Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Keluaran 12 >> 

1'Adapawn Huwa telah sudah baferman kapada Musaj dan Harun ditanah Mitsir, sabdanja:

2Bulan 'ini djuga bagi segala kamu hulu segala bulan: 'ija 'akan 'ada bagi segala kamu jang pertama deri pada segala bulan satahon.

3Katalah kaduwa kamu kapada saganap perhimponan 'awrang Jisra`ejl, sambil 'udjarmu: pada harij jang kasapuloh deri pada bulan 'ini, maka hendakhlah sasa`awrang meng`ambil bagi dirinja sawatu 'anakh binatang kitjil, menurut 'isij rumah-rumah segala bapa, sa`ejkor 'anakh binatang kitjil 'akan 'isij sabowah rumah djuga.

4Tetapi djikalaw 'isij sabowah rumah 'ada kurang bilangnja 'akan sa`ejkor 'anakh binatang kitjil, maka hendakhlah 'ija 'ini, dan 'awrang tatangganja, jang terhampir pada rumahnja, meng`ambil 'itu, 'atas bilangan segala 'awrang: sasa`awrang sabanjakh 'ija tahu makan; hendakhlah 'angkaw bilang 'atas 'anakh binatang kitjil 'itu.

5Sawatu 'anakh binatang kitjil jang semporna, djantan, jang satahon tuwahnja, hendakhlah 'itu 'ada bagi kamu: deri pada segala domba, 'ataw deri pada segala kambing kamu 'akan meng`ambil 'itu.

6Dan 'itu 'akan 'ada pada kamu dalam kurongan sampej kapada 'ampat belas harij deri pada bulan 'ini; dan saganap kompol perhimponan 'awrang Jisra`ejl 'akan membantej 'itu 'antara duwa petang.

7Maka 'awrang pawn 'akan meng`ambil deri pada darahnja: dan membuboh 'itu 'atas kaduwa djanang, dan 'atas 'ambang pintu pada rumah-rumah, jang dalamnja marika 'itu 'akan makan dija.

8Dan 'awrang 'akan makan daging 'itu pada malam 'itu djuga; terpatjakh dengan 'apij, dan dengan 'apam fathir, serta gulej-gulejan pahit marika 'itu 'akan makan dija.

9DJangan kamu makan deri padanja mantah, dan djangan 'itu termasakh dalam 'ajer: tetapi terpatjakh dengan 'apij, kapalanja, serta betis-betisnja, dan serta 'isij tubohnja.

10Dan djangan kamu tinggalkan sisa deri padanja sampej pagi harij: tetapi barang sisa, jang tinggal deri padanja sampej pagi harij, 'itu 'angkaw hendakh menunu habis dengan 'apij.

11Bermula sabagini kamu 'akan makan dija: pinggang-pinggangmu 'akan 'ada terbarot, kasut-kasutmu pada kaki-kakimu, dan tongkatmu pada tanganmu: maka 'angkaw hendakh makan 'itu dengan bangatnja; 'ija 'itu Fasah bagi Huwa.

12Karana 'aku nanti melintas ditanah Mitsir pada, malam 'ini djuga, dan memaluw segala 'anakh sulong ditanah Mitsir, deri pada manusija datang kapada binatang djinakh; lagipawn pada segala Dejwata 'awrang Mitsrij 'aku 'akan berlakukan babarapa hukumat, 'aku 'ini Huwa.

13Maka darah 'itu kalakh 'ada bagi kamu 'akan tanda pada rumah-rumah kamu dimana kamu 'ada: 'apabila 'aku lihat darah 'itu, maka 'aku 'akan lampoh padamu: dan tijada 'akan 'ada dalam kamu barang persakitan 'akan pembinasa`an, tatkala 'aku memaluw tanah Mitsir 'itu.

14Bermula harij 'ini nanti 'ada bagi kamu 'akan peng`ingatan, dan hendakh kamu merajakan dija 'akan harij raja bagi Huwa: kamu hendakh merajakan dija 'antara segala bangsa kamu, mendjadi 'ondang-ondang salama-lamanja.

15Tudjoh harij lamanja kamu 'akan makan fathir, tetapi pada harij jang pertama kamu 'akan kaluwarkan chamir deri dalam rumah-rumah kamu: karana barang sijapa makan chamir deri pada harij jang pertama sampej kapada harij jang katudjoh, 'awrang 'itu djuga 'akan tertompas deri 'antara 'awrang Jisra`ejl.

16Maka pada harij jang pertama panggilan khudus; dan pada harij jang katudjoh panggilan khudus pawn 'akan 'ada pada kamu samowa barang kardja tijada 'akan taperbowat dalamnja; hanja barang jang 'akan dimakan 'awleh sasa`awrang, 'itu sendirij djuga dapat dilangkap bagi kamu.

17Dan hendakhlah kamu 'ingat 'akan szadet fathir 'itu, sedang 'aku betul pada harij 'ini djuga 'akan kaluwarkan tantara-tantara kamu deri dalam tanah Mitsir: sebab 'itu hendakhlah kamu 'ingat 'akan harij 'ini di`antara segala bangsa kamu, mendjadi 'ondang-ondang salama-lamanja.

18Pada bulan jang pertama, pada harij jang ka`ampat belas deri pada bulan 'itu, pada petang harij, kamu 'akan makan fathir; sampej kapada harij jang kaduwa puloh 'asa deri pada bulan 'itu, pada petang harij.

19Bahuwa tudjoh harij lamanja barang chamir djangan kadapatanlah didalam rumah-rumah kamu: karana barang sijapa jang 'akan makan chamir, 'awrang 'itu djuga 'akan tertompas deri 'antara perhimponan 'awrang Jisra`ejl, bajik 'awrang 'asing, bajik 'awrang per`anakan tanah.

20Barang chamir tijada kamu 'akan makan: didalam segala kadudokan kamu hendakhlah kamu makan fathir sadja.

21'Adapawn memanggillah Musaj sakalijen Penatuwah 'awrang Jisra`ejl, dan katalah pada marika 'itu: pungutlah dan 'ambillah bagi dirimu 'anakh-anakh binatang kitjil 'akan segala 'awrang 'isij rumah kamu, dan bantejlah Fafah 'itu.

22'Ambillah kalakh sa`ikat zufa, dan tjeloplah 'itu dalam darah, jang hendakh 'ada pada barang talam, dan bubohlah deri pada darah jang pada talam 'itu kapada 'ambang, dan kapada kaduwa djanang: maka 'akan kamu, djangan sa`awrang pawn kaluwar deri pada pintu rumahnja, datang kapada pagi harij.

23Karana Huwa nanti melintas 'akan memarang 'awrang-awrang Mitsrij, tetapi manakala delihatnja darah 'itu pada 'ambang, dan pada kaduwa djanang: maka Huwa hendakh lumpoh pada pintu 'itu, dan tijada memberij perbinasa 'itu masokh ka dalam rumah-rumah kamu 'akan memarang.

24Maka 'ingatlah kamu 'akan sabda 'ini, mendjadi 'ondang-ondang padamu, dan pada 'anakh-anakhmu hingga salama-lamanja.

25Bermula 'akan djadi, manakala kamu masokh tanah 'itu, jang Huwa hendakh berikan pada kamu, seperti 'ija sudah baferman, bahuwa kamu 'akan memaliharakan kabakhti`an 'ini.

26Lagipawn 'akan djadi, manakala 'anakh-anakhmu katakan kapada kamu; 'apakah kabakhti`an 'ini pada kamu?

27Bahuwa kamu 'akan kata; persombilehan Fasah 'ija 'itu bagi Huwa, jang lampohlah pada rumah-rumah benij Jisra`ejl di-Mitsir, 'apabila deparangkannja 'awrang Mitsrij, dan deluputkannja 'isij rumah-rumah kamij: tatkala 'itu maka khawm 'itu melajahkan kapalanja, dan tondokhlah dirinja.

28Maka pergilah benij Jisra`ejl membowat 'itu: seperti Huwa telah sudah berpasan pada Musaj dan Harun, demikijen djuga debowatnja.

29Bermula djadilah pada sama tengah malam, bahuwa telah depaluw Huwa sakalijen 'anakh sulong ditanah Mitsir, deri pada 'anakh sulong Firszawn 'itu, jang hendakh dudokh di`atas gita karadja`annja, datang kapada 'anakh sulong 'awrang tertawan, jang 'ada terkurong dilubang pandjara, dan kapada segala 'anakh sulong binatang djinakh.

30Maka bangonlah Firszawn pada malam 'itu djuga, 'ija 'ini, dan segala pagawejnja, dan segala 'awrang Mitsrij: maka 'adalah terijakh besar di-Mitsir, karana tijadalah barang rumah dimana bukan 'adalah sa`awrang mati.

31Tatkala 'itu depanggilnja Musaj dan Harun pada malam, dan dekatanjalah: bangkitlah, kaluwarlah deri tengah-tengah khawmku, bajik kaduwa kamu, bajik benij Jisra`ejl; dan pergilah bowat bakhti pada Huwa, menurut kata-katamu.

32'Ambillah bawa sertamu, mawu segala kambing dombamu, mawu segala lembumu, seperti kamu sudah kata-kata: maka pergilah, dan berkatilah lagi 'akan daku.

33Bermula 'awrang Mitsrij 'itu meng`adjakhlah khawm 'itu sangat, sambil bersegarah 'akan suroh dija pergi deri dalam tanah 'itu: karana marika 'itu katalah; samowa kamij 'awrang mati djuga.

34Maka khawm djuga 'angkatlah tepongnja teramas, dihulu deri pada berchamir 'adanja: segala gompal tepongnja teramas 'itu tersimpol dalam pakajin-pakajinnja demowatnja 'atas bahu-bahunja.

35'Adapawn benij Jisra`ejl 'itu telah sudah membowat menurut sabda Musaj, dan marika 'itu telah sudah minta deri pada 'awrang Mitsrij babarapa serba pejrakh, dan babarapa serba 'amas, dan bagej-bagej pakajin.

36Lagipawn Huwa telah sudah memberij khawm 'itu perg`asijan pada mata-mata 'awrang Mitsrij, sahingga deturutnja sukanja: maka marika 'itu pawn mendjarahlah harta 'awrang Mitsrij.

37Bagitu djuga benij Jisra`ejl 'itu ber`angkatlah deri pada Raszmesejs ka-Sukawt: sakira-kira 'anam ratus ribu 'awrang berkaki, samowa laki-laki tagap, lajin deri pada segala ka`anakh.

38Lagipawn katju-katjukan 'awrang banjakh mudikhlah serta marika 'itu, dan kambing domba-domba, dan lembuw-lembuw, terlalu banjakh kawannja.

39Maka marika 'itu pawn menanaklah tepong teramas, jang telah debawanja deri dalam Mitsir 'itu, mendjadi djaradikh-djaradikh fathir, karana tijadalah 'itu berchamir; 'awleh karana 'ija sudah 'ada ter`intjitkan deri dalam Mitsir, sahingga tijada desampatnja meng`awlah, dan lagi tijada deper`awlehnja berlangkap barang perbakalan bagi dirinja.

40'Adapawn 'akan kadudokan benij Jisra`ejl, jang marika 'itu sudah dudokh di Mitsir, 'itulah 'ampat ratus dan tiga puloh tahon lamanja.

41Maka datanglah pada 'udjong 'ampat ratus dan tiga puloh tahon 'itu; bahuwa betul pada harij 'ini djuga sudah djadi, bahuwa kaluwarlah segala tantara Huwa deri dalam tanah Mitsir.

42'Inilah malam segala palihara`an bagi Huwa, sedang 'ija meng`aluwarkan marika 'itu deri dalam tanah Mitsir; 'ija 'inilah malam 'itu djuga bagi Huwa, jang hendakh depaliharakan 'awleh segala benij Jisra`ejl, 'antara segala bangsanja.

43Bermula bafermanlah Huwa kapada Musaj dan Harun; 'inilah 'ondang-ondang Fasah: segala 'anakh laki-laki 'awrang halat djangan makam deri padanja.

44Hanja segala sahaja laki-laki sasa`awrang, tubusan pejrakh, komedijen deri pada 'angkaw habis berchatan dija, 'itulah bawleh makan deri padanja.

45'Awrang djamuwan, dan 'awrang 'upahan djangan makan deri pada 'itu.

46Dalam sabowah djuga rumah hendakh 'itu dimakan; djangan kawbawa deri dalam rumah 'itu barang daging diluwar: dan barang satulang djangan kawpitjahkan padanja.

47Saganap perhimponan 'awrang Jisra`ejl 'akan menurut 'itu.

48'Adapawn manakala sa`awrang 'asing dudokh sertamu tjara 'asing, djika 'ija suka memegang Fasah bagi Huwa, haroslah segala laki-laki taperchatan sertanja, maka komedijennja bejarlah 'ija berdatang 'akan memegang 'itu, dan 'ija 'akan 'ada seperti per`anakan tanah: hanja sasa`awrang berkulop djangan makan deri padanja.

49Sadjenis djuga titah 'akan 'ada bagi 'awrang per`anakan, dan bagi 'awrang 'asing, jang dudokh 'antara kamu tjara 'asing.

50Maka segala benij Jisra`ejl membowatlah 'itu: seperti Huwa telah sudah berpasan pada Musaj dan Harun, demikijen djuga debowatnja.

51Dan djadilah betul pada harij 'ini djuga, bahuwa dekaluwarkanlah Huwa benij Jisra`ejl 'itu deri dalam tanah Mitsir, pada segala tantaranja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Keluaran 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran