Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MADURA]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Korintus 13 >> 

1Samangken ampon katellokaleyanna kaula entar ka sampeyan. E dhalem Alketab esebbuttagi, "Saneyap parkara kodu epakowat bi’ sakse kadhuwa otaba katello, buru parkara jareya essa."

2Reng-oreng se e bakto se kapongkor ampon alako dusa, jugan sadajana oreng laenna, bi’ kaula ampon epaenga’ kaadha’ e bakto kaula entar ka sampeyan kadhukaleyanna. Samangken, sabatara kaula jau dhari sampeyan, kaula maenga’ pole ja’ mon kaula dhateng pole, ta’ kera badha e antarana reng-oreng ganeka se lopoda dhari okoman.

3Daddi sampeyan bakal manggiya sadaja bukte se ekaterro sampeyan ja’ Almasih pajat abu-dhabu kalaban parantara’anna kaula. Mon Almasih ngokoma sampeyan, ta’ kera gung-nanggung, sabaligga Salerana noduwagi kobasana e antarana sampeyan.

4Pajat lerres, e bakto esalib, Salerana ta’ kaagungan kakowadan, nangeng samangken Salerana odhi’ polana kobasana Allah. Kaula sadaja jugan ta’ gadhuwan kakowadan e dhalem odhi’ se daddi settong sareng Almasih, nangeng mon ngadhebbi sampeyan, kaula sadaja kowat asareng Almasih lantaran kobasana Allah.

5Kodda’ sampeyan nyoba’ aba’na dibi’ ponapa sampeyan ongguwan odhi’ adhasar parcaja ka Almasih! Tanto sampeyan apangrasa ja’ Isa Almasih badha e dhalem sampeyan! — laen parkarana mon sampeyan ta’ parcaja ongguwan.

6Kaula ngarep sampeyan apangrasa ja’ kaula sadaja banne oreng se ta’ tahan oji.

7Kaula adu’a ka Allah moga-moga Salerana kasokana nolong sampeyan sopaja ta’ sampe’a alako sala. Banne polana terro noduwagiya ja’ kaula sadaja pajat cakep ajalannagi lalakon, nangeng sopaja sampeyan ngalakone ponapa se ekasokane Allah — maske katonna kaula ta’ ahasel, ta’ aponapa!

8Sabab kaula sadaja ta’ bisa ngalakone pa-ponapa se ta’ lerres; kaula sadaja kodu atoro’ se lerres.

9Kaula sadaja senneng mon kaula sadaja ta’ gadhuwan kakowadan, ban sampeyan kowat. Kaula sadaja jugan adu’a sopaja sampeyan samporna.

10Ganeka sababba kaula noles sorat paneka sabatara kaula gi’ ta’ apolong e nga’tengnga’anna sampeyan. Kalaban sapaneka, mon kaula dhaggi’ dhateng, ta’ osa kaula ngangguy kakerrasan ka sampeyan kalaban ngangguy kakobasa’an se eparengngagi Pangeran ka kaula. Kakobasa’an ganeka eparengngagi kaangguy masae sampeyan, banne maancora.

11Dhi-budhina, tan-taretan, sampeyan kodu gumbira, ban kodu aehteyar sopaja daddi samporna. Tore tarema sadajana babala’an kaula. Sampeyan kodu parokon, ja’ atokaran. Allah Se Mahaase ban Allahna kataremtemman bakal asarengngana sampeyan.

12Tore padha asalaman sacara kajunjun menangka sataretan Kristen.

13(13-12b) Sadajana ommadda Allah akerem salam ka sampeyan.

14(13-13) Guste Isa aberkadi sampeyan, Allah neser ka sampeyan, ban Errohna Allah asarengnge sampeyan sadajana! Hormat kaula, PaulusDownload Audio MP3 (2 Korintus 13):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  2 Korintus 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Single Panel

Laporan Masalah/Saran