Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 17 >> 

Goljat menghinakan tentara Israil

1Orang2 Felesjet menghimpunkan angkatan perangnja. Mereka berhimpun dekat Soko, jang termasuk negeri Juda, dan berkemah antara Soko dan 'Azeka, di Efes-damim.

2Djuga Sjaul dan orang2 Israil berhimpun. Mereka berkemah di Lembah Berangan dan berikat-perang terhadap orang2 Felesjet.

3Orang2 Felesjet menduduki pegunungan disebelah sini dan Israil pegunungan disebelah sana dan lemah itu ada ditengahnja.

4Maka keluarlah seorang pendekar dari perkemahan Felesjet, namanja Goljat dari Gat. Adapun tingginja enam hasta dan sedjengkal.

5Ia memakai ketopong perunggu diatas kepalanja dan mengenakan lemena. Lemena itu beratnja lima ribu misjkal perunggu.

6Iapun memakai muzah perunggu pada kakinja dan diatas pundaknja ada lembing perunggu.

7Batang tombaknja miring dengan pesa tenun, mata tombaknja enam ratus misjkal besi beratnja. Pembawa djebangnja berdjalan didepannja.

8(Goljat) berdiri dan berteriak kepada ikatan2perang Israil: "Buat apa kamu keluar hendak berikat-perang? Bukankah aku ini orang Felesjet dan kamu itu budak Sjaul? Pilih sadja bagimu seseorang dan hendaknja ia turun kepadaku!

9Djika orang itu sanggup berdjuang dengan daku dan memukul aku, maka kami ini akan mendjadi budakmu; tetapi djika aku menang dan memukul dia, maka kamu mendjadi budak kami dan menghamba kami!"

10Kata orang Felesjet itu lagi: "Hari ini aku telah menghina ikatan2perang Israil. Berikanlah seseorang kepadaku, maka kami mau mengadakan aduan!"

11Mendengar kata orang Felesjet itu, maka tjemaslah Sjaul serta seluruh Israil dan sangat ketakutan.

Dawud tiba dalam perkemahan

12Adapun Dawud adalah anak seorang Efrata dari Betlehem di Juda, jang bernama Jisjai dan jang mempunjai delapan anak. Pada masa Sjaul orang tadi sudah tua dan sudah landjut umurnja.

13Ketiga anak tertua Jisjai ikut Sjaul dalam pertempuran. Adapun nama ketiga anak jang ikut dalam pertempuran itu ialah: jang sulung Eliab, jang kedua Abinadab dan jang ketiga Sjama.

14Dawudlah jang bungsu dan ketiga anak tertua itu telah mengikuti Sjaul.

15Dawud pergi-pulang dari Sjaul untuk menggembalakan kawanan bapaknja di Betlehem.

16Pagi dan petang orang Felesjet tadi mendekat dan demikian bertahanlah ia sudah empat puluh hari lamanja.

17Jisjai berkata kepada Dawud, anaknja: "Ambillah efa gandum panggang ini dan sepuluh buah roti itu untuk kakak2mu dan pergilah ber-gegas2 keperkemahan kepada kakak2mu.

18Dan sepuluh potong kedju itu haruslah kaubawa kepada pemimpin seribu orang. Tanjakanlah keadaan kakak2mu dan bawalah pulang suatu tanda-bukti dari mereka.

19Mereka itu sedang bertempur bersama Sjaul dan segala orang Israil di Lembah Berangan dengan orang2 Felesjet.

20Pagi2 benar Dawud bangun dan menjerahkan kawanan itu kepada seorang pendjaga, lalu mengangkat barangnja dan pergi, sebagaimana disuruh Jisjai. Ia tiba ditempat perkemahan ketika angkatan perang keluar untuk berikat-perang dan orang meneriakkan pekik perdjuangan.

21Lalu Israil dan orang2 Felesjet berikat-perang ber-hadap2an.

22Maka Dawud menjerahkan barangnja kepada pendjaga kulakasar, lalu ber-gegas2 menudju keikatan perang. Setibanja disana, ia lalu bertanja kepada kakak2nja perihal keadaan mereka.

23Tengah ia berbitjara dengan mereka, naiklah dari ikatan-perang Felesjet pendekar itu. -- Namanja Goljat, orang Felesjet dari Gat - Ia berkata seperti tadi dan Dawud mendengar hal itu.

24Melihat orang itu, semua Israil lari dari hadapannja dan sangat ketakutan.

25Kata seorang Israil: "Sudah melihatkah kamu orang jang naik itu? Ia naik untuk menghina Israil! Orang jang memukul dia, akan sangat dikajakan oleh radja; puterinjapun akan diberikan kepadanja dan keluarga bapaknja akan diketjualikan dari padjak dan rodi di Israil".

26Maka kata Dawud kepada orang2 jang berdiri didekatnja: "Akan diapakankah orang jang memukul orang Felesjet disana dan melenjapkan kehinaan Israil itu? Siapa gerangan orang Felesjet jang berkulup itu, sampai ia berani2 menghina ikatan-perang Allah jang hidup?"

27Lalu rakjat berkata kepadanja, sebagaimana sudah dikatakan tadi: "Demikianlah akan diperbuat pada orang jang memukul dia itu!"

28Eliab, kakaknja jang sulung, mendengar ia berbitjara dengan orang2 itu. Maka Eliab marah2 kepada Dawud dan berkatalah ia: "Untuk apa sebetulnja engkau turun kemari? Dan kepada siapakah telah kauserahkan domba2 seberapa itu dipadang gurun? Aku tahu gegabahmu dan hatimu jang durdjana: engkau turun kemari untuk melihat pertempuran!"

29Sahut Dawud: "Apakah kuperbuat? Bukankah itu hanja pertanjaan sadja?"

30Maka Dawud berpaling daripadanja kepada orang lain dan menanjakan jang sama. Dan orang2 mendjawab seperti tadi.

31Orang mendengar apa jang dikatakan Dawud dan lalu diberitahukannja kepada Sjaul, jang segera menjuruh Dawud datang.

Dawud mengusul untuk menghapuskan kehinaan itu

32Maka kata Dawud kepada Sjaul: "Djanganlah orang tawarhati karena dia itu. Hambamu ini mau pergi berdjuang dengan orang itu".

33Sahut Sjaul kepada Dawud: "Tak dapatlah engkau menghadapi orang Felesjet itu untuk berdjuang dengannja. Engkau masih muda, sedang orang itu peradjurit sedjak masa mudanja".

34Tetapi djawab Dawud kepada Sjaul: "Bila hamba menggembalakan domba2 bapaknja dan lalu ada singa atau beruang datang untuk merampas seekor anak domba dari kawanan itu,

35maka hamba mengedjar singa itu dan memukulnja serta melepaskan (anak domba itu) dari dalam mulutnja. Dan kalau ia itu mau melawan hamba, maka hamba pegang surainja lalu hamba pukul sampai mati".

36Lagi (ia menjambung): "Hamba telah memukul singa dan beruang dan dengan orang Felesjet jang berkulup itu djadinja akan seperti dengan satu dari antaranja sebab ia menghina ikatan-perang Allah jang hidup!

37Dan lagi Dawud berkata: "Jahwe jang sudah melepaskan hamba dari tjengkeraman singa dan beruang, Iapun akan melepaskan hamba pula dari tangan orang Felesjet itu!" Lalu kata Sjaul kepada Dawud: "Pergi sadja! Semoga Jahwe menjertai engkau!".

38Maka Sjaul mengenakan pakaiannja sendiri pada Dawud, menaruh ketopong perunggu diatas kepalanja dan mengenakan lemena padanja.

39Ia menjabuki Dawud dengan pedangnja diatas pakaiannja. Tetapi ia itu tidak sanggup bergerak, sebab belum pernah ia mentjoba pakai itu. Karena itu Dawud berkata kepada Sjaul: "Hamba tidak dapat bergerak dengan barang ini, hamba belum pernah mentjoba pakai jang demikian ini". Lalu Dawud menanggalkannja.

Aduan Dawud dengan Goljat

40(Dawud) mengambil tongkat ditangannja, memilih lima buah batu litjin dari dalam anak-sungai dan menaruh itu kedalam kantungnja - jakni didalam buntilnja-,lalu dengan pengumban ditangannja ia menghampiri orang Felesjet itu.

41Orang Felesjet itu makin lama makin mendekati Dawud dengan pembawa djebangnja didepannja.

42Tetapi ketika orang Felesjet menoleh dan melihat Dawud, maka ia menghinakan dia, karena ia masih muda, ke-merah2an dan elok rupanja.

43Maka berkatalah orang Felesjet itu kepada Dawud: "Andjingkah aku ini, maka engkau datang kepadaku dengan tongkat?" Orang Felesjet itu lalu mengutuk Dawud demi dewatanja.

44Berkatalah orang Felesjet itu kepada Dawud: "Ajuh kemari! Nanti biar dagingmu kuberikan kepada unggas diudara dan binatang dipadang!"

45Tetapi sahut Dawud kepada orang Felesjet itu: "Engkau datang kepadaku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku menghadapi engkau atas nama Jahwe Balatentara, Allah segenap ikatan-perang, Israil, jang telah kauhinakan.

46Hari ini Jahwe akan menjerahkan dikau kedalam tanganku. Aku akan memukul engkau, memenggal kepalamu dan majat2 angkatan perang Felesjet pada hari ini djuga akan kuberikan kepada unggas diudara dan margasatwa dinegeri. Nistjaja seluruh bumi akan mengetahui, bahwa ada Allah pada Israil.

47Dan segenap himpunan ini akan mengetahui djuga, bahwa Jahwe menjelamatkan bukannja dengan pedang atau tombak, melainkan bahwa Jahwe adalah berkuasa atas pertempuran dan bahwa Ia akan menjerahkan kamu kedalam tangan kami".

48Ketika orang Felesjet itu berangkat hendak pergi memapas Dawud, maka ber-gegas2lah Dawud dan lari dari dalam ikatan perang memapas orang Felesjet itu.

49Dawud memasukkan tangan kedalam kantungnja, mengambil sebuah batu dari dalamnja, lalu mengumban (batu) itu. Ia mengenai dahi orang Felesjet itu. Batu itu menembus dahinja dan ia djatuh tersungkur ketanah.

50Demikianlah Dawud menggagahi orang Felesjet itu dengan umban dan batu; ia mengenai orang Felesjet itu dan menewaskannja, pada hal Dawud tidak membawa pedang sertanja.

51Lalu Dawud ber-lari2, berdiri pada orang Felesjet itu, mengambil pedangnja sendiri, jang dihunusnja dari sarung, lalu menewaskannja dan mengerat kepalanja dengan (pedang) itu. Melihat djagoannja sudah tewas, orang2 Felesjet melarikan diri.

52Tetapi seketika itu djuga berangkatlah orang2 Israil dan Juda, meneriakkan pekik perdjuangan dan mengedjar orang2 Felesjet sampai kedekat Gat dan didepan pintu2 gerbang 'Ekron: dan orang Felesjet jang tewas itu, bergelimpangan didjalan dari Sja'araim sampai ke Gat dan 'Ekron.

53Kemudian kembalilah bani Israil dari pemburuan orang2 Felesjet dan mendjarahi perkemahan mereka.

54Dawud mengambil kepala orang Felesjet itu dan membawanja ke Jerusjalem, tetapi sendjata2nja ditaruhnja dalam kemahnja sendiri.

Dawud selaku pemenang diperkenalkan kepada Sjaul

55Melihat Dawud keluar memapas orang Felesjet itu, bertanjalah Sjaul kepada Abner, panglima tentara: "Anak siapa gerangan anak itu, Abner?" Djawab Abner: "Demi baginda hidup, seri baginda, hamba tidak tahu!"

56Karena itu radja bertitah: "Tanjakanlah, anak siapakah anak itu".

57Ketika Dawud pulang dari memukul orang Felesjet itu, maka Abner mendjemput dia dan menghantar dia menghadap Sjaul, sedang kepala orang Felesjet itu masih ditangannja.

58Sjaul lalu bertanja kepadanja: "Anak siapakah engkau itu, nak?" Djawab: Dawud "Anak hamba baginda Jisjai, orang Betlehem".


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Samuel 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran