Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 17 >> 

1Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Tá isoppi ibara oniakenen sikabaraji ramajo sirimanua. Tápoi mateirangan tedda sipasibabaraaké jo!

2Maerú peilé tusereaké ka lolokkatnia bukkú panundukat gandum, turibbaiaké sia ka koat. Aipoí makopé lé kataí nia ibaraaké jot sara taigoisó néné.

3Oto jago kam tubumui. Ké igalai jo sarainam, teká nia. Ké aioleian bagania ka jonia, appéakénungan leú et jonia.

4Ké igalai jo ka tubum pitu ngamitsá sangagogoi, samba leú senen gogoi ioi ka tubum masikua, 'Kutiddou maap ka tubum,' appéakénungan leú et jonia."

5Iageti kuaddangan nia ka matat Jesus, sipasiuluinia, "Ron'aké tonem bagamai ka tubum, Tuhan."

6Oto kuanangan nia ka matadda si Tuhan, "Ké ai baí tonem bagamui beu luikut ubé, tá isoppi ioi nukua kam ka tubut murbai néné, 'Burauaké tubum, lepá urep'akénungan tubum ka koat,' tá isoppi ireddet nia nga-ngamui."

7"Ké ai baí sia sara ka talagamui sibara pagugulet sipamamakkru polak samba sipasijajago tarimeu. Ké toili nia ka mone, kipa, ikukua leú pá ka matania, 'Olaaké nuoi mukom'?

8Kupaatu tá! Tá pá kisé lé ikukua ka matania, 'Kauan, patarek kanku. Kau leppeinu simaliná, iageti ngenanungan ilapá kupukom samba kupuló; alepáan geti kaku, iapeité nupukom kekeu.'

9Samba tá leú tuuumun'aké nia pagugulet néné, kalulut gagalaiakéna sikuania, elé?

10Oto kisedda leú te kam ka kam néné. Ké anulepáakéan kam sangamberinia sikua ka matamui, kuamui lé nia, 'Kai geti ka kai néné, kelé leú et sapagugulet simarei-rei lé kai; siripot galajetmai lé kugagalaiaké kai.'"

11Ka puenunganannia Jesus, iailiaké laggai Jerusalem, sabaunangan leú et pasongan laggaira tai Samaria sambat tai Galilea.

12Kelé aitugurú Jesus ka laggai, eirangan leú et ka tubunia pulu simalubbé simasappó. Puriórangan ka sareunan.

13Iageti pusogaddangan sipugegerei, pelé nga-nganda ka tubunia, "Ale Jesus, Guru, kau imakaté bagam ka tubumai!"

14Kelé aiitsó sia Jesus, kuanangan ka matadda, "Kenan kam ka tai imam, rapareksa kam." Oto ai sia mueenung, ale-aimale besíra.

15Kelé aiagai tubunia ka sia sara ka talagadda, toilinangan leú et mitsá ka tubut Jesus; ai nia memei, ai nia muuurai masiumun'aké Taikamanua.

16Segéna lé ka bet-bet Jesus, purapponangan leú et ka matania, ikua surá ka tubunia. Nia néné, iaté tai Samaria.

17Lepá kuanangan nia Jesus, "Kipa, tá pulu sia igidda atualeaké?

18Sarat nia lé koí né tairauma, atoili masikua surá ka tubut Taikamanua?"

19Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kauan, suruakéan ekeu, nutoili. Matonem poí bagam ka tubukku, bailiu ale-aimale besínu."

20Iageti eirangan leú et, piga pá sia tai Parise, ka tubut Jesus masinou-nou nia, rakua ka matania, pigamoi iooi Purimataat Taikamanua. Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Pagalaiat kaoijanan Purimataat Taikamanua geti, tá anai toggaiatnia simatotoilá tuitsó,

21pat oi rakua, 'Konan nuitsó nia!' elé, 'Ai nia sedda!' Aipoí ka sia Purimataat Taikamanua, aian nia ka talagamui."

22Lepá kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Iaaili te tetrenia igou-gou bagamui masiitsó sara gogoi, iaté gogoinia ka sia Togat Manusia, tápoi tá momoi nuitsó kam nia.

23Ai te sia sipasikukua ka matamui, 'Ai nia sedda!' elé 'ai nia sené!' Bulat buí nuei kam nugaba kam nia.

24Aipoí kelé bilá ka manua lé ipukinam ka sia gogoinia Togat Manusia; toro, barania ka tú-túnia sara, aili ka tú-túnia sara.

25Tápoi buítá iorik boikí maigi paoreat, samba rapisik nia ka reddenan néné.

26Makeré lé nia ka tetret Noak siburú, katutoilakatnia ka sia Togat Manusia.

27Mukom, muló lé ragagalai sambat mutalimou; oto sarat kiseddangan aragalai, ailinangan tetrenia itugurú si Noak ka bagat kapá, iageti bara eba, talunangan sia sangamberidda.

28Iageti mitsá, makeré leú nia ka tetrenia ka sia si Lot. Mukom muló lé ragagalai, mangurep samba masigalai lalepra.

29Tápoi kelé aitui-tui si Lot ka Sodom, gogoi nia nenda leú et, belé api belerang sibara ka manua masisubuaké sia sangamberidda.

30Oto kisedda te galainia ka sia, iaili tetrenia kaoijanan Togat Manusia.

31Ka tetret nenda, sia sikukuddu ka purusaat ka tei-tei lalep, buían ratugorosot masialá bibiletda ka bagat lalep. Ialeú et sia sikukuddu ka mone, buían ratoili ka lalepra.

32Repdem kam kelé sipuaaili ka sinanalep Lot!

33Oto kasei sikera engania, iaté malilimai purimanuaiat. Tápoi kasei sitaikera engania iaté masisesese purimanuaiatnia.

34Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: Soibónia nenda, rua sia tainanalep sipeperep ka sara pereman, sara tuabbit, sara tugalak.

35Ai sia rua sipasingi-ngitit buat gandum, sara tuabbit, sara tugalak.

36[Ai sia rua sipugagalai ka mone, sara tuabbit, sara tugalak.]"

37Iageti nou-nourangan nia sipasiuluinia, pelé nga-nganda, "Kaipa ipuaaili, Tuhan?" Aleginangan nia Jesus, pelé nga-ngania, "Kaipa ai simabuté, ai leú te sedda seggú sipasikokom simabuté."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran