Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 10 >> 

1Lepá piliynangan sia mitsá sipasiuluinia, Jesus, ai sia pitu ngapulu igidda. Koiniakénangan sia parurua ka tubu, raboikíaké tubudda, masigejengi sangaliot laggai sigoisó samba sabeu, samba ka kudduat ailiakenennia.

2Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Buat mone getaiet amaigingan, tápoi sipugagalai kaunen masimonei, tápei maigi sia. Oto tiddou kam ka tubut Taikamanua sibakkat mone, ikoiniaké sia sipasimomonei siuremannia.

3Oto kauan, kenan'an kam! Kukoiniaké kam kelé biri-biri ka talagat harimau.

4Buí nuabbit kam dompetmui, elé suppit paniddoumui bulagat, samba tarangaí. Bá puaari kam ka talagat enungan, nuparoroaké kam kasei pá.

5Ké nuguruki kam sara lalep, kua kam boikí, 'Bulé bara aban ka lalep néné.'

6Oto ké ai sia sedda siobá muaban baga, ottotnangan ka tubunia aban Taikamanua sikaumui. Tápoi ké geti tá anai sia, tik-tikmuian nia mitsá nenda aban sikaumui.

7Sara lé lalep kudduatmui, lepá. Apa lé ratat-tat'aké sibakkat lalep ka matamui, kommuian nia; aipoí ai hakra masisiló upadda, sipugagalai galajet. Buí baramui ka lalep sara, ei kam ka lalep bagei.

8Ké ai baí sia sara ka laggai sigurukimui, sipasirarauma kam ka erut baga, apa ratat-tat'aké ka matamui, kommuian nia.

9Aleakémuian sia simabesí ka laggai kudduatmui, samba segéakémuian ka matadda sedda, 'Amalegrengan te ioi Purimataat Taikamanua ka talagamui.'

10Tápoi ké geti tá anai sia, sirauma kam ka laggai sigurukimui, bela kam ka enungan, kuamuian,

11'Beri ngaí laggaimui ka reremai, kusosó-sóaké kai, kelé sara toggaiat uukum'akéna kam Taikamanua! Tápoi bulé nuagai kam nia, amalegrengan te iaili tetrenia ioi Purimataat Taikamanua ka talagamui!'

12Repdem kam néné, ka gogoi sialu, jodda tai Sodom peilé malabbei iappéaké Taikamanua, ka tubudda sirimanua sikukuddu ka laggai néné!"

13"Mateinungan te kekeu, Korasim! Beri leú ekeu kekeu Betsaida mateinungan leú te! Aipoí ké baí ka tubudda tai Tirus sambat tai Sidon nia aitugalaiaké pukerengan kelé pukerengan sigalaiakenen ka talagamui ka kam néné, táan tagai burú arabauaké paatuatda, elé arapupurúpú samba arakau abu ka utéra.

14Ka gogoi sialu, jodda tai Tirus sambat tai Sidon peilé malabbei iappéaké Taikamanua, ka tubumui ka kam.

15Ialeú et ekeu Kapernaum! Bulat ka bagam lé te ibubuak'aké ekeu Taikamanua, pat aili ka manua, elé? Bulat táan te matsí! Tá te ka narako lé iriribbaiaké ekeu Taikamanua!"

16Lepá kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Kasei iarep'aké tiboietmui, aku lé te galainia aiarepi. Ialeú et, kasei sitá táaké kam, aku lé te galainia aratátáaké. Samba leú et kasei sitá táaké aku, sipasikokoiniaké aku lé te galainia aratátáaké."

17Lepá toiliddangan leú et sipasiului Jesus, sipitu ngapulu ka angkat baga. Oto kuaddangan ka matat Jesus, "Tuhan, bulat beri sia leú paketsa-ketsat sikataí rarereddet nga-ngamai, ké kuusiaké kai sia ka onim!"

18Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kirénangan tedda akuitsóan arabelé sanitu, baradda ka manua, kéan lé bilá rueinia.

19Bulé nuagai kam nia! Akuakéan ka tubumui gege masipaperaki utet ulou sambat telengangá, samba leú et masikalaaké gegedda tai saggak, tápoi beri lamaina kam pasimamatei.

20Tápoi kenanen kisé katukuanannia, buí imaangká bagamui kalulut rereddetda nga-ngamui paketsa-ketsat sikataí; tápoi maerú peilé imaangká bagamui, kalulut katususurat onimui ka manua."

21Ka tetrenia nenda leú et, magoranangan bagania Jesus, kalulut aisop-sop ka tubunia Ketsat Sipunenan. Oto pusiblanangan leú et, pelé nga-ngania, "Ale Ukkui, Tuhan sikup-kup'aké manua sambat polak! Bulat surá lé kukua ka matam, kalulut anupakele poí sangamberinia néné ka tubudda simaagai samba simasiku paatuat, tápoi anupoiliat lé nia, ka tubudda sigoisó tiboi tubu. Aipoí néné lé siobat bagam, Ukkui.

22Aisegéakéan Ukkui ka kabeiku, sangamberinia néné. Bulat beri te sia sara siagai Toga, sarat Ukkui lé, lepá. Kisedda leú et ka sia Ukkui, beri sia sara siagai nia, sarat Toga lé, lepá, samba ka tubudda siobána Toga ipaagai Ukkui ka tubudda."

23Lepá pitsanangan sipasiuluinia Jesus, kuanangan ka matadda saradda, "Bulat mauktuk kam, anuitsóan poí kam apa simatotoilá ka matamui kineneiget.

24Aipoí, bulat maigi sia tai nabi samba tai rimata aitutu baga masiitsó siitsómui ka kam néné kineneiget, tápoi beri itsóra nia. Aitututu bagadda masiarep kelé siarepmui ka kam kineneiget, tápoi bulat beri arepda nia."

25Lepá ei sara guru paamian masigaba selet tubut Jesus. Kuanangan ka matat Jesus, "Aponia bulat simateú galaiakenenku, bulé ioi kubakkati purimanuiaiat sitaitatatá?"

26Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Aponia poi sitususurat ka Buko Sipunenan? Kipa kekeu siripot sipinaatum pagalaiat sikuania sedda?"

27Oto nunuakénangan nia, pelé nga-ngania, "Kau imakaté bagam ka tubut Tuhan Taikamanuam, bulat tubut sibara ka sangamuinet paatuatnu, samba bulat tubut sibara ka sangamuinet purimanuaiatnu, samba leú et bulat teret sapprut ka tubum, samba bulat teret sapprut siagainu." Iageti mitsá, "Kau leú imakaté bagam ka tubudda saaleinu, kelé katet bagam leú et kekeu ka tubum."

28Oto kuanangan ka matania Jesus, "Sikuam geti bulat apasesengan. Kauan lé nugalaiaké nia, bulé nupurimanua."

29Tápoi ka sia siguru paamian, iobá peilé iparoipo tubunia. Lulut néné, kuanangan ka matat Jesus, "Kasonia baí sapunualeiku?"

30Oto kuanangan ka matania Jesus, "Ai sara simanteu situgogorosot barania ka Jerusalem, iailiaké laggai Jeriko. Ka tengan enungan, lobbou sipararau-rau, labárangan leú et nia, parakkutrangan bibiletnia, samba pabóbokiddangan nia pat malegre matei, lepá kaddiuakérangan nia, talagat putatagguilú nia ka enungan, kalulut maujú ka tubunia.

31Bulat apasese, atusabau sara tai imam sipueenung ka enungan nenda. Tápoi kelé aiitsó nia, soip'akénangan tubunia ka silat enungan, iageti sabauakénangan nia.

32Oto kisedda leú te ka sia sara tai Lepi sipueenung sedda; kelé aiitsonia, legreakénangan tubunia ilelek'aké nia. Tápoi beri leú ka sia, aisoip'aké leú et tubunia, iei ka silat enungan, lepá sabauakénangan leú et nia.

33Tápoi lepá sabau nia ka sia sedda, sara tai Samaria sieei musaralaggai. Kelé aiitsó nia, suggrunangan nia pukakatet baga.

34Iageti legreakénangan tubunia, buinangan matat maujúnia suat anggur, laggeknangan nia tula, lepá appranangan matat maujúnia. Lepá mitsá sakaiakénangan nia ka tei-tei kalideinia, abbitnangan nia ka lalep pugogoiat, oto palaggenginangan nia sedda.

35Simatsep, belaakénangan bulagat rua ngaperak iginia, kaunangan nia ka tubut sibakkat pugogoiat, kuanangan ka matania, 'Pasikeli nia. Oto ké ai peilé bayaet bagei, teret toilikkungan lé mitsá sené, bayakkungan nia ka tubum.'"

36Iageti kelé ailepáaké itiboi pungu-nguan néné, Jesus, kaunangan sara panounogat ka tubut guru paamian néné, pelé nga-ngania, "Kateludda néné, kasonia siripot sipinaatum kekeu, oniakenen sipuaalei ka tubut sirau-rau néné?"

37Oto alegina lé nia siguru paamian ikua ka matat Jesus, "Sipasirorop'aké sirau-rau lé." Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Oto kauan, galaiaké kekeu kelé sigalaiakenennia ka sia!"

38Iageti riu-riuakénangan puenunganannia Jesus sambat sipasiuluinia. Lepá segé sia ka sara laggai. Ka laggai nenda, ai sara sinanalep sipuoni si Marta. Oto raumanangan Jesus ka lalepnia.

39Ai bagit Marta sipuoni si Maria. Ka sia si Maria sarat ka bet-bet Jesus lé ikukuddu, masiarep'aké ngantomannia.

40Tápoi ka sia geti si Marta, bulat geja lé bagania masipasikeli galajet ka bagat lalep. Oto taitualat ka bagania si Marta, einangan leú et ka tubut Jesus, kuanangan ka matania, "Kipa Tuhan, nuooreaké kodda ikau aku sarakku mugalai si Maria? Kuangan peité ka matania, ioi irop'aké aku!"

41Iageti kuanangan ka matat Marta, Jesus, "Marta, Marta, apanganté karat bagam; bailiu apabulá nupaatu;

42aipoí sarat sara lé besíakenen. Ka sia kai Maria, aipiliyan rubieiat simaerú, beri sia sara sipasiaalá néné ka tubunia."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel