Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 9 >> 

Terompet Te Liman

1Og kali tebang terompetn malékat hitut te liman, ita laku can ntala ata pa’u éta-mai awang nggere-wa lino. Hia tiba kunci de ngampang mata.

2Ntala hitu céngka para de ngampang mata hitu, itu kali kembus nusn, cama ného nus de api mésé kétay. Mata leso agu awang ciri nendep ali nus hitu.

3Oné-mai nus hitu holol pé’angd sanggéd pusu nggere-oné lino. Pusu situ tiba kuasa, cama ného kuasa de sanggéd letik oné lino.

4Pusu situ ré’ings te pandé rowak sanggéd remang ko pu’u haju ko sanggéd po’ong cabana. Isé akit kaut manusia ata toé di palas le cap de Mori Keraéng oné sa’i galad.

5Pusu situ kolé ré’ing te akit caing mata ata situ, remo wahéng kaut tédéng lima wulang. Betin wahéng hitu, cama ného beti akit de letik.

6Tédéng lima wulang hitu, manusia ngoéng te mata, maik toé kin mata; kawé mata, maik toé cumangy mata hitu.

7Tara de pusu situ, cama ného jarang siot mengkek kudut ngo rampas. Oné longkord, manga songkok emas; rangad cama ného ranga data manusia.

8Wukd cama ného wuk de iné-wai agu ngis disé cama ného ngis de singa.

9Berambang disé tadu le baju beci. Renggép lebéd cama ného nggotak de wa’i jarang do ata lari mburuk nggere-oné osang rampas.

10Oné ikod, manga lacu’n cama ného lacu letik. Bonén ikod situ manga kuasad kudut wahéng manusia tédéng lima wulang.

11Raja ata perénta isé, malékat hitut papongn ngampang mata. Ngasangn raja hitu hi Abadon, oné curup disét Ibrani; ko hi Apolion, oné curup disét Yunani, betuan ngong “Ata Pandé Copél.”

12Copél hitut laring cain, laun ga. Poli hitu, manga lut kolé suad copél.

Terompét Te Enemn

13Og kali tebangn terompét hitu le malékat te enemn, dengé laku reweng oné-mai pat bincung de compang emas hitut bolo-mai Mori Keraéng.

14Reweng hitu taé oné malékat hitut te enemn, “Legos ga malékat pat situt pongo oné waé mésé Éfrat hitu.”

15Itug kali legod malékat pat situ. Isé poli ambid latang te jam, leso, wulang agu ntaung kudut mbelé pati laing telus sanggéd manusia.

16Dengé laku, nekid serdadu situt léti jarang sua ratus jutad.

17Nenggitu de ita laku oné urég sanggéd ata léti jarang, sélékd baju beci ata ndéréng ného api, ula agu léros ného mburé. Sa’id jarang situ cama ného sa’i de singa, oné-mai mu’ud losa api, nus agu mburé.

18Le telu copél so’o, ngong api, nus agu mburé ata losa oné-mai mu’u de jarang situ, mbelé pati laing telus sanggéd manusia oné lino.

19Ai kuasa de jarang situ manga oné mu’ud agu oné ikod. Ai ikod cama ného ular ata manga sa’id; agu ali ikod situ isé wahéng manusia.

20Maik manusia bana situt retangd, ata toé mata le copél hitu, toé kéta tesers te io pina-naéng. Isé ruda kétas io jing da’at agu io pina-naéng cao-ca oné-mai emas, pérak, perunggu, watu agu haju ata toé ngancéng ita, dengé ko lakos.

21Isé toé tesers oné-mai mbelé ata, janto ata, ngoéng ata agu tako ceca data.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran