Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 56 : 7 >> 

TB: mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang kudus dan akan Kuberi kesukaan di rumah doa-Ku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbah-Ku, sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.


AYT: mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang kudus dan Aku akan membuat mereka bersukacita di rumah doa-Ku. Kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sembelihan mereka akan diterima di atas mazbah-Ku. Sebab, rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.”

TL: niscaya Kusampaikan dia kepada bukit-Ku yang suci dan Kusukacitakan hatinya kelak di dalam rumah sembahyang-Ku: Bahwa segala korban bakaran dan segala korban sembelihan mereka itu akan kekenangan di atas mezbah-Ku, karena rumah-Ku akan disebut rumah sembahyang bagi segala bangsa.

MILT: maka Aku akan membawanya ke gunung-Ku yang kudus, dan membuat mereka bersukacita di dalam rumah doa-Ku. Persembahan bakaran mereka dan kurban-kurban mereka akan diterima di atas mezbah-Ku, karena rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa."

Shellabear 2010: mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang suci dan akan Kuberi kesukaan di dalam rumah doa-Ku. Kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sembelihan mereka akan diterima di atas mazbah-Ku, karena bait-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.”

KS (Revisi Shellabear 2011): mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang suci dan akan Kuberi kesukaan di dalam rumah doa-Ku. Kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sembelihan mereka akan diterima di atas mazbah-Ku, karena bait-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa."

KSKK: Aku akan membawa mereka ke gunung-Ku yang kudus dan memberikan kegembiraan kepada mereka di dalam rumah doa-Ku, Di atas mezbah-Ku Aku akan menerima kurban bakaran serta persembahan mereka, sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.

VMD: Jadi, Aku akan membawa mereka ke gunung-Ku yang kudus. Aku membuat mereka senang di rumah doa-Ku. Mereka memberikan kepada-Ku kurban dan persembahan yang berkenan pada-Ku karena Rumah-Ku disebut rumah doa bagi semua bangsa.”

BIS: "Kamu akan Kubawa ke Sion, ke bukit-Ku yang suci, dan Kuberi kegembiraan di rumah ibadat-Ku. Kurban-kurban yang kamu persembahkan di mezbah-Ku akan Kuterima. Rumah-Ku akan disebut rumah doa untuk segala bangsa."

TMV: "Aku akan membawa kamu ke Sion, bukit-Ku yang suci. Aku akan memberi kamu kegembiraan di dalam rumah doa-Ku. Aku akan menyambut korban-korban yang kamu persembahkan di mazbah-Ku. Rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi semua bangsa."

FAYH: akan Kubawa ke gunung-Ku yang kudus di Yerusalem. Aku akan memenuhi mereka dengan sukacita di dalam rumah sembayang-Ku. "Aku akan menerima segala kurban dan persembahan yang diletakkan mereka di atas mezbah-Ku, karena Bait-Ku akan disebut Rumah Sembahyang bagi Segala Bangsa;

ENDE: mereka akan Kuhantar kegunung sutjiKu dan Kubuat bersukatjita didalam rumah doa. Kurban bakar mereka dan kurban sembelihannja diperkenan atas mesbahKu, sebab RumahKu akan disebut rumah doa bagi sekalian kaum.

Shellabear 1912: maka ialah yang akan Kubawa ke atas gunung-Ku yang kudus serta menyukakan hatinya di dalam rumah tempat berdoa maka segala kurban bakarannya dan segala persembahan akan diperkenankan di atas tempat kurban-Ku karena rumah-Ku itu akan disebut orang rumah tempat berdoa bagi segala kaum.

Leydekker Draft: Sahadja 'aku 'akan mendatangkan marika 'itu kapada bukit kasutji`anku, dan 'aku 'akan menjukakan dija didalam rumah sombahjangku; segala persombahannja tunu-tunuan, dan segala persombahannja sombileh-sombilehan 'itu djadi 'akan karidla`an di`atas medzbehku: karana khobahku 'akan disebut rumah sombahjang pada sakalijen khawm.

AVB: mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang suci dan akan Kuberikan kesukaan di dalam rumah doa-Ku. Korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka akan diterima di atas mazbah-Ku, kerana rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.”


TB ITL: mereka akan Kubawa <0935> ke <0413> gunung-Ku <02022> yang kudus <06944> dan akan Kuberi kesukaan <08055> di rumah <01004> doa-Ku <08605>. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran <05930> dan korban-korban sembelihan <02077> mereka yang dipersembahkan <07522> di atas <05921> mezbah-Ku <04196>, sebab <03588> rumah-Ku <01004> akan disebut <07121> rumah <01004> doa <08605> bagi segala <03605> bangsa <05971>.


Jawa: iku bakal Sunbekta menyang ing gunungingSun kang suci lan bakal Sunparingi kabungahan ana ing dalem-pamujaningSun. Ingsun bakal karenan marang kurban-kurbane obaran lan sembelehan kang kacaosake ana ing misbyahingSun, awit padalemaningSun bakal sinebut dalem-pamujan tumrap sakabehe bangsa.

Jawa 1994: "Kowé bakal Dakirid menyang Sion, gunung-Ku sing suci, lan Dakparingi kabungahan ana ing Pedaleman-Ku. Kurban obongan lan kurban sembelèhanmu bakal padha ketrima ana ing mesbèh-Ku. Pedaleman-Ku bakal kasebut omah pamujan kanggo para umat kabèh."

Sunda: "Maneh ku Kami tangtu dibawa ka Sion, ka gunung Kami nu suci, dibere kabagjaan di gedong paranti neneda ka Kami, sarta kurban maraneh ka Kami dina altar tangtu ditarima. Bait Kami bakal disarebut gedong paranti neneda sagala bangsa."

Madura: "Bi’ Sengko’ ba’na egiba’a ka Siyon, ka Tang gumo’ se socce, ban eberri’ana kasennengngan e kennengnganna reng-oreng abakte ka Sengko’. Ban-kurban se eatorragi ba’na e Tang mezba bi’ Sengko’ etarema’a. Tang Padalemman bakal enyama’ana roma du’a kaangguy sakabbinna bangsa."

Bali: “Ulun lakar ngajak kita ka Sion, bukit Ulune ane suci, tur ngicen kita kaliangan di Perhyangan Ulune ane dadi tongos ngastawa tur Ulun lakar nampi aturan ane aturang kita di tongos pamorboran aturan Ulune. Perhyangan Agung Ulune lakar kadanin perhyangan tongos ngastawa buat rakyat bangsa-bangsane makejang.”

Bugis: "Utiwiko matu ri Sion, ri bulu-bulu-Ku mapaccingngé, sibawa Uwéréng arennung ri bola assompak-Ku. Sining akkarobangeng iya muwakkasuwiyangengngé ri mézba-Ku Utarimai matu. Riteppui matu Bola-Ku bola sempajang untu’ sininna bangsaé."

Makasar: "LaKuerangko mange ri Sion, mange ri bulu’ matangkasakKu, na Kusareko karannuang ri balla’ sambayangKu. LaKutarimai sikamma koro’bang nupassareanga ri tampa’ pakkoro’bangngangKu. BallakKu laniarengi balla’ pappala’ doangang untu’ sikontu bansaya."

Toraja: manassa la Kusolan lako buntu maindanKu sia la Kupasende tu penaanna lan banua passambayangangKu; iatu pemala’ ditunu pu’pu’na sia pemala’ pangrere’na tau iato mai la naala penaangKu dao inan pemalarangKu, belanna iatu banuangKu disanga banua passambayanganna mintu’ bangsa.

Karo: "Kubaba kam ku Sion, delengKu si Badia. Kubere keriahen man bandu i bas rumah persembahenKu, janah Kualoken persembahen si ipersembahkenndu i das batar-batarKu. Rumah PertotonKu igelari rumah ingan ertoto man kerina bangsa."

Simalungun: sidea do boanon-Ku hu dolog hapansingon-Ku, anjaha pamalason-Ku do uhur ni sidea ibagas rumah partonggoan Bangku. Galangan situtungon ampa galangan sisayaton ni sidea harosuhkonon-Ku do ai bani anjapanjap-Ku, ai rumah partonggoan do goranon rumah-Ku bani sagala bangsa.”

Toba: Sai na patolhasonku do nasida tu dolok habadiaonku, jala palasonku rohanasida di bagasan joro partangiangan tu Ahu. Halomohononku ma peleannasida situtungon dohot peleannasida sipotongon di atas langgatanku, ai targoar bagas partangiangan do bagashu di saluhut angka bangso.


NETBible: I will bring them to my holy mountain; I will make them happy in the temple where people pray to me. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar, for my temple will be known as a temple where all nations may pray.”

NASB: Even those I will bring to My holy mountain And make them joyful in My house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be acceptable on My altar; For My house will be called a house of prayer for all the peoples."

HCSB: I will bring them to My holy mountain and let them rejoice in My house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be acceptable on My altar, for My house will be called a house of prayer for all nations."

LEB: Then I will bring them to my holy mountain and make them happy in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be acceptable on my altar, because my house will be called a house of prayer for all nations.

NIV: these I will bring to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar; for my house will be called a house of prayer for all nations."

ESV: these I will bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer; their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar; for my house shall be called a house of prayer for all peoples."

NRSV: these I will bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer; their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar; for my house shall be called a house of prayer for all peoples.

REB: these I shall bring to my holy hill and give them joy in my house of prayer. Their offerings and sacrifices will be acceptable on my altar; for my house will be called a house of prayer for all nations.

NKJV: Even them I will bring to My holy mountain, And make them joyful in My house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices Will be accepted on My altar; For My house shall be called a house of prayer for all nations."

KJV: Even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer: their burnt offerings and their sacrifices [shall be] accepted upon mine altar; for mine house shall be called an house of prayer for all people.

AMP: All these I will bring to My holy mountain and make them joyful in My house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on My altar; for My house will be called a house of prayer for all peoples.

NLT: I will bring them also to my holy mountain of Jerusalem and will fill them with joy in my house of prayer. I will accept their burnt offerings and sacrifices, because my Temple will be called a house of prayer for all nations.

GNB: “I will bring you to Zion, my sacred hill, give you joy in my house of prayer, and accept the sacrifices you offer on my altar. My Temple will be called a house of prayer for the people of all nations.”

ERV: So I will bring them to my holy mountain and make them happy in my house of prayer. The offerings and sacrifices they give me will please me, because my Temple will be called a house of prayer for all nations.”

BBE: I will make them come to my holy mountain, and will give them joy in my house of prayer; I will take pleasure in the burned offerings which they make on my altar: for my house will be named a house of prayer for all peoples.

MSG: I'll bring them to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. They'll be welcome to worship the same as the 'insiders,' to bring burnt offerings and sacrifices to my altar. Oh yes, my house of worship will be known as a house of prayer for all people."

CEV: I will bring them to my holy mountain, where they will celebrate in my house of worship. Their sacrifices and offerings will always be welcome on my altar. Then my house will be known as a house of worship for all nations.

CEVUK: I will bring them to my holy mountain, where they will celebrate in my house of worship. Their sacrifices and offerings will always be welcome on my altar. Then my house will be known as a house of worship for all nations.

GWV: Then I will bring them to my holy mountain and make them happy in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices will be acceptable on my altar, because my house will be called a house of prayer for all nations.


NET [draft] ITL: I will bring <0935> them to <0413> my holy <06944> mountain <02022>; I will make <08055> them happy <08055> in the temple <01004> where people pray <08605> to me. Their burnt offerings <05930> and sacrifices <02077> will be accepted <07522> on <05921> my altar <04196>, for <03588> my temple <01004> will be known <07121> as a temple <01004> where all <03605> nations <05971> may pray <08605>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Yesaya 56 : 7 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran