Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 2 >> 

1Numaroron geti kam, kalulut anupusara ka tubut Kristus. Samba atupusuibi kam, kalulut punununtukina kam baga Kristus! Aipalululu kam Ketsat Sipunenan, samba kam leú poí, ai leú kam panununtu baga samba ai kam pakakaté baga pasasambamui.

2Oto kau bulat nugalaiaké kam nia néné, bulé imangká bagakku ka tubumui, iaté: Kau ibara keret baga samba punununtut baga simakeré, samba pusaraat paatuat samba leú et sisara ailiakenen.

3Buí nugalai kam apa pá, kalulut masigaba uktukmui saramui, elé ioi nuumun'aké kam tubumui. Tápoi kau leú ka repet paatuatmui sene-senemui nukua kam tubumui, sabagei peilé abeu tiboi tubu ka tubumui.

4Buí sarat tubumui nupasisikeli kam, tápoi kau leú nupasikeli kam sia sabagei.

5Kau nupuparaboat kam kelé puparaboanan Jesus Kristus:

6Aipoí siripokatnia baí, makeré lé nia ka tubut Taikamanua, tápoi kenanen kisedda, tá aipuletsei pu-Taikamanuaat ka tubunia.

7Tápoi aiputatálé tubunia, samba aibailiuaké lé tubunia, kelé sara pagugulet. Aipusirimanua lé tubunia, samba matoilá galai puririmanuania, keré kelé sirimanua,

8Aiparepé lé tubunia, bailiu sarat mureddet lé aigalai ka tubut Taikamanua pat matei nia ka loiná siliktenga.

9Iaté lulunia, bulat aimakopé aibuak'aké nia Taikamanua, samba aikau ka tubunia gege sisaliu gege ka sabagei.

10Oto bulé ituhormati Jesus, bailiu sangamberi makluk sikukuddu ka manua, samba sangamberi sikukuddu ka polak, samba leú et sia sikukuddu ka taikabaga, murekkuk masipaniddogi nia.

11Sangamberi masimuneng'aké, Jesus Kristus néné, iaté si Tuhan; kalulut néné, bailiu tuumun'aké Taikamanua Ukkui.

12Iageti kalulut néné, ale kam Sasaraina simanuntut bagakku, kelé kipa riu-riu nia nureddet kam nga-ngangku ka tetret ai peilé aku ka talagamui, bulé kisedda leú et kineneiget, sarapei parereunanta néné, bulé mariu-riu nureddet kam nga-ngangku. Aipoí kam néné, aiarauakéan kam Taikamanua. Oto bulat galaiakéan kam simariu-riu, bulé masut lelek puririmanuanmui néné. Bulat kau nugelaiaké kam nia ka bagat hormat samba ka lotó.

13Aipoí bulat tubut Taikamanua lé amugalai ka bagat paatuatmui, anuobá samba aioi anugalaiaké kam siobat bagat Taikamanua.

14Oto galaiakéan kam sangamberinia, tápoi buí ka ngú-ngú, elé ka pagolukat.

15Sedda te ioi nupatoilá kam ka tubudda sirimanua sabagei, kam néné, iaté tatogat Taikamanua, sitá lolojet, simaliná paatuat samba simaroipo baga, ka talagadda sirimanua sikataí paraboat samba sijo néné. Ialeú et, ka tetret nusegéaké kam Katuareman Simaerú sipurimanuaji sirimanua, ka tubudda néné, kau ibailiu kam kelé toro, sitoroji taikapolak. Oto ké nugalaiaké baí kam nia kelé néné, bulat aian sikau angkat bagakku kalulumui, ké iaili tetrenia ioi mitsá Jesus Kristus. Aipoí néné te masipatotoilá kababarat buania siperjuang'akenenku samba sigalaiakenenku.

16(2:15)

17Tá taagai elé tumamateiaké lé aku. Logauku bailiu kelé buluat piliakenen ka tubut buluakenen sibuluakenenmui ka Taikamanua, masipatoilá putotonem bagamui ka tubunia. Oto ké nenda baí muaili ka tubukku, bulat mangká bagakku kalulut nenda, bailiu puangkátangan baga sangamberitta.

18Ké pei kisedda leú et angkat bagamui ka kam, bulé imakeré angkat bagatta.

19Matonem bagakku rorop'akéna aku Jesus Kristus, bulé imaruei kukoiniaké si Timoteus ibalou kam, kuarep katuaremanmui, ibara pusuibiat bagakku.

20Aipoí sarania lé si Timoteus aleiku sikeré paatuat, sipaatu pugoraat bagamui.

21Tápoi sia geti sabagei, sipasikeli tubuna lé ragagalai, tá airapaaatu kipa ragagalai masirop galajet Kristus.

22Bulat matamuian amasiitsó kababarat lulunia ka tubut Timoteus néné. Bulat aimomoakéan tubunia masipaalei aku mugalai masipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua. Karuamai néné, kelé toga ka ukkui lé kai galainia.

23Oto agaiku lé kipa puteterat ilepá pakarokku, iapeité koiniakékungan nia ioi ka tubumui.

24Beri leú et kaku, matonem bagakku taimauuju nia kuoi kaku kubalou kam, kalulut paroman Tuhan.

25Iageti kelé Sarainanta si Epaproditus sikoiniakenenmui masirop'aké aku, kupaatu maerú peilé kukoiniaké nia mitsá ka kam. Bulat aipaaleian aku mugalai galajet Kristus samba ka perjuanganku.

26Bulat amarepdem'an bagania ka tubumui, ale kam Sasaraina sangamberimui, samba leú et bulat tá mangká bagania, kalulut aarepmui katuareman pubebesí nia.

27Kirénangan tedda amabesí nia, bulat aian lé goisó ilalangó nia. Tápoi makaté bagat Taikamanua ka tubunia; elé, tá sarania aipukateki baga Taikamanua, tápoi beri aku leú et kaku, aipukateki aku baga Taikamanua, bulé buían imakopé kupureu-reu baga mitsá.

28Ialeú te lulunia imakokopé kubebesíaké kugugluaké nia ioi ka tubumui, bulé nupaaili kam, imangká bagamui mitsá. Oto aku kaku leú et, táan iparerekké bagakku, masipaatu.

29Oto siló kam nia aleita néné, bulat ka angkat baga siripot saraina sikeré tonem baga, ka tubut Jesus Kristus. Kau numahormat kam ka tubudda sangamberi sigalaiaké kelé sigalainia néné.

30Kalulut ituturi mugalai galajet Kristus, bara besínia, pat malegre matei. Aibuluaké engania masirop'aké aku ka onimui sangamberimui.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Filipi 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran