Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 22 >> 

Bantang Te Ala Mori Yésus (Mat 26:1-5; Mr 14:1-2; Yoh 11:45-53)

1Leso Randang Roti Toé Manga Ragi hitut caron Paska, tiongn ga.

2Sanggéd taung imam kepala agu ata pecing Taurat, kawé co’o kéta moléy lisé ngancéng alan Mori Yésus, ai isé rantang lawa do.

Hi Yudas Pika Mori Yésus (Mat 26:14-16; Mr 14:10-11)

3Itug kali kuasa le jing da’atn hi Yudas hitut caron Iskariot, cengata oné mai ata nungku situt campulusua.

4Og ngon hi Yudas oné sanggéd imam kepala agu ata tu’a situt lami Mbaru de Mori Keraéng, te bantang agu isé, co’o molé hia ngancéng téing Mori Yésus oné isé.

5Isé naka kétas, agu réjé te téing séng oné hia.

6Éng liha, agu pu’ung nitu main, hia anor kéta di’a te téing Mori Yésus oné isé, toé pecing lata do.

Ambi Te Hang Ramé Paska (Mat 26:17-19; Mr 14:12-16)

7Redug leson randang Roti Toé Manga Ragi, ngong leso du hitu kéta ata paka mbelé jimbal paska.

8Og kali Mori Yésus jera hi Pétrus agu hi Yohanés, mai taé Diha: “Ngom ga, wédi hang Ramé Paska maki ditén, kudut hang dité.”

9Mai taé disé ngong Hia: “Nia wan ngoéng Dité kudut wintukn lami?”

10Mai walé Diha: “Du méu ngo oné béndars, méu te ita cengata ata pola gelo waén. Lut kaut hia nggere-oné mbaru hitut ocok diha,

11agu taé oné hiat ngara mbaru: Tuang Guru réi itéy; niay wan molang kudut Aku, cama agu ata nungkug, te hang Ramé Paska?

12Og dé ata hitu te toi agu méu ca legang mésé hitut béta, ata jemut taung gi; nitu kéta le méu mengkekn.”

13Og kali ngod ga, agu ita tu’ung lisé ného situt baté curup de Mori Yésus oné isé. Itug kali isé hidut te wédi hang ramé Paskad.

Wérét Latang Te Hang Ceki De Mori (Mat 26:20-29; Mr 14:17-25; Yoh 13:21-30; 1Kor 11:23-25)

14Woko hitug redun, Mori Yésus hang cama laing agu ata nungkun.

15Mai taé Diha ngong isé: “Aku belut kéta hang cama agu méuk, du Ramé Paska ho’o, be bolon mai séa Daku.

16Ai Aku taé agu méu: Aku toé kéta hang kolék dengkir agu cai olon Adak de Mori Keraéng.”

17Poli hitu, Hia emi ca piala anggor, étan ngaji wali di’a, mai taéN: “Emi ga ho’o, agu pati bilang méu.

18Ai Aku curup agu méu: wangka cé’é ho’o maig Aku toé kéta inung kolé anggor, dengkir cain Adak de Mori Keraéng.”

19Poli hitu Hia emi roti, étan ngaji wali di’a, pu’il agu téing oné isé, mai taé Diha: “Ho’o dé weki Daku, kudut téing latang te méuy; pandé ga ho’o te nuk Akum.”

20Nenggitu kolé pandén agu piala anggor du poli hang, mai taé Diha: “Piala ho’o dé reké weru le dara Daku, hitut bowo latang te méuy.

21Maik lélo, ata hitut téing Aku, manga cama agu Akuy oné méja ho’o.

22Ai Anak Manusia ata itan muing te ngoy, ného hiot baté wérétn, maik calang ata hitut liha Hia tara téingn.”

23Itug kali léwang taud isé, céing oné mai isé hitut pandé nenggitu.

Curup Du Hang Ceki De Morin (Mat 26:31-35; Mr 14:27-31; Yoh 13:36-38)

24Mangan kolé gangga tau oné isét ata nungku de Mori Yésus, céing ata céwé mésén oné sanggéd isé.

25Mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Sanggéd raja de manusia perénta ro’éngd, agu sanggéd ata situt cau kuasad, te caro weki rud: ata képé laing.

26Maik méu toé nenggitu, landing kali, hiat mésén kéta oné mai méu porong ciri ného anak koéy, agu hiat tu’a laing mana ata cau lewing.

27Ai céing ata céwé mésén: Hiat lonto te hang ko hiat keturu laing? Toé weli hiat lonto te hang? Maik Aku manga oné bahi-réha méuk, ného ata keturu laing.

28Méup hitut ka’éng cama agu Aku kis, oné sanggéd damang situt hena Aku.

29Agu Aku ata tabing hak Adak latang te méu, cama ného Ema Daku tabing latang te Aku.

30Landing hitu méu kudut hang agu inung ca méja agu Akum oné Adak Daku, agu méu kudut lonto lobo seriga latang te beté-bicar de panga campulu sua wa’u Israél.

31Simon, Simon, lélo dé, jing da’at poli soré kudut tepi ného wojas.

32Maik Aku poli ngaji latang te hau, boto nawor imbis. Agu hau, émé hau poli pa’éln, hau pandé mberes asé-ka’ém.”

33Mai walé di Pétrus: “Mori, aku ngoéng bui agu mata cama agu Iték!”

34Maik mai taé de Mori Yésus: “Aku curup agu hau Pétrus; wié ho’o, toéd kakors lalong, du toéd telungkalin hau palim te hau pecing Akuh.”

35Maig taé Diha ngong isé: “Du Aku susung méu néka ba kandi, bokong agu sendal, manga weli géongs méu?”

36Mai walé disé: “Lagit can koé.” Mai taé Diha ngong isé: “Maik te ho’on ga, céing ata manga kandin, paka bay liha; nenggitu kolé isét manga bokongd; agu céing ata toé mangan, paka pika juban, agu weli sempilang.

37Ai Aku taé agu méu: hitut tulis de Surak Nggeluk, paka cai olo oné Akus: ‘Hia te bilang neki agu isét raha do.’ Ai apa situt poli tulis latang te Aku, laing kéta pandé cai olod.”

38Mai taé disé: “Mori, ho’o manga suad sempilang.” Mai waléN: “Remo ga.”

Mori Yésus Ngaji Oné Golo Zaitun (Mat 26:36-46; Mr 14:32-42)

39Itug kali Mori Yésus ngo nggere-pé’ang mai béndarn, agu ného olo main, Hia ngo nggere-éta Golo Zaituny. Sanggéd taung ata nungkun kolé, lut Hias.

40Du cai nitud, Hia curup agu isé: “Ngaji koém, boto méu pa’u oné damangm.”

41Poli hitu, Hia ngo tadang nitu main, anggat cepeké watu déun, itu kali tikuln Hia agu ngajin, mai taé Diha:

42“Yo Ema, émét ngoéngd Ité, emiy piala séang ho’o oné mai Akun; maik bom laing ngoéng Dakun, ngoéng Ditép kali hitut jariy.”

43Main cengata malékat éta mai awang, toto wekin agu Hia, kudut metek nai Diha.

44Hia rantang da’aty, agu danga-danga ngaji wa mai nain. NombérN ciri ného dara, nggirik kéta titikd wa tana.

45Itug kali Hia to’o wa mai ngajiN, agu kolé oné ata nungkuN, maik ita isé Liha laing tokod landing wéong naid.

46Mai taé Diha ngong isé: “Co’o tara tokos méu? To’om ga, agu ngaji, boto pa’u oné damangm.”

Dekon Mori Yésus (Mat 26:47-56; Mr 14:43-50; Yoh 18:1-11)

47Rémé ngai curupn Mori Yésus, cais lawa do, alang ata nungkun hitut ngasangn hi Yudas, cengata oné mai ata nungku situt campulu sua, lako bolo mai iséy. Hi Yudas ngo kamping Mori Yésusy, te omo Hia.

48Mai taé de Mori Yésus ngong Hia: “Oé Yudas, téing omo le hau Anak Manusia?”

49Du isé situt cama laing agu Mori Yésus, ita, co’o péng jarin ho’o to’ong, mai taéd: “Asa Mori, paka rani téga le sempilangs lami isé?”

50Agu cengata oné mai isé, paki mendi de Imam Mésé, wiga kedok muing tilu wanangn.

51Maik mai taé de Mori Yésus: “Emo ga!” Itu kali Hia asur tilu data hitun, agu pandé inan.

52Maig taé de Mori Yésus ngong imam kepala agu isét tu’a laing ata lami Mbaru de Mori Keraéng, agu sanggéd tu’a uku Yahudi, situt mai deko Hia, mai taé'N: “Bet de méu, Aku ho’o empo-déhongk, wiga mais ga, ba taung sempilang agu semambum.

53Musuk néténg lesok Aku manga agu méug oné Mbaru de Mori Keraéng, maik méu toé deko Akum. Landing ho’og leso de méu, agu ho’oy kuasa de nendep hitu.”

Hi Pétrus Pali Mori Yésus (Mat 26:57-58,69-75; Mr 14:53-54,66-72; Yoh 18:12-18,25-27)

54Itug kali dekon Mori Yésus agu dadé nitu main. Hia todang nggere-oné mbaru de Imam Méséy, agu hi Pétrus lut tadang main.

55Oné beréha natasn mbaru hitu, keté api lata, isé lonto pisu-api léok main. Hi Pétrus kolé lonto cama agu iséy.

56Cengata mendi iné-wai, ita liha hia lonto ruis apiy, jeténg kéta lélon liha, mai taén: “Ata ho’o kolé cama lako agu Hiay.”

57Maik pali li Pétrus, mai taén: “Toé ta, aku toé pecing Hiak.”

58Remon kolé wa, cengata ata bana, ita kolé hiay, mai taén: “Hau kolép ca ata disé.” Maik mai taé di Pétrus: “Toé yé, toé aku.”

59Anggat ca jam poli hitu, cengata ata bana kolé, curup palak kétay: “Moro matan, ata ho’o kolé haé Diha, ai hia ca ata Galiléay.”

60Maik mai taé di Pétrus: “Toé ta, toé mopoy laku, apa curup de hau hitu.” Du hitu kéta muing rapak rémé curupn hia, kakors lalong.

61Itug kali holésn Mori Yésus, lélo hi Pétrus. Hitu di nukn li Pétrus, te Mori Yésus poli taé agu hian: “Du toé di kakors lalong wié ho’o, hau poli pali Akum, telungkalin.”

62Itug kali ngo be pé’angn, agu nenut kéta rétangn, ai wéong kéta nain.

Mori Yésus Oné Ranga De Adak Agama (Mat 26:63-68; Mr 14:60-65; Yoh 18:19-24)

63Agu ata situt deko Mori Yésus, loér-lokét Hias, agu sinan ongga.

64Isé tadu di’a rangan, agu mai réid: “Taé damang dé, céingy hitut pak Hauy?”

65Agu dod kolé loér iwod, situt curup lisé agu Hia.

66Agu du gérak tana ga, neki wekid taung ata tu’ad ata Yahudi, imam kepala, agu ata pecing Taurat, poli hitu isé todang Hia oné ranga de adak Agama disé,

67mai taéd: “Émé hi Kristus hau, tombo damang agu ami.” Mai walé de Mori Yésus: “Alim po tombo Laku agu méu, léléng bom te imbis le méu.

68Agu koném po réi Laku, méu toé walém.

69Wangka ho’o main Anak Manusia, poli lonto du racap wanang de Mori Keraéngn, ata pu’un kuasa.”

70Mai taung taé disé: “Émé nggitu, Hau ho’o Anak de Mori Keraéngh?” Mai walé de Mori Yésus: “Taé le rus méu, te Aku dé Anak de Mori Keraéng.”

71Maig taé disé: “Te co’on kolé di kawén lité ata saka-si. Ité ho’o poli dengé oné mai mu’u Run.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel