Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 9 : 18 >> 

NETBible: What then is my reward? That when I preach the gospel I may offer the gospel free of charge, and so not make full use of my rights in the gospel.


AYT: Kalau begitu, apakah upahku? Upahku adalah ketika aku memberitakan Injil, aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan tidak menyalahgunakan hakku dalam Injil.

TB: Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini: bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil.

TL: Jikalau demikian, apakah pahalaku? Inilah: Aku memberitakan kabar kesukaan itu dengan tiada berupah, sehingga aku tiada melakukan kebebasanku di dalam hal memberitakan Injil itu.

MILT: Lalu, apakah yang menjadi upahku? Bahwa dengan menginjil aku dapat menyajikan injil Kristus secara cuma-cuma, supaya tidak dimanfaatkan berlebihan oleh hakku di dalam injil.

Shellabear 2010: Lalu, apakah pahalanya bagiku? Pahalanya yaitu apabila dalam mengabarkan Injil, aku diberi kesempatan untuk memberitakannya tanpa upah, dan tidak mempergunakan apa yang menjadi hakku dalam pemberitaan Injil itu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu, apakah pahalanya bagiku? Pahalanya yaitu apabila dalam mengabarkan Injil, aku diberi kesempatan untuk memberitakannya tanpa upah, dan tidak mempergunakan apa yang menjadi hakku dalam pemberitaan Injil itu.

Shellabear 2000: Lalu, apakah pahalanya bagiku? Pahalanya yaitu apabila dalam mengabarkan Injil, aku diberi kesempatan untuk memberitakannya tanpa upah, dan tidak mempergunakan apa yang menjadi hakku dalam pemberitaan Injil itu.

KSZI: Jadi, apakah upahku? Upahku ialah mendapat hak istimewa untuk mengkhabarkan Injil tanpa meminta bayaran atau menuntut hakku sebagai penyebarnya.

KSKK: Jika demikian, bagaimana aku dapat memperoleh upah? Dalam mewartakan Injil aku tidak menggunakan hak-hak yang diberikan kepadaku oleh Injil.

WBTC Draft: Jadi, apakah yang kuterima dari pekerjaan itu? Inilah upahku: yaitu pada saat aku memberitakan Kabar Baik kepada orang, aku dapat memberikannya dengan cuma-cuma. Dengan cara itu, aku tidak menggunakan hak untuk dibayar dalam melakukan pekerjaan memberitakan Kabar Baik.

VMD: Jadi, apakah yang kuterima dari pekerjaan itu? Inilah upahku: yaitu pada saat aku memberitakan Kabar Baik kepada orang, aku dapat memberikannya dengan cuma-cuma. Dengan cara itu, aku tidak menggunakan hak untuk dibayar dalam melakukan pekerjaan memberitakan Kabar Baik.

AMD: Kalau begitu, apakah upahku? Upahku adalah aku boleh memberitakan Kabar Baik dengan cuma-cuma. Dengan begitu, aku tidak menggunakan hakku dalam memberitakan Kabar Baik.

TSI: Jadi, apa upah saya dalam pelayanan ini? Inilah upah saya: Saya senang memberitakan Kabar Baik tentang Kristus tanpa dibayar dan tanpa menuntut upah jasmani apa pun, meski itu hak yang wajar atas pekerjaan rohani ini.

BIS: Kalau begitu, upah saya apa? Ini upahnya: bahwa saya dapat memberitakan Kabar Baik itu tanpa memberatkan seorang pun untuk membiayai saya, karena saya tidak menuntut hak-hak saya sebagai pemberita Kabar Baik itu.

TMV: Maka apakah upahku? Inilah upahku: Aku mendapat hak istimewa untuk mengkhabarkan Berita Baik tanpa meminta bayaran, dan tanpa menuntut hakku sebagai orang yang mengkhabarkan Berita Baik.

BSD: Jadi, apa upah saya? Upahnya ialah bahwa saya dapat menyampaikan Kabar Baik tanpa dibiayai oleh siapa pun. Saya tidak menuntut hak-hak saya sebagai pemberita Kabar Baik.

FAYH: Dalam keadaan seperti itu, apakah upah yang saya terima? Tidak lain daripada kesukaan istimewa yang saya peroleh dari mengabarkan Injil tanpa minta bayaran dari siapa pun dan tanpa menuntut hak-hak saya.

ENDE: Tetapi kalau demikian, manakah djasaku? Hanja ini, bahwa dalam memaklumkan Indjil aku menjandjikannja tanpa dibajar, dan bahwa aku tidak menggunakan hak jang disuguhkan kepadaku oleh Indjil.

Shellabear 1912: Karena begitu apakah penghalangku yaitu apabila aku mengkhabarkan injil, maka aku memberikan dia dengan tiada belanja supaya jangan aku memakai segala kuasaku dalam injil itu.

Klinkert 1879: Djikalau demikian, maka apa garangan pehalakoe? Melainkan apabila akoe mengadjarkan indjil, akoe mengadjarkan indjil Almasih itoe dengan tidak makan opah, sahingga tidak koepakai hakkoe dalam indjil itoe.

Klinkert 1863: Kaloe bagitoe apatah opahkoe? Melainken kapan akoe mengabarken itoe indjil, akoe adjarken indjil Kristoes dengan tiada makan blandja, sopaja djangan akoe pake koeasakoe dalem indjil itoe.

Melayu Baba: Kalau bgitu apa-kah sahya punya pahala? Ia'itu spaya bila sahya khabarkan injil, sahya pakai smoa skali sahya punya kuasa dalam injil itu.

Ambon Draft: Maka apatah sakarang upahanku? Itulah, jang se-dang b/eta mengchotbatkan In-djil, b/eta taroh Indjil Tuhan Christos di-luwar barang balandja dan tijada pake ka-wasaku di dalam Indjil.

Keasberry 1853: Kalau dumkian apatah faalaku? Mulainkan apabila aku mumashorkan injil itu, maka kujadikan injil Almasih itu dungan tiada burblanja, supaya jangan aku munghinakan kuasaku dalam injil.

Keasberry 1866: Kalau dŭmkian apatah faalaku? Mŭlainkan apabila aku mŭmashorkan Injil itu, maka kujadikan Injil Almasih itu dŭngan tiada bŭrblanja, supaya jangan aku mŭnghinakan kwasaku dalam Injil.

Leydekker Draft: 'Apa pahala kalakh 'ada padaku? melajinkan mana 'aku memberita 'Indjil sopaja 'aku djadikan 'Indjil 'Elmesehh 'itu tijada berbalandja, 'akan djangan menjalahij peng`awasaku dalam chothbat 'Indjil 'itu.

AVB: Jadi, apakah upahku? Upahku ialah mendapat hak istimewa untuk menyampaikan Injil tanpa meminta bayaran atau menuntut hakku sebagai penyebarnya.

Iban: Nya alai, nama upah aku? Semina tu aja: lebuh aku nusui Berita Manah, awakka aku enda minta bayar, enggai ke aku ngena semua hak aku ke bekereja ke Berita Manah.


TB ITL: Kalau demikian <3767> apakah <5101> upahku <3408>? Upahku ialah ini: bahwa aku boleh memberitakan <2097> Injil <2098> tanpa <77> upah, dan bahwa aku tidak <3361> mempergunakan <2710> hakku sebagai pemberita Injil <2098>. [<3450> <1510> <2443> <5087> <1519> <1849> <3450> <1722>]


Jawa: Yen mangkono banjur apa pituwasku? Pituwasku yaiku: aku diparengake ngabarake Injil tanpa pituwas, lan aku ora migunakake wewenangku anggonku dadi juru ngundhangake Injil.

Jawa 2006: Yèn mangkono banjur apa pituwasku? Pituwasku yaiku: Aku diparengaké ngabaraké Injil tanpa pituwas, lan aku ora migunakaké wewenangku anggonku dadi juru ngundhangaké Injil.

Jawa 1994: Banjur, opahku apa? Opahku yakuwi: déné aku kepareng ngabaraké Injil tanpa opah, ateges sajroning pegawéanku ngabaraké Injil mau aku ora njaluk apa sing dadi wewenangku.

Jawa-Suriname: Tibaké upahku iki apa? Upahku ya iki: aku bisa nggelarké pituturé Gusti tanpa nampa upah, tegesé tanpa njaluk bagèanku.

Sunda: Naon upahna? Nya eta hak meunang ngawawarkeun eta Injil Kasalametan teu karana dibayar, teu ngarasa perlu nagih hak.

Sunda Formal: Naon ganjaranana? Ieu: Kasugemaan lantaran bisa ngawawarkeun bari teu mandang buruhan; jadi juru Injil bari teu kudu nagih hak anu geus sapantesna.

Madura: Mon sapaneka, ponapa opa kaula? Paneka’ opana: Kaula bisa aberta’agi Kabar Bagus ganeka ta’ kalaban maberra’ oreng settonga kaangguy abandhai kaula, sabab kaula ta’ menta ha’-ha’ kaula menangka oreng se aberta’agi Kabar Bagus ganeka.

Bauzi: Ne lahana uho ozom, Alat Aho eba gagu oluhu bak lam eho gi ozahit ule neàt keàtedi meedam bak lam ame bak gohali em ana vam bake eho ame bak lam deelehat meedàla? Neha taia? Eho Kristus labe Aho amu Am im vameadume esmozi laiamda meida modem labe ame Im Neàna lam vou vahoketedam bake gohali eho na vam bak uba gagu ahumdi vou faodam neànàme eho ahit mu ame Im Neàna lam gi uba faobekesi teo vou vahoketedam bak. Ebe eho deelehat meedamna am bak.

Bali: Yening asapunika napike sane dados upah tiange? Upah tiange inggih punika: Tiang kalugra nglumbrahang Orti Rahayu tan paupah, inggih punika tiang nenten nuntut wewenang tiange sajeroning tiang nglumbrahang Orti Rahayune punika.

Ngaju: Amon kalote, en upahku? Upahku iete: aku tau mambarita Barita Bahalap te hayak jaton mambehat ije biti oloh kea, awi aku dia manuntut kare hak ayungku kilau pambarita Barita Bahalap te.

Sasak: Lamun maraq nike, napi saq jari upaq tiang? Niki upaqne: Bahwe tiang bau beriteang Kabar Solah nike ndẽq teupaq siq napi-napi, sẽngaq tiang ndẽq nuntut hak-hak tiang sebagẽ dengan saq beriteang Kabar Solah nike.

Bugis: Rékko makkuwaitu, aga saroku? Iyanaé saroku: makkedaé weddikka mabbirittangngi Karéba Madécéngngéro sibawa dé’ utanekiwi muwi séddié tau untu’ mongkosokika, nasaba dé’ utuntu’i ha’-ha’ku selaku pabbiritta Karéba Madécéngngéro.

Makasar: Jari punna kamma apa passawallangku? Iaminne passawallangku: angkanaya akkullei kubirittakang anjo Kabara’ Bajika, natena manna sitau kubattali untu’ angngongkosia’, lanri tenana nakutuntuki anjo ha’ siratanga ri nakke salaku tau ambirittakangai anjo Kabara’ Bajika.

Toraja: Iake susito, apara kupomelona dio? Iatu kaumpa’peissanangku Kareba-kaparannuan, tae’ kumesaro, naurunganni tae’ kuangkaran kuasangku umpa’peissananni tu Kareba-kaparannuan!

Duri: Na ia ke susii joo, apara saroku'? Iamo saroku' to kumua tangssussaina' moi mesa' tau mpangpeissenanni joo Kareba Kasalamatan, nasaba' te'da kuangahhi to sipato' la kupusaro.

Gorontalo: Wonu odito, wolo huna u motapu'u? Huna u motapu'u, deuwitoyito wau mowali mokaraja pe'epe'enta wolo Allahuta'ala mopotunggulo habari mopiyohu wolo udila mo'otapu wolo-wolo monto jama'ati openu wau rasul o haku motuntuti uwito.

Gorontalo 2006: Wonu odito, wolo wuupa lowatia? Utie wuupalio: deu̒ watia mowali mopololadu Habari Mopiohe boito lou̒ diila mopobuheto penu boli ngotaa mao̒ u mongonggosi olaatia, sababu watia diila mohile wolo moo̒ohuu̒ haku lowatia odelo tamopo habaria Habari Mopiohe boito.

Balantak: Kalu koiya'a, upa ansee a bo tambongku? Tambongku koi kani'imari: yaku' daa sida mengelelekon Lele Pore iya'a ka' sian mama'ase' mian men bo pingimamat i yaku', gause yaku' sian mangawawau men bookoi sida wawauonku na pengelelekonan Lele Pore iya'a.

Bambam: Maka' susi, iya aka hi kao la sahoku? Sahokum too kao, ke malamä' umpa'pakahebaam Kaheba Katilallasam tä' disahoi. Inde umpa'pakahebaannä' Kaheba Katilallasam, abana sihatannä' la diitaam katuboangku, sapo' mokaä' la untuntu'i kaha-kaha ia too.

Kaili Da'a: Jadi ane iwetu nuapa tamboku? Tamboku iwe'i: aku mamalamompatolele Kareba Belo ante da'a merapi gaji ka tau-tau to nipatoleleka Kareba etu. Pade aku da'a nerapi petulungi to masipato kutarima ewasamba'a topanggeni Kareba Belo.

Mongondow: Daí aka natua yo onu im mo'uliíku? Na'a im mo'uliíku: aku'oi mota'au mopoyaput in Habar Mopia bo diaíbií mokoyoyiga kon intau im mogongkos sin diaíbií in aku'oi mo'igum kon rupa-rupa.

Aralle: Dahi aka sahoku? Dianto kamahasaang inaha ang kusa'ding aka' umpepainsangngingkä' Kaheba Mapia ang dai pahallu naalli tau ang manghingngi. Dä' untuntu' saho ang la sihatang kutahimbo.

Napu: Mewali, moantina Ngkora Marasa hai bara kuperapi sarongku i tauna au kupahawea bambari iti. Peisa mpuu kuperapi sarongku i tauna au kupahawea bambari iti, agayana bara kuunde. Idemi au kuimba nodo sarongku: katana lalungku au kuhumba hangko pobagongku moanti Ngkora Marasa au kupahawe mbero i ope-ope tauna.

Sangir: Kamageng kerene ute, apa wue tangu tatendenge si siạ? Kai ini e tatendenge: U iạ e makapěluntingihu Injilẹ̌ e tawe makakawěhạ si sai-sai kụ hinong měmaehẹ̌ si siạ, u iạ e tawe manuntụ apa-apa kere sěngkatau mělahabaru Injilẹ̌ e.

Taa: Wali aku mampakarebaka kareba matao pei aku taa mamporapi saro yako resi tau to rapakarebaka. Nempo masipato aku marapi sawang resi sira, pei aku taa mangika. Wali si’i semo to aku mampobuuka ewa sarongku, etu semo mampakarebaka tau kareba matao nempo tare to nabayar nsira to mangandonge.

Rote: Metema leondiak soona, au ngga'di nga beek? Au ngga'di nga nde au hapu tui-benga Hala Malole ndia ninik au ta tao ambela hataholi esa boen, fo hani pake au, nana au ta akaseti au hak ka da'dileo manatui-benga Hala Malole ndia fa.

Galela: So kiano ai manara ma fanggali aku tamake gena komanena: ma orasi ngohi o habari qaloloha tosihohabari, de ma ngale ai fangu gena ma moi waasi togolo so ngohi igogou tosanangi. Nakoso patotiai, o nyawa yosigogigise ona magenaka ai oho ma kurangi aku togolo, duma upa sidago ifangu, so ngohi togolowa.

Yali, Angguruk: An nubam emberisi halug onggo nunggeyon og num teg? An onggo og num hag tohon te tu: Onggo og nutuk elegma wene hiyag isaruk lit fano peruk lahi. Wene hiyag isaruk lahiyon fahet aben onggo og num teg angge famen hilaruk lahi fug.

Tabaru: Nako koge'ena de 'ai sewa 'okia? Neda to ngoi 'ai parasengi, ge'ena la ngoi 'idadi tosihabari 'o Habari ma Owa ma ka moi ma kotakisitubusowa ngano ngoi kotanonuwa 'ai hak ma ngale 'o Habari ma Owa tositota-totara.

Karo: Kai dage upahku? Upahku me kap: meritaken Berita Si Mehuli alu la ngarapken upah. La kutuntut hakku i bas dahinku meritaken Berita Si Mehuli e.

Simalungun: Ase aha do upahku? Ai ma, huambilankon do Ambilan Na Madear in, seng pala marupah, ase ulang hupakei hakku na mardomu bani Ambilan Na Madear in.

Toba: Asa aha do upangku? On do: Di na mamaritahon barita na uli i ahu, so hurugii hamu, asa unang hupangasahon huasongku di barita na uli i.

Dairi: Asa, kadè ngo upahku? Èn ngo: Ndorok ngo aku memmagahken Sukuten Kelluahen idi, oda pella lot rogi barang isè merrèken belanjangku, kerna oda uè aku menuntut hakku, bagè sada kalak simemagahken Sukuten Kelluahen idi.

Minangkabau: Jikok baitu, apo nan ka upah ambo? Ikolah upahnyo: baraso ambo mambaritokan Injil tu, jo caro nan indak mambarekkan urang surang juwo, untuak mambalanjoi diri ambo, dek karano, ambo indak manuntuik doh hak ambo, sabagai urang nan mambawok barito Injil.

Nias: Na si manõ, hadia luogu? Da'e luo andrõ: Tola u'ombakha'õ Duria Somuso Dõdõ andrõ ba lõ ubusi dõdõ niha wangasogõ balazogu, bõrõ me lõ u'andrõ sibai zinangea sinemagu ba wangombakha Turia Somuso Dõdõ andrõ.

Mentawai: Oto apa upakku? Néné lé upakku: iaté momoi kupakakra Katuareman Simaerú, tápoi tá aikugegejaaké bagadda kasei pá rabaluti aku; aipoí tá aikututuntut hakku sipuoni sipakakra Katuareman Simaerú.

Lampung: Kik injuk reno, upahku api? Inji upahni: bahwa nyak dapok ngabarko Kabar Betik udi tanpa ngebiakko sai jelma pun untuk ngebiayai nyak, mani nyak mak nuntut hak-hakku sebagai jelma sai ngabarko Kabar Betik udi.

Aceh: Meunyoe meunan, peue upah lôn? Nyoe kheueh upah jih: bahwa ulôn hase lôn peusampoe Haba Gét nyan ngon hana lôn peubrat meusidroe ureuëng pih jipeubiaya lôn, sabab ulôn hana lôn lakée hak-hak ulôn sibagoe lôn peusampoe Haba Gét nyan.

Mamasa: Ianna susi too, akamo kao la saroku? Saroku kao iamo ke malamo' umpalanda' Kareba Kadoresan tae' disaroi anna tae'na' la urrannuan saroku moika anna la sipato'na' ditandoi to digente' to umpalanda' Kareba Kadoresan.

Berik: Afa ga gam jes gemerserem, gam jega ai jem fwainfe ga basas taabili? Fwainaiserem ga aas: ini amna ase saaser-saasersusfer se folbana, aam temawer ai Taterisi Waakena jam agam nasipminirim angtanefe, ai angtane jeiserem jemniwer doini ajam bilipmiyen, taterisi ai jes agam nasipminirim jem fwayenfe. Aiba taterisi Uwa Sanbagirmana ba ayam nasibenenewena. Jega jem temawer ai taterisi jeiserem jam jep agam nasipminirim angtanefe, ai samfer fwaina jemniwer agam taabili. Jengga ai fwaina ajam taabiyen, ane jem temawer ga ini amna saaser-saaserfersus folbana. Ini amna jes gamserem gam ajewer folbanaram, fwaina amna ba jesam ai ajes taabife.

Manggarai: Émé nenggitu gi, apa lahén latang te aku? Ho’oy daku lahén: Té aku ngancéng wéro Keréba Di’a ali toé manga lahén, agu aku toé papé hakg te tiba bajar oné-mai wéro Keréba Di’a hitu.

Sabu: Ki do mina harre ma, ne nga ke ne lua kehewe ya? Nadhe ke ne ihi kehewe ya ne; do nara ke ri ya ta pepeke ne Li Hagha Dhara ne nga do dho bhule do pemejanni ie ta pa heddau he, tu ta heleo ne muri mada ya, taga tari do dho dhuke ri ya ne haa ya mii mone pelebe Li Hagha Dhara ne.

Kupang: Jadi kalo bagitu, beta pung upa apa? Beta sonde parlú tarima gaji! Beta kasi tau Tuhan pung Kabar Bae deng sonde minta apa-apa. Itu yang bekin beta rasa puas. Deng itu rasa puas tu, sama ke beta pung upa. Jadi biar beta ada pung hak macam-macam ke orang yang pung tugas kasi tau itu Kabar Bae, ma beta sandiri sonde mau pake beta pung hak samua.

Abun: Sane bere ji ku suma mo suk gato ji ben ne? Suk gato ji ku anare: Ji duno nje su sukdu subot os ndo ne dakai yi sor. Ji da bi os wa ji ndek suk mo nje gato ji duno ne, sarewo ji misyar re. Ji dakai mit iwa ji duno nje, wo ji yo ndek suk mo án nde.

Meyah: Erek koma jefeda didif duftuftu rot Allah oga ongga oufamofa ojgomuja. Noba didif dinera dedin owesa efek erek rasul egens fogora durois gu rusnok rot mareibra eneya guru. Didif dumfij iwa jeni Yesus Kristus ondou os rot ojgomu, noba dunois rot mar egema tein jeska iwa rot guru. Koma bera ongga ereita dudou efesi erirei rot morototuma erek rusnok rudou erirei gij mona ongga risma rerin rufons.

Uma: Jadi', mpokeni-a Kareba Lompe' pai' uma kuperapi' gaji' hi tauna to kupongkenii kareba. Nau' ria mpu'u huraa-ku mperapi' gaji' hi tauna to kupongkenii kareba, uma kupake' huraa-ku toe. Toe-mile to kuponcawa gaji'-kue: goe'-a mpoparata Kareba Lompe', uma mingki' ra'oli.

Yawa: Anakere somamo syo doije ratande taune rinai jewen, weti ama ine no tai rui? No taiso: Inanayanambe weye syo Ayao Kove raugaje mawebe vatano wanui mansai. Muno syo vatane wato manajo indamu wo sya doije, sya anaisye raunande weye syo mansanyao oma jewen.


NASB: What then is my reward? That, when I preach the gospel, I may offer the gospel without charge, so as not to make full use of my right in the gospel.

HCSB: What then is my reward? To preach the gospel and offer it free of charge, and not make full use of my authority in the gospel.

LEB: What then is my reward? That [when I] proclaim the gospel, I may offer the gospel free of charge, in order not to make full use of my right in the gospel.

NIV: What then is my reward? Just this: that in preaching the gospel I may offer it free of charge, and so not make use of my rights in preaching it.

ESV: What then is my reward? That in my preaching I may present the gospel free of charge, so as not to make full use of my right in the gospel.

NRSV: What then is my reward? Just this: that in my proclamation I may make the gospel free of charge, so as not to make full use of my rights in the gospel.

REB: Then what is my pay? It is the satisfaction of preaching the gospel without expense to anyone; in other words, of waiving the rights my preaching gives me.

NKJV: What is my reward then? That when I preach the gospel, I may present the gospel of Christ without charge, that I may not abuse my authority in the gospel.

KJV: What is my reward then? [Verily] that, when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel.

AMP: What then is the [actual] reward that I get? Just this: that in my preaching the good news (the Gospel), I may offer it [absolutely] free of expense [to anybody], not taking advantage of my rights {and} privileges [as a preacher] of the Gospel.

NLT: What then is my pay? It is the satisfaction I get from preaching the Good News without expense to anyone, never demanding my rights as a preacher.

GNB: What pay do I get, then? It is the privilege of preaching the Good News without charging for it, without claiming my rights in my work for the gospel.

ERV: So what do I get for doing it? My reward is that when I tell people the Good News I can offer it to them for free and not use the rights that come with doing this work.

EVD: So what do I get for doing this work? This is my reward: that when I tell people the Good News I can offer it to them for free. This way, I don’t use the right {to be paid} that I have in {this work of telling} the Good News.

BBE: What then is my reward? This, that when I am giving the good news, I may give it without payment, not making use of my rights as a preacher of the good news.

MSG: So am I getting anything out of it? Yes, as a matter of fact: the pleasure of proclaiming the Message at no cost to you. You don't even have to pay my expenses!

Phillips NT: what can I expect in the way of reward? This, that when I preach the gospel, I can make it absolutely free of charge, and need not claim what is my rightful due as a preacher.

DEIBLER: So …perhaps you wonder what my reward is./are you wondering what my reward is?† [RHQ] I will tell you. When I proclaim the good message about Christ, I do not ask people for financial help. It makes me very happy not to ask for help, and being happy is the reward I get. I do not want to use the rights that I have when I proclaim the good message.

GULLAH: So den, wa me payback? Dis me payback: A able fa preach de Good Nyews dout pay. Wen A do dat, A ain aks fa all dem ting wa A got a right fa aks fa.

CEV: What pay am I given? It is the chance to preach the good news free of charge and not to use the privileges that are mine because I am a preacher.

CEVUK: What pay am I given? It is the chance to preach the good news free of charge and not to use the privileges that are mine because I am a preacher.

GWV: So what is my reward? It is to spread the Good News free of charge. In that way I won’t use the rights that belong to those who spread the Good News.


NET [draft] ITL: What <5101> then <3767> is <1510> my <3450> reward <3408>? That <2443> when <2097> I preach the gospel <2097> I may offer <5087> the gospel <2098> free of charge <77>, and so <1519> not <3361> make full use <2710> of my <3450> rights <1849> in <1722> the gospel <2098>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Korintus 9 : 18 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel