Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 3 >> 

Hi Yohanés Te Téing Cebong (Mat 3:1-12; Mr 1:1-8; Yoh 1:19-28)

1Oné ntaung campulu liman perénta de Kaisér Tiberius, lété hi Ponsius Pilatus ciri wakéln tana Yudéa, agu hi Hérodés rajan tana Galiléa, hi Pelipus, asé-ka’én rajan tana Ituréa agu Trakonitis, agu hi Lisanias rajan tana Abiléné,

2du hi Anas agu hi Kaipas ciri Imam Mésé, cain curup de Mori Keraéng oné hi Yohanés, anak di Zakarias oné satar mambak.

3Itug main hi Yohanés oné temu tana Yordan, ba keréba te cebong kudut tesérm agu ampong ndékoks,

4ného situt poli tulis oné Kitap di nabi Yésaya: “Manga reweng hitut ngahol kin oné satar mambak: Arong salang latang te Mori, pandé heleks salang latang te Hia.

5Néténg bengkok te ronés, agu bilang poco agu golo te pandé béas, situt wiki-wekokd te pandé heleks, situt wa-étas te pandé béas,

6agu sanggéd ata té ita selamak hitut oné mai Mori Keraéng.”

7Mai taén ngong ata do situt mai oné hia te cebong: “Oé méut waé de ular mbangi! Céingy ata tura agu méu, losim oné mai rabo hitut kudut caiy?

8Itu tara cir koé wua ata pakep tau agu teser. Agu néka nuk oné nai koés: Hi Abraham ema dami! Ai taé laku agu méu: Mori Keraéng ngancéng pandé sanggéd anak latang te hi Abraham oné mai sanggéd watu so’o!

9Cola polig mangan lobo waké haju, agu néténg pu’u situt toé cir di’ad, te pokas agu longgo oné apis.”

10Mai réi disét do agu hia: “Émé nenggitu, co’o kétag pandé dami kali ga?”

11Mai walén: “Céing ata manga suad bajun, porong pati liha agu hiat toé mangan; agu céing ata manga ni’ang, hia paka pati kolé nenggituy.”

12Manga kolés maid isét tegi béa, kudut cebongs agu mai réid agu hia: “Guru, apa kétag pandé dami?”

13Walé liha: “Néka tegi dancu oné mai hitut poli cerepn latang té méu.”

14Agu serdadu-serdadu réi kolé agu hia: “Agu ami ga, apa kétag pandé dami?” Walé di Yohanés agu isé: “Néka enggerep agu néka loma ata; remo kaut agu nggajing koé de rum.”

15Maik soho ata do ngai géréngd agu bengkes kid, agu réi taung oné naid latang te hi Yohanés, am te hia kétay Mésias.

16Mai walé di Yohanés agu taé oné sanggéd ata situ: “Aku cebong méuk le waé, maik Hiat ata céwé mésén oné mai Aku té maiy; té caca wasé sepatun kaut laku, aku toé kopg. Hia te cebong méu le Nai Nggeluk agu le api.

17Doku te tepi polig lobo limé Diha kudut nding babi baté rikn agu te nongko gandum na’a oné langkokn, maik ba’o situ, te tapa oné apis hitut toé ngancéng pesan.”

18Le do toing bana, hi Yohanés wéro keréba di’a oné ata do.

19Maik hia du poli rondong raja Hérodésn, campit bicar di Hérodias, wina de asé-ka’én, agu ali do sala bana ata pandé liha,

20raja hitu danga-danga da’atn le na’a oné bui hi Yohanés.

Mori Yésus Anak De Mori Keraéng, Cebongy (Mat 3:13-17; Mr 1:9-11; Yoh 1:32-34)

21Du sanggéd ata do situ, poli taung cebongd, agu du Mori Yésus kolé cebongy agu rémé ngajin, rodo cengka awang,

22agu wa’un Nai Nggeluk, ba tara de Tekur Jaway lobo Hia. Agu dengé reweng éta mai awang: “Hau Anak ata momang Daku, oné Hau kéta ata henan Laku.”

Tulur Latang Te Mori Yésus (Mat 1:1-17)

23Du Mori Yésus pu’ung gorin, ubun am manga telumpulu ntaungy, agu lorong le taé data, Hia anak di Yosépy, anak di Éliy,

24Anak di Matat, anak di Léwi, anak di Mélkhi, anak di Yanai, anak di Yosép,

25anak di Matica, anak di Amos, anak di Nahum, anak di Hésli, anak di Nagai,

26anak di Maat, anak di Matica, anak di Siméi, anak di Yosékh, anak di Yoda,

27anak di Yohanan, anak di Résa, anak di Zérubabél, anak di Séaltiél, anak di Néri,

28anak di Malkhi, anak di Adi, anak di Kosam, anak di Élmadam, anak di Ér,

29anak di Yésua, anak di Éliésér, anak di Yorim, anak di Matat, anak di Léwi,

30anak di Siméon, anak di Yéhuda, anak di Yosép, anak di Yonam, anak di Éliyakim,

31anak di Méléa, anak di Mina, anak di Matata, anak di Natan, anak di Daud,

32anak di Isai, anak di Obét, anak di Boas, anak di Salmon, anak di Nahason,

33anak di Aminadab, anak di Admin, anak di Arni, anak di Hézron, anak di Pérés, anak di Yéhuda,

34anak di Yakob, anak di Ishak, anak di Abraham, anak di Térah, anak di Nahor,

35anak di Serug, anak di Réhu, anak di Pélég, anak di Éber, anak di Salmon,

36anak di Kénan, anak di Arpakhsad, anak di Sém, anak di Nuh, anak di Lamékh,

37anak di Métusalah, anak di Hénokh, anak di Yaréd, anak di Mahalaléél, anak di Kénan,

38anak di Énos, anak di Sét, anak di Adam, anak de Mori Keraéng.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran