Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [TB]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 23 : 16 >> 

TB: Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata: Bersumpah demi Bait Suci, sumpah itu tidak sah; tetapi bersumpah demi emas Bait Suci, sumpah itu mengikat.


AYT: Celakalah kamu, hai para pemimpin buta, yang berkata, 'Siapa yang bersumpah demi Bait Allah, hal itu tidak ada artinya. Akan tetapi, siapa yang bersumpah demi emas Bait Allah, ia terikat oleh sumpahnya itu.'

TL: Wai bagi kamu, hai pemimpin yang buta, yang berkata: Barangsiapa yang bersumpah demi Bait Allah, tiada mengapa; tetapi barangsiapa yang bersumpah demi emas Bait Allah, maka tertanggunglah.

MILT: Celakalah bagimu, hai para pemimpin buta, yang berkata: Siapa saja yang bersumpah demi tempat suci, itu dia tidak apa-apa; tetapi siapa yang bersumpah demi emas tempat suci, dia berhutang.

Shellabear 2010: Celakalah kamu, hai para pemimpin buta yang berkata, ‘Siapa bersumpah demi Bait Allah, maka sumpahnya itu tidak sah. Tetapi siapa bersumpah demi emas Bait Allah, maka sumpahnya itu mengikatnya.’

KS (Revisi Shellabear 2011): Celakalah kamu, hai para pemimpin buta yang berkata, Siapa bersumpah demi Bait Allah, maka sumpahnya itu tidak sah. Tetapi siapa bersumpah demi emas Bait Allah, maka sumpahnya itu mengikatnya.

Shellabear 2000: Celakalah kamu, hai para pemimpin buta yang berkata, ‘Barangsiapa bersumpah demi Bait Allah, maka sumpahnya itu tidak sah. Tetapi barangsiapa bersumpah demi emas Bait Allah, maka sumpahnya itu mengikatnya.’

KSZI: &lsquo;Malanglah kamu, pemimpin yang buta! Kamu mengajar orang demikian, &ldquo;Jika seorang bersumpah demi rumah ibadat, dia tidak terikat pada sumpahnya. Tetapi jika dia bersumpah demi emas di dalam rumah ibadat, dia terikat pada sumpahnya.&rdquo;

KSKK: Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin yang buta! Kamu berkata, bersumpah demi kenisah tidak mengikat, tetapi bersumpah demi harta kenisah, pengikat.

WBTC Draft: "Celakalah kamu pemandu buta. Kamu berkata, 'Jika orang bersumpah demi Bait, orang itu tidak terikat pada sumpahnya itu. Jika ia bersumpah demi emas di Bait, maka ia terikat pada sumpahnya.'

VMD: Celakalah kamu pemandu buta. Kamu mengatakan, ‘Jika orang bersumpah demi Bait, orang itu tidak terikat pada sumpahnya itu. Jika ia bersumpah demi emas di Bait, maka ia terikat pada sumpahnya.’

TSI: “Celakalah setiap kalian! Karena kamu mau menjadi penuntun jalan bagi orang-orang lain, padahal kamu sendiri buta! Kamu mengajar, ‘Kalau seseorang menguatkan perjanjiannya dengan menyebut Rumah Allah saja, dia tidak harus menepati janjinya itu. Tetapi kalau dia menguatkan perjanjiannya dengan menyebut emas yang ada di Rumah Allah, maka dia harus menepati janjinya itu.’

BIS: Celakalah kalian pemimpin-pemimpin yang buta! Kalian mengajarkan ini, 'Kalau orang bersumpah demi Rumah Tuhan, orang itu tidak terikat pada sumpahnya; tetapi kalau ia bersumpah demi emas di dalam Rumah Tuhan, ia terikat pada sumpahnya itu.'

TMV: Alangkah malangnya kamu pemimpin buta! Kamu mengajarkan hal ini, ‘Jika seseorang bersumpah demi Rumah Tuhan, orang itu tidak terikat pada sumpahnya. Tetapi jika dia bersumpah demi emas di dalam Rumah Tuhan, dia terikat pada sumpahnya.’

BSD: Kalian seperti orang buta yang berusaha memimpin orang buta yang lain. Celaka kalian! Kalian mengajarkan begini kepada orang-orang, ‘Seandainya ada seseorang membuat janji. Lalu untuk janji itu, ia bersumpah dengan memakai nama Rumah Tuhan. Nah, kalau ia memakai nama itu dalam sumpahnya, maka ia tidak dipersalahkan kalau tidak menepati janjinya. Tetapi kalau di dalam sumpahnya itu ia memakai nama perabot emas yang ada di dalam Rumah Tuhan, ia wajib menepati janjinya.’

FAYH: Pemimpin buta! Celakalah kalian! Karena menurut kalian sumpah 'Demi Bait Allah' tidak berarti apa-apa dan boleh dilanggar, tetapi sumpah 'Demi emas yang ada dalam Bait Allah' adalah sumpah yang mengikat.

ENDE: Wahai kamu pemimpin-pemimpin buta jang berkata: Barang siapa bersumpah demi kenisah, tidak mengapa, tetapi jang bersumpah demi emas kenisah, dia berwadjib.

Shellabear 1912: "Susahlah bagi kamu, hai pemimpin yang buta, yang berkata, 'Barang siapa yang bersumpah demi ka'bah, maka satu pun tiada tanggungannya; tetapi barang siapa yang bersumpah demi mas ka'bah, maka berhutanglah ia.'

Klinkert 1879: Wai atas kamoe, hai pemimpin boeta, jang berkata bagini: Djikalau orang bersoempah demi roemah Allah, ija-itoe tidak mengapa, tetapi djikalau orang bersoempah demi emas roemah itoe, ija-itoe berdosa.

Klinkert 1863: Tjilaka kamoe, penghantar jang boeta! jang berkata: kaloe orang soedah bersoempah demi kabah, itoe tidak apa-apa; tetapi orang jang soedah bersoempah demi masnja kabah, dia bersalah.

Melayu Baba: "Susah-lah kamu, hei pmimpin yang buta, yang kata, 'Barang-siapa yang bersumpah dmi ka'abah, t'ada apa; ttapi barang-siapa yang bersumpah dmi mas ka'abah, dia kna tanggong.'

Ambon Draft: Tjelaka pada kamu, h/e pemimpin buta-buta, jang ka-takan: Barang sijapa angkat sompahan dengan Kaba, itu tijada apa-apa; tetapi barang sijapa angkat sompahan deng-an amas di Kaba, ijalah ha-ros pegang betul.

Keasberry: Karamlah bagiemu, hie pumimpin buta, yang burkata, Jikalau barang sa'orang bursumpah dungan nama kaabah, iya itu tiada mungapa; tutapi jikalau barang sa'orang yang bursumpah dungan nama mas kaabah, iya itu munjadi purlu!

Leydekker Draft: Wa`j bagi kamu, hej pemimpin buta 2, jang berkata, djikalaw barang sijapa sudah bersompah demi kaxbah, 'itu bukan meng`apa: tetapi djikalaw barang sijapa sudah bersompah demi 'amas kaxbah, 'ija berhutang.


TB ITL: Celakalah <3759> kamu <5213>, hai pemimpin-pemimpin <3595> buta <5185>, yang berkata <3004>: Bersumpah <3660> demi <1722> Bait Suci <3485>, sumpah itu tidak sah <3762>; tetapi <1161> bersumpah <3660> demi <1722> emas <5557> Bait Suci <3485>, sumpah itu mengikat <3784>. [<3739> <302> <1510> <3739> <302>]


Jawa: Bilai kowe, heh panuntun-panuntun picak, kang ngucap: Supata demi Padaleman Suci, iku ora absah; nanging kang sumpah demi emase Padelamenan Suci, sumpahe iku nancang.

Jawa 2006: Bilai kowé, hé, para panuntun kang picak, kang clathu: Sing sapa supata demi Padaleman Suci, supatané iku ora absah; nanging sing sapa supata demi emasé Padaleman Suci, supatané iku katemahan.

Jawa 1994: "Cilaka kowé panuntun-panuntun picak! Kowé muni mengkéné: ‘Sing sapa sumpah demi Pedalemané Allah, wong kuwi ora kecencang déning sumpahé; nanging yèn sumpah demi emasé Pedalemané Allah, sumpah kuwi nyencang.’

Jawa-Suriname: “Tyilaka kowé, penuntun-penuntun sing pityek. Kowé ngomong: ‘Sapa sumpah nyebut Gréja Gedé, wong kuwi ora ketyentyang sumpahé. Nanging sapa sumpah nyebut emasé Gréja Gedé, sumpah kuwi nyentyang.’

Sunda: Cilaka engke aranjeun, pamingpin-pamingpin lalolong! Ceuk pangajaran aranjeun, ‘Jelema anu sumpah demi Bait Allah henteu kabeungkeut ku sumpahna, tapi anu sumpah demi emas eusi Bait Allah mah kabeungkeut.’

Sunda Formal: Cilaka aranjeun, he pamingpin-pamingpin lolong! Cek aranjeun: Sumpah demi Bait Suci mah, henteu sah; tapi mun sumpahna demi emas Bait Suci mah, ngabeungkeut.

Madura: Calaka’ ba’na pin-pamimpin se buta! Ba’na ngajarragi reya, ‘Mon oreng asompa bit Padalemman Socce, oreng jareya ta’ wajib neptebbi sompana; tape mon asompa bit emmas e Padalemman Socce, oreng jareya kodu neptebbi sompana jareya!’

Bauzi: Aiee! Uho vedi, ‘Im abo Alat vameadaha im vahokedam damat modem bak,’ lahamna um ba vàhàdem bak vabili meedalo. Um abo gi fako faidi na aam biem bakti uloholi meedam damat vedi fa dam fako faida laba neha, ‘Neà bak neam tame,’ lahame vahokedam damat modem bak. Uho vedi nehi dam bake git vahokeda. ‘Meit im fet gagu vàmadi esulo modem di labe im nehasu gagoda, “Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu ame nim. Eho ba mode tame,” lahame ame num buduabo laba vàlu ee gagu vàmadehena fa vazidazemeam làhà Alat ba ame da laba neha, “Om ohu vaha bak zidazeho,” lahame ba gagom vabak. “Gi voom neàte,” ’ lahame uho labi git vahokedam damat modem bak. Lahana uho vedi neo nehi vi vahokeda. ‘Meit im fet gagu vàmadi esulo modem di labe damat ame Num Vàmteabu laba vahedam emas laba aho vàlu gagomeam làhà ba ame bak lam veimdi voom vabiem bak. Gi abobo ab gagu vàhàdeham bak.’

Bali: Sengkala jerone, ih pamimpin ane buta, ane ngurukang anak buka kene: ‘Yen masumpah misi nyambat Perhyangan Agung, sumpahne ento tusing kanggo. Nanging yen masumpah misi nyambat mas ane di Perhyangan Agunge, ento mara kanggo sumpahne.’

Ngaju: Calaka keton kare pamimpin ije babute! Keton majar kalotoh, 'Amon oloh basumpah tagal aran Human Tuhan, oloh te dia leket dengan sumpahe; tapi amon ie basumpah tagal amas je huang Human Tuhan, ie leket dengan sumpahe te.'

Sasak: Celake side pade pemimpin-pemimpin saq bute! Side pade ngajahang hal niki, 'Lamun dengan besumpah demi Gedẽng Allah, sumpah dengan nike ndẽq sah; laguq lamun dengan besumpah demi emas lẽq dalem Gedẽng Allah, dengan nike ndẽq gen lepas lẽman sumpahne.'

Bugis: Cilakano iko sining pamimping butaé! Muwappagguruwangngi makkuwaé, ‘Rékko nattanrowangngi tauwé Bolana Puwangngé, iyaro tauwé dé’ natassiyo ri tanrona; iyakiya rékko nattanrowangngi ulaweng engkaé ri laleng Bolana Puwangngé, tassiyoi ri tanrona.’

Makasar: Cilaka ngaseng mako ikau pamimping-pamimping butaya! Nuajari taua angkana, ‘Punna assumpa taua na Balla’Na Batara nipau, tenaja naparallu niu’rangi anjo sumpaya; mingka punna assumpai lanri bulaeng lalang ri Balla’Na Batara musti niu’rangi anjo sumpaya.’

Toraja: Upu’ allomi, e panglalan buta, tu ma’kada kumua: Minda-minda umposumpai tu Banua Kabusungan, tae’ namatumba; apa minda-minda, umposumpai tu bulaan lan Banua Kabusungan, tae’mo natilendok.

Duri: Macilaka kamu' to pekaamberan tobuta! Mipangpangngajaran susi tee: 'Ia ke massapahhi to tau mpau Bola Puang Allataala, te'da namatumba ke te'da napugaukki. Apa ia ke massapahhi mpau bulawan lan Bola Puang Allataala, la napugaukki situru' passapahna.'

Gorontalo: Matilopotala timongoli mongotauwa ta hepitoa ta hepongajariya to tawu odiye: Motadiya wolo uhemolanggula bele lo Eya, dila mo'otihuto; bo tadiya wolo uhemolanggula hulawa lo bele lo Eya, uwito u mo'otihuto.

Gorontalo 2006: Matopotala timongoli mongo tau̒wa pitoo̒! Timongoli hipo ngaajalia odie, 'Wonu tau motadia domi Bele lo Eeya, tau boito diila meitihuto to tadiaalio boito; bo wonu tio motadia domi hulawa todelomo Bele lo Eeya, yi tio meitihuto to tadiaalio boito.'

Balantak: Silaka' i kuu tanaas men mampisok! Kuu mimisiso'kon se' kalu mian basumpa' mangaan Laiganna Alaata'ala, mian iya'a sian paraa mongololoikon sumpa'na. Kasee kalu ia basumpa' mangaan mosoni na Laiganna Alaata'ala, ia tio mongololoikon sumpa'na iya'a.

Bambam: La ullambi'koa' iko katilakaam inggannakoa' to pebaba sihhapam to buta. Aka muuaam dakoa' hupatau: 'Tä'koa' nasäke' tula'mu ke umpa'pindaikoa' Banua Debata, anggam nasäke'koa' ke umpa'pindai indo pangkakka' bulabam illaanna.'

Kaili Da'a: Mandasa mpu'umo komi topanggeniaka-topanggeniaka to naburo! Komi nompatuduki iwe'i: 'Ane samba'a tau nojanji ante nanguli sanga Sapo Mpepue, i'a da'a nipo'u pojanjina. Tapi ane i'a nojanji ante nanguli bulawa riara Sapo Mpepue, i'a nipo'u pojanjina etu.'

Mongondow: Koboditodon mo'ikow itoi mita inta bilog, bo inta noguman, 'Aka mongibot bo pinodoyon kom Baḷoi Tuhan, yo ibotmu tatua in diábí aku'on; ta'e aka mongibot bo pinodoyon kom buḷawan inta kom bonu im Baḷoi Tuhan, yo tua in no'itogot.'

Aralle: Tilakakoa' ingkämmu to pambahanang ang buta. Noaa' inde ang umpepakuhuing: Ponna aha mesa tau mopinda dai' di Puang Alataala umpake Dasang Ada' mendahi sa'binna, ya' dai aha suhunna yato popindana lambi' dai maaka ke dai napembabeing. Ampo' ponna mopinda umpake aka-aka bulahang ang aha yaling di Dasang Ada' mendahi sa'binna, ya' hoa liu yato popindana anna pahallu napembabe si'daing.

Napu: Batena ina marugikau! Nodokau tobilo au mampeinao monini rangami! Ikamumi au mewali guru agama, agayana nipakanawo peahe tauna bosa hai paturomi au bara tou. Mepaturokau node: ane ara hadua tauna au modandi hai mosumpa mokabelai Souna Pue Ala, niuli bara tetaka hai sumpana iti. Agayana ane mokabelai bulawa au i lalu Souna Pue Ala, tetaka hai sumpana iti.

Sangir: Kạěngkěhang i kamene manga měngangahạ buta! I kamene měmpạněntirong ini, 'Kereu i sai mẹ̌salu su Wal᷊em Mawu e ute, saluwe tawẹ mangal᷊ene; kai kereu i sie mẹ̌salu su wul᷊aeng su ral᷊ungu Wal᷊em Mawu e ute i sie kạkakaịu salune ene.'

Taa: “Kasesa danurata ngkomi to ewa mata njaya to buta. Komi damangarata kasesa apa komi sala mampotundeka tau, see naka sira ewa masepi yau yako ri jaya to monso. Rapanya tempo komi mampotundeka sira mangkonong mangampake matamanasa tempo mangika parajanji. Tempo etu komi mampotundeka sira manganto’o, ‘Ane re’e tau to mangika parajanji pei manganto’o, “banua i mPue Allah semo to mawali matamanasa parajanjingku,” ane ewa see, tau etu nempo taa mangabanang parajanjinya, taa mawei. Pei tau to manganto’o, “Weyawa to ri raya banua i mPue Allah, etu semo to mawali matamanasa parajanjingku,” ane ewa see, tau etu ia taa maya taa mangabanang parajanjinya etu.’ Ewa see nupatundeka ngkomi.

Rote: Soe ba'eneu emi, fo mauli-malanga poke kala lemin! Emi manoli mae leo ia, Metema hataholi supa-soo ninik Manetualain Uma na soona, hataholi ndia natapo'i neme supa-soon mai, tehu metema ana supa-soo ninik lilopilas manai Manetualain Uman dale soona, ana ta natapo'i neme supa-soon ndia mai fa.

Galela: O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe nginika! Ngini niadupa o nyawa niadoto, duma ngini masirete nianakowa o ngeko itotiai ikahika o Gikimoika, maro nipipilo la nidupa niatuda o nyawa ipipiloli. Ngini niadoto komanena: Nakoso o nyawa kanaga yojaji de o Gikimoi Awi Tahu ma ronga gena isisasi, ngini nitemo ona magena manga sasi gena yadahewa. Duma nakoso ona isasi de o guraci kiaka o Gikimoi Awi Tahuka, de ona manga sasi gena ka yadahe.

Yali, Angguruk: Hininggareg hinil hupnig angge famen ap hondog eneptuk lahe peruk lahebon ari hinindi anggin amag. Allah ibam fam tik-tem toho ihi ulug aben uruk halug sali ari pisan tuk teg uruk lahep. Allah ibam ili ruruk angge fam tik tem toho ihi ulug aben uruk halug sali ari pisan tuk fug teg uruk lahep.

Tabaru: Niotorouoka ngini niomau 'o nyawa niakituda 'ena momongo ngini ma konimasimakewa! Sababu ngini niodotoko 'ato, 'Nako 'o nyawa yosasi de ma Jo'oungu ma Dutu wi Woa, ge'ena ngaro koyadiaiwa ma koido'oawa. Duga nako yosasi de ma Jo'oungu ma Dutu wi Woaka ma guraci, manga sasi ge'ena salingou yadiai.'

Karo: Andiko, cilaka kal kam, o peminpin-peminpin si pentang! Sabap nindu, 'Adi lit kalak ersumpah i bas gelar Rumah Pertoton, sumpahna e la esah; tapi adi ersumpah i bas gelar emas si lit i bas Rumah Pertoton, sumpahna e esah.'

Simalungun: Bursik ma nasiam pambobai na mapitung, na mangkatahon, ?Barang ise na marbija hu rumah panumbahan seng mahua ai, tapi barang ise na marbija hu omas na i rumah panumbahan, ai do na hona sibijaon.?

Toba: Marjea ma hamu partogi na mapitung, angka na mandok: Na manolon tu bagas joro, ndang marguna; alai na manolon tu sere na di bagas joro, i do na marguna.

Dairi: Merjaya mo kènè pengulu pètung! Ipeddahken kènè ngo bagèen, 'Mula merbulaban kalak i merkitè Bages Dèbata, gabè maluah mo kalak i ibas bulabanna idi nai; tapi mula merbulaban kalak i mi emmas si ni Bages Dèbata, gabè lekket mo ia i bulabanna idi.'

Minangkabau: Cilakolah angku-angku, pamimpin-pamimpin nan buto! Angku-angku ma ajakan nan bakcando iko, 'Jikok ado urang nan basumpah demi Rumah Tuhan, mako urang tu indak takabek doh jo sumpahnyo; tapi jikok inyo basumpah demi ameh nan ado di dalam Rumah Tuhan, mako inyo takabek jo sumpahnyo tu.'

Nias: Alai ami niha sau'a sondrõnia'õ niha! Mifahaõ da'e, 'Na so zi mõi ba hõlu ba dõi Nomo Zo'aya, ba lõ aro hõlu andrõ; ba na mõi ia ba hõlu ba dõi gana'a si so ba Nomo Zo'aya, ba aro hõlunia andrõ.'

Mentawai: Mateimuian te, kam tai guru paamian samba tai Parise! Aipoí sipatataju lé kam néné! Anugelaiaké kam ka tubudda sirimanua, kisé, 'Ké musuppa nia ka onin Uman Taikamanua, tá iaappra nia ka suppania; tápoi ké geti ka onin mas ka Uman Taikamanua ipusuppa, iapeité iaappra nia suppania.'

Lampung: Celakado keti jelma-jelma sai mimpin sai buta! Keti ngajarko inji, 'Kik ulun besumpah demi Lamban Ibadah, ulun udi mak teikok jama sumpahni; kidang kik ia besumpah demi emas di delom Lamban Ibadah, ia teikok jama sumpahni ano.'

Aceh: Mupaloe kheueh gata he peumimpén-peumimpén nyang buta! Gata purunoe keu awaknyan lagée nyoe, ‘Meunyoe ureuëng jimeu sumpah deumi keu Baét Tuhan, ureuëng nyan hana teu-ikat ubak sumpah jih nyan; teuma meunyoe jimeusumpah deumi méuh nyang na di Baét Tuhan, ureuëng nyan teu-ikat nibak sumpah geuh nyan.’

Mamasa: La sanggangkoa' anggammu perepi' to sirapan to buta untette solana. Annu simukuaa': ‘Tae'koa' naande pinda ke umpa'pindaikoa' Banua Ada'na Puang Allata'alla, sapo ianna umpa'pindaikoa' porewa bulawan illalan Banua Ada'na Puang Allata'alla, naandekoa' pindamu.’

Berik: Aamei angtane nwe kofa, jengga aamei angtane nafsiserem ga is jei ne tebabisfele. Galap kapka unggwandusa is etamwemisi ibe! Aamei angtane kabwakfer enggam ima towas-towastababili: 'Afa angtane jei jena Jena Uwa Sanbagirmanaiserem bosem gam gaarstenannaram, jei safnant jam eyebiyen. Jengga afa angtane jei jena emas bosem jem jam gam gaarstenannaram, Jena Uwa Sanbagirmanaiserem jebe, jei samfer saf gam eyebili.'

Manggarai: Copél da’at méu, oé tu’a ata buta, hiot taés, sumpa le ngasang de Mbaru Nggeluk, sumpa hitu toé tu’ung; maik sumpa le ngasang de emas Mbaru Nggeluk sumpa hitu ata ndeng laingn.

Sabu: Apa nga kerewe tu mu mone kattau-mone kettau do bhaddu! Wie ri mu ne li ajha do mina hedhe, 'Kinga dhede ddau lihupa taga Ammu Deo, ddau napoanne adho do akke ri lihupa no ne, tapulara ki pehupa no taga mela-lara do era pa dhara Ammu Deo, ddau napoanne do ta akke ri lihupa no do naanne.'

Kupang: Weh! Bosong su jadi buta di hati, ma akurang ko bosong masi mau tunju jalan kasi orang laen lai? Nanti bosong dapa calaka tagal bosong ajar sambarang bilang, ‘Kalo orang angka janji pake sumpa deng subu Ruma Sambayang Pusat, na, itu orang sonde taꞌika deng dia pung janji tu. Ma kalo dia angka janji pake sumpa deng subu barang mas yang ada dalam itu Ruma Sambayang, na, baru dia taꞌika deng dia pung janji tu.’

Abun: Nin anato tepsu ye gato ós ye yi muket os, sarewo nin gro ndu. Bere nin ku sukye. Nin duno nje su sukduno-i gato siri kadit Yefun Allah bi sukduno-i. Nin ki do, 'Ye yo tom suk ete syo an syim su do, "Yefun Allah bi nu anane," yo, bere nin ki do, an yo benbot suk gato an tom ne nde yo, suk yo o nde. Wo an tom suk, ete an syo an syim su do, "Yefun Allah bi nu bi emas anane," yo, bere nin ki do, an yo benbot suk gato an tom ne nde yo, bere an ku sukye.'

Meyah: Mar okum eteb emah keingg iwa si. Jeska iwa icira rot rusnok ongga erek riteij ofou. Tina iwa irek iteij ofou tein morototuma ojgomu. Iwa yagot oida erek osnok egens agen rot mar oisouska Allah efen Mod, tina ofa eneita mar ongga ofa anggen rot insa koma guru, beda Allah odou onokum rot guru. Tina erek ofa agen rot mar gu Allah oisouska emas ongga angh gij Mod Allah efesi, noba ofa eneita mar ongga ofa anggen rot insa koma guru, beda Allah odou erek okum eteb rot ofa ojgomu.

Uma: "Bate silaka-koi mpai'! Koi' hewa to wero to doko' mpotete' doo! Metudui'-koi hewa toi: Ane ria tauna to mpobabehi pojanci pai' mosumpa-i mpokahangai' Tomi Alata'ala, ni'uli' uma-i tehoo' hante sumpa-na toe. Hiaa' ane mpokahangai'-i bulawa to hi rala Tomi Alata'ala, tehoo'-i hante sumpa-na toe.

Yawa: Akarijo wasamije ntuba weap, kakaije nde wasai! Weapamo wasaurata irati vatano amije ntuba inta po vatano amije ntuba kaijinta augav no aya unanui anya rai wemaisy. Weye wapo vatane maponae wapare, ‘Are pirati po urairije inta rapatimu, ranivara po Yavaro Amisye ama tame veano raokaisy, weamo ama ine meweno rai ti po apa urairije umaso rakanyoandi kai. Yara ranivara po emasijo no Yavaro Amisye ama uga rai ama tame veano apa urairije raokaisy, weamo apa ana po raurairive umaso mamo mbambunin dave weti vemo po rakanyoandi jinya.’


NETBible: “Woe to you, blind guides, who say, ‘Whoever swears by the temple is bound by nothing. But whoever swears by the gold of the temple is bound by the oath.’

NASB: "Woe to you, blind guides, who say, ‘Whoever swears by the temple, that is nothing; but whoever swears by the gold of the temple is obligated.’

HCSB: "Woe to you, blind guides, who say, 'Whoever takes an oath by the sanctuary, it means nothing. But whoever takes an oath by the gold of the sanctuary is bound by his oath.'

LEB: Woe to you, blind guides, who say, ‘Whoever swears by the temple, it is nothing! But whoever swears by the gold of the temple is bound [by his oath].’

NIV: "Woe to you, blind guides! You say, ‘If anyone swears by the temple, it means nothing; but if anyone swears by the gold of the temple, he is bound by his oath.’

ESV: "Woe to you, blind guides, who say, 'If anyone swears by the temple, it is nothing, but if anyone swears by the gold of the temple, he is bound by his oath.'

NRSV: "Woe to you, blind guides, who say, ‘Whoever swears by the sanctuary is bound by nothing, but whoever swears by the gold of the sanctuary is bound by the oath.’

REB: “Alas for you, blind guides! You say, ‘If someone swears by the sanctuary, that is nothing; but if he swears by the gold in the sanctuary, he is bound by his oath.’

NKJV: "Woe to you, blind guides, who say, ‘Whoever swears by the temple, it is nothing; but whoever swears by the gold of the temple, he is obliged to perform it .’

KJV: Woe unto you, [ye] blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor!

AMP: Woe to you, blind guides, who say, If anyone swears by the sanctuary of the temple, it is nothing; but if anyone swears by the gold of the sanctuary, he is a debtor [bound by his oath].

NLT: "Blind guides! How terrible it will be for you! For you say that it means nothing to swear ‘by God’s Temple’––you can break that oath. But then you say that it is binding to swear ‘by the gold in the Temple.’

GNB: “How terrible for you, blind guides! You teach, ‘If someone swears by the Temple, he isn't bound by his vow; but if he swears by the gold in the Temple, he is bound.’

ERV: “It will be bad for you teachers of the law and you Pharisees! You guide the people, but you are blind. You say, ‘If anyone uses the name of the Temple to make a promise, that means nothing. But anyone who uses the gold that is in the Temple to make a promise must keep that promise.’

EVD: “It will be bad for you teachers of the law and Pharisees. You guide the people, but you are blind. You say, ‘If any person uses the name of the temple to make a promise, that means nothing. But if any person uses the gold that is in the temple to make a promise, then he must keep that promise.’

BBE: A curse is on you, blind guides, who say, Whoever takes an oath by the Temple, it is nothing; but whoever takes an oath by the gold of the Temple, he is responsible.

MSG: "You're hopeless! What arrogant stupidity! You say, 'If someone makes a promise with his fingers crossed, that's nothing; but if he swears with his hand on the Bible, that's serious.'

Phillips NT: "Alas for you, you blind leaders! You say, 'If anyone swears by the Temple it amounts to nothing, but if he swears by the gold of the Temple he is bound by his oath.'

DEIBLER: “You Jewish leaders, your punishment will be terrible! You are like people who are blind [MET] who are trying to lead others. You say, ‘In the case of those who promise to do something and then ask the Temple to affirm what they have promised, it means nothing if they do not do what they have promised. But if they ask the gold that is in the Temple to affirm what they have promised, they must do what they promised.’

GULLAH: “E gwine be a haad time fa oona! Oona jes like bline people wa da show oda bline people de road! Oona da laan people say, ‘Ef poson mek a wow an sweah ta God House, e ain haffa do wa e say e gwine do. Bot ef e mek a wow an sweah ta de gole wa dey een God House, dat poson haffa do wa e say e gwine do.’

CEV: You are in for trouble! You are supposed to lead others, but you are blind. You teach that it doesn't matter if a person swears by the temple. But you say that it does matter if someone swears by the gold in the temple.

CEVUK: You are in for trouble! You are supposed to lead others, but you are blind. You teach that it doesn't matter if a person swears by the temple. But you say that it does matter if someone swears by the gold in the temple.

GWV: "How horrible it will be for you, you blind guides! You say, ‘To swear an oath by the temple doesn’t mean a thing. But to swear an oath by the gold in the temple means a person must keep his oath.’


NET [draft] ITL: “Woe <3759> to you <5213>, blind <5185> guides <3595>, who <3739> say <3004>, ‘Whoever <302> swears <3660> by <1722> the temple <3485> is <1510> bound by nothing <3762>. But <1161> whoever <302> swears <3660> by <1722> the gold <5557> of the temple <3485> is bound <3784> by the oath.’


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Matius 23 : 16 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran