Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Hosea 1 : 2 >> 

TB: Ketika TUHAN mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea: "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi TUHAN."


AYT: Ketika TUHAN mulai berbicara melalui Hosea, TUHAN berfirman kepada Hosea, “Pergilah, ambillah bagimu istri seorang sundal dan milikilah anak-anak dari seorang sundal, sebab negeri ini telah melakukan persundalan dengan hebat dan meninggalkan TUHAN.”

TL: Permulaan firman Tuhan yang disampaikannya oleh Hosea. Maka firman Tuhan kepada Hosea demikian: Pergilah engkau, ambillah akan dirimu seorang perempuan sundal dan anak-anak sundal, karena orang isi negeri itu sangat berbuat zinah dan undur dari pada Tuhan.

MILT: Pada awal TUHAN (YAHWEH - 03068) berbicara melalui Hosea, berfirmanlah * (YAHWEH - 03068) kepada Hosea, "Pergilah, ambillah bagimu seorang istri dari perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal. Sebab sesungguhnya negeri ini telah pergi melacur jauh dari TUHAN (YAHWEH - 03068)."

Shellabear 2010: Ketika ALLAH mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, Ia berfirman kepada Hosea, “Pergilah, peristrilah seorang perempuan sundal dan milikilah anak-anak sundal, karena persundalan penduduk negeri ini luar biasa besarnya dengan meninggalkan ALLAH.”

KS (Revisi Shellabear 2011): Ketika ALLAH mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, Ia berfirman kepada Hosea, "Pergilah, peristrilah seorang perempuan sundal dan milikilah anak-anak sundal, karena persundalan penduduk negeri ini luar biasa besarnya dengan meninggalkan ALLAH."

KSKK: Ketika Yahweh mulai berbicara kepada Hosea, Tuhan bersabda kepadanya, "Pergilah, ambillah seorang pelacur kenisah untuk menjadi istrimu dan lahirkanlah anak-anak pelacuran, sebab negeri ini telah melakukan pelacuran yang paling keji dengan memalingkan diri dari Yahweh."

VMD: Inilah pertama kali TUHAN berbicara kepada Hosea. TUHAN berkata, “Pergilah, kawini perempuan sundal yang telah melahirkan anak-anak sebagai hasil persundalannya. Aku mengatakan itu sebab orang-orang di negeri itu telah berbuat seperti pelacur — mereka tidak setia kepada TUHAN.”

BIS: Ketika TUHAN pertama kali berbicara kepada bangsa Israel dengan perantaraanku, TUHAN berkata, "Hosea, kawinilah seorang yang suka melacur, dan anak-anakmu juga akan menjadi seperti dia. Umat-Ku sama seperti istrimu itu; mereka tidak setia kepada-Ku, dan meninggalkan Aku."

TMV: Ketika TUHAN berfirman kepada Israel untuk pertama kali melalui Hosea, Dia berfirman, "Kahwinlah dengan seorang perempuan yang suka melacur; dan anak-anakmu juga akan menjadi seperti dia. Umat-Ku sama seperti isterimu itu; mereka tidak setia kepada-Ku dan telah meninggalkan Aku."

FAYH: Ketika TUHAN mulai berfirman kepada Hosea, Ia berpesan, "Pergilah, ambillah seorang perempuan sundal sebagai istrimu yang akan melahirkan beberapa anak sundal bagimu. Ini akan menggambarkan bagaimana umat-Ku telah berlaku serong terhadap Aku; mereka melakukan perzinahan secara terang-terangan dengan menyembah allah-allah lain."

ENDE: Inilah permulaan sabda Jahwe dengan perantaraan Hosea: Jahwe bersabda kepada Hosea: "Pergilah mengambil seorang perempuan tjendala dan peranakkanlah anak2 haram daripadanja! Sebab negeri ini ber-suka2an dengan membelakangi Jahwe".

Shellabear 1912: Maka pada mulanya apabila Allah telah berfirman dengan lidah Hosea maka firman Allah kepada Hosea: "Pergilah engkau ambil bagi dirimu seorang perempuan sundal dan anak-anak sundal karena orang isi tanah ini telah sangat berbuat persundalan padahal ia menjauhkan dirinya dari pada Allah."

Leydekker Draft: Permula`an ferman Huwa 'awleh chidmet Hawsjejasz: 'adapawn bafermanlah Huwa kapada Hawsjejasz; pergilah, 'ambillah bagimu sa`awrang parampuwan perkandakan, dan 'anakh-anakh perkandakan: karana tanah 'itu berkandakh-kandakhan djawoh deri pada turut Huwa.

AVB: Apabila TUHAN mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, Dia berfirman kepada Hosea, “Pergilah, peristerilah seorang perempuan lacur dan milikilah anak-anak pelacur, kerana luar biasa besarnya pelacuran penduduk negeri ini dengan meninggalkan TUHAN.”


TB ITL: Ketika TUHAN <03068> mulai <08462> berbicara <01696> dengan perantaraan Hosea <01954>, berfirmanlah <0559> Ia <03068> kepada <0413> Hosea <01954>: "Pergilah <01980>, kawinilah <03947> seorang perempuan <0802> sundal <02183> dan peranakkanlah anak-anak <03206> sundal <02183>, karena <03588> negeri <0776> ini bersundal hebat <02181> <02181> dengan membelakangi <0310> TUHAN <03068>."


Jawa: Iki wiwitaning pangandikane Pangeran Yehuwah lumantar Nabi Hosea; dhawuhe Sang Yehuwah marang Nabi Hosea: “Sira lungaa, rabia karo sawijining wong wadon tuna-susila, sarta darbea anak-anak turune wong wadon tuna-susila, awitdene tanah iki banget anggone laku bedhang sarta nyingkur marang Pangeran Yehuwah.”

Jawa 1994: Nalika Pangéran ing wiwitan ngandika marang bangsa Israèl lantaran Nabi Hoséa, dhawuhé mengkéné, "Kowé rabia; lan bojomu bakal ora setya, anak-anakmu bakal plek kaya ibuné. Kaya mengkono uga enggoné umat-Ku wis ninggal Aku lan ora setya marang Aku."

Sunda: Basa PANGERAN mimiti ngandika ka Israil nganggo perantaraan Hosea, kieu timbalana-Na ka Hosea, "Maneh kudu kawin ka hiji awewe; engkena eta pamajikan maneh moal satia. Anak-anak maneh ge bakal cara tabeat indungna. Karana nya kitu kalakuan umat Kami teh, geus naringgalkeun Kami, teu saratia."

Madura: E bakto PANGERAN dha’-adha’na abu-dhabu ka bangsa Isra’il kalaban parantara’anna sengko’, Pangeran adhabu kantha reya, "Hoseya, kassa’ ba’na abine oreng se dujan nyondel, ban na’-ana’na ba’na bakal daddiya akantha babine’ jareya keya. Tang ommat padha ban binena ba’na jareya; ta’ esto ka Sengko’, ban nyenglae Sengko’."

Bali: Rikala pangawitipun Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring wong Israele majalaran Dane Hosea, Ida ngandika ring Dane Hosea sapuniki: “Ih Hosea kemaja ngalih kurenan, sakewala kurenan kitane lakar tusing satia. Buina pianak-pianak kitane lakar patuh buka memenne. Buka keto masih kaulan Ulune suba nilar Ulun tur tusing satia.”

Bugis: Wettunna bunge-bunge mabbicara PUWANGNGE lao ri bangsa Israélié sibawa naolaka, makkedai PUWANGNGE, "Hoséa, kawingiwi séddi tau iya pojiyéngngi maccakkuribang, na ana’-ana’mu mancaji towi matu pada-pada aléna. Umma’-Ku pada-padai bainémuro; dé’ namatinulu mennang lao ri Iyya, sibawa nasalai-Ka."

Makasar: Ri wattunna uru a’bicara Batara mae ri bansa Israel tete ri nakke, Nakana Batara, "Hosea, a’buntingko siagang sitau baine nangaia assundala’ nampa ana’-ana’nu la’jari sangkamma tongi anjo bainennu. UmmakKu sangkammai anjo bainennu; tena namajarre’ pa’mai’na ke’nanga mae ri Nakke, siagang nabokoiA’."

Toraja: Inde sia tu bunga’ kadanNa PUANG nalopian Hosea. Ma’kadami PUANG lako Hosea, Nakua: Maleko, muala misa’ baine kadake gau’ sia pia dadi dio mai gau’ sala, belanna lendu’ ia gau’ salana tu tondok sia memboko’mo dio mai PUANG.

Karo: Tupung TUHAN mula-mulana ngerana man Israel arah Hosea nina man Hosea, "To empoi sekalak diberu; ndeharandu e jadi diberu perlua-lua pagi, janah anakna pe bagi ia ka. Bage ka me bangsangKu pe; nggo itadingkenna Aku janah nggo erlua-lua ia."

Simalungun: Sanggah na ipungkah Jahowa marsahap marhitei si Hosea, nini ma hubani si Hosea, “Laho ma ho, buat ma bam sada boru jalang, ase tubuh bam anak humbani boru jalang ai, ai sai inunut nagori in do marbangkisi, marbalik humbani Jahowa.”

Toba: Mula ni hata ni Jahowa marhitehite si Hosea: ninna Jahowa ma tu si Hosea: Laho ma ho, buat ma sada boruboru sibabijalang dohot angka tubu ni sibabijalang! Ai sai didatdati isi ni tano i do marmainan, marbalik sian Jahowa.


NETBible: When the Lord first spoke through Hosea, he said to him, “Go marry a prostitute who will bear illegitimate children conceived through prostitution, because the nation continually commits spiritual prostitution by turning away from the Lord.”

NASB: When the LORD first spoke through Hosea, the LORD said to Hosea, "Go, take to yourself a wife of harlotry and have children of harlotry; for the land commits flagrant harlotry, forsaking the LORD."

HCSB: When the LORD first spoke to Hosea, He said this to him: Go and marry a promiscuous wife and have children of promiscuity, for the whole land has been promiscuous by abandoning the LORD.

LEB: When the LORD first spoke to Hosea, the LORD told him, "Marry a prostitute, and have children with that prostitute. The people in this land have acted like prostitutes and abandoned the LORD."

NIV: When the LORD began to speak through Hosea, the LORD said to him, "Go, take to yourself an adulterous wife and children of unfaithfulness, because the land is guilty of the vilest adultery in departing from the LORD."

ESV: When the LORD first spoke through Hosea, the LORD said to Hosea, "Go, take to yourself a wife of whoredom and have children of whoredom, for the land commits great whoredom by forsaking the LORD."

NRSV: When the LORD first spoke through Hosea, the LORD said to Hosea, "Go, take for yourself a wife of whoredom and have children of whoredom, for the land commits great whoredom by forsaking the LORD."

REB: THIS is the beginning of the LORD's message given by Hosea. He said, “Go and take an unchaste woman as your wife, and with this woman have children; for like an unchaste woman this land is guilty of unfaithfulness to the LORD.”

NKJV: When the LORD began to speak by Hosea, the LORD said to Hosea: "Go, take yourself a wife of harlotry And children of harlotry, For the land has committed great harlotry By departing from the LORD."

KJV: The beginning of the word of the LORD by Hosea. And the LORD said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms: for the land hath committed great whoredom, [departing] from the LORD.

AMP: When the Lord first spoke with {and} through Hosea, the Lord said to him, Go, take to yourself a wife of harlotry and have children of [her] harlotry, for the land commits great whoredom by departing from the Lord.

NLT: When the LORD first began speaking to Israel through Hosea, he said to him, "Go and marry a prostitute, so some of her children will be born to you from other men. This will illustrate the way my people have been untrue to me, openly committing adultery against the LORD by worshiping other gods."

GNB: When the LORD first spoke to Israel through Hosea, he said to Hosea, “Go and get married; your wife will be unfaithful, and your children will be just like her. In the same way my people have left me and become unfaithful.”

ERV: This was the LORD'S first message to Hosea. The LORD said, “Go, marry a prostitute who has had children as a result of her prostitution. Do this because the people in this country have acted like prostitutes—they have been unfaithful to the LORD.”

BBE: The start of the word of the Lord by Hosea: And the Lord said to Hosea, Go, take for yourself a wife of loose ways, and children of the same, for the land has been untrue to the Lord.

MSG: The first time GOD spoke to Hosea he said: "Find a whore and marry her. Make this whore the mother of your children. And here's why: This whole country has become a whorehouse, unfaithful to me, GOD."

CEV: The LORD said, "Hosea, Israel has betrayed me like an unfaithful wife. Marry such a woman and have children by her."

CEVUK: The Lord said, “Hosea, Israel has betrayed me like an unfaithful wife. Marry such a woman and have children by her.”

GWV: When the LORD first spoke to Hosea, the LORD told him, "Marry a prostitute, and have children with that prostitute. The people in this land have acted like prostitutes and abandoned the LORD."


NET [draft] ITL: When the Lord <03068> first <08462> spoke <01696> through Hosea <01954>, he <03068> said <0559> to <0413> him <01954>, “Go <01980> marry <03947> a prostitute <02183> <0802> who will bear illegitimate children <03206> conceived through prostitution <02183>, because <03588> the nation <0776> continually commits spiritual <02181> prostitution <02181> by turning away from the Lord <03068>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Hosea 1 : 2 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran