Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 17 : 28 >> 

TB: Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata: "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kautinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu: engkau datang ke mari dengan maksud melihat pertempuran."


AYT: Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar percakapannya dengan orang-orang itu. Bangkitlah kemarahan Eliab terhadap Daud, katanya, "Mengapa kamu datang kemari? Kepada siapakah kamu memercayakan beberapa ekor domba itu di padang belantara? Aku tahu keangkuhan dan kejahatan hatimu, sebab kamu datang hanya untuk melihat pertempuran."

TL: Maka terdengarlah Eliab, abangnya yang sulung itu, akan barang yang dikatakannya kepada orang itu, maka sebab itu berbangkitlah amarah Eliab akan Daud, serta katanya: Mengapa sekarang engkau ke mari, dan kepada siapa kautinggalkan segala kambing di padang, jikalau sejurus lamanya sekalipun. Bahwa aku mengetahui akan keberanianmu dan niatmu yang jahat! Adapun engkau ke mari ini hendak melihat perang jua.

MILT: Dan Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar ketika dia berbicara kepada orang-orang itu. Lalu kemarahan Eliab menyala-nyala terhadap Daud. Dan dia berkata, "Mengapa engkau datang ke sini? Dan kepada siapa engkau telah meninggalkan beberapa domba itu di padang gurun? Aku tahu keangkuhanmu dan kejahatan hatimu, karena engkau telah datang ke sini untuk melihat peperangan ini."

Shellabear 2010: Eliab, abangnya yang tertua, mendengar percakapannya dengan orang-orang itu. Maka menyalalah amarah Eliab terhadap Daud, katanya, “Mengapa engkau datang ke mari? Kepada siapa kautitipkan kawanan kambing domba yang sedikit itu di padang belantara? Aku mengenal keangkuhan dan kejahatan hatimu. Engkau datang hanya untuk menonton peperangan ini, bukan?”

KS (Revisi Shellabear 2011): Eliab, abangnya yang tertua, mendengar percakapannya dengan orang-orang itu. Maka menyalalah amarah Eliab terhadap Daud, katanya, "Mengapa engkau datang ke mari? Kepada siapa kautitipkan kawanan kambing domba yang sedikit itu di padang belantara? Aku mengenal keangkuhan dan kejahatan hatimu. Engkau datang hanya untuk menonton peperangan ini, bukan?"

KSKK: Ketika ia melihat Daud berbicara kepada orang-orang Israel, saudaranya yang sulung Eliab menjadi marah dan berkata, "Mengapa engkau datang kemari? Pada siapakah engkau meninggalkan domba-domba di padang gurun? Aku tahu bahwa engkau adalah seorang saudara yang kurang ajar. Engkau datang hanya untuk menyaksikan pertempuran".

VMD: Ketika saudara Daud yang tertua Eliab mendengar Daud bercakap-cakap dengan anggota pasukan, bangkitlah amarahnya. Ia berkata kepada Daud, “Mengapa engkau kemari? Dan kepada siapa engkau percayakan penggembalaan domba-domba itu di padang gurun? Aku tahu mengapa engkau datang kemari. Engkau tidak suka melaksanakan yang diperintahkan kepadamu. Engkau mau hanya datang kemari untuk menyaksikan perang.”

BIS: Eliab abang Daud yang sulung mendengar Daud berbicara dengan prajurit-prajurit. Dia menjadi marah kepada Daud dan berkata, "Mengapa kau datang kemari? Siapa telah kau suruh mengurus domba-dombamu yang beberapa ekor itu di padang gurun? Aku tahu, kau berlagak berani; kau datang kemari hanya untuk melihat pertempuran bukan?"

TMV: Eliab, abang sulung Daud, mendengar percakapan Daud dengan askar-askar itu. Dia memarahi Daud, dan berkata, "Mengapa engkau datang ke mari? Siapa yang kausuruh menjaga domba-dombamu di padang gurun itu? Aku tahu, engkau budak jahat, dan berlagak berani; kaudatang ke mari hanya untuk melihat pertempuran, bukan?"

FAYH: Tetapi, ketika Eliab, kakak Daud yang tertua, mendengar adiknya berkata demikian, ia menjadi marah. "Apakah kerjamu di sini?" tegornya. "Bagaimana dengan kambing domba di padang gurun yang menjadi tanggung jawabmu? Aku tahu ulahmu, engkau anak nakal yang sombong! Engkau datang hanya karena ingin menyaksikan pertempuran!"

ENDE: Eliab, kakaknja jang sulung, mendengar ia berbitjara dengan orang2 itu. Maka Eliab marah2 kepada Dawud dan berkatalah ia: "Untuk apa sebetulnja engkau turun kemari? Dan kepada siapakah telah kauserahkan domba2 seberapa itu dipadang gurun? Aku tahu gegabahmu dan hatimu jang durdjana: engkau turun kemari untuk melihat pertempuran!"

Shellabear 1912: Maka terdengarlah kepada Eliab, abangnya, yang tua itu tatkala ia berkata-kata dengan orang itu maka bernyalalah marah Eliab akan Daud maka katanya: "Mengapakah engkau telah datang kemari dan kepada siapakah engkau tinggalkan domba-domba yang sedikit di tanah belantara itu. Aku tahu akan congkakmu dan akan kejahatan hatimu karena engkau telah datang hendak melihat peperangan ini."

Leydekker Draft: 'Apabila 'Eli`ab sudaranja laki-laki jang terbesar 'itu dengar 'akan katanja kapada segala 'awrang laki-laki 'itu, maka berhangatanlah 'amarah 'Eli`ab 'atas Da`ud, sahingga 'ija katalah; karana 'apa 'angkaw sudah turon? dan kabawah sijapa 'angkaw sudah membejarkan sedikit kambing domba 'itu didalam guron? 'aku kenal djumawamu, dan kadjahatan hatimu, karana 'akan melihat paparangan 'angkaw djuga sudah turon.

AVB: Eliab, abangnya yang tertua, mendengar percakapannya dengan orang itu. Maka menyalalah amarah Eliab terhadap Daud, katanya, “Mengapakah engkau datang ke mari? Kepada siapa kauamanahkan kawanan domba yang sedikit itu di gurun? Aku mengenal keangkuhan dan kejahatan hatimu. Engkau datang hanya untuk menonton peperangan ini, bukan?”


TB ITL: Ketika Eliab <0446>, kakaknya <0251> yang tertua <01419>, mendengar <08085> perkataan <01696> Daud kepada <0413> orang-orang <0376> itu, bangkitlah <02734> amarah <0639> Eliab <0446> kepada Daud <01732> sambil berkata <0559>: "Mengapa <04100> engkau datang <03381>? Dan pada <05921> siapakah <04310> kautinggalkan <05203> kambing domba <06629> yang dua tiga <04592> ekor itu <02007> di padang gurun <04057>? Aku <0589> kenal <03045> sifat pemberanimu <02087> dan kejahatan <07455> hatimu <03824>: engkau datang ke mari <03381> dengan maksud <04616> melihat <07200> pertempuran <04421>." [<02088> <03588>]


Jawa: Nalika Eliab, kakangne kang tuwa dhewe, krungu tembunge Dawud marang para wong iku, Eliab nepsu marang Dawud, karo muni: “Apa perlune kowe teka mrene? Lan wedhusmu kang mung loro telu kang ana ing pasamunan iku kokpasrahake sapa? Aku ngreti watakmu bab kadukwanimu lan alaning atimu: tekamu mrene iki rak mung arep nonton perang ta?”

Jawa 1994: Éliab, kakangné Dawud sing mbarep, krungu Dawud omong-omong karo para prejurit, nepsu karo adhiné lan ngucap, "Yagéné kowé mréné? Sapa sing kokkon ngopèni wedhusmu ing ara-ara? Aku ngerti yèn kowé kumenthus; tekamu ing kéné mung arep nonton wong perang?"

Sunda: Kadengeeun ku Eliab, rakana anu pangkolotna. Eliab kacida keuheuleunana ka Daud, tuluy nyarekan, "Rek naon los-los ka dieu? Ku saha domba diurusna di ditu di tanah gurun? Bandel! Cologog! Ka dieu teh maneh mah ngan rek lalajo perang!"

Madura: Eliyab taretanna Daud se sareyang ngedhing Daud acaca ban tantara jareya. Daud egigiri oca’na, "Arapa’a ba’na dha’ enna’? Sapa se ngoros ba-dumbana ba’na e talon? Me’ la ngal-mabangal! Ba’na entar dha’ enna’ pera’ terro nengguwa paperrangan, ya?"

Bali: Rikala Dane Eliab, rakan danene sane pinih duur punika, mireng bebaosan Dane Daud ring anake punika, Dane Eliab raris duka ring Dane Daud, sarwi mabaos asapuniki: “To ngudiang dadi adi teka mai? Nyen ane serahin adi biri-birine ane angonang adi di tegale? Beli suba nawang perah adine ane nakal tur wanen. Pasti adi teka mai apanga maan mabalih anak masiat.”

Bugis: Eliab kakana Daud iya macowaé naéngkalingani Daud mabbicara sibawa prajuri-prajuri’é. Macaini lao ri Daud sibawa makkeda, "Magi mulao mai? Nigana pura musuro murusu’i bimbala-bimbala’mu iya siyagangngaré’é kajunnaro ri padang kessi’é? Uwisseng, mallaga’ baraniko; laoko mai banna untu’ mitai ammusurengngé?"

Makasar: Eliab daenna Daud toaya nalangngereki Daud a’bicara siagang anjo taua. Sanna’mi larrona mae ri Daud na nakana, "Angngapa nubattu mae anrinni? Inaimi nusuro angngurusuki sikamma gimbalaka anjo pirang kayua ri paranga? Kuassengi, angkana ero’ nikanako barani. Battuko mae kaero’nuji bawang anciniki pa’bundukanga!"

Toraja: Narangimi Eliab, kaka pa’bunga’na, tu apa napokada lako tau iato, iamoto anna re’dek ara’na lako Daud, anna ma’kada nakua: Ma’apari ammu saera inde te sia mindara mupa’tampei tu domba sidi’ dio padang pangallaran? Kuissanmo tu kabaraniammu sia kakadakeanna penaammu; iatu kasaeammu te, la morairoko untiro kasirarian.

Karo: Eliap kaka tua Daud, megi Daud ngerana ras kalak ndai. Emaka merawa ia man Daud nina, "Erkai kam ku jenda? Ise si permakani biri-biri e i bas taneh si mesawang? Kam danak-danak si petua-tuaken! Ngenen-ngenen perang enda saja ngenca atendu ku jenda!"

Simalungun: Jadi ibogei si Eliab abangni ai ma parsahapanni ai pakon halak ai, gabe manringis tumang ma si Eliab dompak si Daud, nini ma hu bani, “Mangaha ho roh hujon, anjaha hu bani ise do iondoskon ho biri-biri na otik ai i halimisan? Hubotoh do hatoalonmu pakon hinajahat ni uhurmu, ai sihol mangidah na marporang in do ase roh ho.”

Toba: Jadi dibege si Eliab hahana i pangkataionna tu angka baoa i, gabe marpiarpiar ma rimas ni si Eliab dompak si Daud, laos didok ma: Marhua tung tuat ho tuson, jala tu ise do dipasahat ho birubiru na otik i di halongonan? Tangkas do hutanda panengaon dohot hinajahat ni roham: Ai na naeng marnida na marporang i do ho umbahen na tuat.


NETBible: When David’s oldest brother Eliab heard him speaking to the men, he became angry with David and said, “Why have you come down here? To whom did you entrust those few sheep in the desert? I am familiar with your pride and deceit! You have come down here to watch the battle!”

NASB: Now Eliab his oldest brother heard when he spoke to the men; and Eliab’s anger burned against David and he said, "Why have you come down? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your insolence and the wickedness of your heart; for you have come down in order to see the battle."

HCSB: David's oldest brother Eliab listened as he spoke to the men, and became angry with him. "Why did you come down here?" he asked. "Who did you leave those few sheep with in the wilderness? I know your arrogance and your evil heart--you came down to see the battle!"

LEB: Eliab, David’s oldest brother, heard David talking to the men. Then Eliab became angry with David. "Why did you come here," he asked him, "and with whom did you leave those few sheep in the wilderness? I know how overconfident and headstrong you are. You came here just to see the battle."

NIV: When Eliab, David’s oldest brother, heard him speaking with the men, he burned with anger at him and asked, "Why have you come down here? And with whom did you leave those few sheep in the desert? I know how conceited you are and how wicked your heart is; you came down only to watch the battle."

ESV: Now Eliab his eldest brother heard when he spoke to the men. And Eliab's anger was kindled against David, and he said, "Why have you come down? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your presumption and the evil of your heart, for you have come down to see the battle."

NRSV: His eldest brother Eliab heard him talking to the men; and Eliab’s anger was kindled against David. He said, "Why have you come down? With whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your presumption and the evil of your heart; for you have come down just to see the battle."

REB: David's elder brother Eliab overheard him talking with the men and angrily demanded, “What are you doing here? And whom have you left to look after those few sheep in the wilderness? I know you, you impudent young rascal; you have only come to see the fighting.”

NKJV: Now Eliab his oldest brother heard when he spoke to the men; and Eliab’s anger was aroused against David, and he said, "Why did you come down here? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the battle."

KJV: And Eliab his eldest brother heard when he spake unto the men; and Eliab’s anger was kindled against David, and he said, Why camest thou down hither? and with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride, and the naughtiness of thine heart; for thou art come down that thou mightest see the battle.

AMP: Now Eliab his eldest brother heard what he said to the men; and Eliab's anger was kindled against David and he said, Why did you come here? With whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your presumption and evilness of heart; for you came down that you might see the battle.

NLT: But when David’s oldest brother, Eliab, heard David talking to the men, he was angry. "What are you doing around here anyway?" he demanded. "What about those few sheep you’re supposed to be taking care of? I know about your pride and dishonesty. You just want to see the battle!"

GNB: Eliab, David's oldest brother, heard David talking to the men. He became angry with David and said, “What are you doing here? Who is taking care of those sheep of yours out there in the wilderness? You smart aleck, you! You just came to watch the fighting!”

ERV: David’s oldest brother Eliab heard David talking with the soldiers and became angry. Eliab asked David, “Why did you come here? Who did you leave those few sheep with in the desert? I know why you came down here. You didn’t want to do what you were told to do. You just wanted to come down here to watch the battle.”

BBE: And Eliab, his oldest brother, hearing what David said to the men, was moved to wrath against David, and said, Why have you come here? Into whose care have you given that little flock of sheep in the waste land? I have knowledge of your pride and the evil of your heart, you have come down to see the fight.

MSG: Eliab, his older brother, heard David fraternizing with the men and lost his temper: "What are you doing here! Why aren't you minding your own business, tending that scrawny flock of sheep? I know what you're up to. You've come down here to see the sights, hoping for a ringside seat at a bloody battle!"

CEV: David's oldest brother Eliab heard him talking with the soldiers. Eliab was angry at him and said, "What are you doing here, anyway? Who's taking care of that little flock of sheep out in the desert? You spoiled brat! You came here just to watch the fighting, didn't you?"

CEVUK: David's eldest brother Eliab heard him talking with the soldiers. Eliab was angry with him and said, “What are you doing here, anyway? Who's taking care of that little flock of sheep out in the desert? You spoilt brat! You came here just to watch the fighting, didn't you?”

GWV: Eliab, David’s oldest brother, heard David talking to the men. Then Eliab became angry with David. "Why did you come here," he asked him, "and with whom did you leave those few sheep in the wilderness? I know how overconfident and headstrong you are. You came here just to see the battle."


NET [draft] ITL: When David’s oldest <01419> brother <0251> Eliab <0446> heard <08085> him speaking <01696> to <0413> the men <0376>, he <0446> became <02734> angry <0639> with David <01732> and said <0559>, “Why <04100> have you come down <03381> here? To <05921> whom <04310> did you entrust <05203> those few <04592> sheep <06629> in the desert <04057>? I <0589> am familiar <03045> with your pride <02087> and deceit <03824> <07455>! You have come down <03381> here to watch <07200> the battle <04421>!”


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  1 Samuel 17 : 28 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran