Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 12 >> 

Toing Latang Kaut Ata Nungkun (Mat 10:26-33,19-20)

1Rémé nggitun, logur-koukd ata do nemperd, wiga isé dedek cama taud. Itug kali Mori Yésus pu’ung toingn, laring cain kéta latang te ata nungkun, mai taé Diha: “Sésénga’i koé agu ragi, ngong pisik disét Parisi.

2Toé kéta manga can situt tadus ata toé léngas, agu toé kéta manga can kolé situt cehas ata toé pecings.

3Landing hitu, apa situt curup le méu oné nendeps, te dengé oné géraks, agu apa situt saok molés du tilu oné lo’ang, te tombo éta mai bubung mbarud.

4Aku taé agu méu; oé sanggén taung haé-reba Daku, néka rantang laing isét ngancéng mbelé weki, agu poli hitu toé ngancéng pandé apa-apa koléd.

5Aku te toi oné méu, céing hitut paka rantangy le méu. Rantang koé Hia, hitut du poli mbelé, manga kuasan te wéwéng ata nggere-wa neraka. Moro matan, Aku taé agu méu: Rantang koé Hiam!

6Toé weli liman cik pika sua sebusy? Koném po nggitu, toé kéta can ata hémong le Mori Keraéng,

7ngot wuk situt éta ulum bilang kéta taungs. Landing hitu, néka rantang ai méu céwé mésén itu po cik do situ.

8Aku taé ngong méu: Néténg ata situt tura Aku oné ranga de manusia, Anak Manusia kolé te tura hia oné ranga de sanggéd taung malékat de Mori Keraéng.

9Maik céing ata pali Aku oné ranga de manusia, Aku kolé te pali hia oné ranga de sanggéd taung malékat de Mori Keraéng.

10Néténg ata situt taé kaut ca mu’un ata lawang Anak Manusia, hia te ampongy; maik céing ata mbéis Nai Nggeluky, hia toé kéta ampongy.

11Émé manga ata buang méu oné Adak Agama, ko sanggéd adak ata perénta laing agu oné isét cau kuasa, néka simpung laing le méu co’o kétam, agu apa kétag le méu curupn te riwok wekis.

12Ai du hitu kéta muing Nai Nggeluk te toing méu, apa situt paka curup le méu.”

Ata Bora Hitut Bapa

13Cengata oné mai ata do situ, taé ngong Mori Yésus: “Tuang Guru, taé koé oné asé-ka’é daku, kudut hia patis mbaté agu aku.”

14Maik taé de Mori Yésus ngong hia: “Késa, céing ata poli téti Aku ciri adak laing ko ata tongka de méu?”

15Mai taén kole ngong isé: “Jengkek-jengkek koé agu sésénga’i koé agu sanggéd ngomper, ai koném po ca ata bora héla-haén, mosén toé landing kaut le boran situ.”

16Poli hitu, Hia tombo agu isé ca rapang, mai taén: “Manga cengata ata bora, tanan héla-haéd danin.

17Hia réi oné nai koén: Co’o kétag laku pandéd, ai aku toé manga osang te ngancéng na’ad laku cir tanag.

18Maig taén: Nenggo’o laku pandéd: aku te koas taungs ca’og, agu aku te hesé ata céwé mésén, agu aku te na’a bonén sanggéd gandum agu ceca dog.

19Poli hitu aku té taé agu wakarg: wakar daku, manga dod ceca oné hau, tungkur tenék tédéng pisa ntaungd tai; madosh ga, hang kéta kalih ga, inung kétah kaliga, agu cébo épos kétah kali ga!

20Maik taé de Mori Keraéng ngong hia; oé haut bapa, le wié ho’o muing wakar de hau te emiy oné mai haun, agu apa situt poli nangketd le hau, te céis néngm tai?

21Nenggitu dé jarin ata hitut ongko bora latang te weki run, émé toé boran hia oné ranga de Mori Keraéng.”

Paté Simpung (Mat 6:25-34,19-21)

22Mori Yésus taé agu sanggéd ata nungkun: “Landing hitu, Aku taé agu méu: Néka simpung laing mosés, te apa kétag kudut hangs, agu néka kolé simpung latang te wekis, te apa kétag kudut pakés.

23Ai mosé hitup céwé mésén itu po hang, agu wekis hitup ata céwé mésén itu po wéngko wekis.

24Lélo kaut Ka, situt toé manga wécak winid, agu toé manga akod, agu toé manga ca’od ko langkokd, aling po nenggitus, léléng téing hang kid le Mori Keraéng. Leng bail tadangs méu dancus agu kaka lélap situ!

25Céing weli oné mai méun, hitut landing kaut simpungn, ngancéng tambang ca cikun léwén mosén?

26Jari, émé méu toé ngancéng pandé ceca ata merik-kejikn, co’o tara simpungn weli le méu, apa situt bana?

27Lélo damang wéla wangkung, hitut toé tiling agu toé dedangy; maik Aku taé agu méu: Hi raja Salomo agu taung di’a dirapn situ kolé, toé kin di manga paké ata cama di’a ného can oné mai wéla situ.

28Jari, émé remang oné uma, hitut mangas leso ho’o, agu diang peké oné apis, nenggitus sélék di’ad le Mori Keraéng, apan kolé méu, oé ata so’ot toé danga imbi!

29Jari, méu néka curup laing apa kéta hangs, ko apa kéta té inungs méu, agu néka kéta soang nais.

30Sanggéd situ, kawé taung le wa’u oné lino ho’ot toé pecing Mori Keraéng. Maik Emam pecing, té méu sékék kéta muingd te sangged situ.

31Maik kawé di Perénta Diha, wiga sanggéd situt ce dod te tambang kolés oné méus.

32Néka rantang dé méu, oé méut ce impung koé! Ai Emam henan kéta téing méu Perénta hitu.

33Pika taungs le méu sanggéd cao-cas agu téing recos! Pandé ga le méu kandi hitut toé ciri mangay; ngong ca ceca éta Surga hitut toé ngancéng cipotn, toé ngancéng ruis lata takon, agu toé ngancéng hang le pakotn.

34Ai nia mangad boram nitu kolé mangan naim.”

Paté Jerék (Mat 24:43-51)

35“Porong awakm laing gelung kin, agu culum dila kin.

36Agu méu porong ného ata siot séréng kid géréng morid hitut kolé ramé kawing, kudut émé cai hia agu nontong para, gélang céngka para te hia.

37Koméd tu’ung mendi situt repéng le morid, lari wela kid du cai diha. Aku taé agu méu: Moro matan kéta, hia te pongo awakn, agu jera isé te lonto hangs, agu hia mai te gatang isé.

38Agu émé hia cai wié méséy, ko tiong tanay, agu repéng isé nenggitus, komé dé moséd.

39Maik idép di’a ho’o: Émé ata ngara mbaru pecing ongga pisa main ata tako, hia toé kéta ondang koas mbarun.

40Porong méu kolé, jengkekm taungm, ai Anak Manusia mai du leso ata toé nuk cala le méu.”

41Mai taé di Pétrus: “Mori, ngong ami kaut betuan Lité rapang hitu, ko ngong sanggéd ata do kolé?”

42Mai walé de Mori Yésus: “Jari, céing weli ata wintuk mbaru, hiot junggu agu nggalasn, hitut kudut téti le Morin, ciri tu’ad sanggéd mendin, te téi hang du hitug redun?

43Mosé di’a mendi hitut repéng le morin, pandés gori situ, du cain morin.

44Aku taé agu méu: Moro matan, morin hitu té téti hia té nipu taung boran.

45Maik émé da’atn mendi hitu, agu mai taén oné nain: Mori daku toé tara maiy, itug kali hia wangka onggad mendi situt ata rona agu inéwai, hangy, inungy agu langu nia-nian;

46morin mendi hitu dé, té mai du leso ata toé nuk cala liha, agu du leso hitut toé pecing liha, te mbelé hia agu pandé hia cama ného wada disét toé junggu.

47Mendi hitut poli pecing kolé ngoéng de Morin, maik toé kenanu ko toé pandés situt baté ngoéng de morin, hia te bali-boatn le ongga.

48Maik céing ata toé pecing ngoéng de morin, agu pandé ata manga laingn ongga, hia te mecék nggitu kauty. Néténg ata, situt do téing oné hia, te do soléng oné hia, agu céing hitut do te imbi laing, oné hia céwé do kolé soléng.”

Mori Yésus Ba Bega (Mat 10:34-36)

49“Mai Daku kudut wéwér api oné lino, agu bengkes tu’ung Laku, api hitu polig dilan!

50Aku paka tiba cebongk, agu capan susan nai Daku, du toéd olon apa hitu!

51Nuk de méu, te mai Daku oné lino ba hambor? Toé, taé Laku ngong méu, toé hambor, maik nggacur-nggamuk tau.

52Ai wangka ho’o ga, te mangan léwang tau oné mai isét lima oné ca mbaru, telu tau dungkang ata sua, agu sua tau dungkang telu ata.

53Isé te léwang taud, ema dungkang anak ata ronan, agu anak ata rona koléng eman; endé dungkang anak inéwain, agu anak inéwai koléng endén; inang dungkang wotén, agu woté koléng inangn.”

Te Nangga Uwa

54Mori Yésus curup kolé agu ata do: “Du itan le méu rewung salé kolep, gélang kéta taés: te cai usang, agu manga tu’ung usang hitu.

55Agu du itan le méu solokn buru lau mai, mai taés: Leso te kolang tik, agu manga tu’ung buru hitu.

56Oé méut pisik, alang tara de lino agu awang le méu pecings nanggad, co’o tara toé ngancéng pecing nanggad le méu uwa leso ho’o ga?

57Agu co’o tara toé ngancéng beté kaut le rus, apa ata molorn?

58Ai émé hau agu hiat cecupu ngo oné ranga de adak, damang dé wuli te anor, kudu hambor agu hia, rémé ngai oné salang di, boto sorok hau liha, ba oné adak, agu adak hitu téing hau oné wakéln, agu wakéln hitu wéwéng hau oné bui.

59Aku taé agu méu: Hau toé ngancéng pé’ang nitu maim, du toéd bajar taungs raungm.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran