Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [REB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 2 : 15 >> 

REB: But salvation for the woman will be in the bearing of children, provided she continues in faith, love, and holiness, with modesty.


AYT: Namun, perempuan akan diselamatkan melalui kelahiran anak jika mereka terus hidup dalam iman, kasih, dan kekudusan dengan pengendalian diri.

TB: Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan.

TL: Tetapi ia akan diselamatkan oleh sebab memperanakkan anak-anak, jikalau ia bertekun di dalam iman dan kasih dan kekudusan, serta dengan siuman.

MILT: Namun dia akan diselamatkan melalui persalinan, asalkan mereka tetap tinggal di dalam iman dan kasih dan kekudusan dengan penguasaan diri.

Shellabear 2010: Tetapi ia akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia tetap tinggal di dalam iman, kasih, dan kesucian, serta dalam kesederhanaan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Tetapi ia akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia tetap tinggal di dalam iman, kasih, dan kesucian, serta dalam kesederhanaan.

Shellabear 2000: Tetapi ia akan diselamatkan dengan melahirkan anak, asal ia tetap tinggal di dalam iman, kasih, dan kesucian, serta dalam kesederhanaan.

KSZI: Walaupun demikian, perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak jika mereka tetap dalam iman, kasih, dan kesucian dengan penguasaan diri.

KSKK: Tetapi dengan menjadi ibu wanita diselamatkan, jika mereka hidup teratur dan kudus, dalam iman dan kasih.

WBTC Draft: tetapi mereka akan diselamatkan dengan melahirkan anak. Mereka akan diselamatkan jika mereka tetap di dalam iman, kasih, kekudusan, dan hidup dalam penguasaan diri.

VMD: tetapi mereka akan diselamatkan dengan melahirkan anak. Mereka akan diselamatkan jika mereka tetap di dalam iman, kasih, kekudusan, dan hidup dalam penguasaan diri.

AMD: Akan tetapi, perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, jika mereka tetap hidup dalam iman, kasih, kekudusan, dan pengendalian diri.

TSI: Akibat dosa itu, keturunan Hawa yang perempuan menanggung hukuman Allah berupa rasa sakit sewaktu melahirkan. Namun demikian, Allah bersedia menolong dan menyelamatkan setiap perempuan, asalkan dia tetap percaya penuh kepada-Nya, berbuat kasih, serta hidup suci dan bijaksana.

BIS: Meskipun begitu, wanita akan selamat dengan melahirkan anak, asal ia dengan kerendahan hati tetap percaya kepada Kristus dan tetap mengasihi orang lain serta hidup khusus untuk Allah.

TMV: Meskipun demikian wanita akan diselamatkan dengan melahirkan anak, jika dengan rendah hati mereka tetap beriman, mengasihi orang lain, dan hidup suci.

BSD: Meskipun begitu, perempuan akan diselamatkan karena ia melahirkan anak; asalkan ia tetap percaya kepada Kristus, mengasihi orang lain, dan mengutamakan hidupnya untuk Tuhan dengan rendah hati.

FAYH: Maka Allah mendatangkan kesakitan dan penderitaan kepada kaum wanita pada waktu mereka bersalin, tetapi Ia akan menyelamatkan jiwa mereka, kalau mereka beriman kepada-Nya, dan hidup dengan tenang, baik serta penuh kasih.

ENDE: Tetapi ia diselamatkan dengan melahirkan anak-anak, asal ia bertekun dalam iman, tjinta-kasih, kesutjian dan kesopanan.

Shellabear 1912: tetapi ia akan selamat kelak dalam hal beranak, kalau ia tinggal tetap dalam iman dan kasih dan kekudusan, serta dengan menahankan diri.

Klinkert 1879: Tetapi ijapon akan salamat dalam beranak, djikalau kiranja selaloe tetap ija dalam pertjaja dan dalam kasih dan penjoetjian dengan kasopanan.

Klinkert 1863: Tetapi dia nanti slamat dengan beranak, kaloe dia tinggal selaloe dalem pertjaja dan tjinta dan kasoetjian dengan sopan.

Melayu Baba: ttapi dia nanti di-slamatkan dalam hal beranak, kalau dia-orang tinggal ttap dalam perchaya, dan kaseh, dan kkudusan, dngan mnahan diri.

Ambon Draft: Tetapi ija djuga akan berawleh salamat, dengan pijara anak-anak, manakala marika itu bertinggal tatap di dalam iman dan pengasehan, dan kasutjian dan peri hadat jang bajik.

Keasberry 1853: Tutapi sungguh pun dumkian iya kulak akan turplihara ulih subab branak, jikalau kiranya iya tinggal slalu dalam iman dan pungasihan dan kasuchian dungan suman.

Keasberry 1866: Tŭtapi sungguh pun dŭmkian, iya kŭlak akan tŭrplihara ulih sŭbab bŭranak, jikalau kiranya iya tinggal slalu dalam iman, dan pŭngasihan, dan kasuchian dŭngan suman.

Leydekker Draft: Tetapi parampuwan 'itu 'akan dechalatskan 'awleh per`anakan 'anakh 2, djikalaw 'ija tinggal tatap pada 'iman, dan muhhabet, dan takhdis, serta dengan nazahan.

AVB: Walaupun demikian, perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak jika mereka tetap dalam iman, kasih, dan kesucian dengan penguasaan diri.

Iban: Tang taja pia, indu deka diselamatka laban iya beranak, enti iya, enggau ati ti baruh, majak dalam pengarap, pengerindu enggau pengudus.


TB ITL: Tetapi <1161> perempuan akan diselamatkan <4982> karena <1223> melahirkan anak <5042>, asal <1437> ia bertekun <3306> dalam <1722> iman <4102> dan <2532> kasih <26> dan <2532> pengudusan <38> dengan <3326> segala kesederhanaan <4997>.


Jawa: Nanging wong wadon bakal kapitulungan rahayu marga saka anggone anak-anak, angger ngantepi ing pracaya lan katresnan sarta kasucen kalawan jatmika.

Jawa 2006: Nanging wong wadon bakal kapitulungan rahayu amarga saka anggoné duwé anak, anggeré ngantepi ing pracaya lan katresnan sarta kasucèn kalawan prasaja.

Jawa 1994: Éwadéné wong wadon bakal kaslametaké merga saka enggoné anak-anak, angger wong mau lestari enggoné ngantepi precayané, katresnané lan kasucèné klawan andhap-asor.

Jawa-Suriname: Nanging kepriyé waé wong wédok bakal slamet, senajana bakal ngrasakké lara terus enggoné anak-anak, pokoké janji pada mantep terus pretyaya lan trésna marang Gusti Allah lan pada nindakké urip sing sutyi lan sing pantes.

Sunda: Tapi awewe teh kudu ngajuru sangkan bisa disalametkeun. Kitu ge kudu reujeung pengkuh kana ibadah, boga kanyaah, beresih lampah, basajan pamolah.

Sunda Formal: Papadaning kitu, wanita oge, baris disalametkeun; ku sabab maranehna geus nyorang kanyeri dina ngajuru; jaba ti eta, maranehna ge kudu pengkuh iman, boga kanyaah, jeung laku-lampahna ge kudu basajan.

Madura: Tape maske bariya babine’ bakal salamedda kalaban alahirragi ana’, sokor aba’na teptep andhap asor parcaja ka Almasih ban teptep taresna ka oreng laen sarta odhi’ malolo ngabdi ka Allah.

Bauzi: Labi fai namelehemu Alat ab gagu uloome esuham. “Seee. Ba lahi data faam di gi kikezi geàdamna faadale,” lahame ab uloome esuham. Lahana Alat labi uloohonàme lahit im nehasu meedameam làhà ame lahi labe ibi iho faina meedam bak lam Alat ozahit soat vausu fa vei neàdedam bak. Lahit Kristus bake tu vuzehem bak voom vaba abo keàtedi bohu vuusu meeda. Labi laha meia fakem vaba gi meia deelem bohu meeda. Labi laha gi im Alat gagohoda lamota vuzehi ahu vàmadi meedam bohu meeda. Labi laha iho na im ahebu meedam di ihimo nasi vi ozodume ozobohudi neàdi ame im iademe meeda. Labihasu meedam labe Alat lahi laba soat vausu fa vei neàdedam bak am bak.

Bali: Nanging anake luh lakar karahayuang malantaran ia ngelah pianak, yening ia pageh sajeroning kapracayan, kapitresnan muah kasucian saha kadulurin solah ane melah.

Ngaju: Aloh kalote, oloh bawi akan salamat awie luas anake, hapan karandah ateie tetep percaya dengan Kristus tuntang tetep sinta oloh beken hayak belom baya akan Hatalla bewei.

Sasak: Timaqne maraq nike, dengan nine gen teselametang lantaran nganak, asal ie tekun lẽq dalem iman, kasih dait kesucian dait idup sederhane.

Bugis: Namuni makkuwaro, salama’i matu makkunraié ri laleng jajiyanna ana’, assaleng aléna nasibawang ati mariyawa tette’i mateppe’ lao ri Kristus sibawa tette’ mamaséiwi tau laingngé enrengngé tuwo banna untu’ Allataala.

Makasar: Mingka manna nakamma, lanipasalamaki tubainea lalang allassukanna ana’, assala’ napakatunai kalenna natuli tappa’ mae ri Almasi, siagang tuli nakamaseangi paranna tau, kammayatompa napassareang katallassanna mae ri Allata’ala bawang.

Toraja: Apa la maupa’, belanna ma’dadian tau, ke tontongi batta’ lan kapatonganan sia pa’kaboro’ sia kadipamasalloran sia kamassiparan.

Duri: Apa moi nasusi joo, salama'i to baine nasaba' mangjajian taui, assalan tatta'i mpangben kalena lako Puang Allataala, mpajiong kalena matappa' lako Puang Isa Almaseh na mpakamoja' padanna rupa tau.

Gorontalo: Bo mongobuwa ma mowali salamati wolo umotutu mayi lo walao wonu tiyo tatapu o imani, motoliango, salehe wawu o adabu.

Gorontalo 2006: Eleponu odito, taabua mamoa̒ahu lou̒ mopotutu mai walao̒, asali tio wolo moti dupapa lohilao debo palacaya li Almasi wau debo motolia̒ngo taa wewo wau tumumulo tolomodu ode Allahu Taa̒ala.

Balantak: Mau koiya'a, wiwine bo salamatkonon gause i raaya'a mondompu'kon anak, kalu i raaya'a sinampang parasaya ni Kristus, ka' molingu'kon mian sambana ka' tumuo' molinas koi men kana'.

Bambam: Sapo' la dipasalama' duka' baine aka ia undadiam änä'-änä' ke tontä liui matappa', ma'kamase, tubo maseho anna ma'pogau' la sihatanna dipogau'.

Kaili Da'a: Tapi naupa iwetu, besi-besi kana rapakasalama sabana moana ane ira maroo momparasaya, mompotowe tau-tau ntanina pade matuwu ante pokainggu to magasa bo masipatona.

Mongondow: Ta'e umpakah natua, bobay im posaḷamatonbií doman, sim mosia mobogoi ing katurunan. Asaḷ sia mokopo'ompaí kon dodia bo mokopotantuí doman kom pirisaya ko'i Kristus bo umuran ko totabian kon tumpaḷa intau, bo moposarakan doman ing kobiagannya ko'i Allah.

Aralle: Ampo' moinnakato anna la masuhsa liui di tempona keänä', mala toi salama' ahsala' tontongngi mampetahpa', ungkalemui para-paranna hupatau, masero anna makanang di olona Puang Alataala.

Napu: Ido hai towawine hangangaa mantodiha kapari i poananda. Agayana nauri nodo, molambi worihe katuwo maroa ane mepoinalai liliuhe i Pue, mampokakaya liliuhe ranganda, hai malelaha tuwonda moula ada au maroa.

Sangir: Maningbe kerene, wawine sarung maambangu pěmamantelẹ̌ anạ, asal᷊u i sie ringangu kasasanạ u naung tatapẹ̌be mangimang si Kristus, dingangu tatapẹ̌ kụkěndag'u taumata wal᷊ine kụ mẹ̌biahẹ̌ samatang baugu Mawu Ruata.

Taa: Pei to we’a darapalaes seja tempo sira moana ane sira tare pandoonya mangaya i Kerisitu, pasi mamporayang sa’e, pasi mangika palaong to singkonong pei i Pue Allah, pasi ane sira manta’amaka pamporani ndayanya to maja’a.

Rote: Leomae leondiak boe, neukose ina ka hapu so'dak, nana ana bongi anak; sa'di no dale nakaloe aok, namahele nahele Kristus, ma ana sue-lai nahele hataholi fe'ek, ma naso'da malalaok neu Manetualain.

Galela: Ngaroko o dorouku moturaka, duma o bi ngopeqeka bilasu o ngopa yasibuo de lo ona aku isalamati, nakoso ona imanara yokaeli, de ma Kristuska iwipiricaya qaputuru, de o bi nyawa ma somoaka yadodara, de manga gogoho ibolowo de lo imabaju imasidodiahi ma ngale o nyawa lo aku yahoromati.

Yali, Angguruk: Siyag ane tibag angge famen hiyaben malik indag eneptuk lit Allah fam wenggel haruk lit ap inindi isaruk lit fano ane turuk halug tuk teg ane eneg turukmu Allahn fanowap enebuhu.

Tabaru: Ngaro koge'ena ma, 'o nge-ngeweka yamake 'o laha ge'ena ma ngekomo yomaku'arene, 'itilai tatapu yongaku ma Kristusika de manga singina 'itipokoku, de tatapu yakidora 'o nyawa 'ireguka, de yo'ahu duga ka de ma Jo'oungu ma Dutu.

Karo: Tapi sekalak diberu selamat nge arah ia mupus, adi tutus atena erkiniteken, erkeleng ate dingen nggeluh badia janah mehamat.

Simalungun: Tapi maluah do ia marhitei na mantubuhkon anak, anggo totap ia ibagas haporsayaon ampa holong pakon hapansingon marhasoman hahormaton.

Toba: Alai dapotan haluaon do ibana marhitehite na mangintubu, molo mian nasida di bagasan haporseaon dohot haholongon ni roha, nang habadiaon mardongan hatomanon.

Dairi: Tapi tukasi pè bagi merkitèken menubuhken dukak, gabè maluah ngo daberru i, asal mo tettap ia mercerrep ukur merkepercayaen bai Kristus janah tettap merkelleng atè bak metemman i hadeppen Dèbata.

Minangkabau: Biyapun baitu, padusi ka disalamaikkan dek karano inyo malayiekan anak, asakan inyo sacaro randah ati, tatap ba iman kapado Isa Almasih, tatap mangasiahi urang lain, sarato iduik sangajo untuak Allah.

Nias: Ba hew̃a'ae si manõ, ni'orifi sa ndra alawe andrõ wadono, asala mamati ia khõ Keriso si fao fangidengide'õ, awõ wa lõ mamalõ la'omasi'õ niha bõ'õ, ba la'oniagõ wa'aurira khõ Lowalangi.

Mentawai: Tápoi kenanen kisedda, rasisiló leú te ka sia tainanalep puaragat, ka pasitutú-túakéra matat tatoga, sarat kau lé ka epet paatuat, iriu-riuaké ikatonemi Kristus samba mariu-riu ipununtuki baga sabagei, samba murimanua sarat ka Taikamanua.

Lampung: Meskipun injuk reno, bebai haga selamat jama ngelaherko anak, asal ia jama kerendahan hati tetap percaya jama Almasih rik tetap mengasihi ulun bareh rik hurik khusus untuk Allah.

Aceh: Teuma biet pi meunan, ureuëng inong teuma seulamat deungon jipeulahé aneuëk, asai jihnyan ngon até nyang miyueb teutab meuiman ubak Almaseh dan teutab jigaséh keu ureuëng laén dan udeb khusos keu Po teu Allah.

Mamasa: Sapo la dipasalama' duka' inde bainee ke tontong liu siai mangngorean, ma'kamase, anna tuo masero umpogau' la sipato'na dipogau', moika anna ussa'dingan kamaparrisan ke keanakki.

Berik: Jega jem temawer Uwa Sanbagiri ga wini seyafter enggam balbabil, "Aamei tane jam gerelabe jes jepserem, witifini imna ga siginsusufer igam ensona." Safe gam, wini Uwa Sanbagiri jeber-jeber waakenfer aa jei ne tebanaram, ane angtane nafsi aa jei ne nesiktababilirim, ane waakenaiserem aa jei ne eyebilirim, ane jena jam tetenanayanaiserem, afa jeiserem seyafter jam gane eyebilirim, Uwa Sanbagiri Jei ga wini jeiserem ga gam batobili, jei jam jep gam sartenaram tanes gerefe.

Manggarai: Koném nenggitu, iné-wai te tiba selamaky ali loas anakn, tama hia meték kin imbin oné hi Kristus Yésus agu momang haé ata agu néka manga pandé cela oné mosén.

Sabu: Maji lema ta mina harre, do medae ma mobanni ta helama ri do pemetana ana, hadhi we no ta nga wawa nge danni-ade ne halla-anni pa dhara parahajha pa Kristus jhe pehajha-peddhei nga ddau nga ihi-anga jhe petone ne muri mada no tu Deo.

Kupang: Biar bagitu ju, ma parampuan dong bisa dapa salamat, tagal dong barana ana. Asal dong parcaya batúl sang Kristus, idop basayang, idop deng hati barisi, deng idop pantas.

Abun: Sarewo ndo sa, nggón kem not, ete nggón pe bi pa-i sor. Nggón pe bi pa-i, ete nggón onyar kem mo Yefun Yesus e, nggón ben Yefun bi suk-i e, nggón bi sukjimnut sye kas subot ye yi e ne yo, bere nggón ne kem ndo to kapyo mato kapyo re.

Meyah: Erek koma tina, erek rujager rut joug rerin riser rot iskusk ojgomu ni, noba ruroru Allah rot tenten ni, jera rita rudou ongga okora rot rusnok enjgineg ni, noba ribes rifaga jeska mar ongga oska ni, rua rita rudou ongga erek ebsi komowa tein ni, beda rua rimesma riteij ah ongga efeinah si.

Uma: Toe pai' tobine mpotodohaka kaparia hi po'ana'-ra. Aga nau' wae, mporata moto-ra kalompea' ane tida-ra mepangala' hi Pue', tida mpoka'ahi' doo, pai' tuwu' moroli' ntuku' ada to lompe'.

Yawa: Weramu indati Amisye po wanya mapaya irati awa ayao kakaije rai weye wo arikainye mavaki. Weti ranivara wanya wanave Yesus ai tutir muno ubekobeo vatane mai, manuga ngkakavimbe muno mpaaje rautan, wea indati Amisye po mapaya kakai rai.


NETBible: But she will be delivered through childbearing, if she continues in faith and love and holiness with self-control.

NASB: But women will be preserved through the bearing of children if they continue in faith and love and sanctity with self-restraint.

HCSB: But she will be saved through childbearing, if she continues in faith, love, and holiness, with good sense.

LEB: But she will be saved through the bearing of children, if she continues in faith and love and holiness with self-control.

NIV: But women will be saved through childbearing—if they continue in faith, love and holiness with propriety.

ESV: Yet she will be saved through childbearing--if they continue in faith and love and holiness, with self-control.

NRSV: Yet she will be saved through childbearing, provided they continue in faith and love and holiness, with modesty.

NKJV: Nevertheless she will be saved in childbearing if they continue in faith, love, and holiness, with self–control.

KJV: Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety.

AMP: Nevertheless [the sentence put upon women of pain in motherhood does not hinder their souls' salvation, and] they will be saved [eternally] if they continue in faith and love and holiness with self-control, [saved indeed] through the Childbearing {or} by the birth of the divine Child.

NLT: But women will be saved through childbearing and by continuing to live in faith, love, holiness, and modesty.

GNB: But a woman will be saved through having children, if she perseveres in faith and love and holiness, with modesty.

ERV: But women will be saved in their work of having children. They will be saved if they continue to live in faith, love, and holiness with sensible behavior.

EVD: But women will be saved in their work of having children. They will be saved if they continue in faith, love, and holiness, and control themselves in the right way.

BBE: But if they go on in faith and love and holy self-control, she will be kept safe at the time of childbirth.

MSG: On the other hand, her childbearing brought about salvation, reversing Eve. But this salvation only comes to those who continue in faith, love, and holiness, gathering it all into maturity. You can depend on this.

Phillips NT: Nevertheless I believe that women will come safely through childbirth if they maintain a life of faith, love, holiness and modesty.)

DEIBLER: But even though she did that, now women will be saved {God will accept women} as they bear children if they continue to trust God and if they continue to love others, and if they continue to conduct their lives more and more …acceptably to God/like God wants them to†, and if they continue to be modest.

GULLAH: Bot ooman gwine be safe wen e da bon chile, ef e keep on da trus een Christ, an da lob people an da pit God fus een e life, an ef e keep on da lib decent an ain call tention ta esef.

CEV: But women will be saved by having children, if they stay faithful, loving, holy, and modest.

CEVUK: But women will be saved by having children, if they stay faithful, loving, holy, and modest.

GWV: However, she and all women will be saved through the birth of the child, if they lead respectable lives in faith, love, and holiness.


NET [draft] ITL: But <1161> she will be delivered <4982> through <1223> childbearing <5042>, if <1437> she continues <3306> in <1722> faith <4102> and <2532> love <26> and <2532> holiness <38> with <3326> self-control <4997>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 2 : 15 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel