Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 4 : 20 >> 

TB: Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah,


AYT: kebimbangan tidak membuatnya mengabaikan janji Allah. Sebaliknya, ia bertambah kuat dalam iman sehingga ia memberikan kemuliaan bagi Allah,

TL: tetapi sebab ingat akan perjanjian Allah tiadalah ia bimbang, dengan tiada iman, melainkan ia makin dikuatkan oleh imannya, dengan mempermuliakan Allah,

MILT: sebaliknya dia tidak dibimbangkan oleh ketidakpercayaan terhadap janji Allah (Elohim - 2316), malah dia diteguhkan oleh iman dengan memberikan kemuliaan kepada Allah (Elohim - 2316),

Shellabear 2010: Tetapi karena ia ingat akan janji Allah, hatinya tidak bimbang oleh ketidakpercayaan, malah ia dikuatkan oleh imannya dan Allah pun dimuliakannya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Tetapi karena ia ingat akan janji Allah, hatinya tidak bimbang oleh ketidakpercayaan, malah ia dikuatkan oleh imannya dan Allah pun dimuliakannya.

Shellabear 2000: Tetapi oleh karena ia ingat akan janji Allah, hatinya tidak bimbang oleh ketidakpercayaan, malah ia dikuatkan oleh imannya dan Allah pun dipermuliakannya.

KSZI: Namun, Ibrahim tidak digugat kesangsian terhadap janji Allah, tetapi telah diteguhkan lagi dalam imannya lalu memuliakan Allah.

KSKK: Ia tidak bimbang dan tidak sangsi kepada janji Allah, dan dengan imannya yang kuat itu ia memuliakan !!- Allah;

WBTC Draft: Abraham tidak pernah ragu bahwa Allah dapat melakukan yang telah dijanjikan-Nya. Abraham tidak pernah berhenti untuk percaya. Ia semakin bertumbuh dalam imannya dan dia memberikan pujian bagi Allah.

VMD: Abraham tidak pernah ragu bahwa Allah dapat melakukan yang telah dijanjikan-Nya. Abraham tidak pernah berhenti untuk percaya. Ia semakin bertumbuh dalam imannya dan dia memberikan pujian bagi Allah.

AMD: Abraham tidak pernah meragukan janji Allah. Sebaliknya, Abraham semakin kuat dalam keyakinannya kepada Allah dan ia memuliakan Allah.

TSI: Abraham tidak setengah hati ketika dia percaya bahwa Allah bisa melakukan apa yang sudah Dia janjikan kepadanya. Dia sudah mengambil keputusan untuk menghormati Allah, jadi dia semakin percaya,

BIS: Ia tetap percaya dan tidak ragu-ragu akan janji Allah. Malah imannya menjadikan dia bertambah kuat, sehingga ia memuji-muji Allah.

TMV: (4:19)

BSD: Abraham tidak ragu-ragu, malah ia bertambah kuat karena ia percaya kepada Allah, sehingga ia memuji-muji Allah.

FAYH: Tetapi Abraham tidak pernah bimbang. Ia percaya kepada Allah. Imannya tumbuh semakin teguh, dan ia memuji Allah atas berkat-Nya itu, bahkan sebelum berkat itu diterima.

ENDE: Terhadap djandji itu kepertjajaannja tidak susut sampai ia ragu-ragu, sebaliknja kepertjajaannja bertambah kuat lagi. Ia memberi hormat kepada Allah,

Shellabear 1912: tetapi sebab ingat akan perjanjian Allah, tiada ia bimbang hati oleh kurang percaya, melainkan dikuatkan ia oleh iman, serta dipermuliakannya akan Allah.

Klinkert 1879: Maka tidak djoega ija sjak akan perdjandjian Allah olih koerang pertjaja, melainkan pertjajanja ditegoehkan, diberinja segala hormat kapada Allah.

Klinkert 1863: {Yoh 8:56; Ibr 11:11,18} Maka tiada djoega dia bergerak dari perdjandjian Allah dengan koerang pertjaja, melainken dia djadi koewat dalem pertjaja serta dia memoeliaken Allah.

Melayu Baba: ttapi sdang dia ingat sama perjanjian Allah, t'ada dia bergoyang sbab kurang perchaya, ttapi mnjadi kuat sbab perchaya, dan muliakan Allah,

Ambon Draft: Dan sudah tijada bim-bang akan djandjian Allah, awleh kurang pertjaja, teta-pi berkowat-kowatlah ija di dalam iman, dan berilah hor-mat pada Allah.

Keasberry 1853: Maka tiada juga iya burgrak deripada purjanjian Allah; dungan kurang imannya mulainkan dungan tugoh imannya sambil mumuliakan Allah;

Keasberry 1866: Maka tiada juga iya bŭrgŭrak deripada pŭrjanjian Allah dŭngan korang imannya, mŭlainkan tŭgohlah imannya sambil mŭmuliakan Allah.

Leydekker Draft: Dan sudah tijada 'ija huwas 'akan djandji`an 'Allah 'awleh kurang 'iman: tetapi sudah 'ija dikawasakan pada hhal 'iman dengan memberij hhormat pada 'Allah:

AVB: Namun demikian, Abraham tidak digugat kesangsian terhadap janji Allah, tetapi telah diteguhkan lagi dalam imannya lalu memuliakan Allah.

Iban: Iya nadai kakang mimit arapka semaya Allah Taala, tang mansang kering sekering dalam pengarap lalu ngemuliaka Allah Taala,


TB ITL: Tetapi <1161> terhadap <1519> janji <1860> Allah <2316> ia <1252> <0> tidak <3756> bimbang <0> <1252> karena ketidakpercayaan <570>, malah <235> ia diperkuat <1743> dalam imannya <4102> dan ia memuliakan <1325> <1391> Allah <2316>,


Jawa: Ewasamono panjenengane tetep ngugemi prasetyane Gusti Allah, tanpa mangu-mangu kang awit saka pamaido, nanging malah panjenengane kasantosakake ing pracayane, sarta ngluhurake Gusti Allah,

Jawa 2006: Éwasamono panjenengané tetep ngugemi prasetyané Allah, tanpa mangu-mangu saka ora pracayané, nanging panjenengané kasantosakaké ing pracayané, sarta ngluhuraké Allah,

Jawa 1994: Panjenengané babar-pisan ora mangu-mangu bab prejanjiné Gusti Allah. Precayané kuwi sing mènèhi kekuwatan marang Rama Abraham, mulané panjenengané bisa tansah memuji asmané Gusti Allah.

Jawa-Suriname: Bapa Abraham pretyaya terus nèk Gusti Allah bakal nuruti janjiné marang dèkné. Pengandelé ora suda blas, malah tambah mantep. Gusti Allah pantyèn kagunggung sangka pengandelé Bapa Abraham, awit dèkné pretyaya tenan nèk Gusti Allah bakal nuruti janjiné.

Sunda: Percayana kana eta jangji Allah henteu galideur, henteu ngaraos hamham, anggur tambah pengkuh, nepi ka muji sukur ka Allah.

Sunda Formal: kapercayaanana kana eta jangji Allah, teu galideur. Malah beuki pageuh bae, dibarung ku mumuji ka Mantenna.

Madura: Salerana paggun parcaja sareng ta’ mangmang ka se edhabuwagi Allah. La’-mala’ lantaran imanna gapaneka salerana atamba kowat, sampe’ gung-ngagungngagi Allah.

Bauzi: Aba aho tu vi ozodam bak setehenàme Alat lab fet vameadume vàmadi esuhu im laba aho lab tu vuzehehe bak lam ba ahu behàsdi vi ozodaha vabak. Abo gi tu abehamdehe labe am ahu vi teudi vi teudidume bohu ab vuusdaham bak. Labi laha Abrahamat Alat ba modem im vi ozome, “Ala abo neàte,” lahame ab vou baedaham bak.

Bali: Dane pageh sajeroning kapracayan tur dane andel ring janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kapracayan danene punika ngebekin dane antuk kawisesan, tur dane ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Ngaju: Ie tetep percaya tuntang dia bembang dengan janjin Hatalla. Kapercayae manjadi sasar dehen haream, sampai ie manara-mahormat Hatalla.

Sasak: Ie tetep percaye dait ndẽq ragu-ragu tipaq janji Allah, malahan imanne jariang ie sayan kuat -- sehingge ie mulieang Allah.

Bugis: Tette’i mateppe’ sibawa dé’ nakaléwa’-léwa’ lao ri jancinna Allataala. Mala teppe’na pancajiwi tattamba mawatang, angkanna napojiwi Allataala.

Makasar: Tuli tappaki siagang tena nabata-bata mae ri janjinNa Allata’ala. Ba’lalo, a’jari pila’ jarre’mi nasaba’ tappa’na; sa’genna mammuji-mujimi ri Allata’ala.

Toraja: apa belanna ungkilalai pangallu’Na Puang Matua, tae’mi nabata butung to tanggan ma’patongan, sangadinna sadipamatoto’-toto’na lan kapatongananna umpakala’bi’ Puang Matua,

Duri: (4:19)

Gorontalo: Tiyo dila bimbangi wolo janjiya lo Allahuta'ala, bo hilaliyo hepopolotolo lo imaniliyo wawu tiyo helomuji Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Tio debo palacaya wau yakini danti lo Allahu Taa̒ala. Tumbao̒ iimanilio bo hei̒lo duhenga mola lotolio, tilunggula tio helomuji-muji Allahu Taa̒ala.

Balantak: Ia sinampang parasaya ka' sian babata na toonna Alaata'ala. Imaanna tongko' kaekae' moonggor, pataka i ia nompobalaki' Alaata'ala.

Bambam: Tä' deem la bata-bata lako pa'dandianna Puang Allataala, sapo' tontä liu matappa' nasuhum indo kamatappasanna umpomatohoi penabanna lambi' umpuji anna umpa'kasallei Puang Allataala,

Kaili Da'a: I'a da'a nolengga-lengga nomparasaya nuapa to nijanji Alatala ka i'a, tapi pomparasayana nompakaroso rarana sampe i'a nantoiya bo nombabila Alatala.

Mongondow: Sia umuran mopirisaya bo diaíbií in lia-liaw makow ing ginanya kon onu inta pinodandi i Allah tua. Pirisayanya mokodugang kon ropotnya, sahingga umuran sia modayow ko'i Allah.

Aralle: Tontong lolo kapampetahpa'anna Abraham anna dai aha bata-bata inahanna yato di pa'dandianna Puang Alataala, lambi' tuhtuang matoho kapampetahpa'anna anna umpudi Puang Alataala,

Napu: Bara bata-bata laluna i dandina Pue Ala, agayana katetatambaiari pepoinalaina i dandina Pue Ala. Anti pepoinalaina iti, maroho laluna. Ido hai Burahima motoya liliu Pue Ala,

Sangir: I sie mang tatapẹ̌ mạngimang dingangu tawe nẹ̌bimbong u kẹ̌don Duata. Kaiso pangangimang sahuneng nahuntinambang katoghase, hakịu i sie měngkate mědẹ̌dalo Ruata.

Taa: Pasi ia taa bata-bata rayanya mampobuuka parajanji i mPue Allah. Ia mangaya kojo parajanji etu damawali, wali pangayanya etu mampakaroso rayanya. Wali ia mangabarong i Pue Allah

Rote: Abraham namahele nahele ma dale na ta naba'e neu Manetualain hala hehelun ndia. Nakalenak namahehele na tao nan boetai balakaik de nalosa ana koa-kio Manetualain.

Galela: Awi sininga ma rabaka o Gikimoika widodatowa, duma o Gikimoi wipiricaya foloi qaputuru ma ngale Una Awi jaji gena igogou done wasiganapu de magegena una o Gikimoi Awi ronga wosilamo,

Yali, Angguruk: Allahn sali ibag ane fahet Abraham indi nonghong uk fug angge ele si irisi pibag fug. Allah wel turuk lit tem toho irisi ulug indi se roho seneg latfag.

Tabaru: 'Una tatapu wongaku de 'awi singina koikapulawa ma ngale ma Jo'oungu ma Dutu 'awi jaji. De 'awi ngo-ngaku ge'ena, 'una 'ifoloiosi wisikuata, so ma rai ma Jo'oungu ma Dutu wisiarene.

Karo: La ia sangsi, janah kinitekenna nandangi padan si ibereken Dibata la surut; kinitekenna erbahanca ia reh gegehna, seh maka ia tetap muji Dibata.

Simalungun: Seng ra bungbang uhurni manadingkon haporsayaonni bani bagah-bagah ni Naibata, tapi lambin toguhni do tene haporsayaonni anjaha ipasangap do Naibata.

Toba: Ndang olo ganggu rohana tumadingkon haporseaon di bagabaga ni Debata; na lam tu toguna do tahe haporseaonna jala diparsangapi do Debata.

Dairi: Oda nung ia ganggu, tapi percaya ngo ia i bagah-bagah Dèbata. Dak makin ipergegohi kepercayanna i ngo ia, ai makin ipesangap ngo Dèbata.

Minangkabau: Inyo tatap juwo picayo, sarato indak ragu-ragu taradok janji Allah. Malah dek karano di imannyo, inyo batambah kuwaik, sainggo inyo mamuji-muji Allah.

Nias: Lõ mamalõ mamati ia ba lõ fa'amuheu dõdõnia ba wawu'usa li Lowalangi. Famatinia zangabõlõ'õ ya'ia, irege isunosuno Lowalangi.

Mentawai: Bulat riu-riu lé tonem bagania ka tubut Taikamanua, samba bulat tá aiparua bagania ka patonekat Taikamanua. Tápoi kalulut tonem bagania, tuppainangan ron paatuatnia, pat umun'akénangan leú et Taikamanua.

Lampung: Ia tetap percaya rik mak ragu-ragu jama janji-Ni Allah. Malah imanni ngejadiko ia betambah kuat, sehingga ia memuji-muji Allah.

Aceh: Gobnyan teutab meuiman dan hana was-was peue nyang ka geupeu janji lé Po teu Allah keu gobnyan. Dan iman gobnyan meutamah kong dan gobnyan sabe meudhike ubak Allah.

Mamasa: Sapo tae' malallan lako pa'dandinna Puang Allata'alla, sangngadinna tontong liu mangngorean napolalan inde kapangngoreanannae umpomatoroi penawanna anna umpakasalle Puang Allata'alla,

Berik: Jei Uwa Sanbagiri jamer tebasil, ane ini jemna jam jenbayan taterisi Uwa Sanbagiri jep aa jes bilibenerem jem temawer. Itana jemnaiserem Uwa Sanbagiri ga jem tebasil ginggitfer, ane jei ga Uwa Sanbagiri tefner pujitel.

Manggarai: Maik latang té reké de Mori Keraéng, hia toé manga gégo-nain ali toé imbi, ngot hia pandé mberes oné imbin agu hia naring Mori Keraéngy.

Sabu: Do pee ma no nga parahajha nga do dho i'a keba'a-kepapi pa lijaji Deo ne. Kita ie he ta lii, ri lua manno nga kaho, hakku ta ju ke ne lua rui nga kedi no, hakku ri do mina harre ta wue waje ke Deo ri no.

Kupang: Ma Abraham pung parcaya sonde tagoyang, ko, pikir Tuhan sonde bisa bekin iko Dia pung janji. Dia pung parcaya sang Tuhan batamba kuat waktu dia angka tinggi-tinggi Tuhan pung nama.

Abun: Abraham bi sukjimnut we subot suk gato Yefun tom ne nde, wo an onyar kem pe mo Yefun ne nggi wai kadit nyim ne o re, ete an bes Yefun Allah gum kok sye wai sor.

Meyah: Erek ofa odou efeneinei rot, tina ofa ororu mar ongga Allah anggen rot insa koma erek ahais ekirsa ojgomuja. Noba ofa ois oufamofa eteb gu Allah rot mar ongga Ofa emeita gu ofa gij mona kahma si.

Uma: Uma morara' nono-na hi pojanci Alata'ala. Bate mepangala' oa'-i, pai' pepangala'-na toe mporohoi nono-na. Toe pai' Abraham mpo'uli' tarima kasi ami'-mi hi Alata'ala,

Yawa: Muno anuga mamauno urairijo Amisye rai jewen, yara apa anave miridi nseo ti po kove raura seo Amisye ai.


NETBible: He did not waver in unbelief about the promise of God but was strengthened in faith, giving glory to God.

NASB: yet, with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief but grew strong in faith, giving glory to God,

HCSB: He did not waver in unbelief at God's promise, but was strengthened in his faith and gave glory to God,

LEB: And he did not waver in unbelief at the promise of God, but was strengthened in faith, giving glory to God

NIV: Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God,

ESV: No distrust made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God,

NRSV: No distrust made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God,

REB: no distrust made him doubt God's promise, but, strong in faith, he gave glory to God,

NKJV: He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God,

KJV: He staggered not at the promise of God through unbelief; but was strong in faith, giving glory to God;

AMP: No unbelief {or} distrust made him waver (doubtingly question) concerning the promise of God, but he grew strong {and} was empowered by faith as he gave praise {and} glory to God,

NLT: Abraham never wavered in believing God’s promise. In fact, his faith grew stronger, and in this he brought glory to God.

GNB: His faith did not leave him, and he did not doubt God's promise; his faith filled him with power, and he gave praise to God.

ERV: He never doubted that God would do what he promised. He never stopped believing. In fact, he grew stronger in his faith and just praised God.

EVD: Abraham never doubted that God would do the thing that God promised. Abraham never stopped believing. He grew stronger in his faith and gave praise to God.

BBE: Still, he did not give up faith in the undertaking of God, but was made strong by faith, giving glory to God,

MSG: He didn't tiptoe around God's promise asking cautiously skeptical questions. He plunged into the promise and came up strong, ready for God,

Phillips NT: Yet he refused to allow any distrust of a definite pronouncement of God to make him waver. He drew strength from his faith, and, while giving the glory to God,

DEIBLER: he did not doubt at all that God would do what he had promised. Instead, he trusted in God more/very strongly, and he thanked God for what God was going to do.

GULLAH: Stillyet, nottin ain mek Abraham doubt dat God gwine do wa e been promise um. E trus een God mo an mo, da praise God fa wa e been gwine fa do.

CEV: But Abraham never doubted or questioned God's promise. His faith made him strong, and he gave all the credit to God.

CEVUK: But Abraham never doubted or questioned God's promise. His faith made him strong, and he gave all the credit to God.

GWV: He didn’t doubt God’s promise out of a lack of faith. Instead, giving honor to God for the promise, he became strong because of faith


NET [draft] ITL: He did <1252> not <3756> waver <1252> in unbelief <570> about <1519> the promise <1860> of God <2316> but <235> was strengthened <1743> in faith <4102>, giving <1325> glory <1391> to God <2316>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Roma 4 : 20 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran