Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 2 >> 

Loasn Mori Yésus (Mat 1:18-25)

1Du hitu Kaisér Agustus téi ca perénta, jera bilang taungs ata temu tana lino.

2Ho’o kéta bilang ata laring cain, du hi Kirénius ciri gubernur tana Siria.

3Itu kali ngod taung ata tulis ngasangd néténg béndar rud.

4Nenggitu kolé hi Yosép mai oné mai béndar Nasarétd, tana galiléa, nggerlau Yudéa, oné kota di Daud, ngasangn Bétléhém, - ai hia oné mai uku agu waé di Daud –

5Kudut tulis cama agu hi Maria, nacan, ata rémé weki mendon.

6Du hitu, rapak leson hi Maria te loas,

7agu hia lada cengata anak ata rona, anak ngason; itu kali wéngko le lapon, agu rening oné galang, ai toé manga osang oné mbaru te toko disé.

Isét Lami Jimbal

8Oné tana hitu manga isét lami jimbal, ata ka’éng oné satar lami paéngd le wié.

9Rodo hesén cengata malékat de Mori Keraéng ruis isé, agu dirap de Mori, néray baling isé; agu isé rantang da’ats.

10Mai taé de malékat hitu ngong isé: “Néka rantang, ai moron tu’ung, aku tombo agu méu, ata nisang kéta nai latang te sanggén ata.

11Leso ho’o loas tu’ung te méu ata sambé, ngong hi Kristus, Mori, oné béndar di Daud.

12Agu ho’o tandan te méu: Méu té ita cengata anak wara, - wéngko le lapo, agu halas kin oné galang.”

13Agu rodo itad cama laing agu malékat hitu lawa do éta Surga, ata naring Mori Keraéng, taéd:

14“Bong kéta latang te Mori éta awang-ngkiang, agu hambor-meler oné lino latang te manusia situt henan agu Hia.”

15Du sanggéd malékat situ ngos, kolé nggere-éta Surga, sanggéd taung isét lami jimbal situ taé cama taud: “Mai ga, ngo oné Bétléhém kudut lélo apa hitut manga nitu, ného hitut taé de Mori Keraéng agu ité.”

16Itu kali isé gélang-gélang ngod, agu ita hi Maria agu hi Yosép, agu anak réak hitu, ata ngai halas kin oné galang.

17Agu du itan lisé, isé tombo taung apa situt poli taé oné isé latang te Anak koé hitu.

18Agu sanggéd isét dengé lengéts, landing apa situt taé disét lami jimbal agu isé.

19Maik hi Maria na’a taung oné nain sanggéd tombo situ agu tenangs liha.

20Itug kali koléd taung isét lami jimbal ga, cang naring agu bong Mori Keraéngd, ai sanggéd taung situt dengé agu ita disé, laingd taung agu apa situt poli taé agu isé.

Sunat Agu Condon Mori Yésus –; Hi Siméon Agu Hi Hana

21Du rapak alo leson agu Hia paka sunaty, agu téing ngasang hi Yésusy, hituy ngasang hitut taé le malékat du toéd na’ang wekin Hia le endén.

22Agu du rapak leso pandé nggélokn, lut adak Taurat di Musa, isé ba Hia oné Yérusalém, kudut condo Hia oné ranga Mori Keraéngy,

23ného ata poli tulis oné Adak de Mori Keraéng, “Sanggéd taung anak ata rona ata ngasod paka pandé nggeluks te Mori Keraéng,”

24agu kudut ba takung lorong apa ata taé oné Adak de Mori Keraéng, wina ronas tekur ko suan anak tekur jawa.

25Manga cengata oné Yérusalém, ngasangn hi Siméon. Hia cengata ata molor agu ata junggu, ata géréng kin Hiat lémbu nai latang té Israél. Nai Nggeluk manga lobo hiay,

26agu oné hia poli toi le Nai Nggeluk, te hia toé di matay émé toé di ita liha Mésias, ngong Hia hitut palas le Mori Keraéng.

27Hia ngo oné Mbaru de Mori Keraéngy le sur de Nai Nggeluk. Du hitu Mori Yésus, dadé nggere-oné lata tu’an, kudut pandé sanggéd adak Taurat,

28hia tiba Anak koé hitu agu kapun, cang agu naring Mori Keraéngn, mai taén:

29“Te ho’on Mori, ondang ngon mendim agu hambor meler, lorong agu taé Rum.

30Ai mata daku poli ita selamak hitut oné mai Ité,

31hitut poli ambin Lité oné ranga de sanggéd ata,

32ngong gérak hitut ciri ata tombo laing latang té uku bana, agu ciri bong laing latang te ro’éngm Israél.”

33Eman agu endén lenget da’ats, landing sanggéd apa situt curup latang te Hia.

34Itu kali berkak isén hi Siméon, agu mai taén ngong hi Maria, endé de Anak koé hitu: “Tadan tu’ung, Anak koé ho’o poli cerepn te pa’u agu to’od do ata oné Israél, agu te ciri ca tanda te mangan raha,

35– agu ca sempilang te burut pucu de rum, - kudut nesad nuk nai data do.”

36Nitu mannga kolé hi Hana, cengata nabi inéwai, anak di Fanuél, oné mai panga di Asyér. Hia tu’a kéta gi. Du poli kawingn, pitu ntaung mosé agu ronan,

37te ho’on hia luang gi, agu ubu alompulupat ntaungy. Hia toé dé’it manga ledo Mbaru de Mori Keraéng, agu wié leson suju agu puasa agu ngaji.

38Agu du hitu kolé hia mai nituy agu wali di’a oné Morin, agu tombo latang te Anak koé hitu, oné sanggéd ata situt géréng kid loak langki latang té Yérusalém.

39Du poli pandéd taung situ, lut Adak de Mori Keraéng, itus kali koléd oné béndar baté ka’éngd, béndar Nasarét oné Galiléa.

40Anak koé hitu éta-éta uwan agu weger gi, nggalas kétay, agu momang widang de Mori Keraéng manga oné Hiay.

Mori Yésus Du Ubu Campulusua Ntaungn Manga Oné Mbaru de Mori Keraéngy

41Néténg ntaung, ata tu’a do de Mori Yésus ngo oné Yérusalém, du leso ramé Paska.

42Du ubu campulu sua ntaung Mori Yésus, itu ngod isé oné Yérusalém ného olo maid leso ramé hitu.

43Du polid leso ramé situ, lété koléd, Mori Yésus ka’éng kin oné Yérusalém, toé baé lata tu’an.

44Ai le nuk disé, am Hia manga oné ata situt cama lako, éma lako kid isé tédéng leso ca; itud po kawé Hia oné haé wa’ud agu haé pecingn.

45Lodok le toé ita Hia lisé, itu holés kolé nggere-oné Yérusalém cang agu kawé Hiad.

46Telu leso wa ga, ita lisé Hia oné Mbaru de Mori Keraéng; Hia lari lonto oné bahi-réha isét pecing Taurat, cang séngét isén, agu sinad Liha réi do oné isé.

47Sanggéd taung isét séngét curup Diha lenget laing cedekn, nenggitu kolé sanggéd walé Diha situ.

48Du itan Hia lata tu’an, lenget taung isé, mai taé de endén ngong Hia: “Nana, co’o tara pandé nenggo’om Hau agu ami? Lélo emam agu aku soang naigm kawé Hau?”

49Mai walé Diha ngong isé: “Co’o néng tara kawé Akus méu? Toé néng pecing le méu, te Aku paka manga oné Mbaru de Emag?”

50Maik toé ingutn lisé curup hitut taé Diha agu isé.

51Itug kali kolén Hia cama laing agu isé nggere-oné Nasarét; agu Hia uwa oné isé kin. Endén na’a oné nai taungs curup situ.

52Agu Mori Yésus éta-éta tu’an, agu tambang nggalas agu mésén, agu danga-danga momangn le Mori Keraéng agu manusia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran