Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 20 : 16 >> 

NETBible: He will come and destroy those tenants and give the vineyard to others.” When the people heard this, they said, “May this never happen!”


AYT: Ia akan datang dan membinasakan petani-petani itu, lalu menyewakan kebunnya kepada orang lain.” Ketika orang banyak mendengar perumpamaan ini, mereka berkata, “Janganlah hal ini sampai terjadi!”

TB: Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain." Mendengar itu mereka berkata: "Sekali-kali jangan!"

TL: Niscaya ia akan datang membunuh segala orang dusun itu, lalu menyerahkan kebun anggur itu kepada orang lain pula." Setelah didengarnya perkataan demikian, maka mereka itu pun berkatalah, "Dijauhkan Allah!"

MILT: Dia akan datang dan membinasakan para penggarap itu, dan akan memberikan kebun anggur itu kepada yang lain." Dan setelah mendengarkan, mereka berkata, "Biarlah itu tidak terjadi!"

Shellabear 2010: Tentu ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu ia akan mempercayakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap lainnya." Ketika orang-orang yang ada di situ mendengar apa yang disabdakan-Nya, mereka berkata, "Jangan sekali-kali terjadi yang demikian!"

KS (Revisi Shellabear 2011): Tentu ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu ia akan mempercayakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap lainnya." Ketika orang-orang yang ada di situ mendengar apa yang disabdakan-Nya, mereka berkata, "Jangan sekali-kali terjadi yang demikian!"

Shellabear 2000: Tentu ia akan datang dan membinasakan para penggarap itu, lalu ia akan mempercayakan kebun anggur itu kepada para penggarap lainnya.” Ketika orang-orang yang ada di situ mendengar apa yang disabdakan-Nya, mereka berkata, “Janganlah sekali-kali terjadi yang demikian!”

KSZI: Sudah tentu dia akan datang dan membunuh petani-petani itu lalu menyewakan ladang anggur itu kepada orang lain pula.&rsquo; Setelah orang ramai itu mendengar ibarat ini, mereka berkata, &lsquo;Semoga tidak begitu!&rsquo;

KSKK: Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu terhadap mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain". Ketika mendengar hal ini, beberapa pemimpin Yahudi berkata, "Semoga tidak demikian!"

WBTC Draft: Ia akan datang dan membunuh petani-petani itu. Kemudian kebunnya akan diberikan kepada orang lain." Ketika mereka mendengar itu, mereka berkata, "Itu tidak boleh terjadi."

VMD: Ia akan datang dan membunuh petani-petani itu. Kemudian kebunnya akan diberikan kepada orang lain.” Ketika mereka mendengar itu, mereka mengatakan, “Itu tidak boleh terjadi.”

AMD: Ia akan datang dan membunuh petani-petani itu. Kemudian, ia akan menyewakan kebunnya kepada petani-petani lain.” Ketika mendengar perumpamaan ini, mereka berkata, “Jangan sampai hal ini terjadi!”

TSI: Tentu dia sendiri yang akan datang dan membinasakan para petani itu, lalu menyewakan kebunnya kepada petani-petani lain.” Orang-orang yang mendengarkan Yesus berkata, “Wah! Jangan sampai hal itu terjadi!”

BIS: Pasti ia akan datang dan membunuh penggarap-penggarap itu, lalu menyerahkan kebun itu kepada penggarap-penggarap yang lain." Mendengar itu, berkatalah orang-orang kepada Yesus, "Sekali-kali tidak!"

TMV: Dia akan datang dan membunuh semua penyewa ladang itu, lalu menyerahkan ladang itu kepada penyewa-penyewa lain." Apabila orang di situ mendengar hal itu, mereka berkata, "Janganlah perkara ini berlaku!"

BSD: Lalu Yesus menjawab sendiri pertanyaan itu. Ia berkata, “Pasti ia akan datang dan membunuh penggarap-penggarap itu, lalu menyerahkan kebunnya itu kepada penggarap-penggarap lain.”

FAYH: Inilah yang akan dilakukannya: ia akan datang dan membunuh orang-orang itu dan menyewakan kebunnya kepada orang lain." Orang-orang yang mendengarkan Dia berkata, "Masa mereka akan berbuat seperti itu!"

ENDE: Ia akan memusnahkan petani-petani itu, dan kebun anggur akan diserahkannja kepada petani-petani jang lain. Mendengar itu merekapun berkata: Djangan dibiarkan Allah.

Shellabear 1912: Maka tak dapat tiada ia akan datang membinasakan segala peladang itu, lalu menyerahkan kebun anggur itu kepada orang lain pula. "Maka apabila orang mendengar perkataan itu, lalu katanya, "Masakan pula."

Klinkert 1879: Bahwa ija akan datang kelak membinasakan segala orang kebon itoe dan kebon-anggoer itoe akan diberikannja kapada orang lain. Hata satelah mareka-itoe menengar perkataan ini maka katanja: Ija-itoe didjaoehkan Allah kiranja.

Klinkert 1863: Bahoewa dia nanti dateng memboenoh sama itoe orang tanem, dan itoe kebon anggoer dia nanti kasih sama orang lain. Maka kapan dia-orang dengar ini, lantas katanja: Djangan sampe bagitoe!

Melayu Baba: Dia nanti datang binasakan ini orang-ladang smoa, dan nanti kasi itu kbun k-pada lain orang." Bila orang dngar, dia-orang kata, "Tuhan jauhkan-lah."

Ambon Draft: Ija akan datang dan me-rusak awrang-awrang duson itu, dan kasi tatanaman po-hon-pohon anggawr itu pada awrang lajin-lajin. Maka ma-nakala marika itu dengar ba-gitu, katalah dija awrang: Djanganlah kiranja djadi ba-gitu!

Keasberry 1853: Maka iya kulak akan datang mumbunoh akan orang orang ladang itu, dan akan dibrikannya kubon anggor itu kapada orang yang lain. Maka apabila didungar sama Kiesar ulih marika itu, maka katanya, Dijauhkan Allah.

Keasberry 1866: Maka iya kŭlak akan datang mŭmbinasakan akan orang orang ladang itu, dan akan dibrikannya kŭbon anggor itu kapada orang orang yang lain. Maka apabila didŭngar ulih kaum itu, maka katanya, Dijahukan Allah!

Leydekker Draft: 'Ija 'akan datang, dan menghilangkan 'awrang duson 'ini, dan sejwakan tanaman pohon 'angawr 'itu pada 'awrang lajin. Maka serta marika 'itu dengar 'itu, katalah 'ija: palijaslah.

AVB: Sudah tentu dia akan datang dan membunuh para penyewa itu lalu menyewakan ladang anggur itu kepada orang lain pula.” Setelah orang ramai itu mendengar ibarat ini, mereka berkata, “Semoga tidak begitu!”

Iban: Iya deka datai lalu munuh sida lalu nyerahka kebun nya ngagai orang bukai." Lebuh orang mayuh ninga nya, sida lalu bejaku, "Enda patut!"


TB ITL: Ia akan datang <2064> dan <2532> membinasakan <622> penggarap-penggarap <1092> itu <5128>, dan <2532> mempercayakan <1325> kebun anggur <290> itu kepada orang-orang lain <243>." Mendengar <191> itu mereka berkata <3004>: "Sekali-kali <1096> jangan <3361>!" [<1161>]


Jawa: Dheweke bakal teka lan nyirnakake wong-wong tani mau sarta kebone anggur banjur disewakake marang wong-wong liyane.” Krungu kang mangkono iku wong-wong mau banjur kandha: “Aja pisan-pisan nganti kalakon iku!”

Jawa 2006: Kang duwé pakebonan bakal teka lan nyirnakaké wong-wong tani mau sarta keboné anggur banjur diséwakaké marang wong-wong liyané." Krungu kang mangkono iku wong-wong mau banjur kandha, "Aja pisan-pisan nganti kelakon mangkono!"

Jawa 1994: Wis mesthi wong sing duwé kebon anggur bakal teka lan numpes para penggarap, sarta nyéwakaké kebon angguré marang wong liya." Bareng krungu pangandikané Gusti Yésus mengkono mau, wong sing padha ngrungokaké nuli padha matur: "Ingkang mekaten menika mboten badhé kelampahan!"

Jawa-Suriname: Wis mesti nèk wong sing nduwé kebon dreif bakal teka lan matèni para penggarap lan keboné bakal diséwakké marang wong liya.” Kadung krungu tembungé Gusti Yésus mau, wong sing ngrungokké terus ngomong: “Iku ora bakal klakon!”

Sunda: "Nu boga kebon tangtu datang, eta jelema-jelema tuluy diparaehan, kebon anggurna tuluy disewakeun ka nu sejen." Ari ceuk anu ngabarandungan eta misil, "Tangtu pisan moal!"

Sunda Formal: Tangtu datang ngabinasakeun maranehna, ari kebon anggurna dipercayakeun ka nu sejen.” Anu ngabarandungan eta misil nempas, “Palias dugi ka kitu!”

Madura: Tanto se andhi’ kebbun jareya entar mate’e reng-oreng se nyewa kebbunna jareya, sarta massra’agi kebbunna ka reng-oreng laen se agaraba kebbun jareya." Ngedhing parompama’an jareya, reng-oreng se badha e jadhiya mator ka Isa, "Bunten, ta’ kera!"

Bauzi: Gi neha taia? Dat naeda fa li ame anggur dee teohet vou aasdam dam laba oddam bak. Labi oddume am anggur dee lam fa dam amomoi gagome fa vou aasdam bak,” lahame im totobe lada lam fi koadume neàdi modeha lab dozeadaha dam zi labe Yesusat lab gagoho bak lam aime ozo, “Alat iba Yahudi dama labihalo modemna ozomo?” lahame tombu ozobohudi fa Yesus bake ab gagoham. “Vabà! A labihamule.”

Bali: Anake ento lakar teka tur ngamatiang panyakap-panyakape ento. Buina abian anggure ento lakar kapatanduang teken panyakap-panyakape ane lenan.” Wau anake akeh punika miragi pangandikan Idane kadi asapunika, raris ipun mapajar sapuniki: “Sampunang pisan-pisan paindikane punika kasidan.”

Ngaju: Pasti ie kareh dumah tuntang mampatei oloh tukang garap te, palus manyarah kabon te akan kare oloh tukang garap awang beken." Mahining jete, maka koan kare oloh dengan Yesus, "Dia bakae ah!"

Sasak: Pasti ie gen dateng dait nyematẽq penyakap-penyakap nike, beterus nyerahang kebon nike ojok penyakap-penyakap saq lain." Dengah hal nike, ie pade matur lẽq Deside Isa, "Sampunang gati jangke maraq nike!"

Bugis: Pasti poléi matu sibawa naunoi pajjama-pajjama dare’éro, nainappa iyaro dare’é nabbéréyangngi lao risining pajjama-pajjama dare’ laingngé." Naéngkalingana iyaro, makkedani sining tauwé lao ri Yésus, "Sitonget-tongenna dé’!"

Makasar: Tantu labattui nanabuno ngaseng anjo pajamaya, nampa napappitesangang anjo kokonna mae ri pajama maraenga." Nalangngere’na akkana kamma Isa, nakanamo ke’nanga ri Isa, "Tapporo tena sikali nakamma!"

Toraja: La sae ussanggangi tu mintu’nato ma’tesan iato sia iatu pa’lak anggoro’ naben to senga’. Iatonna rangimi tu kada iato, nakuami: Napatoyang-toyang ia Puang Matua dio mai kaleki tu iannato!

Duri: La ratui mbuno ngasanni joo tomendulu, namane' mpangpenduluanni joo bara'bahna lako tolaen." Ia tonna sa'dingmi tuu lako tau joo pangpasusian, nakuamo, "Napamambela-belai Puang Allataala joo jio mai kaleki'."

Gorontalo: Tiyo ma monao mota lohihilawo wawu nga'amila ta hepokarajawa ilengi boyito ma lopuwaliyo, lapatao ilengi boyito ma wuduwoliyo mao ode tawu wuwewo.” Tou lo'odungoheo u odito, timongoliyo loloiya ode li Isa, ”Keke, dila mowali odito.”

Gorontalo 2006: Matantu tio monao̒ mai wau momate-mateelo mao̒ to tahi pokalajawa ilengi boito, tulusi mongohi ilengi boito to tahi pokalajawa wewo." Loo̒dungohe uito, maloloi̒ya tau-tauwala odeli Isa, "Sama-samaata diila!"

Balantak: Sabole ia bo taka ka' mampapatei papalimang iya'a, kasi mongorookon ale' iya'a na papalimang men sambana.” Nongorongor men koiya'a, mian biai' norobumo na Ko'ona taena, “Ansee, amo' sida a men koiya'a!”

Bambam: Tä' mala tala lao napempa'deam indo to mantesanna anna napa'petesangam polei indo bela'na lako tau senga'.” Nahingnginna indo tau buda, tappa ma'kadam lako Puang Yesus naua: “Tä' si'da-si'da ia pole' la mala susi!”

Kaili Da'a: Natantumo i'a kana mompatesi topokarajaa etu pura-pura, pade mompokio tau ntanina marata mokarajaa ri tinalu etu." Nangepe etu nangulimo tau dea ka Yesus, "A, da'a mamala majadi iwetu!"

Mongondow: Notantuí bidon kom mamangoi in sia molimod kom mototomoyok mita tatua, bo gobaí tatua im potomoyoknyadon kom mototomoyok ibanea." Nokodongogmai kon tua, intau mita noguman ko'i Yesus nana'a, "Poyayukdon ka'asií."

Aralle: Tantunte' anna la panoi di bela'na anna umpatei asangngi yato ingkänna to pantesanna, mane napapetesang salai yato bela'na pano di tau senga'." Yato tau mai'di ang menge ma'pehingngi sika naoatee, "Daete' la palla' dipanoa."

Napu: Batena mai mopapatehe topokampai bondena, hai bondena ina naweihe tauna ntanina." Karahadina tauna bosa ngkora pandiri iti, ihira mouliangaa Yesu: "Inee nodo! Ikita to Yahudi, barake ina nahuku Pue Ala nodo topokampai bonde i lalu ngkora pandiriMu iti!"

Sangir: Mambeng těngadẹ̌, i sie sarung duměnta kụ mamate manga mělahal᷊ẹ̌ ene, kụ manarakangu sasuange su mělahal᷊ẹ̌ e wal᷊ine." Nakaringihẹ̌ ene, němpẹ̌berạ e taumata l᷊awọ si Yesus, "Mambeng aị kariadi kerene!"

Taa: Ewa si’i danaika: Ia dayau resi to pangkampang nawu etu pasi damampopate yau sira panewa roo see ia damangawaika wo’u tau to yusa damampasilonga nawunya etu.” Wali ojo pangandonge ngkepala-kepala nto pampue pasi yununya rapa i Yesu etu, sira mangansani batuanginya mangkonong sira semo wali sira manganto’o, “Gete, tuwu-tuwuja ne’e kojo mawali ewa wetu!”

Rote: Tao leo bee o neukose ana ma'i fo ana taonisa manaso'u belak sila la, fo ana fe osi ndia leo manaso'u bela fe'ek neu." Lamanene dede'ak ndia boema hataholi sila la lafa'da Yesus lae, "Ta makandondook!"

Galela: Bilasu una wahino de watooma o bi nyawa imomanara ona magena, de gila-gila o raki magena wosisewa kali o nyawa imomanara ma somoaka." Ma orasi o nyawa magena o ade-ade manena yoise, de ona itemo, "Upa sidago ka idadi komagena bai!"

Yali, Angguruk: Kapal isibareg, "Ngi ahun waruhureg yabuk foroho inap waroho pinggi unusuhureg yabuk ino ap winon hiyag isahu," ibag. Ari ibagma ap arimanowen hol hibareg, "Ari roho tuk fug teg," ibagma

Tabaru: Ma raiokau dua 'una woboa de wakikokito'omaka yoma-manarama go'ona, de ma bairi ge'ena wokulakau 'o nyawa 'iregu yamanarama." 'O nyawa-nyawa go'ona yo'isenoka de kayongosekau 'o Yesusika, "Ma raiokau ko'uwa!"

Karo: Tentu reh ia, ibunuhna kerina si newa kebun anggur e, jenari isewakenna kebun e man kalak si deban." Megi kata e nina kalak si nterem, "Mbera-mbera ola bage!"

Simalungun: Na roh ma ia mamunuh parjuma-juma ai, anjaha ondoskononni ma pohon anggur ai bani halak na legan.” Tapi manangar ai, nini sidea ma, “Palis ma in!”

Toba: Na ro ma ibana mambunu angka siula porlak anggur i, dung i pasahatonna ma porlak anggur i tu halak na asing. Alai umbege i, ninna nasida ma: Palias ma i!

Dairi: Tentu roh mo ia lako mengeripasken kalak idi, janah isohken nola mo pekken idi taba pemellah pinang sidèban." Mendengkoh idi, nina kalak i mo, "Ah ulang mo bagidi!"

Minangkabau: Lah jaleh kasadonyo urang-urang pakarajo tu ka dibunuahnyo, sudah tu paraknyo, inyo sarahkan kabake urang pakarajo nan lain." Dek mandangakan nan baitu, mako bi mangeceklah urang-urang tu kabake Isa Almasih, "Kok dapek janlai tajadi nan bakcando itu!"

Nias: Tatu tohare ia ba ibunu fefu zangahalõ ba kabu andrõ, ba ibe'e kabu andrõ ba zangahalõ tanõ bõ'õ." Me larongo niha sato zi manõ, lamane khõ Yesu, "Tebai zi manõ!"

Mentawai: Tá isoppi iei masipamatei sia sipuukú mone néné, lepá kaunangan mone néné ka tubudda sipuukú mone sabagei." Kelé araarepnia, kuaddangan ka matat Jesus, "Kupaatu tá!"

Lampung: Pasti ia haga ratong rik ngebunuh penggarap-penggarap ano, kak raduni nyerahko kebun ano jama penggarap-penggarap sai bareh." Ngedengi seno, cawado jelma-jelma ano jama Isa, "Sekali-kali mawat!"

Aceh: Pasti nyang po lampôh teuka dan jipoh maté banmandum ureuëng nyang siwa lampôh jih nyan, dan jijok lampôh anggô nyan ubak ureuëng siwa nyang laén." Banjideungoe haba nyan, jipeugah kheueh lé ureuëng ramé nyan ubak Isa, "Hana sagai-sagai!"

Mamasa: La sae napatei anna mane pa'petesanan pole bela'na lako tau senga'.” Nakuamo to urrangngii: “Tae' dengan leleanna la dadi susi.”

Berik: Bunar-bunarsus ga enggam, jei se jela angtane anggur makana nomkef aa jei ne armantanaram jemnibe, ane jei angtane jeiserem jei gase munbobili. Gamjon makana jeiserem angtane nafsiserem jep gase gaarmini." Angtane jei taterisi Yesus aa jes nasbilirim jame aa galap ne sarbasinirim, jei Yesus ga aane bala, "Ai bai Uwa Sanbagiri Jei enggam gufe kapka jeiserem jam etamwefe!"

Manggarai: Hia te mai agu pandé mempo taungs isét ciwal situ, agu imbi laing ata banay te ciwaln uma anggor hitu.” Dengé hitu, mai taé disé: “Néka kéta nenggitu!”

Sabu: Do tatu ke, kinga dakka no do ta la pemade ke ri no ne mone jhagga dhoka he, jhe jhole ne dhoka do naanne pejhagge ri ddau do wala ri." Ta rangngi ri ddau he ne lii pedhiri Yesus do naanne, ta lii ke ro pa Yesus, "Jadhi tu-tu dho ta mina harre!"

Kupang: Iko Beta, pasti dia datang ko bunu sang dong samua, ais dia kasi sewa itu kabón pi orang laen.” Waktu itu orang dong dengar Yesus omong bagitu, ju dong manyao bilang, “Kalo bisa, na, Tuhan Allah jang kasi hukum sang botong bagitu!”

Abun: Bere an ma, an gu yé gato mewa an bi nggwe ne wé, orete an syogat ye be yo o waii mewa an bi nggwe ne." Yé syaretwa Yefun Yesus gwat sukamno ne or sa, yé ki do, "Mban! Men bariwa sukibit sane bor mo men re."

Meyah: Ongga tenten bera ofa ekemeji rua jeska mekeni koma fogora emagobir beda rua nomnaga ranggos! Beda ofa emaha mekeni koma gu rusnok rineya deika." Tina nou ongga ebirfager rusnok Yahudi insa koma ringg Yesus efesij mar erek koma, beda rua rua ragot oida, "Erek koma guru!"

Uma: Bate tumai-ile mpopatehi-ra, pai' nawai' bonea-na hi tau ntani'-na." Kara'epe-na ntodea lolita rapa' tohe'e, ra'uli'-mi: "Neo' mpu'u-kona jadi' hewa tetu-e'!"

Yawa: Indati de aje, po vatano wo nawaisye raeranande umawe mansaubaisy, umba po nawaisye raunanto vatano kaijinta mai jakato indamu wo raeranande akato.” Arono vatano wanuije wo Yesus apa ananeneae umaso ranaun, naije manuga mantaun muno ujaniv, weti ware, “Weinya! Vemo mangke manakoe wato nande reansai jinya!”


NASB: "He will come and destroy these vine-growers and will give the vineyard to others." When they heard it, they said, "May it never be!"

HCSB: He will come and destroy those farmers and give the vineyard to others." But when they heard this they said, "No--never!"

LEB: He will come and destroy those tenant farmers and give the vineyard to others." And [when they] heard [this], they said, "[May this] never happen!

NIV: He will come and kill those tenants and give the vineyard to others." When the people heard this, they said, "May this never be!"

ESV: He will come and destroy those tenants and give the vineyard to others." When they heard this, they said, "Surely not!"

NRSV: He will come and destroy those tenants and give the vineyard to others." When they heard this, they said, "Heaven forbid!"

REB: He will come and put those tenants to death and give the vineyard to others.” When they heard this, they said, “God forbid!”

NKJV: "He will come and destroy those vinedressers and give the vineyard to others." And when they heard it they said, "Certainly not!"

KJV: He shall come and destroy these husbandmen, and shall give the vineyard to others. And when they heard [it], they said, God forbid.

AMP: He will come and [utterly] put an end to those tenants and will give the vineyard to others. When they [the chief priests and the scribes and the elders] heard this, they said, May it never be!

NLT: "I’ll tell you––he will come and kill them all and lease the vineyard to others." "But God forbid that such a thing should ever happen," his listeners protested.

GNB: “He will come and kill those men, and turn the vineyard over to other tenants.” When the people heard this, they said, “Surely not!”

ERV: He will come and kill those farmers. Then he will lease the land to some other farmers.” When the people heard this story, they said, “This should never happen!”

EVD: He will come and kill those farmers! Then he will lease the land to some other farmers.” The people heard this story. They said, “No! This should never happen!”

BBE: He will come and put them to destruction and give the garden to others. And when he said this, they said, May it not be so.

MSG: Right. He'll come and clean house. Then he'll assign the care of the vineyard to others." Those who were listening said, "Oh, no! He'd never do that!"

Phillips NT: He will come and destroy the men who wore working his property, and hand it over to others." When they heard this, they said, "God forbid!"

DEIBLER: He will come and kill those men who were taking care of the vineyard. Then he will arrange for other people to take care of it.” When they heard that, they said, “We would not do anything like that!”

GULLAH: E gwine come an kill dem wokman. An e gwine gii e faam ta oda wokman dem.” Wen de people yeh wa Jedus say, dey say, “Fa sho, dat mus dohn happen!”

CEV: I'll tell you what. He will come and kill those renters and let someone else have his vineyard." When the people heard this, they said, "This must never happen!"

CEVUK: I'll tell you what. He will come and kill those tenants and let someone else have his vineyard.” When the people heard this, they said, “This must never happen!”

GWV: He will destroy these workers and give the vineyard to others." Those who heard him said, "That’s unthinkable!"


NET [draft] ITL: He will come <2064> and <2532> destroy <622> those <5128> tenants <1092> and <2532> give <1325> the vineyard <290> to others <243>.” When the people heard <191> this, they said <3004>, “May this never <3361> happen <1096>!”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Lukas 20 : 16 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran