Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 11 >> 

Paté Ngaji (Mat 6:9-13; 7:7-11)

1Manga cengkalin Mori Yésus lari ngajin oné ca osang. Du emog ngajin, mai taé de cengata oné mai ata nungkun ngong Hia: “Mori, toing koé ami ngaji, ai hi Yohanés toing ngaji latang te ata nungkun.”

2Mai walé de Mori Yésus agu isé: “Émé ngaji méu, nenggo’o kaut: Ema, nggeluk kali ngasang Dité, Cai koéy Perénta Dité.

3Mosé dami leso-leso, téing koé ami leso ho’o,

4agu ampong koés ndékok dami, ného ami ampong ata pandé sala agu ami; agu néka dadé ami nggere-oné damang.”

5Itug kali taé Diha ngong isé: “Émé cengata oné mai méu le wié mésé, ngo oné mbaru de cengata haé reban, agu mai taén ngong hia: késa, téing koé aku telun rotim,

6ai cengata haé rebag ata rémé lakon, cénggo oné mbaru dakuy, agu aku toé manga paéng apag te téing hia;

7ba’ang néng hia hitut oné mbaru hitu te walé: Néka cégong aku, para polig tadun, aku agu anakg tokokm ga; aku toé kong to’og, te téingd agu hau.

8Aku taé agu méu: Koném po hia toé gorin te to’o, agu téingd oné hia ai ata hitu haé-reba, maik ali gaukn hitut toé pecing ritaky, hia te to’o kin, agu téing oné hia roti situt tegi diha.

9Landing hitu, Aku taé agu méu: tegi ga, manga kali téingn agu méu; kawé ga, manga kali haéngn le méu; nontong ga para te céngka latang te méu.

10Ai néténg ata situt tegi, te tiba, agu néténg ata situt kawé, te haéng, agu néténg ata situt nontong, latang te hia céngkay para.

11Ema nia dé’it oné mai méu, émé anakn tegi ikang agu hia, mai hia téing ular luing ikang?

12Ko émé hia tegi ruha, te téing letik agu hia?

13Jari, émé méut da’at pecing téing ata di’an agu anaks, apan kolé Emas hitu éta Surga! Hia te téing Nai Nggeluk oné isét tegin agu Hia.”

Mori Yésus Agu Hi Bélzébul (Mat 12:22-30; Mr 3:22-27)

14Manga cengkalin Mori Yésus mbér jing da’at oné mai cengata ata dopel. Du pé’angn jing da’at hitu, hiat dopel ngancéng curupy. Wiga lenget taung ata do.

15Maik manga oné mai isé ata curup: “Hia mbér jing, le kuasa de Bélzébuly, tu’ad jing da’at.”

16Manga kolé ata tegi can tanda éta mai Surga oné Hia, te kapa Hia.

17Maik Mori Yésus pecing nuk disé, mai taén: “Néténg pemerénta hitut biké gi, toét-toé murengy, agu néténg ka’éng kilo ata bega gi, toét-toé boroky.

18Émé jing situ kolé bikés agu lawang weki rud, co’og néng ngancéng makengn perénta diha? Ai le taé de méu, Aku mbér jing le kuasa de Bélzébul.

19Jari, émé Aku mbér jing le kuasa de Bélzébul, le kuasa diong isét lut méu mbér hia? Ali hitu, isé situ kéta ata ciri beté bicar laing méun.

20Maik émé Aku mbér jing le kuasa de Mori Keraéng, jari moron kéta, Adak de Mori Keraéng polig mai cé’é méun.

21Émé cengata laki mésé, hitut jajem taung haratn lami mbaru run, melers dé sanggéd cao-can.

22Maik émé manga cengata, ata céwé mberes oné mai hia, mai puraky, agu kodan, ata hitu dé te rampok taungs harat, situt deming laing diha, agu pati péars ceca rampokn.

23Céing ata toé cama laing agu Aku, hia lawang Akuy, agu céing ata cégot gori Daku, hia ata pandé mbihi-mbehar.”

Mai Kolén Jing Da’at (Mat 12:43-45)

24“Émé jing da’at pé’ang oné mai manusian, itug de lako mbéo-mbaot oné sanggéd osang situt tana rencé, kawé wejang te asi, agu ali toé dumpu liha, maig taén: Aku te kolé oné mbaru hiot poli legon laku.

25Itug ngon hia, agu ita mbaru hitu polig roi di’an, agu iruk di’an.

26Itug kali kolé pé’angn, agu ngo awar jing bana ata céwé da’atd oné mai hia; agu isé ngo bonés agu ka’éng nitus. Cemoln dé ga, ata hitu céwé da’at oné mai hitu be bolon.”

Céing Ata Mosé Di’a

27Du ngai curupn Mori Yésus, rodo kepokn cengata inéwai oné mai lawa do situ, agu mai taén ngong Hia: “Mosé di’a endé hitut poli lonto tuka Itén, agu cucu situt poli mecol Lité.”

28Maik mai taé Diha: “Ata mosé di’a, isét situt séngét curup de Mori Keraéng, agu tinus néngd.”

Tanda Di Nabi Yunus (Mat 12:38-42)

29Lété ata do rentum oné Hias, maig taé de Mori Yésus: “Ata uwa te ho’on, ata da’at. Isé soléng kéta can tanda, maik oné isé toé kéta téing tanda, hanang tanda di nabi Yunus.

30Ai cama ného hi Yunus ciri tanda latang te ata Ninivé, nenggitu kolé néng Anak Manusia te ciri tanda latang te uwa ho’o.

31Du leso beté bicar, raja inéwai sili mai hitu, te tua cama agu ata uwa ho’o agu hia te wahéng iséy. Ai raja inéwai ho’o, mai oné mai comong linon te séngét nggalas nai di Salomon; agu moro matan, ho’ot manga cé’é ho’o céwé mésé oné mai hi Salomony.

32Du leso beté bicar, isét Ninivé te to’o agu ata uwa ho’os agu isé te wahéngsy. Ai isét Ninivé, situt tesers du dengé tombo di Yunus; agu moro matan, ho’ot manga cé’é ho’o, céwé mésé oné mai hi Yunus.”

Culu De Weki

33“Toé dé’it manga cengatan ata, hitut tutung culu, poli hitu na’a wa ngaung ko be wa mai gumbang; maik pésék lobo tongka culuy, kudut sanggéd ata situt ngo boné, ngancéng ita gérakn.

34Matam hitu culu de wekim. Émé di’ad matam, gérak taung wekim; maik émé da’atd matam, nendep dé wekim.

35Landing hitu lélo di’a, kudut gérak hitu manga oné hau, néka ciri nendepy.

36Émé sanggéd taung wekim géraky, agu toég manga ata nendepn, gérak de sanggén kéta wekim, cama ného du culu pandé gérak hau le néran.”

Mori Yésus Maja Isét Parisi Agu Isét Pecing Taurat (Mat 23:1-36; Mr 12:38-40; Luk 20:45-47)

37Du poli taung’g toing de Mori Yésus, cengata ata Parisi bénta Hia te hang oné mbarun. Itu kali ngon Hia oné mbaru hitu, agu lonto te hangy.

38Ata Parisi hitu leder kétay ita hang de Mori Yésus, ai toé olong samo limén.

39Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Méut Parisi weli ga, nawis bé pé’angd gelas agu pirings, maik bonéd penong kanang purak agu da’at.

40Oé méut bapa-béngot, toé weli Hiat pandé be pé’angn, Hia kolé te pandé bonén?

41Maik téing koé ici oné main ného reco, agu moro matan, sanggén taung situ te ciri nggélok latang te méu.

42Maik copél da’at méu, oé ata Parisi, ai méu bo woko lia, nggurus agu uté situt cepujut bajars, maik kebangs le méu agil agu momang latang te Mori Keraéng. Hitu ca paka pandéy, agu hitut cebana néka kebangy.

43Calang da’at dé méu, oé ata Parisi, ai méu nanang te lonto osang taki olon kéta oné mbaru ngaji, agu ngoéng te hiangm oné amba.

44Calang da’at dé méu, ai méu cama ného boa hiot toé manga tandan; isét lako bétan, toé pecing lisé.”

45Cengata oné mai ata pecing Taurat hitu wantil, mai taén ngong Hia: “Tuang Guru, le curup nenggitu, Ité lenci ami kolét.”

46Maik mai walé Diha: “Calang da’at kolém, oé ata pecing Taurat, ai méu na’a mendo situt toé ngancéng polad lobo ata, alang weki rus méu, tadan te cadi koé le limé rempas mendo situ.

47Copél da’at dé méu, ai méu pandé liké taung boa de sanggéd nabi, maik empos poli mbelé taung iséd.

48Ali hitu méu néng, te laing molorn situt pandé de empos, ai isé poli ala taung nabi situ agu méu ga, tena liké boad.

49Landing hitu, nai ngalis de Mori Keraéng, taéN: Aku te wuat oné isé nabi-nabi agu ata nungku, maik iwod nabi-nabi agu ata nungku situ te mbelé agu kélo-balés lisé,

50kudut oné ata uwa ho’os soléng dara de sanggéd taung nabi situt poli bowod, wangka du mangan lino ho’o,

51pu’ung oné mai dara di Habél dengkir agu dara di Zakaria ata mbelé oné be réha compang agu Mbaru de Mori Keraéng. Ngot Aku taé agu méu: sanggéd taung situ soléng laings latang te ata uwa te ho’on.

52Calang da’at dé méu, oé ata pecing Taurat, ai poli emin le méu kunci sanggéd pecing do; méu weki rus toé ngo boném, agu ata situt uling ngo bonés, panggas le méu.”

53Agu du Mori Yésus kolé oné mai osang hitun, ata pecing Taurat agu ata Parisi lémét mtaung lisé, agu tundung kéta réi do agu Hia.

54Latang te hitu, isé hidut kéta te serénté Hia, kudut pala ngancéng deko Hiad landing kaut can curup Diha.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran