Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 2 >> 

Pandé Ina Ata Péko (Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)

1Poli hitu, pisa leso musi main, du Mori Yésus cai kolé oné Kapernaumy, dengé tombo te Hia manga oné mbaruy.

2Og maid kolé ata do nemper nitus wiga ké’ot muing mbaru, haéng para lé. Lari kéta tombo keréba di’an Hia agu isé,

3manga kolé ata te dadé wa ranga Diha cengata ata péko, pat taus ata rakangn.

4Maik isé toé ngancéng ba dungka Hia, ai do baild ata situ, itu kali rongkasn lisé éta mbaru dungka Hia; woko lénga gi, ulur wan lisé ata péko hitu do’éng agu berotongn.

5Du ita le Mori Yésus imbi disé, mai taé Diha ngong ata péko hitu: “Oé anak Daku, polig ampongd ndékokm!”

6Maik nitu manga kolé lontod pisa taus ata pecing Taurat, manga nuk oné naid:

7“Co’o ata ho’o tara curup nenggitun? Hia mbécik Mori Keraéngy. Céing ata ngancéng ampong ndékok, bom hanang Mori Keraéng kali?”

8Maik gélang muing pecingn le Mori Yésus, te isé nuk nenggitus, og kali mai taé Diha ngong isé: “Co’o tara nenggitun nuk oné nais méu?

9Nia ata céwé émongn, curup agu ata péko ho’o: Ndékok de hau polisg ampongd, ko curup nggo’o: To’oh ga, téti brotongm agu lakoh?

10Maik kudut pecing le méu, te oné lino ho’o Anak Manusia manga kuasan te ampong ndékok” – maig taé Diha ngong ata péko hitu --:

11“Latang te hau, Aku taé, to’oh ga, téti brotongm agu kolé nggere-oné mbarum!”

12Agu ata hitu heséy, gélang-gélang téti brotongn agu ngo nggere-pé’angy oné ranga de lawa do situ, wiga sanggéd isé jenger taungs, og kali naring Mori Keraéng, mai taéd: “Pandé nenggo’o toé dé’it manga itan lité.”

Hi Léwi Ata Tegi Béa Lut Mori Yésusy (Mat 9:9-13; Luk 5:27-32)

13Poli hitu Mori Yésus ngo kolé lupi sanoy, agu sanggéd taung ata do mai oné Hias, itug kali Hia toing isén.

14Rémé lako nitun Hia, ita Liha hi Léwi anak di Alféus lonto oné mbaru tegi béa, itu kali mai taé Diha ngong hia: “Mai é, lut Akuh!” Itu kali hesén hi Léwi ngo lut Hiay.

15Poli hitu, du Mori Yésus hang oné mbaru diha hitu, do kétas ata tegi béa agu ata ndékok hang cama-cama agu Hias agu ata nungku Diha, ai do kéta ata lut Hia.

16Du ata pecing Taurat agu ata Parisi ita te Hia hang rénjang kétay agu isét tegi béa agu ata ndékok situ, mai taé disé agu ata nungku Diha: “Co’o Hia tara hang rénjang kéta agu ata tegi béa agu ata ndékok?”

17Dengé le Mori Yésus réi disé agu mai taén ngong isé: “Toé ata weki di’a ata kawé doktér, maik ata beti; mai Daku toé latang te kawé ata nggeluk, maik ata ndékok.”

Paté Puasa (Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)

18Manga cengkalin du ata nungku di Yohanés agu ata Parisi lari puasad, mais ata agu réi oné Mori Yésus: “Co’o tara ata nungku di Yohanés agu isét Parisi puasas, maik ata nungku Dité toé?”

19Mai walé de Mori Yésus agu isé: “Ngancéng weli haé reba dihat kopé harat puasas, égém hiat kopé harat hitu cama laing agu isén, isé toé ngancéng puasas.

20Maik manga leson tai, hiat kopé harat hitu emi oné mai isén, agu du hitu di isé te puasas.

21Toé manga cengatan ata tumpak caré ata toéd neket oné baju boték, ai émé nenggitu caré-caré hitu te pandé tambang biretn, ata werun pandé biret hitut mangan, itug kali tambang kéta mésén biretn.

22Nenggitu kolé néng, toé manga cengatan ata loli anggor weru nggere-oné kandi luit manga, ai émé nenggitu anggor hitu agu kandin oké taungs. Maik anggor weru paka loli oné kandi weru koléy.”

Ata Nungku Ako Gandums Du Leso Sabat (Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)

23Manga cengkalin du leso Sabat, Mori Yésus lako oné uma gandum, agu lari lakod ata nungku Diha, ako lisé gandum.

24Mai taé data Parisi ngong Hia: “Lélo dé! Co’o isé tara pandé nenggo’od ata ireng laing du leso Sabat?”

25Mai walé Diha agu isé: “Toé léng baca dé’it le méu apa ata poli pandé di Daud, du hia agu isét haé lakon toé manga hapéd agu darems,

26co’o hia ngo nggere-oné Mbaru de Mori Keraéngy du hi Abyatar ciri ata Imam Méséy, itug kali hang roti takung situ – ata ireng kéta te hang lata banas, bom sanggéd imam – agu téing kolé liha agu isét haé lakon?”

27Mai kolé taé de Mori Yésus agu isé: “Tara mangan leso Sabat latang te ata manusia agu toé manusia latang te leso Sabat,

28ai Anak Manusia kolé Mori de leso Sabat.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel