Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 21 : 33 >> 

TB: Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan dua rantai, lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya.


AYT: Setelah itu, kepala pasukan mendekati Paulus dan menangkapnya, serta memerintahkan agar Paulus diikat dengan dua rantai. Lalu, ia mulai bertanya siapa Paulus dan apa yang telah dilakukannya.

TL: Lalu panglima laskar itu datang dekat sambil memegangkan dia dan memberi perintah merantaikan dia dengan dua rantai, dan bertanya siapa dia dan apa yang dilakukannya.

MILT: Kemudian sambil menghampirinya, perwira itu menangkapnya, dan memerintahkan agar mengikatnya dengan dua rantai, dan dia menyidik siapakah dia dan apa yang sedang ia lakukan.

Shellabear 2010: Kepala pasukan itu mendekat, lalu menangkap Pa’ul dan memerintahkan supaya ia diikat dengan dua rantai. Kemudian ia bertanya, "Siapa orang ini dan apa yang telah dilakukannya?"

KS (Revisi Shellabear 2011): Kepala pasukan itu mendekat, lalu menangkap Paul dan memerintahkan supaya ia diikat dengan dua rantai. Kemudian ia bertanya, "Siapa orang ini dan apa yang telah dilakukannya?"

Shellabear 2000: Kepala pasukan itu mendekat, lalu menangkap Pa’ul dan memerintahkan supaya ia diikat dengan dua rantai. Kemudian ia bertanya, “Orang ini siapa dan apa yang telah dilakukannya?”

KSZI: Ketua pasukan tentera itu datang menangkap Paulus, disuruhnya ikat dengan dua rantai. Dia bertanya siapakah itu dan apakah yang telah dilakukannya.

KSKK: Kepala pasukan datang kepada Paulus, menangkap dia dan menyuruh supaya ia diikat dengan dua rantai. Lalu ia bertanya siapakah Paulus dan apakah yang telah dilakukannya.

WBTC Draft: Kepala pasukan itu mendekati Paulus dan menangkapnya. Ia memerintahkan supaya Paulus diikat dengan dua rantai. Kemudian dia bertanya siapa Paulus dan apa yang dilakukannya.

VMD: Kepala pasukan itu mendekatinya dan menangkapnya. Ia memerintahkan supaya ia diikat dengan dua rantai. Kemudian dia bertanya siapa Paulus dan apa yang dilakukannya.

AMD: Kepala pasukan itu mendekati Paulus dan menangkapnya. Ia memerintahkan tentaranya untuk mengikat Paulus dengan dua rantai. Kemudian, kepala pasukan itu bertanya kepada Paulus tentang siapa dia dan apa yang telah dilakukannya.

TSI: Sesudah komandan itu datang, dia menyuruh tentara-tentaranya untuk menangkap Paulus dan mengikatnya dengan rantai kepada dua tentara di sebelah kiri dan kanannya. Lalu dia bertanya, “Siapa orang ini, dan kesalahan apa yang sudah dilakukannya?”

BIS: Komandan itu pergi kepada Paulus lalu menangkapnya, dan menyuruh orang memborgol dia. Kemudian komandan itu bertanya mengenai siapa Paulus itu dan apa yang telah dilakukannya.

TMV: Komandan itu menghampiri Paulus lalu menangkap dia, dan menyuruh orang membelenggu dia dengan dua rantai. Lalu komandan itu bertanya, "Siapakah orang ini, dan apa yang sudah dilakukannya?"

BSD: Komandan itu menangkap Paulus dan menyuruh orang memborgol dia. Kemudian komandan itu bertanya kepada orang banyak itu mengenai Paulus. Ia bertanya, “Siapakah orang ini? Apa yang ia lakukan sehingga kalian memukul dia?” Orang banyak itu memberikan jawaban yang berbeda-beda.

FAYH: Kepala pasukan menangkap Paulus dan memerintahkan supaya ia dibelenggu dengan rantai, lalu bertanya kepada orang banyak siapakah dia dan apakah yang telah dilakukannya.

ENDE: Panglima itu datang dekat, lalu disuruhnja tangkap Paulus dan ikat dengan dua rantai. Setelah itu ia bertanja, siapa orang itu dan apa jang diperbuatnja.

Shellabear 1912: Lalu hampirlah penglima itu, ditangkapnya akan Paul, disuruhnya ikat dengan dua rantai, lalu ditanyanya siapakah ia, dan apakah yang diperbuatnya.

Klinkert 1879: Maka penglima itoepon datanglah hampir, ditangkapnja akan Pa'oel, disoeroehnja ikat dengan doewa rantai, seraja ija bertanja: Siapakah orang ini dan apa garangan perboewatannja?

Klinkert 1863: {Kis 21:11} Maka koetika itoe kapala itoe dateng deket, serta tangkap sama Paoel, dia soeroeh orang iket sama dia dengan doewa rante, serta dia tanja siapatah ini orang, dan apatah perboewatannja?

Melayu Baba: Kmdian itu panglima datang dkat, dan pegang sama Paulus, serta suroh orang ikatkan dia dngan dua rantai: habis itu dia tanya dia siapa, dan apa dia sudah buat?

Ambon Draft: Dan sedang Pangribu itu sudahlah datang hampir, ija menangkaplah Paulus dan su-roh ikat dija dengan duwa rante, dan bertanjalah sija-patah dija dan apa ija sudah bowat.

Keasberry 1853: Maka tutkala itu dihampirlah ulih punghulu orang saribu itu, surta ditangkapnya akan Paulus, disuruhnya orang blunggukan dia dungan dua rantie; sambil iya burtanya siapakah iyaini, dan apakah purbuatannya.

Keasberry 1866: Maka tŭtkala itu dihampirinyalah ulih pŭnghulu orang sa’ribu itu, sŭrta ditangkapnya akan Paulus, disurohnya orang bŭlunggukan dia dŭngan dua rantie, sambil iya bŭrtanya, Siapakah orang ini, dan apakah pŭrbuatannya?

Leydekker Draft: Tatkala 'itu hampirlah Pangribu 'itu, dan tangkaplah dija, dan surohlah 'awrang bulonggukan dija dengan duwa rantej: dan bertanjalah sijapatah 'ija 'ada, dan 'apatah 'itu 'ada jang telah taperbowat.

AVB: Ketua pasukan tentera itu datang menangkap Paulus, disuruhnya ikat dengan dua rantai. Dia bertanya siapakah dia dan apakah yang telah dilakukannya.

Iban: Kepala soldadu nya lalu mansang ngagai Paul, nangkap iya, lalu ngasuh iya ditanchang ngena rantai. Iya lalu nanyaka sapa orang ke ditangkap iya nya, enggau utai ti udah dikereja iya.


TB ITL: Kepala pasukan <5506> itu mendekati <1448> Paulus, menangkapnya <1949> <846> dan <2532> menyuruh <2753> mengikat <1210> dia dengan dua <1417> rantai <254>, lalu <2532> bertanya <4441> siapakah <5101> dia <1510> dan <2532> apakah <5101> yang telah diperbuatnya <4160>. [<5119> <1510>]


Jawa: Panggedhe mau nyelaki Rasul Paulus, kang banjur dicepeng sarta dibesta nganggo rante rangkep loro tuwin ndangu, sapa panjenengane iku lan apa kang ditindakake.

Jawa 2006: Komandhan mau marani Rasul Paulus, nuli préntah supaya Rasul Paulus tangané diranté loro-loroné. Sawisé kuwi komandhan mau banjur takon marang wong-wong sing ana ing kono: "Wong kuwi sapa, lan apa sing ditindakaké?"

Jawa 1994: Komandhan mau marani Rasul Paulus, nuli préntah supaya Rasul Paulus tangané diranté loro-loroné. Sawisé kuwi komandhan mau banjur takon marang wong-wong sing ana ing kono: "Wong kuwi sapa, lan apa sing ditindakaké?"

Jawa-Suriname: Kumendané terus marani rasul Paulus lan mréntah ngongkon ngranté tangané kabèh loro. Sakwisé kuwi kumendané terus takon marang wong-wong sing nang kono: “Wong kuwi sapa lan salahé apa?”

Sunda: Komandan ngadeukeutan, Paulus ditangkep jeung diparentahkeun supaya diborgol ku dua rante. Panglima mariksa, "Saha ieu jelema? Naon salahna?"

Sunda Formal: Paulus ku komandan disampeurkeun terus ditangkep, sina dibarogod ku rante dua beulitan. Komandan papariksa saha anjeunna jeung naon dosana.

Madura: Komandhan jareya nyander ka Paulus; Paulus etangkep, laju esoro kalenthong. Komandhan jareya atanya, "Sapa oreng reya, ban apa salana?"

Bauzi: Labi ame boehàda aabo labe li Paulus si am meo dam gagome bes botehà niz bohu ame dam labe iho vou lehena behàsu labe Paulus anekehà tot laba vààsu. Labi meida anekehà tot laba vààsu. Labi zoho lam meo dam labe im anekehà laba vààuda. Labihadume neàdi Paulus donibu laba ab vou duzuham. Labi vou doudam di labe ame boehàda aabo labe fa dam duada zi laba ame im modehe debu vi ailo ab vameadamam. “Da nim ana dàt modela? Labi aho ana im modi faidehe bake uho beodàla?”

Bali: Komandane punika tumuli nganampekin Dane Paulus, raris ngisiang dane, tur mrentahang mangda dane kategul antuk ante kekalih. Wus punika komandane raris mataken sapuniki: “Sirake jadmane puniki miwah napike sane sampun laksanayang ipun?”

Ngaju: Komandan te manalih Paulus palus manokep Paulus, tuntang manyoho oloh marantai ie. Limbah te komandan te misek tahiu Paulus te tuntang en je jari iawie.

Sasak: Kepale pasukan nike ngerapetin Paulus, terus bau ie dait suruq dengan borgol ie. Terus kepale pasukan nike beketuan, sai Paulus nike dait napi saq sampun ie piaq.

Bugis: Laoni iyaro komandangngé ri Paulus nanatikkengngi, sibawa nasuroi tauwé rantéi. Nainappa iyaro komandangngé makkutana passalenna niga iyaro Paulus sibawa aga pura napogau’.

Makasar: Mangemi anjo komandanga ri Paulus nampa najakkala’, nampa nasuro taua ansikkoki limanna. Le’baki anjo akkuta’nammi anjo komandanga angkana inai tau anjo Paulus, siagang apa le’ba’ nagaukang.

Toraja: Saemi tu kamandang urreke’i, namesua ulla’ka’i sia umpaluangi rante bassi da’dua, namekutana kumua mindara te sia apara napogau’.

Duri: Nakandoppi'i pangbarani to Paulus najokkoi, napangpepumpunganni mpake dua rante bassi. Namane' mpekutananni indara joo Paulus na apara napugauk.

Gorontalo: Panglima lo pasukan boyito lodudula mota ode ole Pawulus, loheupo wawu loipungu mao oliyo lo rante moheluduluwo. Lapatao tiyo heloloyintuwa tatonu tiyo wawu wolo u ma pilohutuliyo.

Gorontalo 2006: Ti kamudangi boito lonao̒ mota odelei Paulus tulusi loheu̒pa olio, wau lopoa̒hu talo mungu olio. Lapatao̒ ti kamudangi boito malohintu tomimbihu tatoonu tei Paulus boito wau wolo umaa pilohutulio.

Balantak: Tanaasna surudadu iya'a nuntuu'imo ka' nangarakop i Paulus, ka' nomosuu' mian mongkoot tia rante rurua'. Kasi tanaasna surudadu iya'a nimikirawar se' ime i Paulus iya'a ka' too upa a men ia wawaumo.

Bambam: Sulena lako indo pangngulunna sohodadu tappa umpellambi'i Paulus anna naanda'i. Mane ussuai sohodadunna nahante bassii, dua indo hante bassi anna napekutanaanni naua: "Menna inde tau? Aka napogau'?"

Kaili Da'a: Nalaumo balengga tantara etu nanjoko Paulus pade nipakauna tau nombaso'o i'a ante rongu rante. Naopu etu nipekutanana ka tau dea etu, "Isema tau e'i? Nuapa nipowiana?"

Mongondow: Itoi in tontara tatua dinimiug ko'i Paulus bo nodomok poḷat pinoki tokig in rante. Onda intua itoi in tontara tatua noliboí ko'i monia mongo onu inaidannya.

Aralle: Lambi'na pano yato pongkahana tantara tahpa umpellambi'ing Paulus anna natokeii. Mane unsuoi änä' buana napungo umpake hante bahsi derua anna napekutanaing naoatee, "Menna inde tau? Aka nababe?"

Napu: Unga pearai tadulako surodado iti lao mohaka Paulu hai motudu surodadona motaka tayena rombali hai rante. Roo indo, ia mekune: "Hema tauna ide? Apa au nababehi?"

Sangir: Koměndang ene měngkatewe himaung si Paulus, kụ nisamẹ e, ringangu nangoro taumata piněhapusẹ̌ si sie. Bọu ene koměndang ene nakiwal᷊o měnsang kai i sai i Paulusẹ̌ e ringangu kai apạ e nikakoạ e.

Taa: Roo see kepala ntentara to sansowu etu yau mangansoko i Paulus panewa manganto’oka joanya mangampunguka i Paulus rante dua mbiyaa. Panewa roo see ia mampotanaka resi tau boros, to’onya, “I sema tau si’i pasi kesaa salanya?”

Rote: Boema malanga solda'du ndia neu leo Paulus neu de ana ho'u nan, boema nadenu hataholi la pa'a liman duas ninik namosina. Basa boema malanga solda'du ndia natane, see Paulus ndia, ma ana tao sala beek so.

Galela: De ma kapita una magena wotagi o Pauluska, so witago de awi prajurit wasulo so o rate ngai sinoto wisipilikuka. Kagena de una wasano o bi nyawa yadadalaka, o Paulus una magena naguuna de o kia asa una waakaka.

Yali, Angguruk: Ininggik kobog isibagma sehen seneg inap onowe ino Paulus iraham libareg, "Hun aru senetihipteg hele ineyon piren fam pug tiyek," ulug amingmingangge hiyag isibareg, "Hun aru unuk sa, siyag ane nungge tehekma watuk lahep," ulug ap welatfahon arimano kapal isibag.

Tabaru: Ma kapita gu'una waika 'o Paulus witagoko de wosuloko wipusuku. Ge'enaka de ma solodado ma balusu gu'una wosano-sano 'o Paulus ge'ena nagu'una, de 'okia wodiai.

Karo: Ideheri puanglima e Paulus, itangkapna janah isuruhna perajurit-perajurit ngiket Paulus alu dua rante. Jenari nungkun puanglima e nina, "Ise kin enda, janah kai kin nggo ibahanna?"

Simalungun: Laho ma kapiten ai hujai, itangkap ma si Paulus, anjaha ihatahon ma garion ia bani dua gari; ai ipareksa ma atap parja do ia ampa aha do na binahenni.

Toba: Gabe ro ma kapiten i, ditangkup ma si Paulus, didokkon ma ihoton ibana dohot dua rante, dung i dipatangkas ma, manang halak dia ibana ro di na binahenna.

Dairi: Nai idahi komandan soridadu i mo si Paulus, itangkup mo ia janah irantè. Ikusoi mo ia barang kalak dikè ia janah kadè pana ibakinken.

Minangkabau: Kumandan tu payi mandakek kabake si Paulus untuak manangkoknyo, inyo suruah urang mampilanggui si Paulus. Kudian kumandan tu batanyo tantang diri si Paulus, sarato apo nan lah dipabuweknyo.

Nias: Numalõ gomandra khõ Waulo wondra'u ya'ia, ba ifaw̃a'õgõ ena'õ labe'e mbilagu ba dangania. Aefa da'õ isofu komandra haniha Waulo ba hadia zi no ilau.

Mentawai: Iageti taget'akénangan si Paulus si komandan, labánangan nia, kuanangan rakabéaké nia. Lepá nou-nounangan kasonia si Paulus néné samba aponia aigalai.

Lampung: Komandan udi mik jama Paulus raduni nangkokni, rik ngayun ulun ngikok ia. Kak raduni komandan udi betanya mengenai sapa Paulus udi rik api sai dilakukoni.

Aceh: Keumandan nyan laju jijak bak Paulus laju jidrob gobnyan, jiyue ureuëng laén mangat jaroe geuh nyan teuranté. Óh lheueh keumandan nyan jitanyong soe Paulus nyan dan peue nyang ka jipeubuet.

Mamasa: Umpellambi'imi Paulus inde randan ponggawana tantarae anna sakkai. Ussuami tantarana umpungoi dua rante bassi anna pekutananni kumua bennannara inde taue anna aka napogau'.

Berik: Ginanggwa sanbaka jeiserem Paulus ga gwetmantaasini, ane ga tebana, safna jelemana ga balbabili Paulus jam tafrefe rantena nauraiserem jeme. Jepga jei Paulus ga tenebana, "Aam jei nansa? Gwanan ibas eyebili?"

Manggarai: Kepala serdadu hitu hesé ruis hi Paulus, deko agu jera pongo hia le suad ranté, itu kali rein, céing hia agu apa ata poli pandé diha.

Sabu: Ta kako ke ne komeda ne la nga Paulus jhe kappe no, jhe lii pa ddau he ta petuke. Ta alla pemina harre ta kebhali ke ne komeda ne ta nadu ke Paulus jhe ne nga ke ne do alle petao ri no.

Kupang: Ais ju itu komandán tangkap sang Paulus, deng suru ko dong ika sang dia pake rante besi dua. Dong ika abis, ju dia tanya itu orang dong bilang, “Ini orang ni, sapa? Dia ada bekin sala apa?”

Abun: Yesukmise bi padosye ne ma but Paulus. An syaugat ye rai Paulus su rantai koi we. Orge an ndobot nje mone do, "Ye gare gum sa u ne? Ye gare ben suk sato suma anato nin gu an ne?"

Meyah: Beda ebirfaga egens insa koma oskotu Paulus noba obk tentarer jeskaseda rakid efen etma. Beda ofa ejeka rusnok jah suma oida, Paulus koma bera erek idu, noba ofa otunggom mar ongga oska erek meidu.

Uma: Kapala' tantara toei hilou mpohoko'-i, pai' nahubui tantara-na mpohoo' pale-na ntimalia hante rante. Oti toe, pai'-i mepekune': "Hema-i tauna toii-e? Napa to nababehi?"

Yawa: Umba nait akari akoe umawe nanto po Paulus aijar. Muno po apa naite inta yatutir indamu yo waijo besije jiruma ransawa Paulus aneme rai. Umba nait akari akoe umaso po vatano wanuije umawe manajo pare, “Vatane sopamo are pije? Animaisye mi po rave?”


NETBible: Then the commanding officer came up and arrested him and ordered him to be tied up with two chains; he then asked who he was and what he had done.

NASB: Then the commander came up and took hold of him, and ordered him to be bound with two chains; and he began asking who he was and what he had done.

HCSB: Then the commander came up, took him into custody, and ordered him to be bound with two chains. He asked who he was and what he had done.

LEB: Then the military tribune came up [and] arrested him and ordered [him] to be bound with two chains, and inquired who he was and what it was that he had done.

NIV: The commander came up and arrested him and ordered him to be bound with two chains. Then he asked who he was and what he had done.

ESV: Then the tribune came up and arrested him and ordered him to be bound with two chains. He inquired who he was and what he had done.

NRSV: Then the tribune came, arrested him, and ordered him to be bound with two chains; he inquired who he was and what he had done.

REB: As soon as the commandant could reach Paul, he arrested him and ordered him to be shackled with two chains; he enquired who he was and what he had been doing.

NKJV: Then the commander came near and took him, and commanded him to be bound with two chains; and he asked who he was and what he had done.

KJV: Then the chief captain came near, and took him, and commanded [him] to be bound with two chains; and demanded who he was, and what he had done.

AMP: Then the commandant approached and arrested Paul and ordered that he be secured with two chains. He then inquired who he was and what he had done.

NLT: The commander arrested him and ordered him bound with two chains. Then he asked the crowd who he was and what he had done.

GNB: The commander went over to Paul, arrested him, and ordered him to be bound with two chains. Then he asked, “Who is this man, and what has he done?”

ERV: The commander went over to Paul and arrested him. He told his soldiers to tie him up with two chains. Then he asked, “Who is this man? What has he done wrong?”

EVD: The commander went to Paul and arrested him. The commander told his soldiers to tie Paul with two chains. Then the commander asked, “Who is this man? What has he done wrong?”

BBE: Then the chief captain came near and took him, and gave orders for him to be put in chains, questioning them as to who he was and what he had done.

MSG: The captain came up and put Paul under arrest. He first ordered him handcuffed, and then asked who he was and what he had done.

Phillips NT: The colonel came up to Paul and arrested him and ordered him to be shackled with two chains. Then he enquired who the man was and what he had been doing.

DEIBLER: The commander came to where Paul was and seized him. He commanded soldiers to fasten a chain to each of Paul’s arms. Then he asked the people in the crowd, “Who is this man, and what has he done?”

GULLAH: De commanda gone ta Paul an arres um. E gii de sodja dem orda fa tie Paul op wid two chain. Den e aks de people say, “Who dis man? Wa e done?”

CEV: The army commander went over and arrested him and had him bound with two chains. Then he tried to find out who Paul was and what he had done.

CEVUK: The army commander went over and arrested him and had him bound with two chains. Then he tried to find out who Paul was and what he had done.

GWV: Then the officer went to Paul, grabbed him, and ordered him to be tied up with two chains. The officer asked who Paul was and what he had done.


NET [draft] ITL: Then <5119> the commanding officer <5506> came up <1448> and arrested <1949> him <846> and <2532> ordered <2753> him to be tied up <1210> with two <1417> chains <254>; he <4441> then <2532> asked <4441> who <5101> he was <1510> and <2532> what <5101> he had done <4160>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Kisah Para Rasul 21 : 33 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran