Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 10 >> 

1Ale kam Sasaraina! Bulat aikubebesiaké bulé rasiló ka sia puaragat sabangsakku néné. Oto kaluludda, bulat paniddoukungan sipulelelek ka tubut Taikamanua.

2Bulat tá magí-gí aku masimuneng'aké; bulat maron sia muarat ka tubut Taikamanua. Tápoi puroronda muarat néné geti, tá puaagai sibara ka Taikamanua.

3Tá raagai sipinaatut Taikamanua kipa ipaeerú ipatabbra mitsá sirimanua ka tubunia. Kalulut sipinaatutda saradda lé poí ragagalai, taitutrangan kelé ka siripokat sikuat Taikamanua ka tubudda.

4Aian ka tubut Kristus kasunan surukat. Oto kasei simatonem baga ka tubut Kristus, amaerúan te mitsá patabaratda ka tubut Taikamanua.

5Kelé ka sia si Mose leú, ai aisurat'aké, iaté, simaeerú mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua kalulut surukat, muririmanua sia kalulut rereddetda surukat.

6Tápoi simaeerú mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua kalulut tonem bagadda ka tubut Taikamanua, aikua ka Buko Sipunenan kisé, "Buí nukua ka paatuatnu, 'Kasonia tusasakai ka manua?' (katukolobatnia sigorosot'aké Kristus),

7elé, 'Kasonia tugogorosot ka taikabaga?' (katukolobatnia sipasisusuruaké Kristus ka kamateiat)."

8Katukolobatnia kisé, "Malegre lé Katuareman Simaerú néné ka tubum; ai nia ka ngu-ngum sambat ka bagat paatuatnu." Nia té nenda Katuareman sipinaarepmai; katuareman sipasikukua, buítá ramatonem baga sirimanua.

9Aipoí ké ngu-ngumuian amasimuneng'aké, "Jesus néné iaté Tuhan", samba anukatonemingan kam nia baga ka bagat paatuatmui susuruakéna nia Taikamanua ka kamateiat, iepeité silómuian puaragat.

10Kalulut sibara ka bagat paatuatda lé ramatotonem baga, bailiu silónangan sia Taikamanua kelé simaerú patabbarat mitsá ka tubut Taikamanua. Samba sibara ka ngu-ngunia lé rapasimumuneng'aké, bailiu silórangan puaragat.

11Beri ka Buko Sipunenan leú, ai atusurat'aké kisé, "Bulat tá te ipabubuji bagadda simatonem baga ka tubunia."

12Sangamberit sirimanua lé ioorak tiboiet néné, tá anai pabaggeiatnia, tai Jahudi elé sabangsa bagei. Aipoí ka sia Taikamanua sisasara néné, Tuhanda sangamberi sirimanua lé nia. Ikakau Taikamanua panukanan sipususukkra ka tubudda sangamberi sipasititiddou paroman ka tubunia.

13Ai atusurat'aké ka bagat Buko Sipunenan kisé, "Maarau te sia sangamberi sipasisosogai onin Tuhan."

14Tápoi kipa te iooi rasogai onin Tuhan, ké tápei anai tonem bagadda ka tubunia? Elé kipa imatotonem bagadda ka tubut Tuhan, ké tápei araarep katuareman tubunia? Iageti mitsá, kipa iooi raarep pagalaiat tubut Tuhan, ké tá anai sia sieei masisegé'aké Katuareman Simaerú ka tubudda?

15Samba kipa te iooi raei masipakakra Katuareman Simaerú ké tá anai sia sipasikokoiniaké sia? Ai atusurat'aké ka Buko Sipunenan kisé, "Apanganté erúnia kaoijananda sipakakra Katuareman Simaerú sibabara ka Taikamanua!"

16Tápoi tá te sangamberidda sirimanua masisiló Katuareman Simaerú néné. Kelé ka sia kai Jesayas leú, ai akua kisé, "Tuhan, kaseian lé matonem baga ka sipinaarepmai?"

17Aipoí kapasiaarep Katuareman Simaerú lé ramatotonem baga sirimanua. Oto Katuareman Simaerú leú ituaarep kalulut kababaradda sirimanua sipakakra Katuareman Simaerú pagalaiat Kristus.

18Tápoi kenanen kisé, ai peilé nounogetku kaku: Bulatnia leú pá tápei araarep Katuareman Simaerú néné? Arasilóan! Aipoí ka bagat Buko Sipunenan ai atusurat'aké kisé, "Amaarep'an nga-nganda ka sangaliot polak, tiboietda leú et, aiailingan ka tut-tut polak."

19Iageti kunou-nou peite kam mitsá: Tápei pá raagai ka sia tai Israel néné? Oto si Mosengan lé masiaalegi boikí panounogatku néné. Aikua si Mose, "Kisé te aikua Taikamanua, 'Kubabaraaké te oron matamui ka tubudda sara bangsa taú sipuoni sikauman Taikamanua samba kubabaraaké te pungoí-ngoikat bagamui ka tubudda sara bangsa sitaiagai paatuat.'"

20Sarapeite taigí-gína nia ka sia si Jesayas masikua, "Kisé aikua Taikamanua, 'Ka sia sitaipasigagaba aku, arasesengan aku; kupatotoilá te tubukku ka tubudda sitaipasirereré pagalaiat tubukku.'"

21Tápoi sipaoorak ka galai tubudda geti tai Israel, aikua si Jesayas kisé, "Aikua Taikamanua, 'Sanganantat gogoi lé kutotoiaké kabeiku ka tubudda bangsa simakelá paatuat samba sitaimareddet.'"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran