Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 2 >> 

1Oto kalulut néné ale kam Sasarainamai, kasonia lé poi takukua nia kam néné, pat koí obámuian masisele'aké sabagei? Tá te anai enunganmui bagei, masikua tatat selemui! Aipoí ké nusele'aké kam sabagei, tápoi beri kam leú et ka kam ai leú et nugaalaiaké kam kelé sigalaiakenenda ka sia, anuukum'akéan te kam tubumui.

2Kelé siagaita poí, ké iorak'aké ukum Taikamanua ka tubudda sipasigagalaiaké kelé néné, maroipo ukumnia.

3Tápoi ka kam geti, ai lé nugagalaiaké kam sigalaiakenenda sabagei sisusuiakenenmui ka tubudda. Bulat ka bagamui lé pá momoi nukatsliaké kam tubumui ka kam ka ukuman Taikamanua?

4Elé ai lé pá nupulalabbei kam anggai baga samba taipuleletseina nia elé om bagania simakopé Taikamanua? Kirénangan ai lé nuaagai kam patotoilána erut bagania Taikamanua, kalulut obána nubauaké kam paatuatmui.

5Tápoi ai lé nukekeláaké kam paatuatmui, elé tá nusisiliy kam paraboatmui. Oto kam lé ipasasané ukumanmui ka Gogoi Sialu, ké iaili tetrenia ipatoilá golúnia samba iorak'aké ukuman simaroipo ka tubumui Taikamanua.

6Aipoí ilulumun'aké te sia Taikamanua siripot sigalaira.

7Ikakau te Taikamanua purimanuaiat sipulelelek sambat sitaitatatá ka tubudda simariu-riu masigalaiaké simaerú, bulé rasese pulatsanan, pubebeunan sambat simatom.

8Tápoi sia geti sigalai sarat purimanuaiatda saradda, samba sitaimareddet ka tubut Taikamanua, tápoi masitut'aké sikataí lé, bulat pugolukiet Taikamanua simakopé lé sia.

9Bulat muge-geja te sia baga samba mango-ngorik te sia, sangamberi siobá masigalaiaké sikataí; siboikí iaté sia tai Jahudi lepá siangan ka sia sabangsa bagei.

10Tápoi sia geti siobá masigalaiaké simaerú, rasisiló pulatsanan, pubebeunan samba lelek puririmanua sibara ka Taikamanua; siboikí iaté sia tai Jahudi, kisedda leú et sia sabangsa bagei.

11Aipoí tá irarasei sia sirimanua Taikamanua.

12Ka sia bangsa bagei aramajo tá araagai surukatda tai Jahudi. Oto tá tuaadde'aké ka tubudda surukat néné. Tápoi ka sia geti tai Jahudi aramajo lepá araagai surukat; oto kalulut néné tuorak'aké ka tubudda ukuman siripot surukat.

13Ramaeerú poí mitsá sirimanua ka tubut Taikamanua, tá kalulut aagaira surukatda tai Jahudi, tápoi kalulut gagalaiakéna lé siripot sitususurat ka bagat surukat.

14Ka sia sabangsa bagei, tá te raagai surukatda tai Jahudi. Tápoi ké sibara ka paatuatda raobá masigalaiaké sikuat surukat nenda, oto paatuatdangan té nenda ibabailiu ukum ka tubudda, kenanen baí tá raagai surukatda tai Jahudi.

15Ka paraboatda lé imatotoilá katususurat nia sikuat surukat ka bagat paatuatda. Beri ka pupaatuananda ka baga leú ipatotoilá pagalaiat nenda, aipoí kakkau seleakénangan elé sineseat'akénangan sia paatuatda saradda.

16Oto kisedda te muaaili ké iaili tetrenia. Ka tetret nenda, siripot ka sikuat Katuareman Simaerú sipaarepku, hakiminangan sangamberi pupaatuanan simalipput Taikamanua ka sigalaiakenen Jesus.

17Oto ale kam Sasaraina, kipangan kam ka kam kineneiget? Anukua kam tubumui tai Jahudi. Omet'akenenmui iaté surukat arat Jahudi, samba bulat abeu ka paatuatmui, kalulut patabbaratmui ka tubut Taikamanua.

18Sedda ka surukat ai anusese kam panganturat, pat bailiu agaimuian siobat bagat Taikamanua, elé agaimuian kipa simaerú.

19Bulat amatonem'an bagamui ka tubumui, nukua kam tubumui sipalulu simapeset, sambat sipatóaké sia sikukuddu ka pugepgeman.

20Sipasigegelaiaké sia sitaiagai simaerú, sambat gurudda sitaimaagai. Ai lé nukakatonemi kam kababarania sangamberi puagaiat samba arat bulat sibulatnia ka surukat aratda tai Jahudi.

21Kam anupangantoman'an kam sia sabagei, oto, kipa, tá koí nupangangantoman kam tubumui ka kam? Kam anupangantrungan kam sirimanua buí rapanangkou, tápoi kam leú et ai leú kam mananangkou!

22Kam ainupangangantoman kam sirimanua sabagei, bulé buí rapaelet, tápoi kam ka kam, ai kam paeelet! Bulat maasá bagamui ka tubut bulungan, tápoi ainupararauragi kam bibilet ka uman buluat.

23Anuumun'akéan kam tubumui iikep'akémui nia surukat Mose, tápoi ai lé nupalololoi kam Taikamanua, kalulut taimareddetmui ka surukatnia.

24Ai atusurat'aké ka bagat Buko Sipunenan kisé, "Kalulumui te tai Jahudi, arapalolit onin Taikamanua, ka talagatda sabangsa bagei."

25Ke nureddet kam surukatda tai Jahudi, bailiu ai leú lulunia ka tubumui sunatmui néné. Tápoi ké geti tá matukle nureddet kam apa sikuat surukat, oto bulat tá anai lulunia ka tubumui sunatmui néné.

26Ké ai baí sia sara sipasirereddet surukat aratda tai Jahudi, tápoi tá atusunat nia, tá pá iaadde'aké nia Taikamanua sipususunat?

27Oto tá isosoppi te rasesele'aké kam ka sia sitaipususunat, ale kam tai Jahudi, aipoí, ai ka kam surukat arat Jahudi samba atusunat'an kam, tápoi ai lé nupaaapa kam sikuat surukat néné. Kenanen tá atusunat sia, tápoi sia peilé masirereddet surukat aratda tai Jahudi.

28Aipoí tá puoonidda lé tai Jahudi, kuantangan sia tai Jahudi bulat sipulelelek; elé katususunatda lé, kuattangan sia bulat sipususunat bulat sipulelelek.

29Oto oniakenen geti tai Jahudi bulat sipulelelek, iaté siparaboat'aké siripot puparaboananda tai Jahudi; ia leú et oniakenen bulat sipususunat bulat sibulatnia, iaté sipususunat ka paatuat sibaraakenen Ketsat Sipunenan, tá sitususurat ka bagat buko. Ka Taikamanua lé rasisiló katuumun kalulut sigalaira, tá sibara ka sirimanua.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran