Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 1 >> 

1Ale kam Sasarainamai, sapaamian Tessalonika, sibailiu paamian Ukkuita Taikamanua sambat Tuhanta Jesus Kristus! Kai néné, iaté, aku sipuoni si Paulus, si Silas sambat si Timoteus.

2Bulat kukaroni kai baga, bulé Ukkuita Taikamanua sambat Tuhanta Jesus Kristus masipanukani samba masibujai kam.

3Ale kam Sasarainamai, bulat galajetmai lé masikua surá ka tubut Taikamanua, kalulumui. Kirénangan tedda, bulat mateú kugalaiaké kai kelé néné, aipoí putotonem bagamui memei maroron. Samba pukakatet bagamui ka pasasambamui leú et, memei makokopé ronnia.

4Iaté lulunia sarat kam kukukua kai, ké mei kai masibalou paamian Taikamanua. Oto seget beunan ka paatuatmai, ka tetret aikutitiboi kai pagalaiat riu-riu nia puroron tonem bagamui ka tubut Kristus, kenanen ai kam ka bagat paoreat samba pangoringan.

5Sené te imatotoilá adilnia ipasihakimi Taikamanua: Amangorik'an kam, kalulut nubesíaké kam Laggai Taikamanua Sibau. Oto kalulut néné, bailiu mateúmuian tugurú ka bagania.

6Igagalaiaké simaadil Taikamanua, samba isisiliaké pangoringanmui néné, iaté ka tubudda sipaorei kam.

7Samba ka tubumui sipangongorik kineneiget, kisedda leú et ka tubumai ka kai, iaaké Taikamanua puaroiat tubu, ka gogoi katugorosonan Tuhan Jesus, barania ka manua, samba ka tetret katutoilakatnia sambadda samalaikania sipulugege,

8sambat api sipuju-juluu. Iooi ka polak, iaté masipaukumi sia sitaimaletsei ka baga ka tubut Taikamanua, samba sitaipupaparaboat siripot Katuareman Simaerú, iaté pagalaiat tubut Jesus Tuhanta.

9Sia néné, rasisiló ukuman kasubuat, teret buru-burú. Turiribbaiaké lé sia, ratuareu ka matat Tuhan samba ka gegenia sabeu.

10Ipuaaili sangamberinia néné, iaté ka gogoi kaoijanannia, bulé raabeuaké nia sapaamiannia, samba rahormati nia sangamberi simatonem baga ka tubunia. Oto kam ka kam néné, tugugurúaké leú te kam ka kam, ka mungkuat paamian Taikamanua nenda; aipoí anukatonemingan kam baga, Katuareman Simaerú, sinegéakenenmai ka tubumui.

11Ialeú té lulunia, tá ipuaari kutiddouaké kai kam, ka tubut Taikamanua. Kutiddou kai ka tubunia, bulé ipateú kam murimanua ka siripokat obaket bagania; aipoi nenda lé lulunia aisogai kam. Bulé Taikamanua ka gegenia, masisut'aké siobat bagania, masigalaiaké simaerú, samba masisut'aké sangamberinia sigalaiakenenmui, kalulut tonem bagamui, ka tubut Kristus.

12Kalulut néné, bailiu tulatsat'aké Tuhanta Jesus kalulumui. Oto beri leú kam ka kam, latsat'akénangan leú et kam Jesus, kalulut erut bagat Taikamanuanta sambat Tuhanta Jesus Kristus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  2 Tesalonika 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel