Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 9 : 17 >> 

TB: Kalau andaikata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku.


AYT: Kalau aku memberitakan Injil karena kehendakku sendiri, aku mempunyai upah. Namun, kalau ini bukan kehendakku, ini adalah tugas yang dipercayakan kepadaku.

TL: Karena jikalau aku berbuat demikian itu dengan kehendakku sendiri, adalah suatu pahala padaku; tetapi jikalau bukannya dengan kehendakku sendiri, maka ia itu suatu jawatan yang dipercayakan kepadaku.

MILT: Sebab jika aku rela melakukan hal ini, aku mendapatkan upah; dan jika tidak rela, aku telah dipercayakan suatu penatalayanan.

Shellabear 2010: Jika aku melakukannya atas kehendakku sendiri, maka ada pahala bagiku. Tetapi hal itu merupakan tugas yang telah diamanatkan kepadaku, bukan atas kehendakku sendiri.

KS (Revisi Shellabear 2011): Jika aku melakukannya atas kehendakku sendiri, maka ada pahala bagiku. Tetapi hal itu merupakan tugas yang telah diamanatkan kepadaku, bukan atas kehendakku sendiri.

Shellabear 2000: Jika aku melakukannya atas kehendakku sendiri, maka ada pahala bagiku. Tetapi hal itu merupakan tugas yang telah diamanatkan kepadaku, bukan atas kehendakku sendiri.

KSZI: Andainya aku melakukannya mengikut kehendakku sendiri, patutlah aku mengharapkan upah. Tetapi aku melakukannya sebagai kewajipan, kerana Allah telah memberiku tugas itu.

KSKK: Seandainya aku mewartakan Injil dengan sukarela, maka aku dapat mengharapkan upah. Tetapi aku berkewajiban melakukannya dan aku hanya memenuhi tugas jabatanku.

WBTC Draft: Jika aku melakukan pekerjaan memberitakan Kabar Baik sebab pilihanku sendiri, maka aku berhak untuk mendapat upah, tetapi aku tidak mempunyai pilihan. Aku harus memberitakan Kabar Baik. Aku hanya melakukan tugas yang diberikan kepadaku.

VMD: Jika aku melakukan pekerjaan memberitakan Kabar Baik sebab pilihanku sendiri, maka aku berhak untuk mendapat upah, tetapi aku tidak mempunyai pilihan. Aku harus memberitakan Kabar Baik serta melakukan tugas yang diberikan kepadaku.

AMD: Kalau aku memberitakan Kabar Baik karena keinginanku sendiri, maka aku berhak mendapat upahnya. Tetapi, kalau ini suatu keharusan, maka aku melakukannya sebagai tanggung jawab yang dipercayakan kepadaku.

TSI: Kalau saya memilih pelayanan ini atas kemauan pribadi, maka saya patut mengharapkan upah. Namun, saya menjadi pelayan Tuhan Yesus bukan karena pilihan saya. Dialah yang memilih saya sebagai hamba-Nya dan mempercayakan tugas ini kepada saya.

BIS: Seandainya saya menjalankan pekerjaan itu atas kemauan saya sendiri, maka saya boleh mengharap untuk mendapat upah. Tetapi saya memberitakan Kabar Baik itu justru karena diwajibkan. Saya ditugaskan oleh Allah untuk melakukan itu.

TMV: Jika aku melakukan kerja itu menurut kehendakku sendiri, maka aku boleh mengharapkan upah. Tetapi aku mengkhabarkan Berita Baik sebagai suatu kewajipan, kerana Allah sudah menugaskan aku melakukan kerja itu.

BSD: Kalau saya melakukan pekerjaan itu karena keinginan saya sendiri, saya bisa mendapat upah. Namun, saya memberitakan Kabar Baik itu karena Allah sudah memilih dan mempercayakan tugas itu kepada saya.

FAYH: Seandainya saya melakukan pekerjaan ini atas kemauan sendiri, tentu Tuhan akan mengupahi saya. Tetapi bukan demikian halnya. Allah telah memilih saya dan memberikan kepada saya kepercayaan yang suci ini dan saya tidak dapat menolaknya.

ENDE: Andaikata aku melakukannja atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi bukan demikian halnja, melainkan itu merupakan suatu kewadjiban jang ditanggungkan kepadaku.

Shellabear 1912: Karena jikalau aku berbuat demikian dengan kehendak diriku niscaya adalah suatu pahala padaku; tetapi jikalau bukan dengan kehendak diriku pun, maka jawatan juru kunci sudah diamanatkan kepadaku.

Klinkert 1879: Karena kalau akoe memboewat dia dengan soeka hatikoe, adalah pehala padakoe; tetapi kalau tidak dengan soeka hatikoe, maka djawatan itoe tertanggoeng djoega ataskoe.

Klinkert 1863: Maka kaloe kiranja akoe berboewat itoe dengan soeka hati, akoe dapet opahnja; tetapi kaloe tiada dengan soeka hati, maka itoe djawatan indjil tertanggoeng djoega ataskoe.

Melayu Baba: Kerna sahya buat ini dngan suka sndiri, sahya dapat pahala: ttapi kalau bukan dngan suka sndiri pun, satu juru-kunchi punya kerja sudah di-srahkan k-pada sahya.

Ambon Draft: Karana djikalaw ku-bo-wat itu dengan suka-suka hati, bagitupawn ada upahan pa-daku; dan djikalaw dengan kurang suka, pangkat pakar-dja; an itu ada djuga atas b/eta.

Keasberry 1853: Maka jikalau kiranya aku burbuat akan purkara itu dungan karelahanku, adalah kapadaku suatu faala: tutapi jikalau tiada dungan karelahanku, maka jawatan injil itu turtanggong juga atasku.

Keasberry 1866: Maka jikalau kiranya aku bŭrbuat akan pŭrkara itu dŭngan karelahan, aku bŭrulah faala: tŭtapi jikalau tiada dŭngan karelahanku, maka jawatan Injil itu tŭrtanggong juga atasku.

Leydekker Draft: Karana djikalaw 'aku berbowat 'itu dengan sahadjaku, maka 'aku ber`awleh pahala: tetapi djikalaw tijada dengan sahadjaku, 'ada djuga wakalet 'itu tapertaroh padaku.

AVB: Andainya aku melakukannya mengikut kehendakku sendiri, patutlah aku mengharapkan upah. Tetapi aku melakukannya sebagai kewajipan, kerana Allah telah memberiku tugas itu.

Iban: Laban enti aku ngereja pengawa nya ari peneka ati aku empu, aku tentu bisi upah, tang enti aku ngereja pengawa nya ukai ari peneka ati aku empu, reti nya aku diasuh Allah Taala ngereja pengawa nya.


TB ITL: Kalau <1487> andaikata aku melakukannya menurut kehendakku <1635> sendiri, memang aku berhak menerima upah <3408>. Tetapi <1161> karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku <210> sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan <3622> yang ditanggungkan kepadaku. [<1063> <5124> <4238> <2192> <1487> <4100>]


Jawa: Saupama anggonku nindakake iku mung manut karepku dhewe, pancen aku duwe hak oleh pituwas. Nanging anggonku nindakake mau ora saka karepku dhewe, awit pakabaran iku ayahan kang kabubuhake marang aku.

Jawa 2006: Saupama anggonku nindakaké iku mung manut karepku dhéwé, pancèn aku wenang nampa pituwas. Nanging menawa ora saka karepku dhéwé, iku dadi ayahan kang kabubuhaké marang aku.

Jawa 1994: Menawa enggonku nindakaké pegawéanku metu saka karepku dhéwé, aku wenang ngarep-arep olèh opah. Nanging sarèhné ngabaraké Injil kuwi sawijining kuwajiban, dadiné pegawéan mau wis dadi tugas sing diparingaké déning Gusti Allah marang aku.

Jawa-Suriname: Semunggoné tak kerjani sangka karepku déwé, ya sak beneré nèk aku ngarep-arep upah. Nanging penggawéan iki ora sangka karepku déwé, awit kuwi kuwajiban sing dipasrahké marang aku karo Gusti Allah.

Sunda: Lamun ngawawarkeunana lantaran karep sorangan, kakara sim kuring meunang ngarep-ngarep pamulangna. Tapi ieu mah kawajiban, Allah geus mercayakeun eta pangwawaran ka sim kuring.

Sunda Formal: Upama ngawawarkeun teh karana niat sorangan, eta hiji pahla keur simkuring. Sabalikna, upama lain ku karana niat sorangan, tandaning eta kawajiban teh ku Allah dipercayakeun ka simkuring.

Madura: Saompamana kaula ajalannagi lalakon ganeka polana karep kaula dibi’, kaula kengeng ngarep opa. Nangeng kaula aberta’agi Kabar Bagus ganeka polana kaula ewajibbagi. Kaula epakon Allah ngalakone lalakon ganeka.

Bauzi: Eho nehi ozo. Ame Im Neàna lam vou vameatedaha bak lam ehemo ozome uledi ame bak faasi deelehat meedameam làhà ebe eho meedaha bak gohali doi vam bak fa dam bake gagu ootedume ahumdi vou faodam neà bak. Lahana eho labihaha vabak. Ehemo ozome ame bak faasi meedaha vabak. Gi Alat eba gagu oluhu labe eho ame bak lam mu voom bi gi ame Im Neàna lam ule neàt keàtedi vou vameatedam bak.

Bali: Yen tiang ngamargiang pakaryan tiange punika mula wetu saking pakitan tiange niri, wenangke tiang ngajap nampi upah? Nanging santukan tiang nglumbrahang Orti Rahayune punika mula wetu saking pakitan tiange newek, indike punika mula dados tetegenan tiange newek sane kapisarayang antuk Ida Sang Panembahan ring tiang.

Ngaju: Paribasa aku malalus gawi te awi kanahuang ayungku kabuat, maka aku tau maharap mangat mandino upah. Tapi aku mambarita Barita Bahalap te puna awi aku inyoho. Aku inyoho awi Hatalla uka malalus jete.

Sasak: Misalne tiang ngelaksaneang pegawẽan nike siq kemẽlẽq tiang mẽsaq, make tiang kanggo beharep jari mauq upaq. Laguq lantaran tewajibang make tiang beriteang Kabar Solah nike. Tiang tetugasang siq Allah jari ngelaksaneang hal nike.

Bugis: Akkalarapanna upajoppai jama-jamakkuro nasaba éloku, tentu weddikka mamménasa untu’ lolongeng saro. Iyakiya uwabbirittangngi Karéba Madécéngngéro mala nasaba riwaji’kangnga. Risuroka ri Allataala untu’ pogau’i iyaro.

Makasar: Ebara’ angkana battu ri ero’ kalengku nakugaukang anjo jama-jamanga, akkulle memanga’ attayang gaji. Mingka iaji nakubirittakang anjo Kabara’ Bajika lanri nisuro memang tonga’. Allata’ala assarea’ tugasa’ anggaukangi anjo jamanga.

Toraja: Belanna iake ma’lalan inaannana’ umpogau’i tu iannato, den kupomelona dio; apa iake tang ma’lalan inaannana’, inang passanan tengkoku bangsia.

Duri: Ia ke la aku' mpilei angkupangpeissenan Kareba Kasalamatan, la dipagajira'. Apa tangngia pangpileanku', sanga napabarakkannira' Puang Allataala mpangpeissenanni.

Gorontalo: Wonu wau hemokaraja tugasi boyito sababu kohondakiu lohihilawo, wau sanangi mololimo gaji monto karaja boyito. Bo wau hemopotunggulo habari boyito sababu kohondaki li Isa Eya.

Gorontalo 2006: Wonu humayaalio watia moponao̒ lokalaja boito modudua̒ tou̒ otohilaa lowatia lohihilao, yi watia mowali mohalapu u moo̒tapu wuupa. Bo watia mopohabari Habari Mopiohe boito tumbao̒ sababu pilowajibu. Watia pilalentai lo Allahu Taa̒ala u mohutu uito.

Balantak: Kalu se' i yaku' mingilimang palimangon iya'a rumingkat na pingkira'ku susuung, mbaka' i yaku' sida mongooskon tambo. Kasee i yaku' mengelelekon Lele Pore gause ia pokau Tumpu, taasi' pingkira'ku susuung.

Bambam: Aka maka' hapanna la gatti kaleku bäbä umpa'pakahebaam Kaheba Katilallasam, abana la sihatannä' umpemmitai sahoku. Sapo' aka tä' susi laoanna. Aka inde umpa'pakahebaannä' Kaheba Katilallasam, setonganna Puang Allataala umpadudunniä' babaam ia too, anna tä' mala tala kukähä.

Kaili Da'a: Ane aku mompatolele Kareba etu nggari dotaku mboto, aku masipatomombarata tambo. Tapi aku da'a nompatolele Kareba Belo nggari dotakumboto. Etu bago to niparasaya ka aku.

Mongondow: Aka kuma bo tongaíbií ibogku tontanií im mogaid kon oaíidan tatua, yo tantuí mogoḷatbií makow in aku'oi kom boli in oaíidanku tatua. Ta'e na'a bo parentahbií i Allah, daí mustibií aidanku.

Aralle: Ponna ke la suhunnai kupepainsangnging inde Kaheba Mapia aka' kuoate dianto supu ang pemala kubabe, ya' sihatang la kupemitai untahimbo saho. Ampo' dai kupihki' pampemalangku; supung kupanoa aka' dianto pengkähängang ang napadurungngiingkä' Puang Alataala.

Napu: Ane rapana moantina Ngkora Marasa anti peundeaku haduduangku, hangangaa raweina sarongku. Agayana bara nodo. Natuduna Pue Ala mampopolumao bago ide. Ba kuunde ba bara, hangangaa kupahawe Ngkora Marasa, lawi itimi bago au naweina Pue Ala.

Sangir: Andene kapuluwen naungku e měkoạbe ene ute iạ e makaěbạbe tatendenge. Kai iạ něhabaru Injilẹ̌ e watụ u kai pẹ̌tatangkiang niumbala si siạ. Iạ e piněnarakanengu Mawu Ruata e pěděndal᷊engu ene.

Taa: Wali ane aku mampakarebaka kareba matao ojo yako ri kabuya ndayangku, aku masipato mangarata sarongku. Pei sabanya naka pei aku mampakarebaka kareba matao apa saba etu semo palaong to nasarumakaka i mPue aku.

Rote: Leo uni'ka au akalala'ok tatao-nono'ik ndia ninik au hihii-nanau mesa nga soona, au bole amahena hapu ngga'di. Tehu au tui-benga Hala Malole ndia hu ka nde au nanapaletak. Manetualain nde paleta au fo au tao dede'ak ndia.

Galela: Nakoso tosiade-ade, la ngohi o habari qaloloha tosihohabari gena ma sihino to ngohi ai dupa masirete, de itiaika la ngohi tongongano ai manara ma fanggali aku tamake. Duma ngohi o habari qaloloha tosihohabari magena ma sihino to ngohi ai dupa masirete qasowo, sababu ai manara magena o Gikimoi ngohi woihike la taaka.

Yali, Angguruk: An ninggareg nindiyen perukon fam til noruk lalema hahen onggo og nutuk lalep halug fano. Fano angge famen ninggareg nindiyen perukon fam til noruk lahi fug. Wene hiyag isaruk laruhun ulug Nikniyen an nubam emberisi.

Tabaru: Nako kogee 'o manarama ge'ena tosidagi ka to ngoi 'ai mau, ge'ena 'idadi tongano-nganono 'ai parasengi. Ma ngoi tosihabari 'o Habari ma Owa, ge'ena sababu to ngoi 'ai gina. Ngoi ma Jo'oungu ma Dutu woisimanarama ma ngale ge'ena.

Karo: Adi aku jine min ndai milih dahin e, banci nge aku ngarapken upah. Tapi adi dahin meritaken Berita Si Mehuli e sada kearusen man bangku, janah e sada tanggung jawab si iendesken Dibata.

Simalungun: Ai anggo huhorjahon in humbani rosuh ni uhurhu, marupah ma ahu. Tapi anggo seng humbani rosuh ni uhurhu, na niondoskon ma jabatan in bangku.

Toba: Ai molo huula i sian lomo ni rohangku, marupa ma ahu; alai nang sian na so tarjua, tong do diampehon tu ahu tohonan i.

Dairi: Mula kuulaken ulaan i kerna ibas kedirinku nai, ndorok ngo kuharapken upah i sidi nai. Tapi kubagahken pè Sukuten Kelluahen idi kumarna kewajiben ngo. Dèbata ngo mengampèken ulaan kewajiben i asa kuulaken.

Minangkabau: Santano ambo mangarajokan karajo tu ateh kandak ambo surang, mako buliahlah ambo ma arokkan dapek upah. Tapi, ambo mambaritokan Injil tu, dek karano lah kawajiban ambo. Ambo lah ditugehkan dek Allah untuak mambaritokannyo.

Nias: Na u'ohalõwõgõigõ halõw̃õ andrõ ba nilau dõdõgu manõ, ba tola manõtõna dõdõgu ba wanema luo. Ba hiza u'ombakha'õ Duria Somuso Dõdõ andrõ bõrõ me si lõ tola lõ u'ohalõwõgõigõ ia. Ibe'e noro dõdõgu Lowalangi wamalua halõw̃õ da'õ.

Mentawai: Ké ka teúku lé baí nia kugalai galajet néné, mateú kungenaaké tubukku kusiló upa. Tápoi néné geti kupakakra Katuareman Simaerú, kalulut aikua lé ka tubukku Taikamanua buítá kugalai galajet néné. Elé aiaké lé ka kabeiku Taikamanua kugalai galajet néné.

Lampung: Seandaini nyak ngejalanko guai udi atas kehagaku tenggalan, maka nyak ngasi ngeharap untuk mansa upah. Kidang nyak ngabarko Kabar Betik udi justru mani diwajibko. Nyak ditugasko ulih-Ni Allah untuk ngelakuko ano.

Aceh: Seukira jih ulôn peubuet buet nyan ateueh keuheundak lôn keudroe, ngon lagée nyan lôn jeuet meuharab keu meuteumé upah. Teuma ulôn peusampoe Haba Gét nyan na kheueh sabab wajéb. Ulôn geubri tugaih lé Po teu Allah keu lôn peubuet lagée nyan.

Mamasa: Kela kamoraiangku babangra kupolalan umpalanda' Kareba Kadoresan, innang la sipato'na' urrannuan saroku. Sapo tangngia kamoraiangku umpalakoi. Nabenganna' passanan Puang Allata'alla umpalanda' Kareba Kadoresan, iamo too innang la kukarangna.

Berik: Afa ai aner agam gunurum ai Taterisi Waakena jam as nasbinennefe, afa ga gam jes gemerserem, gam jega ini amna samfer ga as jep gam folbana enggalfe ai doini jam tebafe, awelna amna jeiserem jem temawer. Jengga ai aner ajam guyon Taterisi Waakena jam nasbinennefe. Jengga Uwa Sanbagiriserem ai ga ase Jei bala, ane awelna Jei ap as jes gulbanaram, ai awelna Jemna jeiserem ga waakenfer as gweyibene.

Manggarai: Émé pandé laku lorong ngoéng de rug, aku manga hakg te tiba lahén. Maik pandé daku toé lorong ngoéng rug. Ai Keréba Di’a hitu perénta de Mori Keraéng latang te aku.

Sabu: Unu pala he ne pekako ri ya ne lua jhagga do naanne, pedute nga lua ddhei ya miha, moko do ie ke ya ma ta henao tu ta nara ne lua kehewe ya. Tapulara ne pelebe ri ya, ne Li Hagha Dhara ne, taga tari do pehape ke pa ya. Deo ke ne do lii pa ya ta jhagge ne lai do naanne.

Kupang: Kalo beta bekin ini karjá cuma tagal beta pung suka sandiri, na, barang yang beta dapa tu, sama ke gaji yang orang karjá dong tarima sa. Ma kalo beta bekin ini karjá tagal Tuhan utus sang beta, itu laen. Te Dia ada parcaya sang beta ko jaga Dia pung barang mahal dong.

Abun: Sato ji dakai sor anato iwa duno nje subot Yefun Yesus yo, bere ji mit wa nje syo suk mo ji bi kamba mone. Sarewo ji duno nje subot os ndo gato Yefun Yesus kak ne, we Yefun Allah syogat ji ben ne sor re. Sane ji ben sor, ji yo bi sukjimnut wa ji ndek mo nje wa án syo suk yo nai ji nde.

Meyah: Erek didif duftuftu rot Allah oga jeska disinsiyai dudou os rot ojgomu, beda didif dumois rot dedin dufons skoita rusnok ojgomu. Tina didif dineita mar erek koma guru, jeska Yesus Kristus bera ongga ombk didif jeskaseda difesij rot efen oga gu rusnok. Noba didif dutunggom mar erek koma rot iskusk ojgomuja.

Uma: Ane rapa'-na mpokeni-a Kareba Lompe' ngkai kadota-ku moto, toto-na moto-a ncarumaka hiwili-na. Tapi' bela kadota-ku moto pai'-a mpokeni Kareba Lompe'. Dota ba uma dota, bate kana kukeni, apa' toe-mi bago to napopokoloi-ka Alata'ala.

Yawa: Ranivara anakere somamo taune risya bekere ma umba syo raijar, indati syo doije ratande rinai kai. Weramu syo raijaro taune risya bekere rai ma jewena, yara anakero Ayao Kove ravove somamo Amisye wepi po raugaje inda syo raijar.


NETBible: For if I do this voluntarily, I have a reward. But if I do it unwillingly, I am entrusted with a responsibility.

NASB: For if I do this voluntarily, I have a reward; but if against my will, I have a stewardship entrusted to me.

HCSB: For if I do this willingly, I have a reward; but if unwillingly, I am entrusted with a stewardship.

LEB: For if I do this voluntarily, I have a reward, but if [I do so] unwillingly, I have been entrusted with a stewardship.

NIV: If I preach voluntarily, I have a reward; if not voluntarily, I am simply discharging the trust committed to me.

ESV: For if I do this of my own will, I have a reward, but not of my own will, I am still entrusted with a stewardship.

NRSV: For if I do this of my own will, I have a reward; but if not of my own will, I am entrusted with a commission.

REB: If I did it of my own choice, I should be earning my pay; but since I have no choice, I am simply discharging a trust.

NKJV: For if I do this willingly, I have a reward; but if against my will, I have been entrusted with a stewardship.

KJV: For if I do this thing willingly, I have a reward: but if against my will, a dispensation [of the gospel] is committed unto me.

AMP: For if I do this work of my own free will, then I have my pay (my reward); but if it is not of my own will, but is done reluctantly {and} under compulsion, I am [still] entrusted with a [sacred] trusteeship {and} commission.

NLT: If I were doing this of my own free will, then I would deserve payment. But God has chosen me and given me this sacred trust, and I have no choice.

GNB: If I did my work as a matter of free choice, then I could expect to be paid; but I do it as a matter of duty, because God has entrusted me with this task.

ERV: If I did it because it was my own choice, I would deserve to be paid. But I have no choice. I must tell the Good News. So I am only doing the duty that was given to me.

EVD: If I do this work of telling the Good News because it is my own choice, then I deserve a reward. But I have no choice. I must tell the Good News. I am only doing the duty that was given to me.

BBE: But if I do it gladly, I have a reward; and if not, I am under orders to do it.

MSG: If this was my own idea of just another way to make a living, I'd expect some pay. But since it's [not] my idea but something solemnly entrusted to me, why would I expect to get paid?

Phillips NT: If I do this work because I choose to do so then I am entitled to a reward. But if it is no choice of mine, but a sacred responsibility put upon me,

DEIBLER: If I had decided by myself to proclaim it, God would reward me. But I did not decide by myself to do that. I am simply doing the work that God entrusted to me.

GULLAH: Ef A da do me wok cause A wahn fa do um, den A got me payback. Bot ef A do me wok cause A haffa do um, A jes do um cause God gii me dis wok fa do.

CEV: If I preach because I want to, I will be paid. But even if I don't want to, it is still something God has sent me to do.

CEVUK: If I preach because I want to, I will be paid. But even if I don't want to, it is still something God has sent me to do.

GWV: If I spread the Good News willingly, I’ll have a reward. But if I spread the Good News unwillingly, I’m only doing what I’ve been entrusted to do.


NET [draft] ITL: For <1063> if <1487> I do <4238> this <5124> voluntarily <1635>, I have <2192> a reward <3408>. But <1161> if <1487> I do it unwillingly <210>, I am entrusted with a responsibility <4100>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Korintus 9 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran