Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Yeremia 3 : 16 >> 

TB: Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman TUHAN, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian TUHAN. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang; orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali.


AYT: Pada hari-hari itu, apabila kamu beranak cucu dan bertambah banyak di negeri itu,” firman TUHAN, “mereka tidak akan lagi berkata, ‘Tabut Perjanjian TUHAN.’ Tabut itu tidak akan terlintas dalam pikiran atau diingat atau dirindukan; itu tidak akan dibuat lagi.

TL: Maka akan jadi pada masa itu apabila kamu sudah bertambah-tambah banyak dan sudah menjadi biak di dalam negeri, demikianlah firman Tuhan, tiada lagi orang berkata-kata akan hal tabut perjanjian Tuhan, bahkan, peringatan akan dia tiada lagi akan terbit di dalam hati dan tiada lagi diingat orang akan dia dan tiada orang akan merasai ketiadaannya dan tiada juga diperbuat sebuah yang lain pula.

MILT: Dan akan terjadi, ketika engkau bertambah banyak dan berbuah-buah di negeri itu pada hari-hari itu," firman TUHAN (YAHWEH - 03068), "mereka tidak lagi akan berkata: Tabut perjanjian TUHAN (YAHWEH - 03068)! Tidak pula akan timbul di dalam hati, tidak pula mereka akan mengingatnya, tidak pula akan mereka rindukan, bahkan tidak lagi akan dibuat.

Shellabear 2010: Pada waktu itu, apabila kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini,” demikianlah firman ALLAH, “orang tidak lagi akan berkata, ‘Tabut Perjanjian ALLAH.’ Itu tidak akan timbul dalam hati dan tidak akan diingat-ingat lagi. Orang tidak akan merasa kehilangan dan tidak akan membuatnya lagi.

KS (Revisi Shellabear 2011): Pada waktu itu, apabila kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini," demikianlah firman ALLAH, "orang tidak lagi akan berkata, Tabut Perjanjian ALLAH. Itu tidak akan timbul dalam hati dan tidak akan diingat-ingat lagi. Orang tidak akan merasa kehilangan dan tidak akan membuatnya lagi.

KSKK: Dan apabila kamu berkembang dan bertambah di negeri ini pada masa itu !!- demikian sabda Tuhan !!- orang tidak akan berbicara lagi tentang Tabut Perjanjian Tuhan; orang tidak akan mengingatnya lagi dan tidak merasa kehilangan, juga tidak akan dibuat lagi!

VMD: Pada masa itu, kamu menjadi banyak di negeri itu.” Demikianlah firman TUHAN. “Pada waktu itu orang tidak pernah lagi mengatakan, ‘Aku teringat akan hari-hari ketika kita mempunyai Kotak Perjanjian TUHAN.’ Bahkan mereka tidak memikirkannya lagi, juga tidak akan mengingatnya atau merasa kehilangan akan itu. Mereka tidak akan pernah membuat Kotak Kudus yang lain lagi.

BIS: Lalu apabila kamu sudah bertambah banyak di negeri ini, orang tidak akan berbicara lagi tentang Peti Perjanjian-Ku. Mereka tidak akan memikirkan atau mengingatnya lagi, mereka malah tidak akan memerlukannya atau membuat Peti Perjanjian yang lain.

TMV: Kemudian apabila kamu telah bertambah banyak di negeri ini, orang tidak akan bercakap tentang Tabut Perjanjian-Ku lagi. Mereka tidak akan memikirkan atau mengingatnya lagi; malah mereka tidak akan memerlukannya atau membuat Tabut Perjanjian yang lain.

FAYH: "Kemudian, sementara negerimu dipenuhi kembali dengan penduduk," firman TUHAN, "kamu tidak akan mendambakan lagi 'masa-masa lalu yang gemilang' itu sewaktu kamu memiliki tabut perjanjian TUHAN. Masa-masa itu tidak akan dikenang, bahkan tidak akan diingat orang, dan tabut perjanjian tidak akan dibuat lagi.

ENDE: Apabila kamu sudah bertambah banjak dan berbuah dinegeri, maka pada djaman itu -- itulah firman Jahwe -- orang tidak akan berkata lagi: Peti perdjandjian Jahwe!, sebab (peti) itu tidak lagi akan timbul dalam hati seseorang djuapun; orang tidak akan ingat lagi kepadanja atau mentjarinja dan itu tidak akan dibuat lagi.

Shellabear 1912: Maka akan jadi kelak apabila kamu telah bertambah-tambah banyak di tanah itu maka pada masa itu, demikianlah firman Allah, bahwa tiada lagi orang akan berkata-kata akan hal tabut perjanjian Allah maka yaitu tiada akan diperhatikan dan tiada orang ingat lagi akan dia tiada pula orang akan melawat dia maka yaitu tiada akan diperbuat lagi.

Leydekker Draft: Maka djadi, manakala kamu 'akan habis bertambah-tambah, dan ber`anakh-anakh dalam tanah, pada harij-harij 'itu djuga, baferman Huwa, tijada 'awrang 'akan sebut lagi; pitij perdjandji`an Huwa: dan tijada 'itu 'akan najik kadalam hati, maka marika 'itu tijada meng`ondjongij dija, dan tijada djadi sabagejnja lagi.

AVB: Pada waktu itu, apabila kamu bertambah ramai dan beranak cucu di negeri ini,” demikianlah firman TUHAN, “orang tidak lagi akan menyebut, ‘Tabut perjanjian TUHAN.’ Itu tidak akan timbul dalam hati dan tidak akan diingat-ingat lagi. Orang tidak akan mencarinya atau membuatnya lagi.


TB ITL: Apabila <03588> pada masa <03117> itu <01992> kamu bertambah banyak <07235> dan beranak cucu <06509> di negeri <0776> ini, demikianlah firman <05002> TUHAN <03068>, maka orang tidak <03808> lagi <05750> akan berbicara <0559> tentang tabut <0727> perjanjian <01285> TUHAN <03068>. Itu tidak <03808> lagi akan timbul <05927> dalam <05921> hati <03820> dan tidak <03808> lagi akan diingat <02142> orang; orang tidak <03808> lagi akan mencarinya <06485> atau <03808> membuatnya <06213> kembali <05750>. [<01961>]


Jawa: Manawa ing nalika iku sira tangkar-tumangkar dadi akeh lan padha bebranahan ana ing tanah kene, -- mangkono pangandikane Sang Yehuwah, -- pethining prajanjiane Sang Yehuwah ora bakal diucapake maneh. Prakara iku ora bakal tuwuh ana ing sajroning ati maneh lan wus ora bakal dieling-eling dening wong maneh; wong wus ora ngupaya lan yasa maneh.

Jawa 1994: Menawa cacahé wong Israèl wis dadi akèh ana ing tanahmu kono, Pethi Prasetyané Allah bakal ora kocap menèh. Wong-wong bakal padha lali, lan pancèn wis ora mbutuhaké menèh. Uga bakal ora dibalèkaké menèh.

Sunda: Ari geus kitu, di mana maraneh geus jembar baranahan di eta tanah, moal aya nu nyabit-nyabit deui Peti Perjangjian Kami. Hamo aya anu mikiran eta, moal aya anu ingeteun-ingeteun acan. Moal aya nu neangan atawa hayang nyieun deui.

Madura: Saellana jareya, mon ba’na la atamba bannya’ e nagara jareya, oreng ta’ kera acaca parkara Tang Petthe Parjanjiyan pole. Petthe jareya ta’ kera epekker pole otaba ekaenga’e pole, la’-mala’ ta’ ekaparlo pole, ban reng-oreng jareya la’-mala’ ta’ kera agabay Petthe Parjanjiyan laen pole.

Bali: Sasubane keto, yen kita suba endah-gumendah di gumine ento, anake tusing lakar enu buin ngraosang unduk Peti Prajanjian Ulune. Ia tusing lakar enu buin inget wiadin minehin unduke ento. Ia tusing lakar buin merluang Peti Prajanjiane ento muah tusing lakar buin ngae ane lenan.

Bugis: Nainappa rékko tattamba maégano ri wanuwaéwé, dé’na nabbicara matu tauwé passalenna Petti Assijancik-Ku. Dé’ napikkiri’i matu mennang iyaré’ga méngngerassi, mala mennang dé’ napparelluwangngi matu iyaré’ga mébbu Petti Assijancingngé iya laingngé.

Makasar: Nampa punna pila’ katambammi jainu ri anne pa’rasanganga, tenamo nalanabicara pole taua ri passala’na Patti ParjanjiangKu. Tenamo nalanawa-nawa yareka nau’rangi ke’nanga, ba’lalo tenamo nalanaparalluangi yareka tenamo nalappare’ pole ke’nanga Patti Parjanjiang maraeng.

Toraja: La dadi attu iato, ke sabuda-budannakomi sia memba’ka lan tondok, kadanNa PUANG, tae’mo nala umpokada-kadai tau tu diona patti basseNa PUANG, sia tae’mo nala sae lan penaanna tau sia tae’mo nakilalai tau sia tae’mo nala undaka’i sia tae’mo nala unggaraga pole’i.

Karo: Gelah kenca kam nterem dingen meriah i bas negeri enda lanai icakapken kalak kerna Peti PerjanjinKu. Lanai ia rukur dingen lanai iingetna Peti e, lanai ia perlu pe dingen lanai ibahanna pe si deban.

Simalungun: Anjaha anggo martambah anjaha manggargar ma hanima i nagori in,” nini Jahowa. “Bani ari ai seng be sahapkonon ni halak pasal poti parpadanan ni Jahowa, seng be taringat ai ibagas uhur, atap ingat-ingaton ai, seng be magouan pasal ai barang paulion ai.

Toba: Dung i masa ma, ia dung torop jala mabue hamu di tano i di angka ari sogot, ninna Jahowa, ndang be dohonon ni halak: Poti parpadanan ni Jahowa! Ai ndang be tubu di roha ni manang ise, manang paingotingotonna, jala ndang be lulululuanna manang bahenonna na asing.


NETBible: In those days, your population will greatly increase in the land. At that time,” says the Lord, “people will no longer talk about having the ark that contains the Lord’s covenant with us. They will not call it to mind, remember it, or miss it. No, that will not be done any more!

NASB: "It shall be in those days when you are multiplied and increased in the land," declares the LORD, "they will no longer say, ‘The ark of the covenant of the LORD.’ And it will not come to mind, nor will they remember it, nor will they miss it, nor will it be made again.

HCSB: When you multiply and increase in the land, in those days"--the LORD's declaration--"no one will say any longer: The ark of the LORD's covenant. It will never come to mind, and no one will remember or miss it. It will never again be made.

LEB: In those days you will be fertile, and your population will increase in the land," declares the LORD. "People will no longer talk about the ark of the LORD’S promise. It will no longer come to mind. They won’t remember it, miss it, or make another one.

NIV: In those days, when your numbers have increased greatly in the land," declares the LORD, "men will no longer say, ‘The ark of the covenant of the LORD.’ It will never enter their minds or be remembered; it will not be missed, nor will another one be made.

ESV: And when you have multiplied and increased in the land, in those days, declares the LORD, they shall no more say, "The ark of the covenant of the LORD." It shall not come to mind or be remembered or missed; it shall not be made again.

NRSV: And when you have multiplied and increased in the land, in those days, says the LORD, they shall no longer say, "The ark of the covenant of the LORD." It shall not come to mind, or be remembered, or missed; nor shall another one be made.

REB: In those days, when you have increased and become fruitful in the land, says the LORD, no one will speak any more of the Ark of the Covenant of the LORD; no one will think of it or remember it or resort to it; that will be done no more.

NKJV: "Then it shall come to pass, when you are multiplied and increased in the land in those days," says the LORD, "that they will say no more, ‘The ark of the covenant of the LORD.’ It shall not come to mind, nor shall they remember it, nor shall they visit it , nor shall it be made anymore.

KJV: And it shall come to pass, when ye be multiplied and increased in the land, in those days, saith the LORD, they shall say no more, The ark of the covenant of the LORD: neither shall it come to mind: neither shall they remember it; neither shall they visit [it]; neither shall [that] be done any more.

AMP: And it shall be that when you have multiplied and increased in the land in those days, says the Lord, they shall no more say, The ark of the covenant of the Lord. It shall not come to mind, nor shall they [seriously] remember it, nor shall they miss {or} visit it, nor shall it be repaired {or} made again [for instead of the ark, which represented God's presence, He will show Himself to be present throughout the city].

NLT: "And when your land is once more filled with people," says the LORD, "you will no longer wish for ‘the good old days’ when you possessed the Ark of the LORD’s covenant. Those days will not be missed or even thought about, and there will be no need to rebuild the Ark.

GNB: Then when you have become numerous in that land, people will no longer talk about my Covenant Box. They will no longer think about it or remember it; they will not even need it, nor will they make another one.

ERV: In those days there will be many of you in the land.” This message is from the LORD. “At that time people will never again say, ‘I remember the days when we had the Box of the LORD'S Agreement.’ They will not even think about the Holy Box anymore. They will not even remember or miss it. They will never make another Holy Box.

BBE: And it will come about, when your numbers are increased in the land, in those days, says the Lord, that they will no longer say, The ark of the agreement of the Lord: it will not come into their minds, they will not have any memory of it, or be conscious of the loss of it, and it will not be made again.

MSG: "And this is what will happen: You will increase and prosper in the land. The time will come"--GOD's Decree!--"when no one will say any longer, 'Oh, for the good old days! Remember the Ark of the Covenant?' It won't even occur to anyone to say it--'the good old days.' The so-called good old days of the Ark are gone for good.

CEV: You will increase in numbers, and there will be no need to remember the sacred chest or to make a new one.

CEVUK: You will increase in numbers, and there will be no need to remember the sacred chest or to make a new one.

GWV: In those days you will be fertile, and your population will increase in the land," declares the LORD. "People will no longer talk about the ark of the LORD’S promise. It will no longer come to mind. They won’t remember it, miss it, or make another one.


NET [draft] ITL: In those days, your population will greatly <07235> increase <06509> in the land <0776>. At that time <03117>,” says <05002> the Lord <03068>, “people <01992> will no <03808> longer <05750> talk <0559> about having the ark <0727> that contains the Lord’s <03068> covenant <01285> with us. They will not <03808> call <05927> it to <05921> mind <03820>, remember <02142> it, or <03808> miss <06485> it. No, that will not <03808> be done <06213> any more <05750>!


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Yeremia 3 : 16 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel