Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 12 >> 

Uré Di Paulus Agu Tiba Si’ang De Mori Keraéng

1Aku paka bombong rak, koném po bombong rak hitu toé manga betua laingn, maik aku kudut keréba uré agu si’ang de Mori Keraéng.

2Aku pecing cengata ata serani campulu-pat ntaung olo ata hitu rodo téti nggere-éta landongn Surga – maik toé pecing laku hitut teti nggere-éta ot wekin tu’ung ko toé, toé pecing laku, Mori Keraéng kanang ata pecingn.

3Cengkalin kolé taé laku: pecing laku hia hitu, maik toé pecing laku hitut teti nggere-éta ot wekin tu’ung ko toé, Mori Keraéng kanang ata pecingn.

4Hia rodo téti nggere-oné Firdaus agu dengé curup ata toé laséng dengéd, ata toé ngancéng curups le manusia.

5Latang te ata hitu aku kudut bombong rakg, maik latang te weki rug aku toé manga bombong rakg, aikn émé bombong rak landing le sanggéd les daku.

6Ai émé aku kudut bombong rak kolé, aku toé ata hiot bodok kolé, ai aku tombo ata molord. Maik weki rug aku ngancéng ta’ong te toé bombong rak, kudut néka manga ata rékéng latang te aku labi oné mai apa ata ita oné aku ko ata dengé oné mai aku.

7Agu kudut aku néka mésé-nai laing landing sanggéd si’ang situt toé cungs, itu tara téi beti oné wekig ata jera le jing da’at te wajo akuy, kudut aku néka mésé-nai.

8Telu ngkalig aku poli kepok oné Mori Keraéng, kudut beti ata téing de jing da’at hitu mora oné mai weki dakun.

9Maik walé de Mori Keraéng, “Dod widang Daku latang te hau, ai landing le oné les de hau hitu tara ciri besikn kuasa Daku.” Landing hitu, aku céwé ngoéng bombong rak oné les daku, kudut kuasa di Kristus wa’u te sémbéng akuy.

10Landing hitu, aku naka agu lilek oné lesg, oné wahéng, oné mendo, oné susa agu kélo landing hi Kristus. Ai émé lesg aku du hituk aku mberesg.

Simpung Di Paulus

11Tu’ung kéta, aku poli ciri bodok; maik méu ata dedek aku kudut ciri bodok. Bo ata tu’ungn, méu paka naring akum. Ai koném po aku toé danga bilangk lata, maik oné sanggén cao-ca, aku toé ngancéng kodak le sanggéd rasul situt toé cungs taé de méu.

12Tandan te aku ho’o cengata rasul poli toton oné bahi-réha méu lut tanda lenget agu kuasa.

13Ai oné pété nia méu toé pinga laingm laku émé rapang agu weki serani bana? Ngot weki rug aku toé manga pandé mendo latang te méu. Néka rabo landing toé agil daku ho’o!

14Ata tu’ungn ho’ot telungkalin ga, aku mengkek kudut ngo la’at méu, agu aku toé pandé mendo latang te méu. Ai toé bora de méu ata kawé daku, maik weki-rus méu. Ai toé anak ata kawé mosé latang te ata tu’an, maik ata tu’a kawé mosé latang te sanggéd anakn.

15Landing hitu aku ngoéng te téing paéng de rug, ngot téi wekig latang te méu. Jari, émé aku momang kéta méuk, ma’ut toé kéta momangk aku le méu ko?

16Di’a demeng ga, éng le méu te weki rug aku toé manga pandé mendo latang te méu. Maik manga ata curup, te aku ho’o ata kopé nggolong-wélak agu poli serénté méu ali sabi nggopét.

17Asa neng, manga dé’it aku emi ontong oné mai méu lut cengata oné mai isét wuat daku?

18Bo kali aku poli tegi hi Titus kudut ngo la’at méu agu aku wuat asé-ka’é bana te ngo cama-cama agu hia. Asa hi Titus manga emi ontong oné mai méun ko? Amit-sua cenaikm agu pandé lorong ruku ata cama kolés.

19Am lawang ho’o méu mangkong ami, te ami kambé weki rugm. Oé asé-ka’é ata momang laku, oné ranga de Mori Keraéng agu le ngasang di Kristus, taé lami: Sanggéd gori dami kudut pandé téti étan imbi de méu.

20Ai simpung daku, émé maik aku, repéng laku méu toé ného ngoéng daku agu méu repéng aku toé ného hitut ngoéng de méu. Simpung daku du hitu aram manga kéta ata léwang-tau, guér tau, mas tau, nuk kaut sékék de ru, pocu ata, kérong tau, mésé-nai agu ngaur tau.

21Aku simpungk, émé mai kolék aku Mori Keraéng daku te pandé rendak aku oné ranga de méu. Aku te susa landing ata do situt danong pandé ndékoks toé di tesers oné mai ngoéng ata, loma agu sanggéd pandé da’at disé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Korintus 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran