduwan, 'anakh laki-laki Jaw`ejl, 'anakh laki-laki SJemu`ejl:

34'Anakh laki-laki 'Elkhana, 'anakh laki-laki Jerawham, 'anakh laki-laki 'Eli`ejl, 'anakh laki-laki Tawah:

35'Anakh laki-laki TSuf, 'anakh laki-laki Mahat, 'anakh laki-laki Xamasaj:

36'Anakh laki-laki 'Elkhana, 'anakh laki-laki Jaw`ejl, 'anakh laki-laki Xazarja, 'anakh laki-laki TSefanja:

37'Anakh laki-laki Tahat, 'anakh laki-laki 'Asir, 'anakh laki-laki 'Ebjasaf, 'anakh laki-laki KHawrah.

38'Anakh laki-laki Jitshar, 'anakh laki-laki KHehat, 'anakh laki-laki Lejwij, 'anakh laki-laki Jisra`ejl.

39Maka 'Asaf sudaranja laki-laki 'itu 'adalah berdirij pada kanannja: 'Asaf 'itulah 'anakh laki-laki Berekja, 'anakh laki-laki SJimsza:

40'Anakh laki-laki Mika`ejl, 'anakh laki-laki Baszaseja, 'anakh laki-laki Malkija:

41'Anakh laki-laki 'Etnij, 'anakh laki-laki Zerah, 'anakh laki-laki Xadaja:

42'Anakh laki-laki 'Ejtan 'anakh laki-laki Zima, 'anakh laki-laki SJimszij:

43'Anakh laki-laki Jahat, 'anakh laki-laki DJejrsjawm, 'anakh laki-laki Lejwij.

44Dan benij Merarij sudara marika 'itu pada kirinja: katahuwij 'Ejtan 'anakh laki-laki KHisjij, 'anakh laki-laki Xabdij, 'anakh laki-laki Maluk:

45'Anakh laki-laki Hasjabja, 'anakh laki-laki 'Amatsja, 'anakh laki-laki Hilkhija:

46'Anakh laki-laki 'Amtsij, 'anakh laki-laki Banij, 'anakh laki-laki SJemer:

47'Anakh laki-laki Mahelij, 'anakh laki-laki Musjij, 'anakh laki-laki Merarij, 'anakh laki-laki Lejwij.

48Maka sudara-sudaranja 'awrang Lejwij 'itu telah deberikan 'akan segala djawatan tampat kadijaman khobah 'Allah.

49Maka Harun pawn dan 'anakh-anakhnja laki-laki pasanglah 'ukopan di`atas medzbeh persombahan tunu-tunuan, dan di`atas medzbeh 'istanggij, jang tertantu 'akan segala kardja bilikh jang maha sutjij 'itu: dan 'akan meng`adakan ghafirat 'atas 'awrang Jisra`ejl, menurut segala sasawatu jang telah berpasan Musaj hamba 'Allah 'itu.

50'Adapawn 'inilah benij Harun: 'Elszazar 'anakhnja laki-laki, Pinehas 'anakhnja laki-laki, 'Abisjuwasz 'anakhnja laki-laki:

51Bukhij 'anakhnja laki-laki, Xuzij 'anakhnja laki-laki, Zerahja 'anakhnja laki-laki:

52Merajawt 'anakhnja laki-laki, 'Amarja 'anakhnja laki-laki, 'Ahithub 'anakhnja laki-laki:

53TSadawkh 'anakhnja laki-laki, 'Ahimaszats 'anakhnja laki.

54Sabermula 'inilah segala kadudokannja, pada kawta-kawtanja, pada paminggirnja: katahuwij pada 'anakh-anakh laki-laki Harun deri pada 'isij rumah 'awrang KHehatij, karana 'ondej 'itu 'adalah bagi marika 'itu.

55Maka deberikannjalah pada marika 'itu Hebrawn didalam tanah Jehuda, dan kampong-kampongnja 'idar-idar pada perkulilingannja.

56Tetapi padang negerij 'itu, dan segala djadjahannja deberikannja pada Kalejb 'anakh laki-laki Jefunej 'itu.

57Maka pada benij Harun deberikannjalah negerij-negerij Jehuda, Hebrawn negerij pingitan 'itu; dan Libna, dengan segala kampongnja 'idar-idar; dan Jatir, dan 'Eljtemawasz, dengan segala kampongnja 'idar-idar,

58Dan Hilejn, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan Debir, dengan segala kampongnja 'idar-idar,

59Dan Xasjan, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan Bejt SJemesj, dengan segala kampongnja 'idar-idar.

60Lagi deri pada hulubangsa Benjamin, DJebasz, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan Xalemet, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan Xanatawt, dengan segala kampongnja 'idar-idar; sakalijen negerinja, pada segala 'isij rumahnja, 'itulah tiga belas bowah negerij.

61Maka pada benij KHehat jang tinggal 'itu 'adalah deri pada 'isij rumah hulubangsa, deri pada satengah hulubangsa, pada satengah Menasjej, 'akan 'ondejnja sapuloh bowah negerij.

62Dan pada benij DJejrljawm, menurut segala 'isij rumahnja, 'adalah deri pada hulubangsa Jisaskar, dan deri pada hulubangsa 'Asjejr, dan deri pada hulubangsa Naftalij, dan deri pada hulubangsa Menasjej di-Basjan, tiga belas bowah negerij.

63Pada benij Merarij, menurut segala 'isij rumahnja, 'adalah deri pada hulubangsa Re`ubejn, dan deri pada hulubangsa DJad, dan deri pada hulubangsa Zebulun, 'akan 'ondejnja duwa belas bowah negerij.

64Demikijen maka deberikanlah 'awleh benij Jisra`ejl pada 'awrang Lejwij segala negerij 'ini, dan kampong-kampongnja 'idar-idar.

65SJahdan deberikannjalah dengan 'ondej deri pada hulubangsa benij Jehuda, dan deri pada hulubangsa benij SJimszawn, dan deri pada hulubangsa benij Benjamin, negerij-negerij 'ini, jang mana 'awrang sebutlah dengan nama-namanja.

66'Adapawn 'akan 'awrang jang tinggal deri pada 'isij rumah benij KHehat, 'adalah padanja negerij-negerij paminggirnja deri pada hulubangsa 'Efrajim.

67Karana deberikannjalah pada marika 'itu negerij-negerij pingitan, SJikem, dengan segala kampongnja 'idar-idar, di`atas pagunongan. 'Efrajim, dam DJezer, dengan segala kampongnja 'idar-idar,

68Dan Jokhmeszam, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan Bejt Hawrawn, dengan segala kampongnja 'idar-idar,

69Dan 'Ajalawn, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan DJat Rimawn, dengan segala kampongnja 'idar-idar.

70Lagipawn deri pada satengah hulubangsa Menasjej 'adalah Xanejr, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan Bilszam, dengan segala kampongnja 'idar-idar, pada 'isij rumah benij KHehat jang tinggal 'itu.

71Pada benij DJejrljawm 'adalah deri pada 'isij rumah satengah hulubangsa Menasjej, DJawlan di-Basjan, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan Xaljtarawt, dengan segala kampongnja 'idar-idar.

72Lagi deri pada hulubangsa Jisaskar 'adalah KHedesj, dengan segala kampongnja 'idar-idar, Dobrat, dengan segala kampongnja 'idar-idar,

73Dan Ramawt, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan Xanejm, dengan segala kampongnja 'idar-idar.

74Lagi deri pada hulubangsa 'Asjejr 'adalah Masjal, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan Xabdawn, dengan segala kampongnja 'idar-idar,

75Dan Hukhawkh, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan Rehawb, dengan segala kampongnja 'idar-idar.

76Lagi deri pada hulubangsa Naftalij 'adalah KHedesj di-DJalila, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan Hamawn, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan KHirjatajim, dengan segala kampongnja 'idar-idar.

77Pada benij Merarij jang tinggal 'adalah deri pada hulubangsa Zebulun, Rimawn, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan Tabawr, dengan segala kampongnja 'idar-idar.

78Lagi disabarang Jardejn dihadapan Jerihaw, pada sabelah timor deri pada Jardejn, deri pada hulubangsa Re`ubejn, 'adalah Betser didalam guron, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan Jahetsa, dengan segala kampongnja 'idar-idar,

79Dan KHedejmawt, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan Mejfaszat, dengan segala kampongnja 'idar-idar.

80Lagi deri pada hulubangsa DJad 'adalah Ramawt di-DJilszad, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan Mahanajim, dengan segala kampongnja 'idar-idar,

81Dan Hesjbawn, dengan segala kampongnja 'idar-idar, dan Jaszzejr, dengan segala kampongnja 'idar-idar.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran