Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 10 >> 

Mori Yésus Wuat Pitumpulu Ata Nungkun

1Poli hitu Mori Yésus pilé pitumpulu ata nungku bana, og wuat lako olos, sua tau celako olo mai Hia, néténg béndar agu osang situt kudut ngo Diha.

2Mai taé Diha ngong isé: “Bo dani dod, maik ata akod cekoés kali. Itu tara tegi agu Keraéng hitut ngara ako, kudut Hia jera isét duat te ako hitu.

3Ngo ga, tu’ung-tu’ung Aku wuat méu mana anak jimbal ngo oné bahi-réha acu cekel.

4Néka ba kandi ko bokong, ko sendal, agu néka tabé céing kaut tédéng lari lakos.

5Émé méu ngo oné ca mbaru olong taé di: Hambor-libur latang te mbaru ho’o.

6Agu émé nitu manga ata patun te tiba hambor-libur, tabém hitu te ka’éng bétahiay. Maik émé toé kali, tabém hitu kolé oné rum.

7Ka’éng oné mbaru hituh, hang agu inung apa kaut ata téing data agu hau, ai ca ata pala patun te tiba lahén. Néka dé caling-caling mbaru.

8Agu émé méu ngo oné ca béndar, agu tibam nitu, hang kaut apa ata gatang latang te méu,

9agu pandé ina isét beti ata manga nitu, agu taé ngong isé: Adak de Mori Keraéng ruis gi agu méu.

10Maik émé méu ngo oné ca béndar, agu toé tibam nitu, ngo taung oné salang mésén béndar hitu, agu kepok nenggo’o:

11Kebok de béndar ho’o kolé, ata rapét oné wa’i damis, péntangs lami wa ranga de méus; maik pecing di’a ho’o: Adak de Mori Keraéng ruis gi.

12Aku taé agu méu: du leso hitu, mendo de béo Sodom daing géaln oné mai de béndar hitu.”

Mori Yésus Maja Pisad Béndar (Mat 11:20-24)

13“Calang hau Khorazim! Calang hau Bétsaida! Ai émé oné Tirus agu Sidon manga tanda lenget ného situt poli jarid oné bahi-réha méu, danongs isé teserd ga, agu walud.

14Maik du cain leso bicar, mendo de Tirus agu Sidon, te daing géald oné mai mendo de méu.

15Agu hau Kapérnaum, asa hau te téti nggere-éta awangh? Toé, hau te delep haéng lino disét matah wa!

16Céing kaut ata séngét méun, hia séngét Akuy; agu céing kaut ata doét méun, hia doét Akuy; agu céing hitut doét Akuy, ata hitu doét Hia hitut susung Akuy.”

Koléd Pitumpulu Ata Nungku

17Poli hitu, ata nungku situt pitumpulu, kolé agu nisang naid, mai taéd: “Mori, jing da’at kolé koda taungs lami le ngasang Dité.”

18Mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Aku ita jing da’at pa’u ného hilaty éta mai awang.

19Moro matan, Aku poli téing kuasa agu méu te wedi ular agu letik, agu kuasa té ta’ang mberes data bali, wiga toé manga ata pandé calang laing méun.

20Landing néka ba’ang nenggitu, néka naka laing méséng jing situ kudus le méu, maik naka landing ngasangs manga tulisn éta Surga.”

Taé Wali Di’a Agu Cébo (Mat 11:25-27; 13:16-17)

21Lété hitu kolé, nakay Mori Yésus oné Nai Nggeluk, mai taén: “Aku wali di’a agu Ité, Ema, Mori de awang agu lino, ai sanggéd situ cehas Lité latang te isét nggalas agu molor, maik tois Lité oné isét koé. Yo Ema, hitus ata henan Lité.

22Sanggéd ménan poli téing oné Akud le Emag; agu toé cengatan ata pecingn céingy Anak, bom hi Ema, agu céingy hi Ema, bom hi Anak, agu oné ata hitut oné hia henan le Anak hitu, te toi molor hitu.”

23Poli hitu, holés Mori Yésus oné sanggéd ata nungkun situ, agu mai taéN: “Komés méu hitut ita sanggéd apa situt ita le méu.

24Ai Aku taé agu méu: Dod nabi agu raja ngoéng te lélo apa hitut lélo de méu, maik toé itay, agu nanang te séngét apa hitut dengé le méu, maik toé dengéy.”

Ata Samaria Hitut Gawas

25Manga cangkalin, heséy cengata ata pecing Taurat te kapa Mori Yésus, mai taén: “Tuang Guru, apa kétay pandé daku kudut haéng mosé tédéng lén?”

26Mai walé de Mori Yésus agu hia: “Apa néng ata tulis oné Taurat? Apay le hau bacang nitu?”

27Mai walé data hitu: “Momang ga Mori Keraéng, mai wa mai naim, agu sanggéd mberesm, agu sanggéd nukm, agu momang cama haé atam ného weki rum.”

28Mai walé de Mori Yésus ngong hia: “Laing tu’ungn walém hitu; pandé ga nenggitu, wiga hau moséh.”

29Maik kudut molor kaut le weki run, mai taé data hitu ngong Mori Yésus: “Agu céingy néng cama haé atag hitu?”

30Mai walé de Mori Yésus: “Manga cengata, mai éta mai Yérusalém ngo nggere-sili Yériko; hia palé kéta oné limé data rampoky, hitut toé hanang emi taungs cecan, maik ongga koléy hia, poli hitu ngod, ondang kaut hia boatn.

31Ného cambun kéta manga cengata imam lako oné salang hituy wan; itay liha ata hitu, maik lécé salang bepé’angy.

32Nenggitu kolé cangata ata Léwi liba nituy; du itan liha ata hitu, hia lécé cecupu mai salangy.

33Og cain cengata ata Samaria, ata rémé ngo lakon, cai nituy; agu du itan liha ata hitu, kendut kéta nain le momang.

34Hia ngo ruis ata hituy, agu roké taung réun du poli wecar le mina agu anggor liha. Poli hitu, hia téti lobo keledai ata léti de run, agu dadé oné mbaru datay agu gojingn liha.

35Ného diangn, hia téing sua dinar agu hiat ngara mbaru, mai taén: Gojing di’a-di’a hia, agu émé manga weli dancud oné mai doi so’o, aku te lékos, du kolég aku.”

36Mai taé de Mori Yésus: “Céing oné mai ata telu so’o, le nuk de hau, ata cama haé ata, latang te ata ho’ot pa’u lobo limé de perampoky?”

37Mai walé data hitu: “Ata hitut poli toto momangn agu hia.” Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Ngoh ga, agu pandé koé nenggituh!”

Hi Maria Agu Hi Marta

38Lété Mori Yésus agu sanggéd taung ata nungku du lakod, cai Hia oné ca béo. Cengata inéwai, ngasangn hi Marta, tiba Hia oné mbarun.

39Inéwai hitu manga asé ka’én, ngasangn hi Maria. Hi Maria ho’o lonto ruis wa’i de Mori Yésus, agu séngét curup Diha,

40alang hi Marta, hidu-hadut tiba Hia. Hia ngo ruis Mori Yésusy agu mai taén: “Mori, toé kéta ita Lité, asé-ka’é daku ondang kaut hanang koég aku hidu-hadutg? Jera koé hia campé akuy!”

41Maik walé de Mori Yésus: “Marta, Marta, hau simpung agu pandé kélo weki rum le dod raja,

42maik ca kanang ata sékékn; hi Maria pilé ata di’an kéta, hitut toé kéta ngancéng emin oné mai hia.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel