Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 2 >> 

Ata Majus Awo Mai Par

1Du poli loasn Mori Yésus oné béo Bétléhém tana Yudéa, lété du perénta de raja Hérodés, mais ata majus awo mai par te nggersalé Yérusalém,

2nénét kéta réid, mai taéd: “Nia kéta péng Hia, raja data Yahudi hitut loas weru? Polig itan lami ntalan awo par, mai dami ho’o kudut suju Hiakm.”

3Dengé kaut tombo situ le raja Hérodés, géga hia agu sanggéd isét Yérusalém.

4Itus kali nekek taungs liha sanggéd imam kepala agu ata pecing Taurat data Yahudi, te réi agu isé, nia wan kudut loasn Mésias.

5Mai walé disé agu hia: “Oné Bétléhém tana Yudéa, ai nenggitu tulisn oné surak de nabi:

6Ngong hau Bétléhém, tana Yéhuda, toé kéta hau dé ata dai koén oné mai baling isé ata perénta Yéhuda, ai oné mai hau dé tuan cengata ata kudut caun landuk, te wintuk ro’éng Daku Israél.”

7Itu kali seduk kauts béntad li Hérodés ata majus situ agu kekét kétas liha réid, du nia kéta itan ntala hitu.

8Poli hitu, jeras liha ngo nggeroné Bétléhém, taén: “Ngom ga paka mbajik kéta kawén le méu anak hitu, agu émé gélang itan le méu Hia, keréba muing nggércé’é aku, kudut aku kolé néng, ngo suju Hiak.”

9Du polig dengén pedé de raja hitu, itus kali ngod ga. Agu itay néng ntala hiot ita disé awo par, dumuk manga koléy bebolo mai isé, agu da’ét be éta mai osang loasn Anak hitu.

10Du itan lisé ntala hitu, cembes kéta naid.

11Itus kali ocokd isé oné mbaru hitu, agu itag néng lisé Anak hitu, agu endén hi Maria, io agu suju néng lisé Hia. Og emi agu podo cecad oné Hia: emas, kemenyan agu mur.

12Landing woko polig toin oné nipi le Mori Keraéng kudut isé néka cénggo kolé oné hi Hérodés, itus kali lako salang bana kolé tanad.

Hésing Nggeroné Mesir

13Du koléd ata majus situ ga, ita li Yosép oné nipi, malékat de Mori Keraéng, mai taén: “To’o ga, dadé Anak hitu agu endén, losi nggeroné Mesir, agu ka’éng nitum dengkir manga kolé reweng’g Aku agu hau, ai hi Hérodés kudut mbelé Anak hitu.”

14Itug kali to’on hi Yosép ga, dadén Anak hitu agu endén, wié hitu kin nggeroné Mesir,

15agu ka’éng nitud dengkir matan hi Hérodés. Sanggéd taung situ kudut rapak reweng de Mori Keraéng ata poli caing le nabi: “Oné mai Mesir Aku bénta AnakG.”

Mbeléd Anak Koé Oné Bétléhém

16Woko pecing li Hérodés adong hias ata majus situ, rabo tu’ung hia. Mai hia jera mbelé taungs anak koé oné Bétléhém agu baling main tana hitu ata uwa sua ntaung nggerewa, lut ntaung baté tombo disét majus situ.

17Le hitu, rapaks ga reweng de Mori Keraéng ata poli caing agu nabi Yérémia:

18“Dengég aor rétang oné mai Rama, lorang agu jéjéng te pandé wéong nai; hi Rahél rétang tenang sanggéd anakn, agu hia toé gorin te lémbuy, ai isé toég manga kolés.”

Kéor Oné Mai Mesir

19Du polig matan hi Hérodés, ita li Yosép malékat de Mori Keraéng oné nipin lau Mesir, mai taén:

20“To’o ga, dadé Anak hitu agu endén agu ngom ga nggeroné tana Israél, ai isé siot kudut mbelé Anak hitu, polis matad.”

21Itug kali to’on hi Yosép, dadég liha Anak hitu agu endén agu kolé nggeroné tana Israél.

22Maik du poli dengén liha, hi Arkhélaus ciri raja oné tana Yudéa te célung lonto de eman hi Hérodés, rantang hia te kolé nituy. Landing le toing oné nipin itu tara ngon hi Yosép oné tana Galiléa.

23Du cain nitu, hia ka’éng oné ca bendar, ngasangn, Nazarét. Sanggéd situ kudut rapak reweng de Mori Keraéng ata poli caing néténg nabi, ai kudut caron Hia: Ata Nazaréty.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel