Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 8 : 29 >> 

TB: Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.


AYT: Sebab, bagi siapa yang telah Dia kenal sejak semula, juga Dia tentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara.

TL: Karena orang yang dikenal-Nya terdahulu, ia itu juga ditetapkan-Nya terdahulu akan menjadi serupa dengan teladan Anak-Nya, supaya Ia itu menjadi anak sulung di antara beberapa banyak saudara.

MILT: Sebab, mereka yang telah Dia kenal sebelumnya, juga telah Dia pratetapkan serupa dengan gambar Putra-Nya, sehingga Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara.

Shellabear 2010: Karena mereka, yang diketahui Allah sejak semula, juga ditentukan untuk menjadi serupa dengan Sang Anak yang datang daripada-Nya, sehingga Sang Anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara.

KS (Revisi Shellabear 2011): Karena mereka, yang diketahui Allah sejak semula, juga ditentukan untuk menjadi serupa dengan Sang Anak yang datang daripada-Nya, sehingga Sang Anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara.

Shellabear 2000: Karena mereka, yang telah diketahui Allah sejak semula, telah pula ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran Sang Anak yang datang daripada-Nya, sehingga Sang Anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara.

KSZI: Kerana dari mulanya dahulu Allah telah menentukan mereka yang dipilih-Nya supaya menjadi selaras dengan rupa Putera-Nya, Isa al-Masih, maka Putera itu merupakan yang sulung di antara saudara-saudara yang ramai.

KSKK: Mereka yang telah dikenal-Nya terlebih dahulu, yang telah ditentukan-Nya menjadi serupa dengan Putra-Nya, yang sama dengan Dia, sehingga Dia dapat menjadi yang sulung di !!- antara banyak saudara.

WBTC Draft: Allah telah memilihnya sejak semula dan telah memutuskan supaya mereka menjadi serupa dengan gambar Anak-Nya, sehingga Yesus menjadi Anak sulung di antara banyak saudara-saudara seiman.

VMD: Allah telah memilihnya sejak semula dan telah memutuskan supaya mereka menjadi serupa dengan gambar Anak-Nya, sehingga Yesus menjadi Anak sulung di antara banyak saudara-saudara seiman.

AMD: Bagi mereka yang telah dikenal Allah sejak semula, mereka juga yang telah Allah tetapkan sejak semula untuk menjadi serupa dengan Anak-Nya, supaya Ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara.

TSI: Karena Allah mengenal dan mengasihi kita sejak semula. Dia pun sudah menetapkan agar kita menjadi serupa dengan Anak-Nya, dan supaya Yesus menjadi Anak sulung di antara banyak saudara-saudari.

BIS: Mereka yang telah dipilih oleh Allah, telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian Anak itu menjadi yang pertama di antara banyak saudara-saudara.

TMV: Mereka yang sudah dipilih oleh Allah, juga telah ditetapkan-Nya dari dahulu supaya menjadi seperti Anak-Nya, Yesus Kristus. Dengan demikian Anak itu menjadi yang pertama antara banyak saudara.

BSD: Allah sudah menentukan dari semula bahwa orang-orang yang sudah dipilih-Nya, akan menjadi seperti Anak-Nya. Dengan demikian Anak Allah akan menjadi yang pertama di antara banyak saudara.

FAYH: Sebab dari permulaan sekali Allah memutuskan bahwa mereka yang datang kepada-Nya -- dan Ia sudah mengetahui siapa yang akan datang kepada-Nya -- harus menjadi seperti Anak-Nya, sehingga Anak-Nya menjadi yang Sulung dengan banyak saudara.

ENDE: Karena semua orang jang dikenal oleh Allah dari semula, ditentukanNja dari semula pula untuk mendjadi sama rupa dengan tjitra PuteraNja, supaja Ia mendjadi jang sulung diantara saudara-saudara banjak.

Shellabear 1912: Karena orang yang diketahuinya terdahulu akan menjadi serupa dengan teladan Anaknya, supaya Anaknya itu menjadi anak sulung antara beberapa banyak adiknya:

Klinkert 1879: Karena adapon akan orang, jang diketahoeinja terdehoeloe, mareka-itoepon ditakdirkannja akan mendjadi saroepa dengan toeladan Anaknja, soepaja Anaknja pon mendjadi anak soeloeng di-antara saoedara-saoedara banjak.

Klinkert 1863: Karna jang Dia ketaoei terdoeloe itoe, Dia takdirken djoega, sopaja dia-orang djadi sama saperti toeladan Anaknja, sopaja Anaknja djadi {Kol 1:18} anak-soelong di-antara soedara-soedara jang banjak.

Melayu Baba: Kerna orang yang dia sudah tahu dhulu, dia sudah tntukan dhulu mnjadi s-rupa chontoh Anak-nya, spaya Anak-nya mnjadi Anak sulong antara banyak adek-beradek:

Ambon Draft: Karana segala awrang itu, jang deri di-hulu Ija su-dah mengenal, deri di-hulu djuga ija sudah tantukan ma-rika itu, akan djadisarupa tela-dan Anaknja laki-laki, sopa-ja Ija bawleh ada Anak su-long antara sudara banjak-banjak.

Keasberry 1853: Adapun yang tulah dikataui turdahulu itu, maka marika itulah ditahkdirkannya supaya dirupakannya munurut tuladan Anaknya, supaya iya munjadi anak sulong diantara saudara saudara yang banyak itu.

Keasberry 1866: Adapun orang yang tŭlah dikŭtahui tŭrdahulu itu, maka marika itulah ditakdirkannya akan mŭnjadi sŭrupa tauladan anaknya, supaya iya mŭnjadi anak sulong diantara saudara saudara yang banyak itu.

Leydekker Draft: Karana segala 'awrang jang telah de`ixlamkannja, marika 'itu lagi telah detakhdirkannja djadi sarupa dengan teladan 'Anakhnja laki 2, sopaja 'ada 'ija 'anakh sulong di`antara banjakh sudara laki 2.

AVB: Kerana dari mulanya dahulu Allah telah menentukan mereka yang dipilih-Nya supaya menjadi selaras dengan rupa Anak-Nya, maka Anak itu merupakan yang sulung di antara saudara yang ramai.

Iban: Laban orang ke udah dikelala Allah Taala kenyau ari pun, mega diletak Iya nyadi sebaka enggau Anak Iya, ngambika Anak Iya nyadi Aka Tuai ke sida menyadi Iya dalam ruang bilik ti besai nya.


TB ITL: Sebab <3754> semua orang yang dipilih-Nya dari semula <4267>, mereka juga ditentukan-Nya dari semula <4309> untuk menjadi serupa <4832> dengan gambaran <1504> Anak-Nya <5207> <846>, supaya <1519> Ia <846>, Anak-Nya itu, menjadi <1510> yang sulung <4416> di antara <1722> banyak <4183> saudara <80>. [<3739> <2532>]


Jawa: Marga kabeh wong kang wus kapilih wiwit ing sakawit dening Panjenengane, iku iya katamtokake wiwit ing sakawit dadi madha rupa citrane Kang Putra, supaya Kang Putra iku dadi pembayun ana ing antarane sadulur akeh.

Jawa 2006: Marga wong kabèh kang wis kapilih saka ing wiwitan déning Panjenengané, iku iya katamtokaké saka ing wiwitan dadi madha rupa karo citrané Kang Putra, supaya Kang Putra iku dadi pambarep ana ing antarané sadulur kabèh.

Jawa 1994: Wong sing wis dipilih déning Gusti Allah, kuwi uga wis disengker, supaya dadia padha kaya Putrané, yakuwi Gusti Yésus Kristus, supaya Sang Putra mau dadia pembarep ing antarané sedulur akèh.

Jawa-Suriname: Gusti Allah uga wis ngerti sakdurungé, sapa sing bakal nurut Dèkné, mulané ya ditengeri sakdurungé, supaya bisa dadi kaya Kristus, Anaké. Mengkono kuwi Kristus dadi kaya anak mbarep ing brayaté Gusti Allah.

Sunda: Sakur anu geus kapilih ku Allah, ti samemehna keneh geus ditangtukeun sangkan jadi sakumaha kaayaan Putra-Na, ari Putra-Na bakal jadi anu kahiji ti pirang-pirang saderek.

Sunda Formal: Sabab sakabeh jalma anu memang geus kapilih mah, ti barang mimiti keneh, ku Mantenna geus ditangtukeun baris jadi saharkat jeung Putra-Na sarta Putra-Na tea diangkat jadi dulur cikal maranehna.

Madura: Reng-oreng se epele Allah paneka jugan ampon etantowagi dhari mamolanna epadaddiya saropa sareng Pottrana, enggi paneka Isa Almasih. Kalaban sapaneka Pottra gapaneka daddi se kapeng settong e antarana tan-taretan se sabannya’na.

Bauzi: “Dam adida Am Adat Kristus bake tu vuzehi meedàla?” laham bak lam Alat amu di iube gi fet ozobohudi esuhu bak. Labi ame dam lam, “Fa Am Adat Yesus labe Aba Aho meedume baleàhà im lamti ulohona fà meedume Am itbaho fatose,” laham bak lam Alat laha amu di iube gi fet ozobohudi esuhu bak. Labiha labe iho ozom, Yesus abo datahida ozomomda Am am bak. Labi im Alam damalehe dam nim Am vahadam zi ozomom dam im am bak.

Bali: Santukan sakancan anake sane sampun selik Ida, taler sampun pastiang Ida dados sakadi putran Idane, mangda Ida Sang Putra pacang dados sane pinih duura ring pantaran parasemeton Idane.

Ngaju: Ewen je jari iintih awi Hatalla, jari kea inukas bara solake uka manjadi sama ampie kilau dengan Anake, iete Yesus Kristus. Maka dengan kalote anak te manjadi je Tambakase bara kare paharie.

Sasak: Sẽngaq selapuq dengan saq tepilẽq siq Allah lẽman penembẽq sampun tetentuang bahwe ie pade gen jari maraq Bije-Ne. Bije-Ne nike jari saq penembẽq lẽq antare semeton-semeton senamian.

Bugis: Mennang iya puraé ripilé ri Allataala, pura toni ripattentu polé ri pammulanna untu’ mancaji sinrupa sibawa Ana’-Na, iyanaritu Yésus Kristus. Rimakkuwannanaro iyaro Ana’é mancajiwi iya mammulangngé ri yelle’na maéga saudara.

Makasar: Sikamma tau le’baka Napile Allata’ala, le’ba’ tommi nipattantu battu ri uru-uru memang untu’ a’jari sangkamma ana’Na, iamintu Isa Almasi. Lanri kammana, iaminjo Isa Almasi a’jari ana’ bungasa’ mae ri sikamma sari’battanna ngaseng.

Toraja: Belanna iatu to tempon dio mai Natandai, tempon dio dukapa mai Nalampakki la sangrupa a’ganna AnakNa, kumua anna Ia pa’bunga’ dio tu to budai sangsiuluran.

Duri: Na ia to tonaissenmo, pura napattantumo la menjaji sangrupa Puang Isa Almaseh, Anak Allataala, dikua na Almaseh menjaji pamungah jio mai sininna sile'to tomatappa'.

Gorontalo: Tawu-tawuwala boyito ma otawa lo Allahuta'ala lonto u omo-omolu lomayi. Timongoliyo olo ta ma tilantu-Liyo mayi lonto u omo-omolu lomayi, alihu timongoliyo mowali odelo Walao Allahuta'ala ti Isa Almasih wawu alihu Wala'a boyito mowali ta mohuhula to wolota lo mongowutata ngohuntuwa.

Gorontalo 2006: Timongolio tamaa tilulaoto Allahu Taa̒ala, matilantu-Lio olo lonto bohulio u lowali ngolupa wolo Wala-I̒o, deu̒ito-yito ti Isa Almasi. Lou̒ odito Walao̒ boito lowali tabohulio towolota lomongo wutato dadaata.

Balantak: Tumbe-tumbenapo ia poko inti'imo Alaata'ala a giigii' mian men rurukion-Na bo mian-Na. Raaya'a men Ia poko inti'imo iya'a uga' nipatukomo sida koi Anak-Na men i Kristus, kada' i Kristus iya'a a men sida balaki'na na giigii' i kita men utus-Na.

Bambam: Aka tä'pi dadi inde lino anna naissam loppo'um Ia Puang Allataala ingganna hupatau indo to inna la napilei. Anna mengkalao eta toi anna napa'tantu loppo'i la mendadi susi Puang Yesus anna mala Puang Yesus mendadi Änä' ulua anna ingganna indo to dipilei la mendadi ia adinna.

Kaili Da'a: Sabana kita to nipelisina nggari lamba pamulana nipakatantuna majadi nasimbayu ewa Anana i Pue Yesus. Patujuna ala Yesus majadi Ana Ulumbua pade kita majadi sampesuwu-sampesuwuna.

Mongondow: Mosia inta aim pinilií i Allah, aindon sinantuí-Nya nongkon pinomangkoianmai simbaí mobalií motombatangan i Adií-Nya ki Yesus Kristus. Sahingga Adií tatua mobalií Adií guya-guyang kon sigad im bayongan utat.

Aralle: Aka' mengkalao dolu inang nainsammi Puang Alataala naoate menna yato ang la naangka' mendahi änä'na. Anna napama'tantu mengkalao di pampahandu'anna naoate la napadahi sinnoa Puang Yesus, anna malai Puang Yesus mendahi Änä' Ulua anna kita' to mai'di la mendahi arinna.

Napu: Lawi hangko i nguru-nguruna, Pue Ala moisa kahemanda au ina Napoana. Hai ihira iti, Napileimohe bona Napahimbela hai Yesu, bona Yesu mewali Ana Towutu, hai ihira mewali halaluNa au bosa.

Sangir: I sire apan kinapilen Mawu Ruata mal᷊aing tinantune rokeng tětạe tadeạu makoạ mẹ̌sul᷊ung dingangu Ahus'E, mangal᷊ene i Yesus Kristus. Ual᷊ingu ene ute Ahus'E ene mariadi kahumotongange sutal᷊oarang lawọ anạ u sěmbaụ.

Taa: Apa yako ri pamulanya i Pue Allah mangansani pasi mamporayang yami tau to damangaya Ia. Pasi tau to Ia mangansani pasi mamporayang yami etu Ia mamponsongkaka yami damawali ewa AnaNya, i Yesu. Wali ewa see nikaNya see i Yesu semo damawali Tukaka ngkita samparia to bae kojo anggaNya.

Rote: Hataholi fo Manetualain hele basa kala, naketu basan neme makasososa na mai a, hataholi sila sama leo Ana na, fo nde Yesus Kristus. No enok ndia de, Anak ndia, nde da'di puleuluk neu basa tolanoo kala lala'ena.

Galela: Ngone panako komagena, sababu ma ngale ona magena iqomaka o Gikimoi wanakoka de lo to Una Awi dupa so wositatapu qaboloka, bilasu ona idadi imatero maro Awi Ngopa masirete, so ona magena maro ma Ngopa Awi nonongoru, de nako ona de ma Ngopa gena, Una magena foloisi wolamo.

Yali, Angguruk: Tam wenggel hibareg mumal eneptisiyon arimano Namloho men ambi roho welamuhup ulug in eneptisi. In eneptuk lit An namloho wandabon hag toho weregma it arimano At otsi roho welamuhup ulug in eneptisi.

Tabaru: 'Ona gee ma Jo'oungu ma Dutu wakiirikokau ka ma guruenosi, wositatapuokau mita ma ngale yodadi 'isoka 'awi Ngowaka, ge'ena la ma Yesus Kristus. Ge'enau so 'o Ngowaka gu'una 'ifoloi wopareta naga 'awi 'esa moi yoku-kudaioka.

Karo: Kalak si nggo itandai Dibata arah lebe nai, nggo ItetapkenNa gelah bali ras tempas AnakNa, Jesus Kristus, gelah Anak e jadi sintua i tengah-tengah seninana si nterem.

Simalungun: Ai na tinanda-Ni hinan, ai do itodoh, ase usih sidea hu bani rupa ni Anak-Ni in, ase Ia ma na parlobei tubuh humbani sanina na buei in.

Toba: Ai angka na tinandana hian, i do ditodo, asa gabe tudos nasida tu pangalaho ni Anakna i, asa Ibana na parjolo tubu sian torop anggina.

Dairi: Ai kalak sienggo ipilih Dèbata idi ngo iteddo i mulana i nai, asa gabè tosè kalak idi bagè AnakNa imo Jesus Kristus. Merkitè bagidi, Anakna i mo situaan bai karina anggina.

Minangkabau: Urang-urang nan lah dipiliah dek Allah, nan lah ditantukan sajak dari samulo, supayo jadi sarupo jo Anak-Nyo, Isa Almasih. Jo caro nan baitu, Anak tu manjadi nan partamu di antaro banyak sudaro-sudaro kito.

Nias: Ya'ira si no Ifili Lowalangi, no Ihonogõi moroi ba mbõrõta ena'õ tobali hulõ si mane Ono-Nia, ya'ia Yesu Keriso. Ba zi manõ, tobali si fõfõna Nono-Nia andrõ ba gotalua dalifusõ sato.

Mentawai: Sia sipiliy Taikamanua néné leú, aian aikau Taikamanua katukuanan tubudda, barania ka panandaatnia peilé, iaté bulé ibailiu sia simakeré ka tubut Togania, iaté Jesus Kristus. Oto toga néné, bailiu siboikí ka talagadda sangamberi sasarainania.

Lampung: Tian sai radu dipilih ulih-Ni Allah, radu juga ditantuko jak mula-mula untuk gegoh jama anak-Ni, yakdo Isa Almasih. Ulih injuk reno Sanak seno jadi sai mula-mula di hantara lamon puari-puari.

Aceh: Awaknyan nyang ka geupiléh lé Allah, ka teuma geupeuteuntée nibak awaiphon keu jeuet keusaban lagée Aneuëk Gobnyan, na kheueh Isa Almaseh. Ngon lagée nyan Aneuëk nyan ka jeuet nyang phon lamkawan syedara-syedara jih.

Mamasa: Annu angganna to napile Puang Allata'alla mengkalao dio mai, innang napatantu la susi Anakna, iamo Puang Yesus anna malara Puang Yesus mendadi Anak pa'bunga' battu dikua napokaka angganna to dipilei.

Berik: Angtane jeiserem Uwa Sanbagiri aa jes destabaabilim, Jeime aa balbabili enggame jei Tane Jelemana galserem ga galf se naawena. Jei gamjon enggam ga balbabili, "Tane Amnaiserem Jei tane ayan-ayansusfe Jei se naawena tantantane nafsiserem jem nenennabe."

Manggarai: Ai sanggéd ata pilé Diha, poli petokd Liha du wangkan, kudut ciri ného tara de Anak Diha. Ali hitu, Anakn hitu te ciri ata ngaso oné mai sanggéd asé-ka’én.

Sabu: Ro ne do alla pebhidhi ri Deo he, do alla lema ke pepetatu rai ti petari rai tu ta jadhi ta heworawwu nga Ana No, Yesus Kristus. Jhe ri do mina harre ke ne Ana No do do naanne do jadhi ta do petari ke pa telora do ae tuahhu-tuahhu.

Kupang: Te dolu-dolu, Dia su kanál memang sang dong, deng pili ame sang dong ko bekin jadi model sama ke Dia pung Ana, andia Kristus. Te Kristus yang sulung, deng yang laen dong jadi Dia pung adi.

Abun: Yefun ben An bi suk-i ndo su men, we men tepsu yé gato Yefun Allah jam suga nyim tuya do, bere men onyar kem mo An ne, sane Yefun Allah fro men subere An nai men tepsu An bi rus-i suga nyim ne it. An fro men subere men ben men bi suk-i ne tepsu An bi Pa, Yesus Kristus. Sane bere Yesus Kristus tepsu pa doketke mo Yefun Allah bi pá mwa ne sino.

Meyah: Jeska gij mona ongga sismeni fob bera Allah ejginaga rot idu ongga emeja erek efen efeser. Noba Ofa ensejah gij odou efesi jeskaseda rua insa koma rimeja morototuma erek efen efesa Yesus Kristus. Ofa otunggom mar erek koma jeskaseda Yesus bera erek osumbohka rot efen mokoser jera meyerer rufoukou tein.

Uma: Apa' ngkai lomo'-na na'inca ami'-mi Alata'ala hema-ra to napelihi jadi' ana'-na. Pai' napakatantu ami' bona hira' toe napopohibalia hante Yesus, bona Yesus jadi' Ana' Ulumua', pai' kita' to wori' jadi' tu'ai-na.

Yawa: Weye wamamo Amisye po wansaeno wusyimbe to muno Po wansapatimu indamu wamo Apa Kavo Yesus amaisy, wirati indamu wambe arakobe Yesus ai. Weti Yesus wepirati wama anui pije yara wamamo Apa rijat.


NETBible: because those whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his Son, that his Son would be the firstborn among many brothers and sisters.

NASB: For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren;

HCSB: For those He foreknew He also predestined to be conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brothers.

LEB: because [those] whom he foreknew, he also predestined [to be] conformed to the image of his Son, so that he should be the firstborn among many brothers.

NIV: For those God foreknew he also predestined to be conformed to the likeness of his Son, that he might be the firstborn among many brothers.

ESV: For those whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers.

NRSV: For those whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn within a large family.

REB: For those whom God knew before ever they were, he also ordained to share the likeness of his Son, so that he might be the eldest among a large family of brothers;

NKJV: For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren.

KJV: For whom he did foreknow, he also did predestinate [to be] conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren.

AMP: For those whom He foreknew [of whom He was aware and loved beforehand], He also destined from the beginning [foreordaining them] to be molded into the image of His Son [and share inwardly His likeness], that He might become the firstborn among many brethren.

NLT: For God knew his people in advance, and he chose them to become like his Son, so that his Son would be the firstborn, with many brothers and sisters.

GNB: Those whom God had already chosen he also set apart to become like his Son, so that the Son would be the first among many believers.

ERV: God knew them before he made the world. And he decided that they would be like his Son. Then Jesus would be the firstborn of many brothers and sisters.

EVD: God knew those people before he made the world. And God decided that those people would be like his Son (Jesus). Then Jesus would be the firstborn of many brothers and sisters.

BBE: Because those of whom he had knowledge before they came into existence, were marked out by him to be made like his Son, so that he might be the first among a band of brothers:

MSG: God knew what he was doing from the very beginning. He decided from the outset to shape the lives of those who love him along the same lines as the life of his Son. The Son stands first in the line of humanity he restored. We see the original and intended shape of our lives there in him.

Phillips NT: For God, in his foreknowledge, chose them to bear the family likeness of his Son, that he might be the eldest of a family of many brothers.

DEIBLER: God knew previously that we would believe in him (OR, would be saved). We are those who God also decided previously would have a character like his Son’s character. The result of that is that Christ is like a firstborn/highest-ranking son, and those/we who are God’s children [MET] are like [MET] many younger brothers of Jesus.

GULLAH: Dem people God done know bout, e done pick um fa mek um come fa be like e Son so dat e Son gwine be de fus bon, an de plenty people wa come fa be God chullun, dey gwine be Jedus nyounga broda dem.

CEV: and he has always known who his chosen ones would be. He had decided to let them become like his own Son, so that his Son would be the first of many children.

CEVUK: and he has always known who his chosen ones would be. He had decided to let them become like his own Son, so that his Son would be the first of many children.

GWV: This is true because he already knew his people and had already appointed them to have the same form as the image of his Son. Therefore, his Son is the firstborn among many children.


NET [draft] ITL: because <3754> those whom <3739> he foreknew <4267> he <4309> also <2532> predestined <4309> to be conformed <4832> to the image <1504> of his <846> Son <5207>, that his Son <846> would be <1510> the firstborn <4416> among <1722> many <4183> brothers and sisters <80>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Roma 8 : 29 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel