Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Petrus 2 : 9 >> 

TB: Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib:


AYT: Namun, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikan-Nya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terang-Nya yang ajaib.

TL: Tetapi kamu inilah suatu keluarga yang terpilih, suatu imamat yang berkerajaan, suatu bangsa yang kudus, suatu kaum milik Allah sendiri, supaya kamu memasyhurkan segala kebaikan Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari dalam gelap masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib itu;

MILT: Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam kepemilikan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang menakjubkan;

Shellabear 2010: Tetapi kamu adalah umat pilihan Allah, imam-imam Kerajaan Allah, bangsa yang suci, umat milik Allah sendiri. Kamu harus memasyhurkan segala perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari gelap untuk masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib.

KS (Revisi Shellabear 2011): Tetapi kamu adalah umat pilihan Allah, imam-imam Kerajaan Allah, bangsa yang suci, umat milik Allah sendiri. Kamu harus memasyhurkan segala perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari gelap untuk masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib.

Shellabear 2000: Tetapi kamu adalah umat pilihan Allah, imam-imam Kerajaan Allah, bangsa yang suci, kaum milik Allah sendiri. Kamu harus memasyhurkan segala perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari gelap untuk masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib.

KSZI: Tetapi kamu generasi terpilih, para imam Raja, bangsa suci, umat-Nya sendiri, yang dipilih untuk mengisytiharkan puji-pujian bagi Dia yang telah memanggilmu daripada kegelapan kepada cahaya-Nya yang gemilang.

KSKK: Kamulah "bangsa yang terpilih, imamat rajawi, bangsa yang dikuduskan, umat yang telah menjadi milik Allah untuk mewartakan keajaiban-keajaiban-Nya". Sebab Ia telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang mengagumkan.

WBTC Draft: Tetapi kamulah umat yang terpilih, imam Kerajaan, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Ia sudah memanggil kamu ke luar dari kegelapan dan masuk ke terang-Nya yang amat baik.

VMD: Kamulah umat yang terpilih, imam Kerajaan, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang ajaib. Ia sudah memanggil kamu ke luar dari kegelapan dan masuk ke terang-Nya yang amat baik.

AMD: Tetapi, kamu adalah umat yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat milik Allah sendiri. Allah memilihmu supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Ia lakukan. Ia memanggilmu keluar dari kegelapan untuk masuk kepada terang-Nya yang ajaib.

TSI: Tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umat-Nya yang istimewa, bangsa yang suci, dan imam-imam untuk melayani Dia yang adalah Raja Agung. Semuanya itu diperbuat Allah bagi kita supaya kita mengabarkan hal-hal luar biasa yang sudah Dia lakukan, khususnya ketika Dia memanggil kita keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang-Nya yang luar biasa.

BIS: Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang kudus, khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang-Nya yang gemilang, dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatan-Nya yang luar biasa.

TMV: Tetapi kamu bangsa yang terpilih, imam-imam yang mengabdikan diri kepada Raja, bangsa yang suci, umat Allah sendiri. Allah memilih kamu untuk mengisytiharkan perbuatan-Nya yang luar biasa. Allah sudah memanggil kamu keluar daripada kegelapan supaya masuk ke dalam cahaya-Nya yang gemilang.

BSD: [[EMPTY]]

FAYH: Tetapi Saudara tidak seperti itu, sebab Saudara telah dipilih oleh Allah sendiri sebagai imam Raja itu, suci serta murni, dan milik Allah pribadi, supaya Saudara dapat memperlihatkan kepada orang lain bagaimana Allah memanggil Saudara keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib.

ENDE: Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat radjawi, umat jang kudus, jang telah mendjadi milik, agar kamu dapat mewartakan kekudusan Allah, jang telah memanggil kamu dari kegelapan dan menghantar kamu kepada terangNja jang adjaib.

Shellabear 1912: Tetapi kamu inilah keluarga yang terpilih, imam-imam yang berkerajaan, bangsa yang kudus, kaum milik Allah sendiri, supaya kamu memasyhurkan segala kebaikan Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari pada gelap supaya masuk kepada terangnya yang 'ajaib itu:

Klinkert 1879: Tetapi kamoe ini soeatoe bangsa pilihan dan soeatoe perhimponan imam karadjaan dan oemat jang soetji dan soeatoe kaum akan miliknja, soepaja dichabarkan olihmoe segala kabadjikan Toehan, jang memanggil kamoe kaloewar dari dalam gelap akan masoek kapada terangnja jang adjaib itoe;

Klinkert 1863: {Kel 19:5; Ula 7:6; 14:2; 26:18; Efe 1:14} Tetapi kamoe ini satoe bangsa pilihan, {Wah 1:6; 5:10} dan satoe pakoempoelan imam-imam karadjaan, dan satoe bangsa jang soetji, dan satoe kaum jang dimiliki, sopaja kamoe mengabarken segala kapoedjian Toehan, jang soedah memanggil kamoe dari dalem gelap, akan masok dalem trangnja jang adjaib.

Melayu Baba: Ttapi kamu ini-lah satu kturunan yang terpileh, imam-imam yang ada kraja'an, satu bangsa yang kudus, satu kaum kerna Allah sndiri, spaya kamu boleh mashhurkan sgala kbaikan Tuhan yang sudah panggil kamu kluar deri glap, masok dia punya trang yang hairan itu:

Ambon Draft: Tetapi kamu ini ada satu bangsa jang terpileh, satu perhimponan imam-imam ka-radja; an, satu kawm kudus, satu kawm jang taperawleh akan sendiri punja, sopaja kamu memalumkan segala ka-semporna; an deri padanja itu, jang sudah memanggil kamu deri dalam kagalapan kapada penarangannja jang heran-heran;

Keasberry 1853: Tutapi kamu ini suatu katurunan yang turpilih adanya, dan suatu purhimpunan raja iman iman, dan suatu bangsa yang suchi, dan suatu kaum yang dimiliki; supaya kamu kulak munyatakan sagala kapujian Tuhan yang tulah munjumput kluar kamu deri dalam glap masok kapada trangnya yang ajaib itu:

Keasberry 1866: Tŭtapi kamu ini suatu katuronan yang tŭrpilih adanya, dan suatu pŭrhimponan raja imam imam, dan suatu bangsa yang suchi, dan suatu kaum yang dimiliki; supaya kamu kŭlak munyatakan sagala kamulian Tuhan yang tŭlah mŭmanggil kamu kluar deri dalam glap masok kapada trangnya yang ajaib itu:

Leydekker Draft: Tetapi kamu 'ini 'ada sawatu bangsa jang terpileh, sawatu 'Imamet karadja`an, sawatu chalikhah jang khudus, sawatu khawm jang taper`awleh: sopaja kamu menchabarkan segala kabidjikan Tuhan, jang sudah memanggil kamu kaluwar deri dalam kalam datang kapada tarangnja jang xadjib.

AVB: Tetapi kamu umat terpilih, para imam raja, bangsa suci, umat-Nya sendiri, yang dipilih untuk mengisytiharkan puji-pujian bagi Dia yang telah memanggilmu daripada kegelapan kepada cahaya-Nya yang gemilang.

Iban: Tang kita tu bansa ti dipilih, bala imam diraja, bansa ti kudus, nembiak Allah Taala, ngambika kita madahka pasal pemanah pengawa Allah Taala ke udah ngangauka kita pansut ari pemetang ngagai penampak Iya ti badas.


TB ITL: Tetapi <1161> kamulah <5210> bangsa <1085> yang terpilih <1588>, imamat <2406> yang rajani <934>, bangsa <1484> yang kudus <40>, umat <2992> kepunyaan Allah sendiri <4047>, supaya <3704> kamu memberitakan <1804> perbuatan-perbuatan yang besar <703> dari Dia, yang telah memanggil <2564> kamu <5209> keluar dari <1537> kegelapan <4655> kepada <1519> terang-Nya <846> <5457> yang ajaib <2298>: [<1519>]


Jawa: Balik kowe iku bangsa kang pinilih, kaimaman kaprabon, bangsa kang suci, umat kagungane Gusti Allah pribadi, supaya kowe padha martakake kautamane Panjenengane, kang wus nimbali kowe saka pepeteng marang ing pepadhange kang ngeram-eramake.

Jawa 2006: Balik kowé iku bangsa kang pinilih, kaimaman kang ngrajani, bangsa kang suci, umat kagungané Allah pribadi, supaya kowé padha martakaké pakaryan-pakaryan agung kang katindakaké déning Panjenengané, kang wis nimbali kowé metu saka pepeteng marang pepadhangé kang ngéram-éramaké.

Jawa 1994: Nanging kowé kuwi bangsa sing pinilih, imam-imamé Sang Prabu, bangsa sing suci, umat kagungané Allah piyambak. Supaya padha martakaké pakaryané Gusti Allah sing ngéram-éramaké. Gusti Allah wis nimbali kowé saka pepeteng marang pepadhangé kang éndah.

Jawa-Suriname: Nanging awaké déwé iki bangsa sing dipilih karo Gusti Allah, awaké déwé dadi imam-imamé Gusti Allah sing ngwasani sembarang. Awaké déwé iki dadi bangsa sing sutyi, umaté Gusti Allah déwé, kapilih kanggo ngabarké penggawéné Gusti Allah sing nggumun-nggumunké. Ya Dèkné sing ngluwari awaké déwé sangka pangwasané pepeteng lan saiki nuntun awaké déwé ing pepadang sing nggumunké, awit Dèkné tansah ngétokké katrésnané lan kabetyikané marang awaké déwé.

Sunda: Ari aranjeun mah bangsa anu geus kapilih, jadi imam Raja, jadi bangsa suci, anu dipilih jadi umat Allah purah nguarkeun padamelan-padamelan Allah anu araheng, anu geus nyaur ka aranjeun ti tempat anu poek, didatangkeun ka tempat Mantenna anu caang gilang-gumilang.

Sunda Formal: Sabalikna, aranjeun mah turunan anu kapilih, ngagem hak imam karajaan, jadi bangsa anu suci, umat Allah ku manten, anu geus ditangtukeun geusan nguarkeun padamelan-padamelan Mantenna anu aragung, nya eta anu nyaur dulur-dulur: Kaluar ti alam poek geusan asup kana cahaya Mantenna anu aheng.

Madura: Nangeng sampeyan bangsa peleyan, mam-imam se aladine rato, bangsa se socce, malolo kaagunganna Allah, ommadda Allah dibi’, se epele Allah ban etembali Allah epakalowar dhari pettengnga epamaso’ ka dhalem tera’na Salerana se tar-kataran sopaja sampeyan mabalattra berta parkara sadajana lalakon raja se elampa’agi Salerana.

Bauzi: Lahana um etei ba labihadam vabak. Umota, “Am damalese,” lahame Alat fi me vaha dam um am bak. Labi um laha im Boehàda Ala labe Am tohe damali gi im Abadata meedam dam um am bak. Labi laha Alat um vame Am damali, “Gi im Aba Aho gagohodata fi hasi bohu vuusdase,” lahame umota Aho gagu fi hasi vadaha dam debu um am bak. Nehaha bak. Im aibu bake aidàmu Alat iba gagu iho fa Am soa modesuhuna fako iedemna fauha meo bak laba ab le duzuham bak. Labihàmu, “Uho gi Aba Aho feà bak meedam bak lam fa dam amomoi bake vou vameatedase,” lahame labihasu uba meedam bak.

Bali: Nanging semeton puniki dados bangsa seselikan, dados parabagawanta, dados bangsa sane suci, kaula sane kadrue antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kaselik midartayang pakardin Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngangobin, sane ngesengin semeton saking petenge ka sajeroning galang Idane sane luih.

Ngaju: Tapi keton toh utus oloh je iintih, kare imam je mandohop raja, utus oloh barasih, je ain Hatalla bewei, ungkup ain Hatalla kabuat. Hatalla mantehau keton tuntang mintih keton balua bara kakaput uka tame akan huang kalawa je tarang haliai, awi ie nahuang mangat keton manawur barita tahiu kare gawin Aie je luar biasa.

Sasak: Laguq side pade bangse saq tepilẽq, imam-imam saq ngelayanin raje, bangse saq suci, umat dowẽn Allah mẽsaq. Allah milẽq side pade dait ngemanikang side pade sugul lẽman taoq saq peteng jari tame ojok cahaye-Ne saq menah tandur, siq maksut adẽq side pade nyampẽang berite mengenai karye-karye-Ne saq luar biase.

Bugis: Iyakiya iko iyanaritu bangsa iya ripilé, imang-ngimang iya tumaningiyéngngi Arungngé, bangsa iya mapaccingngé, banna untu’ Allataala, umma’na muto Allataala. Allataala piléko sibawa mobbiko massu polé ri pettangngé untu’ muttama ri laleng tajanna iya mattappaé, sibawa akkatta kuwammengngi muwappallebbangengngi biritta passalenna sining pangkaukenna iya dé’é padanna.

Makasar: Mingka ikaumi bansa le’baka nipile, imang-imang allayania karaeng, bansa matangkasaka, untu’ KalenNa Allata’ala, siagang umma’ KalenNa Allata’ala. Napileko siagang Nakiokko Allata’ala assulu’ battu lalang ri sassanga untu’ antama’ ri singara’ kalompoanNa, sollanna nupa’la’bang biritta ri sesena sikontu panggaukang malompoNa.

Toraja: Apa kamu te misa’ rapu ditonno’, misa’ kombongan tominaa ma’parenta, misa’ bangsa masallo’, sangrapu tau misanNa Puang Matua, kumua ammi pakaleleanni tu penggauran kapuanNa Puang, tu untambaimokomi tassu’ lan mai kamalillinan mentama kamaseroan kalle-kalleanNa;

Duri: Apa kamu'mo to bangsa napileimo Puang Allataala, ammimenjaji imangna Raja to mipangjaman. Napupenjaji kamu' bangsa to disarakki jio mai bangsa laen ammimenjaji tau mesan-Na. Napileimo kamu' la mpangpeissenan panggaukan-Na to te'da susinna. Iamo ntambai kamu' messun lan mai kamasolangan, ammimentama kamasannangan to liwa' mejangngaran.

Gorontalo: Bo timongoli bangusa ta tilulawoto Allahuta'ala. Timongoli olo mongoimamu lo Yiladiya lo Allahuta'ala, bangusa ta suci wawu umati lo Allahuta'ala lohihilawo, alihu timongoli mopololadeo lo huhutu lo Allahuta'ala u mo'oherani. Tiyo ta ma loibodeyi olimongoli lokaluwari mayi monto umodiolomo ode umobango u ajayibu.

Gorontalo 2006: Bo timongoli yito bangusa tatilulaoto, mongo iimamu tamomaya li olongia, bangusa tamantali, tolomodu duo̒lo Allahu Taa̒ala, umati lo Allahu Taa̒ala lohihilao. Allahu Taa̒ala lolulaota olimongoli wau lotianga olimongoli yilumuwalo lonto u modio̒lomo u tumuwoto ode delomo baa-Ngio ulaba-labaalo mobaango, wolo makusudu alihu timongoli mopololadu habari pasali lo totoonulalo huhutuu-Lio upolu-polutuo̒.

Balantak: Kasee i kuu lipu' men niruruki. Kuu imam men balimang bona Alaata'ala men tomundo'muu. Kuu lipu' men molinas, mian men tombonoionna Alaata'ala. Alaata'ala nengeleelo' i kuu kada' umuar na kapintungan bo minsoop na ruar-Na men moruar tuu', kada' i kuu mengelelekon wawau-Na men kuasaan.

Bambam: Sapo' ikoa'-iko umma' to napilei Puang Allataala anna to dituho la mendadi sando to umpalako pengkähänganna Tomahajanta, anna napasähä' tookoa' mendadi umma' petauanna to maseho anna to naampuam ikale Puang Allataala. Napateem anna malakoa' umpa'pakahebaam indo pa'pogausanna tadisihanteam indo to untässu'ikoa' illaam mai kamalillingam napalutama kamasiäsanna to tä' deem untondonni mapianna.

Kaili Da'a: Tapi sampesuwu-sampesuwu, komi da'a ewa ira etu. Komimo tau-tau to nipelisi Alatala. Komimo to nipelisi najadi ewa topanggeni agama to mantulungi magau. Komimo todeana to nipakatantu mantulungi Alatala, komimo to najadi bagiana. Komi nipelisi ala mompatolele kareba ewa powia Alatala to nipogumaa. I'amo to nompokio komi mesuwu nggariara karumauna ala mesua matuwu riara karemena to nipogumaa.

Mongondow: Ta'e mo'ikow nion im bangusa inta kinopiliían, imang mita inta mobantung kon raja, bangusa inta mokudus, umat inta kapunya'an i Allah. Aim pinilií bo inoinií i Allah im mo'ikow iḷumuai nongkon sindip bo mayak tumu'ot kom bayag-Nya inta momulia, takin makusud baí mo'ikow mopota'a-ta'au makow in habar soaáḷ bayongan inta pinomia i Allah inta diaí im poliuan.

Aralle: Ampo' dioa' solasohong, puhakoa' napillei Puang Alataala. Napadahikoa' imang ang si umbabe pengkähänganna Tomarayanta. Puhamokoa' napatani mendahi petauanna ang masero lambi' naampui tubumokoa' dio. Napanoa anna malakoa' umpainsangngi ingkänna tau didiona pembabena ang ma'kuasa, aka' puhamokoa' natambai yaling mai di kamalillingang, mentama di kamabayaanna.

Napu: Agayana ikamu, halalu, napileimokau Pue Ala au mampopewalikau nodo tadulako menomba au mampopolumaohe bago penomba i Datunta. Napatanikau mewali kiraNa hai taunaNa au malelaha. Pue Ala mopileikau hai mokakiokau hangko i kakaindiana mesua i lalu kamabaaNa au merae ntepuu bona nipahawe babehiaNa au maroa i ope-ope tauna.

Sangir: Arawe i kamene kai wansa pinile, manga imang kụ němpẹ̌tangkiang datu e, wansa susi, nitěntani waugu Ruata, kinaual᷊i tataghuanenge sẹ̌sane. Mawu Ruata e němile si kamene ringangu nẹ̌kui si kamene nipasẹ̌bang bọu kararěndung mase ipasuẹ̌ su tualage makạnaniange, tadeạu iapạmombengu habaru kapapian'E tawẹ sihinge.

Taa: Pei kita tau to roomo napilis i mPue Allah damawali tauNya. Pasi kita semo to pampue to mangika palaong Makole ngkita. Pasi kita semo bansa to i Pue Allah Puenya pasi to tare yusa puenya. Naka pei kita napilis i mPue Allah, see kita damampakarebaka resi sa’e palaong to inikaNya to masipato rabarong. Apa Ia semo to nampokio kita damasuwu yako ri kawuri pei masua wo’u ri raya ngkaremeNya to bae kojo kayawanya.

Rote: Tehu emi ia nde bee na, leoina nanahelek, fo la lalau-laoono mane ka mane ka imam mala, leoina malalao-malalafuk, ma Manetualain hataholi kamahehele susue-lalai nala. Manetualain hele emi, ma nalo emi kalua meme makahatu ka dalek mai, fo masok leo mangale'do mandela-masa'a na dalek meu, fo ela emi tao mamaloloa Manetualain tatao-nono'i matua ina nala.

Galela: Duma nakoso ngini magegena, kanaga o nyawa kiaka o Gikimoi wahihirika. De ngini magena la kanaga niwileleani kiaka Una wokolano, maro o imamka ona wisuba Unaka. De ngini lo maro o bangsa moi watingaka ma ngale Una masirete, de lo ngini gena nidadi ka to Una Awi nyawa masirete. O Gikimoi waaka komagena, la ma ngale Awi kuasa ma manara qaloloha de foloisi ilalamo gena aku nisihabari o bi nyawa yangoduka. Una magegena ngini winiasoka la niwipiricaya Una, maro o bubutuno winisisupu de winituluruka la to Una Awi nita ma siwa icarawa kagena ma rabaka aku niwosa.

Yali, Angguruk: Hit arimano An nibam pumbuk amag ulug mumal heneptisimu ap suwonen Allah fahet hubu lahaptuk lit wel turuk inap imam hag toho hit welahep. Hununggul unuk fanowon fam hit suwal heneptisimu Allah umaliki atikipteg At ngi roho welahep. Hik tegma welatikipmu seleg tegma maniyek ulug Aren wol heneptisireg su ane hunubam turuk latisi ane fahet hiren ap winon hiyag isaruk lamuhup.

Tabaru: Ma ngini ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu 'awi 'umati gee winiiri-irikokau, 'o 'imam-'imam gee ma Koana winile-leleani, 'awi 'umati 'itebi-tebini duga ka ma Jo'oungu ma Dutu winileleani, to ma Jo'oungu ma Dutu ma sirete wi nyawa. Ma Jo'oungu ma Dutu winiiriki de wini'asoko niosupu 'o darusoka la niowosanga 'awi darangika gee posironga 'iletongoka, ma dumutu ge'ena la ngini niositotara 'o habari ma ngale 'awi manarama 'ila-laagomo.

Karo: Tapi kam e me bangsa pilihen, imam-imam Raja, bangsa sikerajangen Dibata, anak-anak Dibata si ipilih guna meritaken perbahanen-perbahanen Dibata si mbelin. Dibata nggo ndilo kam ndarat i bas si gelap nari ku bas TerangNa si lanai kal langlang ulina.

Simalungun: Tapi marga na pinilih do nasiam, harajaon hamalimon, bangsa na mapansing, bangsa ni Naibata sandiri, ase iambilankon nasiam dear ni hauhuron-Ni, na dob mandilo nasiam humbani na golap hu haliharon-Ni, na gok halongangan in.

Toba: Alai marga na pinillit do hamu, hamalimon na raja, bangso na badia, houm na ginomgomanna, asa tung dibaritahon hamu denggan ni harohaon ni Ibana, naung manjou hamu sian na holom tu hatiuronna halongangan i.

Dairi: Tapi bangsa sinipilih ngo kènè, imam-imam naposo raja janah bangsa simbadia nipilih bai Dèbata, bak ummat Dèbata sendiri. Ipilih janah idiloi Dèbata ngo kènè karuar ibas sigellap i nai, lako mbengket mi bagasen kecihurenna sinterrang i, janah asa isukutken kènè berita tersèngèt sinibaingna simeheji i.

Minangkabau: Tapi angku-angku adolah banso nan tapiliah, imam-imam nan malayani Rajo, banso nan suci, sangajo untuak Allah, umaik Allah sandiri. Allah mamiliah angku-angku sarato ma imbau angku-angku kaluwa dari nan kalam, untuak masuak ka dalam tarang-Nyo nan gumilang, jo mukasuik, supayo angku-angku manyebarkan barito, tantang sagalo pabuatan Baliau nan luwa biaso.

Nias: Ya'ami, ba no mado nituyu, ere sohalõw̃õ khõ razo, soi ni'amoni'õ khõ Lowalangi, banua tana khõ Lowalangi. No Ituyu ba no Ikaoni ami Lowalangi moroi ba zogõmigõmi ba we'amõi ba haga andrõ sahõlihõli dõdõ, ena'õ mufazaewe duria wolau-Nia andrõ si lõ irai alua.

Mentawai: Tápoi kam geti ka kam, bangsa sipiliy Taikamanua lé kam, imam-imam sipuukú tai rimata, bangsa sipunenan, sikokoiakenen ka Taikamanua, paamian bakkat Taikamanua. Aipiliy kam Taikamanua samba aisogai kam, nubela kam ka pugep-geman, nutugurú kam ka bagat toronia simalatsat, bulé nupaarep kam katuareman pagalaiat sigalaiakenennia bulat kiseiet sabeu.

Lampung: Kidang keti yakdo bangsa sai tepilih, imam-imam sai ngelayani raja, bangsa sai kudus, khusus untuk Allah, umat-Ni Allah tenggalan. Allah milih keti rik ngurau keti luah jak kekelaman untuk kuruk mik delom terang-Ni sai gemilang, jama maksud in keti nyebarko kabar tentang perbuatan-perbuatan-Ni sai luar biasa.

Aceh: Teuma gata na kheueh bansa nyang teupiléh, imeum-imeum nyang peutimang raja, bansa nyang suci, khusos keu Allah, umat Po teu Allah keudroe. Allah geupiléh gata dan geutawök gata beutateubiet nibak seupôt keu gata tamong u dalam trang Gobnyan nyang pengéh, deungon meukeusut mangat gata peutabu haba keuhai buet-buet nyang luwabiasa.

Mamasa: Sapo to napilekoa' iko Puang Allata'alla, to napopendadi imam to umpalako pengkaranganna Tomaraya, anna to napalao senga' mendadi petauanna to naseroi anna to naampui Puang Allata'alla. Ia nangei umpasusii ammu malara untetteran pengkarangan tae' dengan untondonni, iamo pengkaranganna to untambaikoa' illalan mai kamalillinan napalutama kamasianganna memangnga-mangnga.

Berik: Jengga aamei angtane jes galserem galyan. Uwa Sanbagiri Jei aamei is mes destabaabili Jelem angtanefe. Jeiba Rajasam, ane aamei ga imam-imam Jemnaiserem, awelna Jemna ga jetefener ijeya gweyibenerem. Jei aamei enggalf is mes destabaabili aamei Jelem angtanef igama etamwef, ane enggalf mese aamei waakena Uwa Sanbagirem temawer, seyafter jeiserem igama nasibenenef. Uwa Sanbagiri Jei aamei is enggalf jenbebili aamei gwiniwer igama totinyef, ane nafa Jelemana waakensususerem jep ga isa kawewili.

Manggarai: Maik méu dé wa’u ata poli pilés, imam ata gori keturu raja, wa’u nggeluk, ro’éng Run Mori Keraéng. Méu poli pilés te keréba sanggéd pandé lenget Diha, hitut poli bénta méu pé’ang oné-mai nendep nggere-oné gérakN hitut néra.

Sabu: Tapulara mu ke ne kejie ddau do jhujhu do pidhi, mone tunu-menahu do pemoke duae ne, kejie ddau-rai do mmau do megala, do petone ta tu Deo we miha. Deo ke ne do pidhi nga do pedoa mu ta mahhu-anni ngati dhara do kerabba ne tu ta maho la dhara teleo No do weo do kana ne, do nga lua pedabbho mita ie ke mu ta pelebe ne lii jhara lai-lai do tao ri No do rihi ngati ihi ne.

Kupang: Ma bosong sonde bagitu. Te bosong jadi orang yang Tuhan Allah su pili sandiri. Bosong jadi Dia pung milik. Bosong sama ke kapala agama yang layani sang raja. Bosong ju sama ke satu bangsa yang idop barisi kasi sang Tuhan. Bosong jadi bagitu, ko biar bosong bisa kasi tau samua orang soꞌal Tuhan Allah pung hati bae, yang Dia bekin kasi sang bosong. Te Dia su suru bosong kasi tenga hal jahat, ko idop deng bekin yang bae. Itu sama ke bosong kaluar dari galáp, ko idop di Dia pung taráng yang bagus talalu.

Abun: Wo nin sa, Yefun Allah nai nin tepsu An dakai bi rus-i it. Nin anato tepsu yewis gato Yefun Allah bes tepsu yesu mo Yefun Allah bi nu wa nin ben suk wa Yefun gato gum kok wai o re. Nin anato yewis gato Yefun Allah fro tepsu An bi rus-i wa nin ben An bi suk-i sor. Yefun Allah kiwa nin mu kadit pe gato ndendu ma mo An bi pe gato rer ndo yé. Sane nin ki subot suk gato An ben ndo wai ne nai ye yi jam.

Meyah: Tina iwa bera erek rusnok ongga Allah oncunc fob. Noba sis fob Ofa ocunc imam-imam jeska rusnok ongga Yahudi jeskaseda rufij Ofa gij efen Mod efesi. Beda erek koma tein, ebeibeyaif Ofa oncunc iwa jeskaseda yufij Ofa ojgomuja. Iwa injerek rusnok monuh egens ongga ebsi komowa nou Allah ojgomu, jeska iwa bera injerek Ofa efen rusnok fob. Ofa oncunc iwa erek koma jeskaseda iwa ijefesij rot mar ongga oufamofa eteb ongga Ofa ontunggom nou rusnok fob. Jeska Ofa bera ongga ejeka iwa jeskaseda irogna jeska motkobah noba yuira gij efen eisa ongga oufamofa eteb. Eisa koma bera en jeska Ofa.

Uma: Aga koi' ompi'–ompi', napelihi-moko-koina Alata'ala, napajadi'-koi imam–imam to mpokamu bago mpepue' hi Magau'-ta. Napatani'-koi jadi' bagia-na pai' ntodea-na to moroli'. Nababehi toe bona koi' mpopalele hi hawe'ea tauna babehia-na to mobaraka', nitutura-raka kanakio'-ni malai ngkai kabengia-na mesua' hi rala kabajaa-na to uma mowo kalompe'-na.

Yawa: Weramu weapamo Amisye po rapatimugo wasai no taiso: weapamo susyo Po wasatayao to muno weapamo wabe syembe Akarijo Titi ai. Muno weapamo kawasaeyo wadandinit muno weapamo vatano Amisye apaura terave wasai. Amisye po wasatayao indamu wapo Apa ana po rave manakoe ravov. Weye Opirati po wasawain wapuje no kaumure raora indamu wasisa Apa varo ngkove rai.


NETBible: But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own, so that you may proclaim the virtues of the one who called you out of darkness into his marvelous light.

NASB: But you are A CHOSEN RACE, A royal PRIESTHOOD, A HOLY NATION, A PEOPLE FOR God’s OWN POSSESSION, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light;

HCSB: But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His possession, so that you may proclaim the praises of the One who called you out of darkness into His marvelous light.

LEB: But you [are] a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for [God’s] possession, so that you may proclaim the virtues of the one who called you out of darkness into his marvelous light,

NIV: But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.

ESV: But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light.

NRSV: But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, God’s own people, in order that you may proclaim the mighty acts of him who called you out of darkness into his marvelous light.

REB: But you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, a people claimed by God for his own, to proclaim the glorious deeds of him who has called you out of darkness into his marvellous light.

NKJV: But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light;

KJV: But ye [are] a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light:

AMP: But you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, [God's] own purchased, special people, that you may set forth the wonderful deeds {and} display the virtues and perfections of Him Who called you out of darkness into His marvelous light.

NLT: But you are not like that, for you are a chosen people. You are a kingdom of priests, God’s holy nation, his very own possession. This is so you can show others the goodness of God, for he called you out of the darkness into his wonderful light.

GNB: But you are the chosen race, the King's priests, the holy nation, God's own people, chosen to proclaim the wonderful acts of God, who called you out of darkness into his own marvelous light.

ERV: But you are his chosen people, the King’s priests. You are a holy nation, people who belong to God. He chose you to tell about the wonderful things he has done. He brought you out of the darkness of sin into his wonderful light.

EVD: But you are chosen people. You are the King’s priests. You are a holy nation of people. You are people who belong to God. God chose you to tell about the wonderful things he has done. He called (brought) you out of darkness (sin) into his wonderful light.

BBE: But you are a special people, a holy nation, priests and kings, a people given up completely to God, so that you may make clear the virtues of him who took you out of the dark into the light of heaven.

MSG: But you are the ones chosen by God, chosen for the high calling of priestly work, chosen to be a holy people, God's instruments to do his work and speak out for him, to tell others of the night-and-day difference he made for you--

Phillips NT: But you are God's "chosen generation", his "royal priesthood", his "holy nation", his "peculiar people"all the old titles of God's people now belong to you. It is for you now to demonstrate the goodness of him who has called you out of darkness into his amazing light.

DEIBLER: But you are people whom God has chosen to belong to him. You are a group that represents God like priests do, and you rule with God [MET] like kings. You are …a holy group of people/a group of people who are separate from evil†. You are people who belong to God. This is in order that you might proclaim the virtues of God. He has called you from your former ways, when you were ignorant of his truth, into the marvelous understanding that he gives us [MET]. That is, he has called you out of spiritual darkness into spiritual light.

GULLAH: Bot God done pick oona fa be one people. Oona God own priest dem wa da saab de King. Oona a nation wa gii oonasef ta God. Oona God own people wa e pick fa tell bout de great wok dem wa e da do. E pick oona fa tell all de people, da praise God wa call oona outta de daak an bring oona eenta e wondaful light.

CEV: But you are God's chosen and special people. You are a group of royal priests and a holy nation. God has brought you out of darkness into his marvelous light. Now you must tell all the wonderful things that he has done. The Scriptures say,

CEVUK: But you are God's chosen and special people. You are a group of royal priests and a holy nation. God has brought you out of darkness into his marvellous light. Now you must tell all the wonderful things that he has done. The Scriptures say,

GWV: However, you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, people who belong to God. You were chosen to tell about the excellent qualities of God, who called you out of darkness into his marvelous light.


NET [draft] ITL: But <1161> you <5210> are a chosen <1588> race <1085>, a royal <934> priesthood <2406>, a holy <40> nation <1484>, a people <2992> of <1519> his own <4047>, so that <3704> you may proclaim <1804> the virtues <703> of the one who called <2564> you <5209> out of <1537> darkness <4655> into <1519> his <846> marvelous <2298> light <5457>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Petrus 2 : 9 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran