Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 22 >> 

1Mohu'-mi eo bohe to Yahudi to rahanga' Posusa' Roti to Uma Raragii, to rahanga' wo'o Eo Paskah.

2Nto'u toe, imam pangkeni pai' guru agama mpali' ohea-ra ke mpatehi bongo Yesus, apa' me'eka'-ra mpoka'eka' ntodea.

3Ngkai ree, Magau' Anudaa' mesua' hi rala nono Yudas, to rahanga' wo'o Iskariot, hadua ngkai ana'guru-na Yesus to hampulu' rodua.

4Toe pai' hilou-imi mpololitai imam pangkeni hante kapala' polisi Tomi Alata'ala, ba beiwa akala-na mpobalu' Yesus hi hira'.

5Goe'-ramo mpo'epe lolita Yudas toe, ra'uli'-ki: "Ane nutonu Yesus hi kai', kiwai'-ko doi."

6Na'io'-mi Yudas, pai' ngkai ree napali' loga to lompe' mpobalu' Yesus hi bali'-na hante uma ra'incai ntodea.

7Rata-mi tempo-na Posusa' Roti to Uma Raragii. Pai' eo to lomo'-na hi rala posusa' tohe'e, eo posumalea' bima to rakoni' hi Eo Paskah.

8Yesus mpohubui Petrus pai' Yohanes, na'uli'-raka: "Hilou-mokoi mporodo-taka pongkoni' Paskah-ta."

9Rapekune'-i: "Hiapa Pue' nupokono kipomporodoi-e?"

10Na'uli'-raka: "Ane mesua'-koi mpai' hi rala ngata, hirua'-koi hante hadua tomane to ngkeni pontomua' oti ntomu'. Tuku'-i rata hi tomi pesuaa'-na.

11Rata hi tomi pesuaa'-na, uli'-ki pue' tomi hewa toi: 'Na'uli' Guru: Hiapa-kuwo pobabehia-ku Posusa' Paskah hante ana'guru-ku?'

12Pue' tomi toei mpai' mpotudo'-kokoi hameha' kamar to bohe hi lolo-na. Kamar toe teporodo ami'-mi, hono'-mi rewa-na. Hi retu-mi mpai' niporodo pongkoni' Paskah-ta."

13Hilou mpu'u-ramo Petrus pai' Yohanes, pai' rarata mpu'u-mi hewa to na'uli'-raka Yesus, pai'-ra mporodo-mi pongkoni' Paskah.

14Karata-na mpu'u-mi tempo ngkoni' pongkoni' Paskah tohe'e, mohura-imi Yesus hante suro-na hi tomi toe.

15Na'uli'-raka: "Doko' lia-a ngkoni' dohe-ni hi Eo Paskah toi, kako'ia-ku mporata kaparia.

16Apa' bona ni'inca: uma-apa ngkoni' pongkoni' Paskah to hewa toi, duu'-na madupa' mpu'u-mi batua-na posusa' toi nto'u Alata'ala jadi' Magau' hi dunia'."

17Oti toe, Yesus mpo'ala' sangkiri' to ihia' anggur, na'uli' tarima kasi hi Alata'ala, pai' na'uli'-raka ana'guru-na: "Ala'-mi tohe'i pai' nibagi–bagi.

18Apa' bona ni'inca: ntepu'u ngkai wae lau, uma-apa nginu anggur duu'-na rata mpu'u-mi tempo-na Alata'ala jadi' Magau' hi dunia'."

19Oti toe, na'ala'-mi roti, pai' ka'oti-nai mpo'uli' tarima kasi hi Pue' Ala, napihe–pihe pai' natonu-miraka, na'uli': "Roti to kutonu-kokoi toi, toi-mi woto-ku ((to kutonu mpotolo'-koi. Babehi-mokoi ada toi bona mpokiwoi-a."

20Wae wo'o, ka'oti-ra ngkoni', na'ala' sangkiri' to ihia' anggur pai' na'uli'-raka: "Ihi' sangkiri' toi mpobatuai pojanci Alata'ala to bo'u, to mpoposidai' Alata'ala pai' manusia'. Pojanci toe, rapadupa' hante raa'-ku, to rabowo mpai' ane mate-a mpotolo'-koi.))

21"Aga hilo pe', tauna to mpobalu'-a mpai', ria-imi hi rehe'i lau, ngkoni' dohe-ku toi-e!

22Aku' Ana' Manusia' bate kana mate hewa to napakatantu Alata'ala. Aga mpe'ahii' tauna to mpobalu'-a tetui!"

23Kara'epe-na ana'guru-na toe, momepekune'-ramo ba hema-ra mpai' to mpobabehi hewa toe.

24Ngkai ree, momehono'-ramo ana'guru-na Yesus, ba hema-ra to meliu kabohe pangka'-ra.

25Toe pai' Yesus mpo'uli'-raka: "Ane hi tauna to uma mpo'incai Alata'ala, uma mowo kasoa-na magau' mpohawai' ntodea. Pai' tauna to bohe pangka'-ra doko' rahanga' 'to mpotiroi ntodea.'

26Aga koi', neo' hewa tetu! Timali-na lau-di. Hema-koi to meliu kabohe pangka'-na kana mo'ingku hewa to kedi' lia tuwu'-na. Pai' tauna to mehawai' kana mo'ingku hewa hadua pahawaa'.

27Kupekune'-koi ulu: hema to meliu kabohe pangka'-na? To mohura ngkoni'-di, ba to metonui-di? Tantu tauna to mohura. Hiaa' ohe'i-a hi laintongo'-ni hewa tauna to mpotonui-koi.

28"Koi' tohe'i-e lau, ria oa'-koi dohe-ku hi rala hawe'ea kasusaa'-ku.

29Jadi', hewa Tuama-ku mpowai'-a kuasa moparenta, wae wo'o Aku' mpowai'-koi kuasa moparenta.

30Toe pai' goe' wo'o-ko-koiwo mpai' ngkoni' pai' nginu dohe-ku hi rala Kamagaua'-ku ane jadi' Magau'-apa mpai'. Pai' mohura moto-koi mpai' hi pohuraa to hampulu' romeha', mpoparentai to Israel to hampulu' rontina."

31Oti toe, Pue' Yesus mpololitai Simon Petrus, na'uli': "Ee', Simon! Epe: Magau' Anudaa' rawai' loga mposori-koi omea. Hewa pae to ratapi, hewa toe wo'o mpai' kagaga-na pesori to mporumpa'-koi.

32Aga kuposampayai ami'-moko Simon, bona neo' lelu' pepangala'-nu. Jadi', ane monoto nculii' mpai' nono-nu, iko kana mporohoi nono doo-nu."

33Na'uli' Petrus: "Pue', nau' ratarungku'-a mpai' ba paiana rapatehi-a dohe-nu, sadia moto-a mpotuku'-ko!"

34Na'uli' Yesus: "Petrus, bona nu'inca: kako'ia-na turua' manu' bengi toe mpai' lau, mpolia' tolu ngkani-moko mposapu kanu'inca-ku."

35Oti toe Yesus mpololitai-ra, na'uli': "Nto'u kakuhubui-ni wengi hilou ngkeni Kareba Lompe', uma-koi kupiliu mpokeni karepe' doi ba boku ba sapatu'. Ha ria-mokoi nakakurai' ba napa–napa-e?"

36Ratompoi': "Uma-hawo." Na'uli' Yesus: "Aga hewa toe lau, hema-koi to ria doi-ni ba boku-ni kana nikeni. Pai' hema-koi to uma ria piho'-ni, pobalu' baju-ni nipope'oli piho'.

37Apa' ria lolita Buku Tomoroli' to mpo'uli': 'Magau' Topetolo' mpai' rapohewa tauna to dada'a.' Pai' napa to te'uki' toe kana madupa' hi Aku'. Apa' napa to te'uki' hi rala Buku Tomoroli' to mpolowa-a, neo' madupa' mpu'u-mi wae lau."

38Ra'uli' ana'guru-na: "Pue', ohe'i moto piho' romata." Na'uli' Yesus: "Wae-mi."

39Oti toe, malai-imi Yesus ngkai rala ngata, pai' hewa kabiasaa-na hilou-imi hi Bulu' Zaitun, pai' ana'guru-na hilou wo'o dohe-na.

40Karata-ra hi ria, na'uli' mpo'uli'-raka: "Mosampaya-mokoi bona neo'-koi mporata pesori."

41Oti toe, pai' hilou-i molaa hala' ngkai hira', pai'-i mowilingkudu mosampaya.

42Na'uli': "Tuama-ku, ane dota-ko, wi'iha-ka-kuwo kaparia to neo' mporumpa'-a tohe'i. Aga bela konoa-ku Aku' to jadi', agina konoa-nu Iko moto." ((

43Ngkai ree, mehupa'-mi hadua mala'eka ngkai suruga mporohoi-i.

44Hangkedi' kanahuduwukui-na mosampaya, apa' pepa mpu'u na'epe. Ini'-na tudo' hi tana' hewa raa'.))

45Oti mosampaya, mokore-imi hilou nculii' hi ana'guru-na. Narata-ra bula-ra leta', nakeni kasusa' nono-ra.

46Na'uli'-raka: "Napa-di pai' leta'-koie! Memata-mokoi pai' mosampaya bona neo'-koi mporata pesori."

47Bula-na Yesus mololita-pidi, muu–mule' rata-mi tauna hampodooa. Yudas, hadua ngkai ana'guru-na to hampulu' rodua, hi'a-mi to mpakeni-ra. Karata-ra hi ree, hilou-imi Yudas mpomohui' Yesus, doko' natabe-i hante me'eki ntuku' ada-ra to Yahudi.

48Aga Yesus mpo'uli'-ki: "Ee' Yudas, ha hante petabe-nu tetu-tanoe nupobalu'-a, Aku' Ana' Manusia'-e!"

49Karahilo-na ana'guru-na napa to neo' jadi', ra'uli': "Pue', ki'ewa-ramo hante piho'!"

50Ngkai ree, hadua ngkai ana'guru-na mpotime batua Imam Bohe, bela mpoholu tilinga ka'ana-na.

51Na'uli' Yesus: "Neo'-pi!" Pai' najama tilinga-na napaka'uri'-ki.

52Oti toe, Yesus mpololitai-ra imam pangkeni pai' polisi Tomi Alata'ala hante pangkeni to Yahudi to tumai mpohoko'-i. Na'uli'-raka: "Ha toperampaki-a toi-e, pai' mingki' tumai-koi ntali piho' pai' sumampu-e!

53Butu eo-na ria lalau-a dohe-ni hi Tomi Alata'ala, tapi' uma-koi hema to dungku pale-ni hi Aku' nto'u toe. Tempo mobengi-damo pai' lako' daho'-koi mpohoko'-a. Toi-mi tempo-ni koi', pai' tempo-na magau' kabengia!"

54Ngkai ree, rahoko' mpu'u-imi, pai'-i rakeni hilou hi tomi Imam Bohe. Petrus metuku' ngkawao-wadi.

55Hi laintongo' berewe, rapobaa apu raponerui, pai' Petrus hilou wo'o-hawo mohura dohe-ra mpotololiki apu.

56Hadua tobine topobago hi tomi Imam Bohe mpohilo Petrus bula-na moneru. Napelence pai' na'uli': "Tau tetui, hadua doo-na Yesus!"

57Nasapu Petrus, na'uli': "Uma-kuna ku'incai-i!"

58Uma mahae ngkai ree, kahadua-na mpohilo Petrus pai' na'uli'-ki: "Iko wo'o-mi hadua doo-ra ngone!" Na'uli' wo'o Petrus: "Uma! Bela aku'."

59Ba ria hajaa ngkai ree, hadua wo'o-mi mpo'uli': "Bate hi'a mpu'u-di doo-nae, apa' to Galilea wo'o-i-hawo!"

60Na'uli' Petrus: "Napa to nu'uli' tetu, uma-kuna ku'incai!" Bula-na Petrus mololita-pidi, turua'-mi manu',

61pai' Pue' me'ili' mponaa-i. Ngkai ree, nakiwoi-mi lolita-na Pue' to mpo'uli'-ki: "Kako'ia-na turua' manu' bengi mpai', mpolia' tolu ngkani-moko mposapu kanu'inca-ku."

62Palai-nami Petrus hilou hi mali-na, pai'-i geo' ngkai kapeda' nono-na.

63Tauna to mpodongo Yesus mpopo'ore'-i pai' mpohopo'-i.

64Raputu' lio-na bona neo'-i pehilo, pai'-i rapekune': "Ee nabi! Pe'uli' pe' ba hema to mpohopo'-koe!"

65Wori' wo'o-pidi lolita peruge'-ra mporuge'-i.

66Kamobaja-na, hawe'ea imam pangkeni pai' guru agama hante pangkeni to Yahudi ntani'-na moromu, pai' Yesus rakeni hi nyanyoa-ra.

67Ra'uli' topohura toera mpo'uli'-ki Yesus: "Uli'-kakai hi rehe'i, ha Iko mpu'u-mi Magau' Topetolo'-e?" Na'uli' Yesus: "Nau' ku'uli'-kokoi, bate uma-le nipangalai'-e.

68Pai' ane Aku' mepekune' hi koi', bate uma-le nitompoi'-ae.

69Aga ngkai wae-e lau, Aku' Ana' Manusia' mohura pai' moparenta hi mali ngka'ana Alata'ala to Mobaraka'."

70Ra'uli' wo'o-mi topohura toera: "Ane wae-di, Ana' Alata'ala mpu'u-ko?" Na'uli' Yesus: "Wae mpu'u-di, hewa to ni'uli' tetu-e."

71Ngkai ree, ra'uli'-mi: "Uma-pi mingki' ria sabi'! Ta'epe moto-mi ngkai wiwi-na kasalaa'-na!"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran