Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 3 : 18 >> 

TB: Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.


AYT: Orang yang percaya kepada-Nya tidak akan dihukum, tetapi orang yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman karena dia tidak percaya pada nama Anak Tunggal Allah.

TL: Barangsiapa yang percaya akan Dia, tiadalah ia dihukumkan, tetapi orang yang tiada percaya itu memang sudah dihukumkan, sebab tiada ia percaya akan nama Anak Allah yang tunggal itu.

MILT: Siapa yang percaya kepada-Nya tidak dihukum, tetapi siapa yang tidak percaya, dia sudah dihukum, karena dia tidak percaya kepada Nama Putra Tunggal Allah (Elohim - 2316).

Shellabear 2010: Orang yang percaya kepada-Nya tidak akan dihukum, tetapi orang yang tidak percaya telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Sang Anak Tunggal yang datang dari Allah itu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Orang yang percaya kepada-Nya tidak akan dihukum, tetapi orang yang tidak percaya telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Sang Anak Tunggal yang datang dari Allah itu.

Shellabear 2000: Orang yang percaya kepada-Nya tidak akan dihukum, tetapi orang yang tidak percaya telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Sang Anak Tunggal yang datang dari Allah itu.

KSZI: Sesiapa yang percaya kepada-Nya tidak dijatuhi hukuman. Sebaliknya, sesiapa yang tidak percaya sudahpun dijatuhi hukuman, kerana dia tidak percaya dalam nama Putera Allah yang tunggal.

KSKK: Barang siapa percaya kepada-Nya tidak akan dihukum. Dia yang tidak percaya sudah terhukum, sebab ia tidak percaya akan Nama Putra tunggal Allah.

WBTC Draft: Orang yang percaya kepada Anak Allah tidak akan dihukum, tetapi orang yang tidak percaya telah dihukum, sebab orang itu tidak percaya kepada nama Anak tunggal Allah.

VMD: Orang yang percaya kepada Anak Allah tidak akan dihukum, tetapi orang yang tidak percaya telah dihukum, sebab orang itu tidak percaya kepada nama Anak tunggal Allah.

AMD: Siapa yang percaya kepada-Nya tidak akan dihukum, tetapi yang tidak percaya memang sudah dihukum, karena ia tidak percaya dalam nama satu-satunya Anak Allah yang tunggal itu.

TSI: Semua orang yang percaya kepada Anak Allah tidak akan dihukum oleh Allah. Tetapi semua orang yang tidak percaya seperti itu sudah berada di bawah hukuman Allah, karena mereka tidak percaya kepada Anak Allah satu-satunya.

BIS: Orang yang percaya kepada-Nya tidak dihukum. Tetapi orang yang tidak percaya sudah dihukum oleh Allah, karena ia tidak percaya kepada Anak Allah yang tunggal.

TMV: Sesiapa yang percaya kepada Anak itu tidak dihukum, tetapi sesiapa yang tidak percaya sudah dihukum kerana dia tidak percaya kepada Anak Allah yang tunggal.

BSD: Orang yang percaya kepada Anak Allah tidak dihukum Allah. Tetapi, orang yang tidak percaya sudah dihukum karena ia tidak percaya kepada Anak Tunggal Allah.

FAYH: "Tidak ada hukuman kekal menunggu orang-orang yang percaya bahwa Ia menyelamatkan mereka. Tetapi mereka yang tidak percaya sudah diadili dan dijatuhi hukuman, karena tidak percaya kepada Anak Allah yang tunggal.

ENDE: Semua orang jang pertjaja akan Dia, tak akan dihukum, tetapi barang siapa tidak pertjaja dia sudah didjatuhi hukumannja, sebab ia tidak pertjaja akan Putera tunggal Allah.

Shellabear 1912: Adapun orang yang percaya akan dia tiadalah ia dihukumkan; maka orang yang tiada percaya itu memang dihukumkan, sebab tiada ia percaya akan nama Anak Allah yang tunggal itu.

Klinkert 1879: Barang-siapa jang pertjaja akandia, ija-itoe tidak dihoekoemkan, akan tetapi orang jang tidak pertjaja itoe soedah dihoekoemkan, sebab ta pertjaja ija akan nama Anak-Allah jang toenggal.

Klinkert 1863: {Yoh 5:24; 6:40,47; 20:31} Orang jang pertjaja sama Dia, itoe tidak dihoekoem, tetapi orang jang tidak pertjaja sama Dia, itoe soedah dihoekoem, sebab dia tidak pertjaja sama nama Anak-Allah jang toenggal itoe.

Melayu Baba: Orang yang perchaya sama dia t'ada kna hukuman: orang yang t'ada perchaya sudah pun kna hukuman, sbab dia t'ada perchaya nama Anak Allah yang tunggal.

Ambon Draft: Barang sijapa pertjaja di dalam Dija, tijada djadi dehukumkan; tetapi, jang tijada pertjaja, memam dju-ga ija sudah dehukumkan, awleh karana ija sudah tijada pertjaja akan nama Anak laki-laki Allah, jang tonggal itu.

Keasberry 1853: Maka orang yang purchaya akan dia itu turlupas deripada hukuman: tutapi orang yang tiada purchaya akan dia, maka adalah iya itu surasa dalam hukum, subab iya tiada purchaya akan nama Anak Allah yang tunggal itu.

Keasberry 1866: ¶ Maka orang yang pŭrchaya akan dia itu tŭrlŭpas deripada hukuman, tŭtapi orang yaug tiada pŭrchaya akan dia, maka adalah iya itu sŭrasa dalam hukum, sŭbab iya tiada pŭrchaya akan nama Anak Allah yang tunggal itu.

Leydekker Draft: Sijapa jang pertjaja 'akan dija, tijada 'ija kena hhukum; tetapi sijapa jang tijada pertjaja, sadija 'ija sudah kena hhukum: 'awleh karana sebab sudah tijada 'ija pertjaja 'akan nama 'Anakh 'Allah jang tonggal.

AVB: Sesiapa yang percaya kepada-Nya tidak dijatuhi hukuman. Sebaliknya, sesiapa yang tidak percaya sudah pun dijatuhi hukuman, kerana dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.

Iban: Orang ke arapka Iya enda diukum; tang orang ke enda arap, endang udah diukum, laban sida enda arapka nama Anak Tunggal Allah Taala.


TB ITL: Barangsiapa percaya <4100> kepada-Nya <1519> <846>, ia <2919> <0> tidak <3756> akan dihukum <0> <2919>; barangsiapa tidak <3361> percaya <4100>, ia <2919> <0> telah <2235> berada di bawah hukuman <0> <2919>, sebab <3754> ia <4100> <0> tidak <3361> percaya <0> <4100> dalam <1519> nama <3686> Anak <5207> Tunggal <3439> Allah <2316>.


Jawa: Sing sapa pracaya marang Panjenengane, iku ora bakal diukum, balik sing sapa ora pracaya, iku wus kapatrapan, amarga ora pracaya marang asmane Putraning Allah kang ontang-anting.

Jawa 2006: Sing sapa pracaya marang Panjenengané, iku ora bakal diukum; déné sing sapa ora pracaya, iku wus kapatrapan paukuman, amarga ora pracaya ing asmané Putraning Allah kang ontang-anting.

Jawa 1994: Sing sapa precaya marang Sang Putra ora bakal diukum. Nanging sing sapa ora precaya, kuwi wis diukum, awit wong kuwi ora precaya marang Putra ontang-antingé Gusti Allah mau.

Jawa-Suriname: “Sapa sing pretyaya marang Dèkné ora bakal disalahké, nanging sapa sing ora gelem pretyaya kuwi wis disalahké, awit ora pretyaya marang jenengé Anaké Gusti Allah sing ora ènèng tunggalé.

Sunda: Saha bae anu percaya ka nu jadi Putra, moal meunang hukuman. Sabalikna anu henteu percaya ka Anjeunna mah geus aya dina hukuman Allah, lantaran henteu percaya ka Putra tunggal Allah.

Sunda Formal: Saha bae anu percaya ka Anjeunna, moal dihukum; anu baris dihukum teh, anu embung percaya sabab henteu ngandel ka nu ngaran Putra Tunggal Allah tea.

Madura: Oreng se parcaja ka Salerana ta’ kera eokom. Tape se ta’ parcaja la eokom bi’ Allah, sabab ta’ parcaja ka Pottrana Allah se nonggal.

Bauzi: Meit Alam Adat laba tu vuzehemda laba Alat ba, “Oho faina meedam dàt modem labe fà beose,” lahame na asimbuna feà modelo ba gagom vabak. Lahana meit Aba tu vuzehem vabda laba Aho gi amu di iube, “Beo tame,” lahame na asimbuna feà modelo Alat fet gagu esuhu bak lam lahasdam bak. Abo ame da labe Alat modehe Adat vàmtea laba tu vuzehem mom labe labihaha bak.

Bali: Asing-asing anak sane pracaya ring Ida Sang Putra tan jagi kasisipang, nanging asing-asing anak sane tan pracaya sampun kasisipang, santukan ipun tan pracaya ring Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa sane tunggal.

Ngaju: Oloh je percaya intu Ie dia ihukum. Tapi oloh je dia percaya jari ihukum awi Hatalla, awi ie dia percaya dengan Anak Hatalla je tunggal.

Sasak: Dengan saq percaye lẽq Ie ndẽq gen tehukum. Laguq dengan saq ndẽq percaye sampun tehukum siq Allah, sẽngaq ie ndẽq percaye lẽq dalem pesẽngan Bije Nunggal saq asalne lẽman Allah.

Bugis: Tau iya mateppe’é ri Aléna dé’ narihukkung. Iyakiya tau iya dé’é namateppe’ ri Ana’na Allataala purani rihukkung ri Allataala, nasaba dé’ namateppe’ ri Ana’na Allataala iya séddi-séddié.

Makasar: Inai-nai tappa’ ri Ia, tena nalanihukkungi. Mingka inai-nai tena natappa’, iami nihukkung ri Allata’ala, lanri tenana natappa’ mae ri Ana’ Sitau-tauNa Allata’ala.

Toraja: Minda-minda umpatonganNi, tae’ nadipa’peukungan, apa iatu to tang ma’patongan, inang dipa’peukungammo, belanna tae’ napatonganni tu sanganNa Anak tungga’Na Puang Matua.

Duri: Ia to ngkatappa'ii, te'da naladisessa, apa ia to tote'da namatappa', la dipabalahhi to dosana, nasaba' te'da nakatappa'ii to Anak tungga'-Na Puang Allataala.

Gorontalo: Ta paracaya ode o-Liyo dila hukumaniyo-Liyo; bo ta dila paracaya ode o-Liyo ma woluwo hukumaniliyo, sababu tiyo dila paracaya ode tanggulo Walao Allahuta'ala ta bo tuwa-tuwawulo.

Gorontalo 2006: Taa palacaya o-Lio diila hukuu-maniyola. Bo taa diila palacaya mahi lukuumani lo Allahu Taa̒ala, sababu tio diila palacaya to Walao̒ Allahu Taa̒ala tatuwa-tuwaulo.

Balantak: Mian men parasaya na Anakna Alaata'ala sianta ukumon, kasee mian men sian parasaya ia ukummo Alaata'ala, gause ia sian parasaya na Anak-Na men sa'a-sa'angu'.

Bambam: Ingganna to matappa' lako Änä'na Puang Allataala tä' ia la dipassala. Sapo' ingganna to tä' matappa' napassalam ia Puang Allataala aka tä' ia matappa' lako Änä' mesanna.

Kaili Da'a: Tau to nomparasaya Ana nu Alatala etu da'a rapakasala. Tapi tau to da'a nomparasaya I'a nipakatantumo salana sabana ira da'a nomparasaya Ana nu Alatala to samba'a lau etu.

Mongondow: Intau inta mopirisaya ko'i-Nia diaíbií hukumon. Ta'e intau inta diaí mopirisaya in hukumondon i Allah, sin diaí mopirisaya ko'i Adií-Nya inta tuḷong.

Aralle: Ingkänna tau ang mampetahpa' pano daine' la ditahungkung, ampo' menna-menna ang dai mampetahpa' setonganna mellaonne' tahungkunna Puang Alataala yaling di katuhoanna aka' dai naaku mampetahpa' pano di Änä' samboana.

Napu: Tauna au mepoinalai i Anana Pue Ala, barahe rahuku. Agayana tauna au bara mepoinalai, manotomi kanahukunda Pue Ala, lawi barahe mepoinalai i Anana Pue Ala au Haduduana.

Sangir: Taumata kụ mangimang si Sie tawe ihukung. Arawe taumata kụ tawe mangimang ute seng nihukungu Mawu, puhinengu i sie tawe mangimang su Ahus'u Ruata e mang sěmbaụ.

Taa: Wali tau to mangaya Aku, tau etu taa darahuku. Pei ane tau to taa mangaya Aku, tau etu roomo rapakatantu ia darahuku saba ia taa mangaya kuasa to si Aku, Ana i mPue Allah to samba’aja.

Rote: Hataholi see namahelen soona, ana ta hapu huhukuk fa. Tehu ba'eneu see fo ta namahele fan soona, Manetualain huku basa hataholi ndia so, hu ka nde ta namahele Manetualain Ana Mane Kisa na fa.

Galela: De o nyawa nagoona nakoso to Una Awi Ngopa magena iwipiricayaka, de ona magena asa upa yasisala. Duma nakoso o nyawa la kanaga iwipiricayawa, ona magena yasisala so igogou bilasu o Gikimoi wafanggali de o dorou, sababu ona wipiricayawa Una magena o Gikimoi Awi Ngopa yanau womatetengo, so ona manga dorou ma rabano Una upa wasisalamati.

Yali, Angguruk: Ap sa At ubam wenggel haruk halug Allahn alem angginon at ubam umbuhu fug. Ap sa At ubam wenggel haruk eleg halug at ino Allah amloho misig enehon ino Unuk fam wenggel haruk elehen alem angginon apma wereg.

Tabaru: 'O nyawa gee yongaku-ngaku 'unaka ge'ena koyakihukumuwa. Ma gee koyongaku-ngakuwa ge'ena ma Jo'oungu ma Dutu wakihukumokau sababu koyongakuwa ma Jo'oungu ma Dutu 'awi Ngowaika gee womatengo-tengoka.

Karo: Ise tek man Anak Dibata e la iukum; tapi ise la tek, nggo kena ukumen, sabap la ia tek man Anak Dibata si Tonggal.

Simalungun: Seng siuhumon na porsaya Bani, tapi na so porsaya domma hona uhum, halani lang porsaya ia bani goran ni Anak sasada ni Naibata.

Toba: Ndang siuhuman na porsea di Ibana; alai anggo na so porsea i, nunga hona uhum, ala so porsea ibana di Goar ni Anak sasada ni Debata.

Dairi: Barang isè percaya taba anak idi, oda ngo kenna hukum, tapi siso percaya taba Anakna Sada-sada i, kenna hukum ngo.

Minangkabau: Urang nan layi picayo kabake Inyo, indak ka di ukun doh. Tapi bagi urang nan indak picayo, ba arati urang tu lah barado di bawah ukunan Allah, dek karano inyo indak picayo kapado Anak Allah nan tungga.

Nias: Lõ Ihuku Lowalangi zamati khõ nono-Nia andrõ. Ba no Ihuku Lowalangi niha si lõ mamati khõ Nono-Nia andrõ si ha sambua.

Mentawai: Oto kasei simatonem baga ka tubunia, tá iuukum'aké sia Taikamanua. Tápoi sitaimatonem baga ka tubunia geti, aiukum'an sia Taikamanua, kalulut taimatonem bagadda ka tubut Togat Taikamanua sisasara.

Lampung: Jelma sai percaya jama Ia mak dihukum. Kidang jelma sai mak percaya radu dihukum ulih Allah, mani ia mak percaya jama Anak Allah sai tunggal.

Aceh: Ureuëng nyang meuiman bak Gobnyan hana teuhuköm. Teuma ureuëng nyang hana meuiman ka geuhuköm lé Po teu Allah, sabab jihnyan hana jimeuiman ubak Aneuëk Allah nyang tunggai.

Mamasa: Benna-benna mangngorean lako Anakna Puang Allata'alla tae' la dipabambanni sangka'. Anna benna-benna tae' mangngorean innang to la dipabambanni sangka' aka tae' ummorean Anak mesanna Puang Allata'alla.

Berik: Angtane Jes tebalaiserem, Uwa Sanbagiri Jei angtane jeiserem Jam tamtamtababiyen. Jengga angtane Jei jam tebayanaiserem, Uwa Sanbagiri angtane jeiserem se tamtamtababili, aam temawer angtane jeiserem jei Tane Uwa Sanbagirmana jam ne tebayan.

Manggarai: Céing kaut ata imbi Hia, toé manga hena le wahéng; céing kaut ata toé imbin, poli mangan ka’éng oné wahéngy, ai hia toé imbi oné ngasangd Anak léca de Mori Keraéng.

Sabu: Ne ddau do parahajha he pa No adho ke do ta wolo ri. Tapulara ddau do dho parahajha do ta wolo ri Deo, rowi do dho parahajha ro pa Ana Deo do Mone miha ne.

Kupang: Tuhan Allah sonde hukum orang yang parcaya sang Beta. Ma Dia su putus memang hukuman kasi orang yang sonde parcaya sang Beta, \ tagal\ itu orang sonde parcaya sang Beta, andia Tuhan Allah pung Ana satu biji ni.

Abun: Ye to onyar kem mo An bi Gan yo, ye ne yo ku sukye mo bot gesyos nde. Sarewo ye to yo onyar kem mo An bi Gan nde yo, ye ne gum sok mo ye gato bere ges mo bot gesyos it, we ye ne yo onyar kem mo Yefun Allah bi Gan ge dik ne nde.

Meyah: Allah onocunc rusnok ongga ruroru efen efesa fob erek oska guru. Tina Ofa oncunc rusnok ongga runororu efen efesa insa koma guru erek oska sis fob. Jeska rudou okoja rot Allah efen efesa ongga egensmes insa koma fob.

Uma: Tauna to mepangala' hi Ana' Alata'ala, uma-ra rahuku'. Aga tauna to uma mepangala', monoa'-mi kanahuku'-ra Alata'ala, apa' uma-ra dota mepangala' hi Ana' Alata'ala to Hadudua toei.

Yawa: Vatano wanave Amisye apa Kavo ai, indati mangke raugaje mansai jewen. Yara vatano wanave Ai jewen, awa mangke mamo Amisye po rapatimu mansai to weye wanave Apa Kavo intabo dave Aije ramu.


NETBible: The one who believes in him is not condemned. The one who does not believe has been condemned already, because he has not believed in the name of the one and only Son of God.

NASB: "He who believes in Him is not judged; he who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God.

HCSB: Anyone who believes in Him is not judged, but anyone who does not believe is already judged, because he has not believed in the name of the One and Only Son of God.

LEB: The one who believes in him is not judged, but the one who does not believe has already been judged, because he has not believed in the name of the one and only Son of God.

NIV: Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God’s one and only Son.

ESV: Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God.

NRSV: Those who believe in him are not condemned; but those who do not believe are condemned already, because they have not believed in the name of the only Son of God.

REB: “No one who puts his faith in him comes under judgement; but the unbeliever has already been judged because he has not put his trust in God's only Son.

NKJV: "He who believes in Him is not condemned; but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God.

KJV: He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.

AMP: He who believes in Him [who clings to, trusts in, relies on Him] is not judged [he who trusts in Him never comes up for judgment; for him there is no rejection, no condemnation--he incurs no damnation]; but he who does not believe (cleave to, rely on, trust in Him) is judged already [he has already been convicted and has already received his sentence] because he has not believed in {and} trusted in the name of the only begotten Son of God. [He is condemned for refusing to let his trust rest in Christ's name.]

NLT: "There is no judgment awaiting those who trust him. But those who do not trust him have already been judged for not believing in the only Son of God.

GNB: Those who believe in the Son are not judged; but those who do not believe have already been judged, because they have not believed in God's only Son.

ERV: People who believe in God’s Son are not judged guilty. But people who do not believe are already judged, because they have not believed in God’s only Son.

EVD: The person that believes in God’s Son is not judged (condemned). But the person that does not believe is already judged. Why? Because that person has not believed in God’s only Son.

BBE: The man who has faith in him does not come up to be judged; but he who has no faith in him has been judged even now, because he has no faith in the name of the only Son of God.

MSG: Anyone who trusts in him is acquitted; anyone who refuses to trust him has long since been under the death sentence without knowing it. And why? Because of that person's failure to believe in the one-of-a-kind Son of God when introduced to him.

Phillips NT: Any man who believes in him is not judged at all. It is the one who will not believe who stands already condemned, because he did not believe "in the character of God's only Son.

DEIBLER: Everyone who trusts in his Son, God says that they will not be punished {that he will not punish them}. But God has already said that everyone who does not trust in his Son will be punished {that he will punish everyone who does not trust in his Son}, because they have not trusted in what his only Son has done for them.

GULLAH: “Ef a poson bleebe pon God Son, God ain gwine condemn dat poson dey. Bot ef a poson ain bleebe pon God Son, God done condemn um, cause e ain bleebe pon de name ob de onliest Son ob God.

CEV: No one who has faith in God's Son will be condemned. But everyone who doesn't have faith in him has already been condemned for not having faith in God's only Son.

CEVUK: No one who has faith in God's Son will be condemned. But everyone who doesn't have faith in him has already been condemned for not having faith in God's only Son.

GWV: Those who believe in him won’t be condemned. But those who don’t believe are already condemned because they don’t believe in God’s only Son.


NET [draft] ITL: The one who believes <4100> in <1519> him <846> is <2919> not <3756> condemned <2919>. The one who does <4100> not <3361> believe <4100> has been condemned <2919> already <2235>, because <3754> he has <4100> not <3361> believed <4100> in <1519> the name <3686> of the one and only <3439> Son <5207> of God <2316>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Yohanes 3 : 18 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran