Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [UMA]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 10 >> 

1Malai-imi Yesus ngkai ree hilou hi tana' Yudea pai' hi dipo ue Yordan. Wori' wo'o-mi tauna tumai mpotipuhi-i, pai' hewa to lalaua natudui' wo'o-ramo.

2Ria ba hangkuja dua to Parisi rata mpali' kedo'. Rapekune'-i: "Ntuku' atura agama-ta, ba ma'ala moto-hawo tomane mpogaa'-ki tobine-nae?"

3Na'uli' Yesus: "Napa parenta to nawai'-kokoi nabi Musa?"

4Ratompoi' to Parisi: "Musa mpiliu tomane mpogaa'-ki tobine-na, asala nababehi ncala' sura mpogaa'."

5Na'uli' Yesus: "Musa mpo'uki' pai' mpoparata-kokoi parenta toe-le, apa' ngkai kamotu'a maga-ni, uma tuduia'.

6Aga ngkai lomo' kajadi' dunia', nto'u Alata'ala mpajadi' manusia', napajadi'-ra hadua tomane pai' hadua tobine.

7'Toe pai' tomane kana mpalahii tina pai' tuama-na, pai' kana tuwu' hintuwu' hante tobine-na,

8bona hira' tau rodua toe jadi' hewa hadua lau-ra-damo.' Jadi', hi poncilo Alata'ala, tau hancamoko uma-pi rodua, hadua lau-ramo.

9Toe pai' ku'uli'-kokoi: ane ntoa' Alata'ala mpoposidai'-ra, manusia' uma ma'ala mpogaa'-ra."

10Oti toe, Yesus pai' ana'guru-na mesua' hi rala tomi. Bula-ra hi rala tomi ana'guru-na mpekune'-i, ra'uli': "Beiwa mpu'u-hawo gau' pogaa' tohe'e we'i-e?"

11Na'uli'-raka: "Hema to mpogaa'-ki tobine-na pai'-i ncamoko hante tobine to ntani'-na, mobualo'-i-hana, mpobualohi tobine-na to lomo'-na.

12Wae wo'o tobine to mpogaa'-ki tomane-na pai'-i ncamoko hante tomane to ntani'-na, mobualo' wo'o-i-wadi-hawo."

13Hangkani, ria tauna to mpokeni ana'-ra hi Yesus bona najama pai' nagane'-ra. Aga ana'guru-na mpokaroe tauna toera.

14Mpohilo toe-di, kamoroe-nami Yesus mpokaroe ana'guru-na, na'uli'-raka: "Pelele' moto-ra ana' tetura tumai hi Aku', neo'-ra nitagi. Apa' tauna to hewa toe-ramo to jadi' ntodea-na Alata'ala hi rala Kamagaua'-na.

15Mpu'u ku'uli'-kokoi: Ane uma-koi mengkoru hi Alata'ala hewa ana', uma-koi mpai' jadi' ntodea-na hi rala Kamagaua'-na."

16Ka'oti-na mpo'uli' toe, nakupui-ramo ana' toera, najama-ra pai'-ra nagane'.

17Neo' me'ongko' wo'o-imi Yesus mpokaliliu pomako'-na, muu–mule' mokeno tumai hadua tauna mperapai-i, kaliliu mowingkotu' hi nyanyoa-na, pai'-i mepekune', na'uli': "Guru to lompe', napa-kuwo to kana kubabehi bona mporata-a-kuwo katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na?"

18Na'uli' Yesus: "Napa pai' nu'uli' tauna to lompe'-a? Uma ria ntani'-na to lompe', hadua Alata'ala-wadi.

19Nu'inca moto parenta to te'uki' hi rala Atura Pue': 'Neo' mepatehi, neo' mobualo', neo' manako, neo' mosabi' boa', neo' mebagiu, pai' kana tabila' tina pai' tuama-ta.' "

20Na'uli' tauna toei: "Guru, hawe'ea parenta tetu lau, kutuku' omea-mi ngkai kakedia'-ku."

21Yesus mpomonaa-i hante ahi'-na, pai' na'uli'-ki: "Hanyala-pi to kana nubabehi. Lou-moko ulu mpobalu' rewa-nu, pai' doi oli-na wai'-raka tokabu. Ane nubabehi hewa toe, bohe mpai' rasi' to nurata hi rala suruga. Oti toe, pai' tumai-moko mpotuku'-a."

22Kana'epe-na lolita-na Yesus tohe'e, peda'-mi nono-na. Kamalai-nami ngkai ree hante susa' nono-na, apa' wori' rewa-na.

23Yesus mpomonaa ana'guru-na to mokore ntololikia-na, pai' na'uli'-raka: "Mokoro rahi tauna to wori' rewa-ra mengkoru hi Alata'ala bona Hi'a jadi' Magau'-ra."

24Rapokakonce ana'guru-na mpo'epe lolita-na tohe'e. Toe pai' na'uli' tena-raka: "Ana'–ana'-ku, mokoro mpu'u manusia' mengkoru hi Alata'ala bona Hi'a jadi' Magau'-ra.

25Mojoli-pi hama'a unta ntara hi wulou' jaru, ngkai tauna to mo'ua' mengkoru hi Alata'ala bona Hi'a jadi' Magau'-ra."

26Mpo'epe toe-di, hangkedi' kakonce-ra ana'guru-na, ra'uli': "Ei', ane wae-di, hema lau-damo to ma'ala mporata katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-nae!"

27Yesus mponaa-ra pai' na'uli'-raka: "Ane hante pakulea' manusia'-le, uma ami' hema. Aga ane Alata'ala, ma'ala oa' madupa', apa' hi Alata'ala uma ria to uma madupa'."

28Ngkai ree, na'uli' Petrus mpo'uli'-ki Yesus: "Hiaa' kai', kipalahii omea-mi-kaina bona mpotuku'-ko."

29Na'uli' Yesus: "Mpu'u ku'uli'-kokoi: Hema–hema to mpalahii ompi'-na, tina-na ba tuama-na, ana'-na ba tomi-na ba bonea-na sabana mpotuku'-a pai' sabana Kareba Lompe',

30bate mporata-i mpai' hiwili to bohe. Hi dunia' toi mporata-i ha'atu ngkani kawori' tomi, ompi', tina, ana', bonea--pai' mporata wo'o-i pebalinai'. Pai' hi eo mpeno-na mpai', mporata wo'o-i katuwua' to lompe' duu' kahae–hae-na.

31Aga wori' tauna to bohe tuwu'-ra tempo toi jadi' kedi' tuwu'-ra hi eo mpeno. Pai' wori' wo'o tauna to kedi' tuwu'-ra tempo toi jadi' bohe tuwu'-ra hi eo mpeno."

32Yesus hante ana'guru-na mpokaliliu pomako'-ra hilou hi Yerusalem. Yesus momako' ri'ulu, ana'guru-na hi boko'. Koro' ana'guru-na mpohilo-i, pai' tauna to metuku' hi boko' wo'o me'eka' omea-ramo. Toe pai' nakio' wo'o-mi ana'guru-na to hampulu' rodua mopahantani', pai' na'uli'-raka napa to kana jadi' mpai' hi woto-na.

33Na'uli': "Epe-koi! Hilou-tamo tohe'i-e mpotoa' Yerusalem. Hi ria mpai', Aku' Ana' Manusia' ratonu hi imam pangkeni pai' guru agama, pai' rabotuhi bona rapatehi-a. Oti toe ratonu-a hi tauna to bela-ra to Yahudi.

34Rapopo'ore'-a, ra'uelikui, raweba', pai' rapatehi. Aga tolu eo oti toe tuwu' nculii' moto-a."

35Oti toe, Yakobus pai' Yohanes, ana'-na Zebedeus, mpomohui' Yesus, ra'uli'-ki: "Guru, ria hanyala to doko' kiperapi' ngkai Iko."

36Na'uli' Yesus: "Napa to niperapi' kuwai'-koi?"

37Ra'uli': "Ane nupopehuwu mpai' baraka'-nu pai'-ko jadi' Magau', piliu-kai mohura pai' moparenta dohe-nu, hadua hi mali ka'ana-nu, hadua hi mali ki'ii-nu."

38Na'uli' Yesus mpo'uli'-raka: "Uma ni'incai napa to niperapi' tetu. Ha nipakule' mpai' mpokolo kaparia to kana kukolo Aku'-e? Ha nipakule' mpotodohaka to kutodohaka-e mpai'?"

39Ra'uli': "Kipakule' moto!" Na'uli' Yesus: "Makono, bate nikolo mpu'u mpai' kaparia hewa to kukolo, pai' nitodohaka napa to kutodohaka.

40Aga ane hema to mohura hi mali ka'ana-ku ba hi mali ki'ii-ku, bela Aku' to mpakatantu tetu. Alata'ala-hana to mpakatantu hema to mporata bagia tetu."

41Kara'epe-na ana'guru-na to hampulu' pomperapia' Yakobus pai' Yohanes toe, moroe-ramo.

42Toe pai' Yesus mpokio'-ra omea, pai' na'uli'-raka: "Ni'inca moto kasoa-ra topoparenta to uma mpo'incai Alata'ala mpoparentai ntodea-ra. Tauna to bohe pangka'-ra mpewuku ntodea-ra mpotuku' hawa'-ra.

43Aga koi', neo' hewa toe kehi-ni! Hema-koi to doko' bohe pangka'-na kana jadi' pahawaa'.

44Pai' hema to doko' bohe hanga'-na kana jadi' batua hi hawe'ea doo-na.

45Bangku' Aku' Ana' Manusia'-e', patuju-ku tumai hi dunia', uma bona jadi' topohawa'. Pai'-a tumai-le, bona jadi' pahawaa', duu'-na mpewai' woto-ku rapatehi mpotolo' sala' tauna to wori'."

46Yesus pai' ana'guru-na rata hi ngata Yerikho. Nto'u-ra malai ngkai ngata, wori' tauna mpotuku'-ra. Hi wiwi' ohea mohura hadua tauna to wero kakarapi'–rapi'. Hanga'-na Bartimeus (batua-na: ana' Timeus).

47Kana'epe-na Bartimeus kaYesus to Nazaret to liu, kamekio'-nami na'uli': "Yesus, muli Magau' Daud! Poka'ahi'-a-kuwo!"

48Wori' tauna mpokaroe-i, ra'uli': "Ngkalino-ko!" Aga hangkedi' kanapesukui-na mekio': "Muli Magau' Daud, poka'ahi'-a-kuwo!"

49Mentoda'-imi Yesus pai' na'uli': "Kio'-i tumai!" Karakio'-nami towero toei, ra'uli'-ki: "Pakaroho nono-nu! Mokore-moko, apa' nakio'-moko!"

50Kamokore-nami towero toei, nabahaka abe'-na hi ohea pai' napesahui hilou hi Yesus.

51Na'uli' Yesus mpo'uli'-ki: "Napa to nupokono kubabehi-koko?" Natompoi' towero toei: "Guru, bona pehilo-a-kuwo!"

52Na'uli' Yesus: "Hilou-moko. Kupaka'uri'-moko sabana pepangala'-nu hi Aku'." Ncaliu pehilo-imi, pai'-i mpotuku' Yesus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran