Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 5 : 17 >> 

TB: Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus.


AYT: Jika karena pelanggaran satu orang, maut berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran berkuasa dalam hidup melalui satu Orang, yaitu Kristus Yesus!

TL: Karena jikalau dengan dosa seorang maut sudah memerintah oleh sebab seorang itu, maka terlebih lagi orang-orang, yang menerima kemewahan anugerah-Nya dan kebenaran yang dikaruniakan itu, akan memerintah di dalam hidup oleh sebab Seorang, yaitu Yesus Kristus.

MILT: Sebab jika oleh kesalahan satu orang, maut berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan memerintah dalam kehidupan melalui satu orang, yaitu YESUS Kristus.

Shellabear 2010: Karena kesalahan satu orang, maut berkuasa melalui satu orang itu. Jika demikian, maka lebih-lebih lagi mereka, yang menerima pembenaran atas kelimpahan anugerah-Nya, akan berkuasa dalam hidup melalui satu orang juga, yaitu Isa Al Masih.

KS (Revisi Shellabear 2011): Karena kesalahan satu orang, maut berkuasa melalui satu orang itu. Jika demikian, maka lebih-lebih lagi mereka, yang menerima pembenaran atas kelimpahan anugerah-Nya, akan berkuasa dalam hidup melalui satu orang juga, yaitu Isa Al Masih.

Shellabear 2000: Oleh karena kesalahan satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu. Jika demikian, maka lebih-lebih lagi mereka, yang menerima pembenaran atas kelimpahan anugerah-Nya, akan berkuasa dalam hidup melalui satu orang juga, yaitu Isa Al Masih.

KSZI: Kerana jika dengan dosa seorang manusia, kematian telah bertakhta melalui seorang manusia itu, maka lebih-lebih lagilah orang yang menerima peruntukan kasih kurnia dan pemberian kebenaran Allah yang melimpah-limpah akan bertakhta dalam kehidupan melalui seorang manusia, Isa al-Masih.

KSKK: Jika maut telah berkuasa karena ketidaktaatan dari satu orang saja, betapa lebih lagi hidup akan melimpah untuk orang-orang yang telah menerima rahmat dan kasih karunia serta kebenaran Allah oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus.

WBTC Draft: Satu orang telah berdosa, kematian menguasai semua orang, karena orang yang satu itu. Tetapi sekarang beberapa orang menerima anugerah Allah dengan berkelimpahan dan pemberian-Nya yang besar, yang membenarkan mereka di hadapan Allah. Maka pastilah mereka akan menerima hidup yang benar dan berkuasa melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus.

VMD: Satu orang telah berdosa, kematian menguasai semua orang karena orang yang satu itu, tetapi sekarang beberapa orang menerima anugerah Allah dengan berkelimpahan dan pemberian-Nya yang besar, yang membenarkan mereka di hadapan Allah. Maka pastilah mereka akan menerima hidup yang benar dan berkuasa melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus.

AMD: Oleh karena pelanggaran satu orang, maka kematian berkuasa melalui satu orang itu. Terlebih lagi untuk mereka yang menerima anugerah Allah yang melimpah, maka hidup mereka akan dikuasai oleh rahmat pembenaran, melalui satu Orang, yaitu Kristus Yesus.

TSI: Karena pelanggaran satu orang, kematian menguasai semua orang seperti seorang raja yang kejam menguasai rakyatnya. Tetapi jauh lebih luar biasa lagi akibat dari apa yang diperbuat bagi kita oleh satu Orang yang lain— yaitu Kristus Yesus! Karena kebaikan hati Allah yang luar biasa, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian, dan kita akan ikut memerintah bersama Kristus.

TSI3: Akibat pelanggaran satu orang, kematian menguasai semua manusia, ibarat seorang raja yang kejam menguasai rakyatnya. Tetapi jauh lebih luar biasa lagi hasil dari perbuatan satu Orang yang lain, yaitu Kristus Yesus! Karena kebaikan hati Allah yang luar biasa, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian, dan kita akan ikut memerintah bersama Kristus.

BIS: Karena pelanggaran satu orang, kematian menjalar ke mana-mana melalui orang yang satu itu. Betapa lebih besar lagi akibat dari apa yang dilakukan oleh satu orang yang lain, yaitu Yesus Kristus. Melalui Dia, Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada begitu banyak orang, dan dengan cuma-cuma memungkinkan mereka berbaik kembali dengan Allah; mereka akan berkuasa di dunia ini melalui Kristus.

TMV: Memang betul bahawa melalui satu orang itu, maut mula berkuasa kerana dosa satu orang itu. Tetapi lebih besar lagi hal yang dicapai oleh satu orang lain, iaitu Yesus Kristus. Melalui Dia, Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada banyak orang, dan dengan anugerah-Nya mereka dapat berbaik semula dengan Allah, serta akan hidup dan berkuasa melalui Kristus.

BSD: Memang setelah satu orang berbuat dosa, mulailah juga banyak orang di mana-mana mati karena dosa satu orang itu. Tetapi, kebaikan satu orang lain, yaitu Yesus Kristus, mengakibatkan hal yang jauh lebih besar daripada itu. Karena kebaikan hati Yesus Kristus itulah Allah menunjukkan belas kasihan-Nya kepada banyak sekali orang. Dan tanpa minta dibayar dengan apa pun, Allah membuat manusia bisa menjadi sahabat Allah kembali; mereka semua akan mempunyai kehidupan yang kuat karena apa yang telah dilakukan oleh Kristus.

FAYH: Dosa manusia yang seorang, yaitu Adam, menyebabkan kematian menguasai semua orang. Sedangkan semua yang mau menerima karunia Allah, yakni pengampunan dan pembebasan, menguasai kehidupan karena satu orang, yaitu Yesus Kristus.

ENDE: Dan kalau maut mendapat kuasanja dari satu orang sebagai akibat pelanggaran satu orang itu, betapa lebih pula orang-orang jang dilimpahi rahmat dan dianugerahi kebenaran itu akan mempunjai hidup penuh kekuasaan, berkat tindakan satu orang ialah Jesus Kristus.

Shellabear 1912: Karena jikalau sebab kesalahan seorang juga maka kematian telah berkerajaan oleh sebab seorang itu, niscaya terlebih pula orang yang menerima kemewahan anugerahnya dan kebenaran yang diberinya itu akan berkerajaan kelak dalam hidup oleh seorang juga, yaitu 'Isa al-Masih.

Klinkert 1879: Karena kalau sebab kasalahan sa'orang orang kamatian itoe karadjaanlah olih sebab sa'orang orang itoe, istimewa poela orang jang berolih kalempahan karoenia dan anoegeraha kabenaran itoe akan karadjaan dalam kahidoepan olih sa'orang orang, ija-itoe Isa Almasih.

Klinkert 1863: Karna kaloe sebab kasalahan satoe orang itoe kamatian memarentah dari sebab satoe orang itoe, terlebih lagi segala orang jang menarima kabanjakan kasihan dan pembrian kabeneran itoe nanti memarentah dalem kahidoepan dari sebab satoe orang, ija-itoe Jesoes Kristoes.

Melayu Baba: Kerna jikalau sbab satu orang saja punya ksalahan kmatian sudah jadi raja oleh itu satu orang; terlbeh lagi pula orang yang trima anugrah dan pmbrian kbnaran punya kmewahan nanti jadi raja dalam hidop oleh satu orang juga, ia'itu oleh Isa Almaseh.

Ambon Draft: Karana djikalaw awleh sawatu djuga persalahan, ka-matian sudah parentah awleh satu awrang, terlebeh lagi samowa itu, jang sudah ta-rima kalimpahan nimet dan karunja adalet akan paren-tah di dalam kahidopan awleh sawatu itu; jani Tuhan JESUS CHRISTOS.

Keasberry 1853: Kurna jikalau subab kasalahan sa'orang kamatian muraja lela ulih subab sa'orang itu; estimewa pula orang orang yang munurima kabanyakkan anugrah dan pumbrian kabunaran itu kulak, akan muraja lela dalam kahidopan ulih subab sa'orang, iya itu Isa Almasih.)

Keasberry 1866: Kŭrna jikalau sŭbab kŭsalahan sa’orang, kŭmatian itu mŭnjadi pŭrtuanan ulih sŭbab sa’orang itu, istimewa pula orang orang yang bŭrulih banyak anugrah dan pŭmbrian kabŭnaran itu kŭlak akan dipŭrtuan dalam slamat kŭkal ulih sŭbab sa’orang, iya itu Isa Almasih.

Leydekker Draft: Karana djikalaw sebab persalahan sawatu 'awrang mawt sudah berkaradja`an 'awleh sawatu 'awrang 'itu, lebeh pula segala 'awrang jang sudah mendjondjong kalimpahan nixmet dan 'anugarah xadalet 'itu 'akan berkaradja`an didalam kahidopan 'awleh sawatu 'awrang 'itu, jaxnij Xisaj 'Elmesehh.

AVB: Kerana jika dengan dosa seorang manusia, kematian telah bertakhta melalui seorang manusia itu, maka lebih-lebih lagilah orang yang menerima peruntukan kasih kurnia dan pemberian perbenaran yang melimpah-limpah akan bertakhta dalam kehidupan melalui seorang manusia, Yesus Kristus.

Iban: Enti ketegal dosa orang siku, pemati merintah ulih orang siku nya, tentu lebih agi ga orang ke nerima pengasih enggau pengelurus ti diberi pechuma deka merintah dalam pengidup tu, ulih orang siku, iya nya Jesus Kristus.


TB ITL: Sebab <1063>, jika <1487> oleh dosa <3900> satu orang <1520>, maut <2288> telah berkuasa <936> oleh <1223> satu orang <1520> itu, maka lebih <4183> <3123> benar lagi mereka, yang telah menerima <2983> kelimpahan <4050> kasih karunia <5485> dan <2532> anugerah <1431> kebenaran <1343>, akan hidup <2222> dan berkuasa <936> oleh karena <1223> satu orang <1520> itu, yaitu Yesus <2424> Kristus <5547>. [<1722>]


Jawa: Sabab, yen marga saka panerake wong siji, si pati wus masesa marga saka wong siji iku, mendahane maneh wong kang wus padha nampani kaluberaning sih-rahmat sarta ganjaran kabeneran, mesthi bakal urip lan masesa marga dening wong siji, yaiku Gusti Yesus Kristus.

Jawa 2006: Sabab, yèn marga saka paneraké wong siji, pati wis ngwasani marga saka wong siji iku, méndahané manèh wong kang wis padha nampani kalubèraning sih-rahmat sarta ganjaran awujud pakaryané Allah kang mbeneraké, mesthi bakal urip lan ngwasani marga déning wong siji, yaiku Yésus Kristus.

Jawa 1994: Pancèn merga paneraké wong siji, pati nuli wiwit ngambra-ambra, jalaran wong siji mau; éwasemono luwih gedhé pangwasané wong siji liyané, yakuwi Gusti Yésus Kristus! Saben wong siji nampani kalubèraning sih-rahmaté Gusti Allah, lan nampani kayektèn, sing diparingaké kanthi gratis, bakal urip, lan nindakaké pangwasa lantaran Gusti Yésus Kristus.

Jawa-Suriname: Jalaran sangka salahé wong siji manungsa kabèh kudu mati. Nanging luwih gedé pangwasané wong siji sing liyané, yakuwi Gusti Yésus Kristus. Awit jalaran sangka gedéné kabetyikané, Gusti Allah ngekèki pitulungan gedé marang manungsa lan manungsa bisa ketampa karo Gusti Allah, nèk gelem nampa pitulungan sangka Gusti Allah iki, yakuwi Gusti Yésus Kristus. Sapa sing gelem nampa Dèkné bakal urip dadi siji lan mèlu nglakokké pangwasa karo Dèkné.

Sunda: Ku lantaran dosa anu saurang, maot terus murba, balukar tina palanggaran jelema anu saurang tea. Tapi anu dilampahkeun ku manusa anu saurang deui, nya eta Yesus Kristus, berkahna pikeun jelema loba teh leuwih jembar deui. Kabeh, sakur anu narima rahmat Allah anu taya watesna, sakur anu geus dirapihkeun deui jeung Allah, hirupna bakal murba ku karana Kristus.

Sunda Formal: Sabab nyata, pangrempak nu saurang ngalantarankeun kabeh manusa kapurba ku ajal; sabalikna, padamelan nu saurang deui mah, nya eta Isa Al Masih, matak jembar taya babandinganana, nepi ka kabeh manusa meunang sih kurnia anu taya wiwilanganana, nya eta diangken bener tur baris hirup murba jeung kawasa.

Madura: Polana oreng kasorang se nerrak dhabu, pate alatlat ka man-ka’dhimman lebat oreng se settong gapaneka. Tantona talebat araja’an pole ollena se elampa’agi oreng settonganna, enggi paneka Isa Almasih. Kalaban parantara’anna Salerana, Allah apareng rahmadda se ta’ sakera-kera ka oreng sabannya’na, sarta kalaban ma-coma apareng jalan ka reng-oreng gapaneka se bisa’a masae pole hubunganna sareng Allah; reng-oreng gapaneka bakal kobasa’a e dunnya paneka kalaban parantara’anna Almasih.

Bauzi: Dat vàmtea Adam labe aba aho Alat gagu malehena geàmu faina modehe labet faasi dam bakda ahebu elodam bak vizi gi labaha bohu ab vuusdamam bak. Lahana ame Da Yesus Kristus labe Aba Aho tohedateli meedaha bak lam bisi feà labet modi gi nehadam bak. Alat Aba Aho ozahit iba deeli im neà bak duana modi esuidam bak ame. Labi Aho iba neha, “Im im vamdesu meedam damat modem bak,” lahame teo ilabdi ozahit deeli gagu vadam bak ame. Ame bak lam imbodehelahit iho ozom, im nidi nim laha abo imbodem bak. Ba diamut asum ahoba iuba Kristus Aho feà Dateli dam bake vuusdam bak lam iho fa vi tau feà damali dam bake vuusdam bak.

Bali: Sawiakti pisan mungguing majalaran dosan anak adiri, kawisesan sang pati sampun ngawitin nyapa kadi aku, malantaran anake adiri punika. Nanging tan kadi-kadi ageng pikenoh paindikane sane sampun kakardi antuk anake adiri, inggih punika Ida Hyang Yesus Kristus. Sakancan anake sane nampi mertan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane maliah-liah miwah paica dame Idane, ipun pacang molih urip tur mrentah ngiring Ida Sang Kristus.

Ngaju: Tagal pelanggaran ije biti oloh, pampatei palus tayap akan hete-hete mahalau ije biti oloh te. Dia laluen kalabien kahaie hindai kajarian taloh je ilalus awi ije biti oloh beken, iete Yesus Kristus. Mahalau Ie, Hatalla manampuhak sintae akan are toto oloh tuntang inenga kakai bewei sampai mawi ewen olih badamai tinai dengan Hatalla; ewen aton barakuasa hong kalunen toh mahalau Kristus.

Sasak: Langan sopoq pelanggaran saq tepiaq siq Adam kematẽan nguasein selapuq dengan. Laguq selapuq dengan saq nerimaq kelimpahan rahmat dait paice tejariang kenaq lẽq arepan Allah langan Deside Isa Almasih, gen idup dait bekuase.

Bugis: Nasaba palanggaranna séddi tau, massanrai amaténgngé lao kégi-kégi naolai tau séddiéro. Lebbi battowa pasi addimonrinna naiya napogau’é séddié tau laing, iyanaritu Yésus Kristus. Naolai Aléna, nabbéréyangngi Allataala pammasé-Na lao ri maéga tau sibawa nallalengiwi mennang simadécéngeng paimeng sibawa Allataala sibawa cuma-cuma; makuwasai matu mennang ri linoéwé naolai Kristus.

Makasar: Passabakkang se’re tau doraka, na’la’bammo kamateanga tete ri anjo tau se’rea. Mingka la’biangampa lompona barakka’na mae ri rupataua passabakkang se’rea tau maraengannaya, iamintu Isa Almasi. LaNapa’la’bang bawang-bawangi pangngamaseanNa Allata’ala mae ri ke’nanga sa’genna akkulle ke’nanga assibajiki ammotere’ siagang Allata’ala; lamakoasai ke’nanga ri anne linoa lanri Isa Almasi.

Toraja: Belanna iake katobanganna misa’ tau tama kasalan anna pasau’mo tu kamatean diona tu tau misa’, ontong pole’pi tu mai to mallean pa’kamasean sia pamengan kamaloloan naappa’, la pasau’ lan katuoan tete dio misa’ Tau, iamotu Yesu Kristus.

Duri: Mattantumo kumua nang la matei to sininna tolino, nasaba' dosana Nabi Adam. Apa ia to napugauk Puang Isa Almaseh la'bi mattantupa ia. La'bi mattantu kumua ia to tomangka dipakitan kameloan penawan-Na Puang Allataala na mangka dipupenjaji tomelo, la tuo te'da cappa'na nasaba' kamatean-Na Almaseh.

Gorontalo: Totala lo tawu ngota boyito ma lowali sababu mawutu kawa-kawasa. Bo timongoliyo ta lololimo rahmati ngohuntuwa wawu ma pilopobanari lo Allahuta'ala, ma mololimo tumumula kakali wawu ma mowali kawasa sababu Tawu ngota wuwewo boyito, deuwitoyito ti Isa Almasih.

Gorontalo 2006: Sababu totala lotaa ngota, opopate loloo̒polo mola ode utoonulalo ma@o lotimbulude totaa ngota boito. Donggo boli lebe udaa̒ mao̒ poli akibati lou̒ wolo u pilohutu lotaa ngota wewo, deu̒ito-yito li Isa Almasi. Lotimbulude o-Lio, Allahu Taa̒ala lopodaata daa̒ odehu hilaa-Lio totaa u odito daatalio, wau wolo diila ohunalio lopowali olimongolio luli lopiiohe wolo Allahu Taa̒ala; timongolio maa okawasa todunia botie motimbulude li Isa Almasi.

Balantak: Gause dosana sa'angu' mian mbaka' kolapusan iya'a nungkuasaimo giigii' mian. Kasee kaporeanna Alaata'ala men ringkat na wawauna sa'angu' mian men i Yesus Kristus a balaki'na tuu'. Giigii' mian men mangalabot kaporeanna Alaata'ala men balaki' iya'a a men bo popokana'on-Na, ka' mian iya'a bo tumuo' ka' mungkuasai tii Yesus Kristus.

Bambam: Kahana pa'pogau' kadakena indo pamula tau, nasuhum nakuasai asam kamateam ingganna ma'hupatau aka pessubunna indo pamula tau. Sapo' kasalle puha ia buana pa'pogausanna indo mesa tau diuaam Yesus Kristus! Aka menna-menna untahima indo pa'kamasena Puang Allataala tadisihanteam anna napomalolo toom, tau ia too la ullambi' katuboam ponno kakuasaam kahana indo puha napogau' Yesus Kristus.

Kaili Da'a: Nggari silaka samba'a tau etu pura-pura manusia nawela kuasa kamatea. Tapi neliu nggabetepa asele nu powia to samba'ana, etumo Yesus Kristus. Isema-sema to nomparasaya I'a kana mantarima towe belo nu Alatala to neliu-liuna sampe majadi tau nanoa riara mpanggitana. Pade ira kana matuwu bo moparenta mosanggani ante Kristus sampe ri kasae-saena.

Mongondow: Lantaran taḷaí intau tobatuí daí bayongan intau kinawasa'an domandon im popatoi inta nongin intau tobatuí tua. Ta'e mo'iliubií domandon nongkon tua in akibat nongkon onu inaidan in tobatuí intau ibanea, tuata ing ki Kristus. Pinongin i-Nia tua, ki Allah nobogoi in totabi-Nya inta totok im moḷoben kon intau mobayong, bo tongaíbií pinonotabi-Nya ko'i monia, sahingga mosia noyodamedon bui takin i Allah; mosia im mongawasa kon dunia na'a pongin i Kristus.

Aralle: Ungngolai pantehkainna yato mesa tau, lambi' ingkännaingkea' hupatau peänä'anna nakuasai kamateang. Ampo' yato mesa tau senga', dianto Puang Yesus Kristus, inang londo puha nei' pembabena! Menna-menna mampetahpa' pano la ullambi' kakuasaang anna katuhoang lambi' sapano-panona. Talambi' yatoo sihapang pebea kale yaho mai di Puang Alataala, tandana käyyäng pa'kalemunna pano di kita'. Anna naangka'ingkea' maroho di olona aka' kasikenteanta Puang Yesus Kristus.

Napu: Anti peliungina tauna au hadua iti, kapate mokuasai ope-ope tauna anti pohintuwunda hai tauna au hadua iti. Agayana melumbu mpuu kamaroana babehiana tauna au hadua, iami Yesu Kerisitu! Hema pea au mepoinalai Iria molambihe kuasa hai katuwo maroa au bara mokahopoa. Iti ralambi anti kabulana laluna Pue Ala lawi mahile mpuu kamaahiNa irikita. Ia moimbake manoto i peitaNa anti pohintuwuta hai Yesu Kerisitu.

Sangir: Ual᷊ingu ral᷊awang u sěngkatau, ute papate nẹ̌darakị su apan tampạ ual᷊ingu sěngkatau ene. Kai nangělembong kasěllahe lai něnggạe wọu apan nịkakoạ u sěngkatau wal᷊ine, mangal᷊ene i Yesus Kristus. Ual᷊ingu i Sie, Mawu Ruata měngkai napẹ̌dal᷊embon tatal᷊ěntụ'E su kakěpal᷊u taumata, kụ dingangu tạ bawaehe nakariadi si sire saụ nipẹ̌sěngkapian Duata; i sire sarung mẹ̌kawasa su dunia ini ual᷊ingu i Kristus.

Taa: Wali yako ri dosa ntau samba’a, etu semo i Adam, see naka samparia tau paka re’e ri ara ngkuasa ngkapate, apa kita samparia wiyaa i Adam. Pei palaong to naika samba’a tau to yusa wo’u, etu semo i Yesu Kerisitu, palaong etu semo to bae-bae kuasanya. Apa i Pue Allah manoto kojo resi kita, pasi Ia mangawaika kita sora, etu semo Ia manganto’o kita tare dosanta. Wali samparia tau to mangantima kanoto pasi sora i mPue Allah etu, tau etu rawaika kuasa see tare to maya manganangi sira ri raya ngkatuwunya apa saba palaong to naika i Yesu Kerisitu etu.

Rote: Nana hu ka nde hataholi esa sala-singon de mamate sa nafeo basa mamanak lala'ena, tunga hataholi kisak ndia. Tehu hataholi esa, fo Yesus Kristus, Ana tao ba'ulena seluk ndia bai. Manetualain fe basa susue-lalai matuainan ndia, neu hataholi makadotok boema Ana fe hiik susue-lalain ndia fo ala malole falik lo Manetualain; neukose ala hapu koasa nai daebafak ia, tunga Kristus.

Galela: Igogou, ma ngale o nyawa womatengo o orasi moi o dorou waaka so o bi nyawa yangodu bilasu isone. Ngaroko komagena, duma igogouli ma ngale o Gikimoi Awi laha wasitodihike o nyawaka de lo waaka manga sininga itiai Unaka, so ona aku yooho ikokakali, sababu Una magena o nyawa womatengo Awi manara ma ngale ona yangoduka.

Yali, Angguruk: Ap misihen siyag ane tibahon famen ap kinangmon war atuk ane palimu atfag. Palimu atfag angge famen Yesus Kristus ebe misig inowen anggolo fanowap enebuhumu palimu welamuhup. It arimano Allahn indi enesug lit wereg ane ariyen alem unubam werehon elehap turuk.

Tabaru: Sababu 'o nyawa wimoi wosowono, so ma duanguku 'o nyawa manga gudai mita 'o sowono yakiparetano so yosongene ma ngekomo 'o nyawa womatengo gu'una. 'Ifoloiosi 'iamoko ma sowoko 'o nyawa wimoioli 'awi di-diai, ge'ena la ma Yesus Kristus. Ma ngekomo 'una, ma Jo'oungu ma Dutu 'awi co-catu posironga ma amoko wokula 'o nyawa gudaika, de ma bo-bangu koi'iwa ma Jo'oungu ma Dutu wodiai yomarimoioli de de 'una. 'Ona 'asa yapareta 'o sowono de 'o songene ma ngekomo ma Kristus.

Karo: Tuhu erdandanken dosa sekalak jelma, kematen nggo ngerajai kerina jelma, erkiteken si sekalak jelma e. Tapi kai si ibahan Jesus Kristus ndauh beliden asilna asangken kai si jadi erdandanken dosa si sekalak e! Kerina kalak si ngaloken lias ate Dibata si la erkeri-kerin ras PemereNa si ngerambakken manusia kempak DiriNa, kalak si bage erkuasa i bas geluhna desken sekalak raja arah Kristus.

Simalungun: Ai anggo manggomgomi hamatean marhitei na sada halak ai halani panlanggaronni ai, lobihni ai ma halak na manjalo idop ni uhur na marlobih-lobih ampa silayak-layak hapintoron in, manggoluh anjaha manggomgomi marhitei na sada in, in ma Jesus Kristus.

Toba: Ai molo hamatean manggomgomi, binahen ni na sada ala ni pangalaosionna i, nda lam manggomgomi huhut mangolu marhitehite Jesus Kristus na sada i ma antong nasida, angka naung manjalo asi ni roha na tarlobi angkup ni basabasa, i ma hatigoran i?

Dairi: Kemulihken pengelausiin sada kalak, gabè sempa kemmatèen i menggem-nggemmi karina jelma. Tapi belgahen dèng ngo sinibaing sisada kalak nai, imo Jesus Kristus bai jelma i. Ai gabè ibasa-basaken Dèbata ngo masèh atèna paluahken jelma idi ipas dosana nai. Jadi gabè igemgemmi kalak i ngo dunia èn merkitèken Kristus.

Minangkabau: Dek karano palanggaran di urang surang, mako mauik manjala kian kumari, malalui urang nan surang tu. Nan talabiah gadang lai adolah arago, dari apo nan dikarajokan dek Urang nan surang lai, iyolah Isa Almasih. Malalui Baliau, Allah malimpahkan rahmaik-Nyo kabake urang nan lai namuah manarimo sacaro perai, mambukak jalan bagi urang-urang tu untuak ba elok baliak jo Allah; mako urang-urang tu ka bakuwaso di dunie ko, malalui Isa Almasih.

Nias: Bõrõ zala zi samõsa, ikhamõ fa'amate fefu niha bõrõ zi samõsa andrõ. Ba abõlõ ebua nasa nilau zi samõsa tanõ bõ'õ ba niha sato, ya'ia Yesu Keriso. Ibe'e khõra irege fahõna wa'ahakhõ dõdõ-Nia Lowalangi ba I'efa'õ niha moroi ba zala lõ sulõ; mamatõrõ ira ba gulidanõ andre bõrõ Keriso.

Mentawai: Kalulut pasasabauna surukat sara sirimanua, bailiu mararatnangan kamateiat ka senen kudduat, sibara ka sara sirimanua néné. Tápoi sarapeite kopet beunan nia babara kalulut sigalaiakenen sara sirimanua bagei, iaté Jesus Kristus. Kalulunia kaunangan ka tubudda maigi sirimanua, Taikamanua, panguruat sipususukkra, samba kaunangan sia mitsá paerú ka tubut Taikamanua sitá saki; samba rakukup-kup'aké te polak néné, kalulut Kristus.

Lampung: Mani pelanggaran sai jelma, kematian ratong mik dipa-dipa liwat jelma sai inji. Hara lebih balak lagi akibat jak api sai dilakuko ulih sai jelma sai bareh, yakdo Isa Almasih. Liwat Ia, Allah ngelimpahko rahmat-Ni jama reno lamon jelma, rik jama cuma-cuma memungkinko tian muloh mebetik luot jama Allah; tian haga bekuasa di dunia inji liwat Almasih.

Aceh: Sabab buet nyang jilanggeh lé sidroe ureuëng, maté laju jimeu-éue ho-ho mantong rot ureuëng nyang sidroe nyan. Padub na leubeh rayeuk lom akibat nibak peue nyang jipeubuet lé sidroe ureuëng nyang laén, na kheueh Isa Almaseh. Rot Gobnyan, Allah geupeutreun limpahan rakhmat Gobnyan ubak ureuëng ramé, dan ngon hana meuharab sapeue geupeu mungken manusia jimeugét lom ngon Allah; awaknyan jimeukuasa ateueh rhueng donya nyoe rot Almaseh.

Mamasa: Kasalaanna mesa tau napolalan nalambi' asan kamatean ma'rupa tau natumang inde pamula taue. Sapo marru kamaipia bua pengkaranganna mesa tau disanga Yesus Kristus lako ma'rupa tau, to untarima pa'kamasena Puang Allata'alla annu la naangga' malolo Puang Allata'alla anna la ullolongan katuoan sola ummampui kakuasaan, ura'na pengkaranganna Yesus Kristus.

Berik: Aaiserem jei bunar enggame angtane seyafter jei jamer sege terbili, aam temawer angtane daamfenna bosna Adam jei kapkaiserem aa jewer eyebilim. Jengga Uwa Sanbagiri Jei waakena Jelemanaiserem nep nes mes golmini, ane aam temawer Angtane daamfenna bosna Yesus Kristus Jei aa jewer terem, Uwa Sanbagiri ga gunu enggame, "Ini imna waakena." Ane nei Jei nejeya tebanaram, nei ga Jem baabetem nesa gwena.

Manggarai: Ai émé landing ndékok de cengata, mata hitu manga kuasan lut hiat cengata. Céwén kéta isét ata poli tiba dod tabing agu tiba le Mori Keraéng te mosé agu kuasa ali hiat cengata hitu, ngong hi Yésus Kristus.

Sabu: Ri lua hihu nga pagga ti heddau ddau ne ta jhala ke la hebhakka-bhakka lake jhara ddau do heddau ne. Do rihi tarra ri ko ne kettu ne do jahi ngati do tao ri ddau do heddau do wala ne ri, ri Yesus Kristus ne. Do pelake jhara No ke ne dhute ne hegabbhe ri Deo ne lua ruba dhara No, pa do mina harre ne worawwu ae ddau, nga do dho bhule nga kebhue ne wie pa ro ne loro jhara tu ta nara ro ta peie bhale wari nga Deo; do ta pereda ke ro pa raiwawa do nadhe do pelake jhara Kristus.

Kupang: Jadi satu orang, Adam, ada bekin sala, deng langgar Tuhan pung parenta. Andia ko, sakarang, samua musti mati. Ma satu Orang lai, andia Yesus Kristus, ada bekin yang bae. Tagal Dia pung bekin bae tu, andia ko kotong bisa babae deng Tuhan. Itu sama ke satu barang yang Dia parsén kasi kotong. Dia mau kasi kotong idop batúl, sama ke kotong jadi Raja pung tamán dong.

Abun: Kadit sukibit gato yetu ge dik ben ne anato yé mwa mo bur ré kwop. Sarewo kadit sukndo gato yetu ge dik yo o, gato gum do, Yesus Kristus ben ne anato men yetu ku os wa men kem gesyos. Os ndo gato Yesus Kristus kak wa men ne ndo wai kadit os sukkwop gato kak mo sukibit gato Adam ben ne o re. Yefun Allah ben An bi suk-i ndo yé su men dakai yi, sane ye gato kak an mit wa os ndo gato Yefun Allah syogat Yesus Kristus kak ne, bere Yefun Allah ki do, ye ne sa, tep wa an gum sok mo Yefun bi rus-i. Sane bere an ku suktinggi sugato an kem mo bur ré re.

Meyah: Jeska mar ongga Adam ontunggom sis fob bera rusnok nomnaga ragos rot ojgomu. Enadaij nou mimif musuwa misinsa jeska mar koma jinaga guru. Mar Koma bera ofoka ereij keingg mimif ojgomuja. Tina rusnok nomnaga ongga Allah oncunc erek rudou ebsi komowa fob bera rimesma mar ongga oufamofa eteb jeska Ofa gij rerin riteij ah ainsa kef tein si. Rerin mar ongga oska insa koma onofoka ereij keingg rua deika guru. Noba mar ongga oufamofa insa koma nomnaga bera en oisouska mar ongga Yesus Kristus ontunggom nou mimif fob. Allah eita mar koma rot oubji.

Uma: Ngkai petiboki-na tau hadua toei, hawe'ea tauna bate kana mate sabana posidaia'-ra hante tau hadua toei. Tapi' meliu mpu'u kabohe pobabehi-na tauna to hadua, Hi'a-mi Yesus Kristus! Hema to mepangala' hi Hi'a, mporata-ramo kuasa pai' katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na. Mporata-ra toe hewa pewai' mara ngkai Alata'ala apa' bohe lia pe'ahi'-na hi kita'. Na'uli' kamonoa'-ta hi poncilo-na sabana posidaia'-ta hante Yesus Kristus.

Yawa: Vatan intabo apa ayao kakai omirati mo wene raugavo vatano mine so mansai tenambe. Weramu Yesus Kristus apa ana po rave mo Adam apa ana po rave rakivan. Weye vatane intabo so, Kristus, bewar ti Amisye po apa kovo manakoe raugaje mawebe vatano wanave Kristus aije mai muno Po maveti umamai no Amune rai. Vatano nanawiso indati ukova nuge nuganui muno utavondi Kristus apa be akarive rai.


NETBible: For if, by the transgression of the one man, death reigned through the one, how much more will those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one, Jesus Christ!

NASB: For if by the transgression of the one, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the One, Jesus Christ.

HCSB: Since by the one man's trespass, death reigned through that one man, how much more will those who receive the overflow of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ.

LEB: For if by the trespass of the one [man], death reigned through the one [man], much more will those who receive the abundance of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one, Jesus Christ.

NIV: For if, by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God’s abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ.

ESV: If, because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man Jesus Christ.

NRSV: If, because of the one man’s trespass, death exercised dominion through that one, much more surely will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness exercise dominion in life through the one man, Jesus Christ.

REB: If, by the wrongdoing of one man, death established its reign through that one man, much more shall those who in far greater measure receive grace and the gift of righteousness live and reign through the one man, Jesus Christ.

NKJV: For if by the one man’s offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the One, Jesus Christ.)

KJV: For if by one man’s offence death reigned by one; much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ.)

AMP: For if because of one man's trespass (lapse, offense) death reigned through that one, much more surely will those who receive [God's] overflowing grace (unmerited favor) and the free gift of righteousness [putting them into right standing with Himself] reign as kings in life through the one Man Jesus Christ (the Messiah, the Anointed One).

NLT: The sin of this one man, Adam, caused death to rule over us, but all who receive God’s wonderful, gracious gift of righteousness will live in triumph over sin and death through this one man, Jesus Christ.

GNB: It is true that through the sin of one man death began to rule because of that one man. But how much greater is the result of what was done by the one man, Jesus Christ! All who receive God's abundant grace and are freely put right with him will rule in life through Christ.

ERV: One man sinned, and so death ruled all people because of that one man. But now some people accept God’s full grace and his great gift of being made right. Surely they will have true life and rule through the one man, Jesus Christ.

EVD: One man sinned, and so death ruled all people because of that one man. But now some people accept God’s full grace (kindness) and his great gift of being made right. Surely those people will have true life and rule through the one man, Jesus Christ.

BBE: For, if by the wrongdoing of one, death was ruling through the one, much more will those to whom has come the wealth of grace and the giving of righteousness, be ruling in life through the one, even Jesus Christ.

MSG: If death got the upper hand through one man's wrongdoing, can you imagine the breathtaking recovery life makes, sovereign life, in those who grasp with both hands this wildly extravagant life-gift, this grand setting-everything-right, that the one man Jesus Christ provides?

Phillips NT: For if one man's offence meant that men should be slaves to death all their lives, it is a far greater thing that through another man, Jesus Christ, men by their acceptance of his more than sufficient grace and righteousness, should live their lives victoriously.

DEIBLER: All people die [MET, PRS] because of what one man, Adam, did. But now many of us experience that God has abundantly acted towards us in ways we did not deserve, and we experience that he has erased the record of our sins without our earning it. It is also very certain that we will rule with Christ (OR, share the glory of Christ’s being king), in heaven. This will happen because of what one man, Jesus Christ, did for us.

GULLAH: Fa true, cause one man sin, fom dat time dey, all people been haffa dead cause ob wa dat one man Adam do. Bot wa happen cause ob wa de one man Jedus Christ do, dat a whole heap mo betta! All de people wa cept God blessin, eben dough dey ain fit fa git um, an dey cept dat God mek all ting scraight tween esef an dem, an dat dey ain got fa pay fa dat, dey all gwine git dey paat fa rule een life shru de one man Jedus Christ.

CEV: Death ruled like a king because Adam had sinned. But that cannot compare with what Jesus Christ has done. God has been so kind to us, and he has accepted us because of Jesus. And so we will live and rule like kings.

CEVUK: Death ruled like a king because Adam had sinned. But that cannot compare with what Jesus Christ has done. God has been so kind to us, and he has accepted us because of Jesus. And so we will live and rule like kings.

GWV: It is certain that death ruled because of one person’s failure. It’s even more certain that those who receive God’s overflowing kindness and the gift of his approval will rule in life because of one person, Jesus Christ.


NET [draft] ITL: For <1063> if <1487>, by the transgression <3900> of the one man <1520>, death <2288> reigned <936> through <1223> the one <1520>, how much <4183> more <3123> will those who receive <2983> the abundance <4050> of grace <5485> and <2532> of the gift <1431> of righteousness <1343> reign <936> in <1722> life <2222> through <1223> the one <1520>, Jesus <2424> Christ <5547>!


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Roma 5 : 17 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran