Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AYT]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 4 : 25 >> 

AYT: yang berkata melalui Roh Kudus, melalui mulut hamba-Mu, Daud, nenek moyang kami: ‘Mengapa bangsa-bangsa lain mengamuk, dan orang-orang memperhatikan yang sia-sia?


TB: Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, bapa kami, Engkau telah berfirman: Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia?

TL: yang telah difirmankan oleh Rohulkudus dengan lidah nenek moyang kami Daud hamba-Mu itu, demikian: Apakah sebabnya segala orang kafir mengadakan huru-hara, dan segala kaum itu memikirkan perkara yang sia-sia?

MILT: yang telah berfirman melalui mulut Daud, hamba-Mu: Mengapa bangsa-bangsa menjadi garang, dan rakyat mereka-reka yang sia-sia?

Shellabear 2010: Dengan Ruh-Mu Engkau bersabda melalui wahyu yang diturunkan kepada Daud, nenek moyang kami, ketika ia berkata, ‘Mengapa bangsa-bangsa yang tidak termasuk bani Israil panas hatinya, dan suku-suku bangsa lain mengikhtiarkan hal yang tak berguna?

KS (Revisi Shellabear 2011): Dengan Ruh-Mu Engkau bersabda melalui wahyu yang diturunkan kepada Daud, nenek moyang kami, ketika ia berkata, Mengapa bangsa-bangsa yang tidak termasuk bani Israil panas hatinya, dan suku-suku bangsa lain mengikhtiarkan hal yang tak berguna?

Shellabear 2000: Oleh Ruh-Mu Engkau bersabda melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Daud, nenek moyang kami, ketika ia berkata, ‘Mengapa bangsa-bangsa yang tidak termasuk bani Israil panas hatinya, dan suku-suku bangsa lain mengikhtiarkan perkara yang tak berguna?

KSZI: yang melalui lidah hamba-Mu Daud telah berfirman: &lsquo;&ldquo;Mengapa bangsa-bangsa asing naik berang dan kaum-kaum berkomplot dengan sia-sia?

KSKK: Engkau telah menaruh firman ini di dalam mulut Daud, bapa kami dan Hamba-Mu itu, oleh Roh Kudus: Mengapa bangsa-bangsa kafir rusuh, dan suku-suku bangsa merencanakan yang sia-sia?

WBTC Draft: Oleh Roh Kudus-Mu, Engkau telah berbicara melalui hamba-Mu, nenek moyang kami Daud, 'Mengapa bangsa-bangsa berteriak? Mengapa orang di dunia ini merencanakan yang sia-sia?

VMD: Oleh Roh Kudus-Mu, Engkau telah berbicara melalui hamba-Mu, nenek moyang kami Daud, ‘Mengapa bangsa-bangsa berteriak? Mengapa orang di dunia ini merencanakan yang sia-sia?

AMD: Nenek moyang kami, Daud, adalah hamba-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus, ia menulis: ‘Mengapa bangsa-bangsa menjadi marah? Mengapa orang-orang di dunia merencanakan hal yang sia-sia?

TSI: Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu Daud, nenek moyang kami, dengan berkata, ‘Percuma saja bangsa-bangsa yang bukan Yahudi marah dan bertindak melawan Allah. Percuma orang-orang yang tidak mengenal Allah berencana melawan Dia.

BIS: Dengan Roh-Mu Engkau pernah berbicara melalui nenek moyang kami, Daud, yaitu hamba-Mu; Engkau berkata, 'Mengapa orang-orang, yang tidak mengenal Tuhan, marah; mengapa bangsa-bangsa membuat rencana yang tidak berguna?

TMV: Dengan Roh-Mu, Engkau pernah berfirman melalui nenek moyang kami, Daud hamba-Mu, ‘Mengapa orang bukan Yahudi marah? Mengapa bangsa-bangsa lain membuat pakatan yang sia-sia?

BSD: Dengan Roh-Mu Engkau pernah berbicara kepadanya sehingga ia berkata, ‘Mengapa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, marah? Mengapa bangsa-bangsa membuat rencana melawan Tuhan !!-- rencana yang tidak akan berhasil?

FAYH: Dengan perantaraan Daud, nenek moyang kami dan hamba-Mu, Engkau berfirman melalui Roh Kudus, 'Mengapa orang kafir melawan Tuhan dan bangsa-bangsa yang bodoh merencanakan komplotan yang sia-sia terhadap Allah Yang Mahakuasa? Raja-raja di dunia bersatu untuk melawan Dia, Anak Allah yang diurapi-Nya.'

ENDE: Engkau telah bersabda melalui Roh Kudus dengan lidah bapa kami David, hambaMu itu: Mengapa bangsa-bangsa kafir menggalak, dan suku-suku-bangsa merentjanakan jang sia-sia?

Shellabear 1912: yang sudah berfirman oleh Rohu'lkudus dengan lidah nenek moyang kami Daud itu, demikian ini, 'Apa sebab orang bangsa asing menjadi gempar, Dan segala kaum itu memikirkan perkara yang sia-sia?

Klinkert 1879: Dan jang telah bersabda dengan lidah Da'oed, hambamoe, demikian: "Apa sebab maka gempar orang kapir dan segala bangsapon berpikirkan perkara jang sia-sia?"

Klinkert 1863: Angkau jang soedah berkata dengan lidah nabi Dawoed, hambamoe, bagini: {Maz 2:1} "Apa sebab roesoeh itoe orang kafir, dan mengapa segala bangsa itoe berpikirken perkara jang sia-sia?"

Melayu Baba: yang sudah kata oleh Roh Alkudus dngan mulut nenek-moyang kita Da'ud, ia'itu hamba Tuhan, bgini, 'Knapa-kah bangsa-asing itu gmpar, Dan sgala bangsa ingat perkara yang sia-sia?

Ambon Draft: Jang sudah katakan aw-leh mulut Daud, hambamu itu: Apa kurang awrang-aw-rang chalajik baribut dan cha-lika-chalika mengira-mengirai barang jang sija-sija?

Keasberry 1853: Yang burfurman dungan mulut Daud, katamu, Apa subab gumpar orang susat itu, dan mungapakah kaum kaum itu burfikir purkara yang sia sia?

Keasberry 1866: Tuhan pun bŭrfŭrman dŭngan mulot Daud, Mŭngapakah gŭmpar orang sŭsat itu, dan kaum itu bŭrfikir pŭrkara sia sia?

Leydekker Draft: Jang 'awleh mulut hambamu Da`ud sudah baferman: karana 'apa gompar CHalajikh, dan segala khawm sudah meng`ira 2 ij kasija 2 an?

AVB: yang melalui Roh Kudus hamba-Mu Daud telah berfirman: ‘Mengapa bangsa-bangsa asing naik berang dan kaum-kaum berkomplot dengan sia-sia?

Iban: ke udah bejaku ngena Roh Kudus nengah mulut nembiak Nuan David, 'Nama kebuah orang bansa bukai pedis ati, lalu semua bansa berundingka utai ti nadai guna?


AYT ITL: yang <3588> berkata <3004> melalui <1223> Roh <4151> Kudus <40>, melalui mulut <4750> hamba-Mu <3816> <4675>, Daud <1138>, nenek moyang <3962> kami <2257>: 'Mengapa <2444> bangsa-bangsa lain <1484> mengamuk <5433>, dan <2532> orang-orang <2992> memperhatikan <3191> yang sia-sia <2756>?

TB ITL: Dan oleh <1223> Roh <4151> Kudus <40> dengan perantaraan <4750> hamba-Mu <3816> <4675> Daud <1138>, bapa <3962> kami <2257>, Engkau telah berfirman <3004>: Mengapa <2444> rusuh <5433> bangsa-bangsa <1484>, mengapa suku-suku bangsa <2992> mereka-reka perkara <3191> yang sia-sia <2756>? [<2532>]

TL ITL: yang telah difirmankan <3004> oleh Rohulkudus <4151> <40> dengan <1223> lidah <4750> nenek moyang <3962> kami <2257> Daud <1138> hamba-Mu <3816> itu, demikian: Apakah sebabnya <2444> segala orang kafir <1484> mengadakan huru-hara <5433>, dan <2532> segala kaum <2992> itu memikirkan <3191> perkara yang sia-sia <2756>?

AVB ITL: yang <3588> melalui <1223> Roh <4151> Kudus <40> hamba-Mu <3816> <4675> Daud <1138> telah berfirman <4750>: ‘Mengapa <2444> bangsa-bangsa asing <1484> naik berang <5433> dan <2532> kaum-kaum <2992> berkomplot <3191> dengan sia-sia <2756>? [<3962> <2257> <3004>]


GREEK WH: ο του πατρος ημων δια πνευματος αγιου στοματος δαυιδ παιδος σου ειπων ινα τι εφρυαξαν εθνη και λαοι εμελετησαν κενα

GREEK WH Strong: ο <3588> {T-NSM} του <3588> {T-GSM} πατρος <3962> {N-GSM} ημων <2257> {P-1GP} δια <1223> {PREP} πνευματος <4151> {N-GSN} αγιου <40> {A-GSN} στοματος <4750> {N-GSN} δαυιδ <1138> {N-PRI} παιδος <3816> {N-GSM} σου <4675> {P-2GS} ειπων <3004> <5631> {V-2AAP-NSM} ινα τι <2444> {ADV} εφρυαξαν <5433> <5656> {V-AAI-3P} εθνη <1484> {N-NPN} και <2532> {CONJ} λαοι <2992> {N-NPM} εμελετησαν <3191> <5656> {V-AAI-3P} κενα <2756> {A-APN}

GREEK SR: ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν, διὰ ˚Πνεύματος Ἁγίου στόματος Δαυὶδ παιδός σου εἰπών, ‘Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά;

GREEK SR Srong: ὁ <3588> {R-NMS} τοῦ <3588> {E-GMS} πατρὸς <3962> {N-GMS} ἡμῶν, <1473> {R-1GP} διὰ <1223> {P} ˚Πνεύματος <4151> {N-GNS} Ἁγίου <40> {A-GNS} στόματος <4750> {N-GNS} Δαυὶδ <1138> {N-GMS} παιδός <3816> {N-GMS} σου <4771> {R-2GS} εἰπών, <3004> {V-PAANMS} ‘Ἵνα <2443> {C} τί <5101> {R-ANS} ἐφρύαξαν <5433> {V-IAA3P} ἔθνη, <1484> {N-NNP} καὶ <2532> {C} λαοὶ <2992> {N-NMP} ἐμελέτησαν <3191> {V-IAA3P} κενά; <2756> {S-ANP}


Jawa: sarta ingkang sampun ngandika kanthi pakaryaning Sang Roh Suci lumantar abdi Paduka Prabu Dawud, leluhur kawula sadaya, makaten: Yagene para bangsa padha waringuten, lan para suku-bangsane padha ngangen-angen prakara kang tanpa guna?

Jawa 2006: sarta ingkang sampun ngandika kanthi pakaryanipun Roh Suci lumantar abdi Paduka Daud, leluhur kawula sadaya, makaten: Yagéné para bangsa padha waringuten, lan para suku-bangsané padha ngangen-angen prakara kang tanpa guna?

Jawa 1994: srana Roh Suci Paduka sampun ngandika lantaran abdi Paduka Sang Prabu Dawud, leluhur kawula mekaten: ‘Yagéné wong sing ora wanuh marang Gusti Allah padha nepsu, ngengancam, yagéné para bangsa padha ngrancang nindakaké sing tanpa guna?

Jawa-Suriname: Lantaran Roh Sutyi Gusti wis ngomong ngéné liwat peladèné Gusti, yakuwi ratu Daved, mbah-mbahané awaké déwé mbiyèn: ‘Kenèng apa wong sing ora kenal marang Gusti Allah kok pada nesu lan pada nggawé rantyaman sing ora ènèng gunané?

Sunda: Gusti kapungkur ngandika ku Roh Suci ka Daud kawula Gusti karuhun abdi sadaya. Ku anjeunna disaurkeun kieu, ‘Eta jelema-jelema anu henteu nyarembah ka Allah, ku naon amarah? Eta bangsa-bangsa, ku naon ngareka perkara anu mubadir?

Sunda Formal: Ku jalan Ruh Allah anu diilhamkeun ka Daud abdi Gusti tea, karuhun abdi sadaya, Gusti parantos nimbalan kieu: Ku naon bangsa-bangsa pada amarah; suku-suku bangsa ngareka perkara anu mubadir?

Madura: Kalaban Errohna, Junandalem oneng adhabu kalaban parantara’annepon bangatowa abdidalem, Daud, enggi ka’dhinto’ abdiepon Junandalem; Junandalem adhabu, ‘Arapa reng-oreng se ta’ tao ka Pangeran me’ padha apeggellan; arapa sa-bangsa me’ padha andhi’ sajja se tadha’ gunana?

Bauzi: Labi im tai ahamda debu vou faat leheda meida abo Om na meedamda Boehàda Daud bake Oho Om Aha Nutabe Neànat modi vizi teudehe labe dam debu meiti dam debu meiti ahebu etei Yesus bake mu voolo meedam bak lam aho nasi fet ozobohudi nehame toedume esuhu bak. ‘Dam giida abo Yahudi damat modem vab dam labe akati modelo Boehàda Ala bake bisi faki ahu zoho belu seti tozohelo? Labi Yahudi dam akati modelo im Boehàda Alat avaesdam laba im aa odoadume gi modeme vooidà?

Bali: Malantaran leluur titiange Sang Prabu Daud, parekan Palungguh IRatu sane katuntun antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu sampun masabda sapuniki: ‘Apa krana parabangsane ane tidong bangsa Israel pada iur? Apa kranane parabangsane ngrincikang paundukan-paundukan ane tan papuara?

Ngaju: Hapan Roh Aim ikau puji hakotak dengan tato hiang ikei, Dawid, iete rewar Ayum; Ikau hamauh, 'Mbuhen kare oloh je dia mangasene Tuhan, balait; mbuhen kare bangsa oloh mawi rencana je dia baguna?

Sasak: Siq Roh Suci, Deside sampun bemanik langan leluhur tiang pade, Daud, nike hambe Deside; Deside bemanik, 'Kembẽq bangse-bangse sili; kembẽq suku-suku bangse miaq rencane saq ndẽq araq manpaatne?

Bugis: Pura-Ko mabbicara sibawa Roh-Mu naolai néné-nénéta, Daud, iyanaritu atam-Mu; makkeda, ‘Magi nasining tauwé, dé’ naissengngi Puwangngé, macai; magi na bangsa-bangsaé mébbui rancana iya dé’é nakkéguna?

Makasar: Lalang RohTa le’bakKi’ a’bicara lalang atanTa Daud iamintu boena ikambe; anjo wattua angkanaKi’, ‘Angngapa nalarro tu tenaya naassengi Batara; angngapa nappanggaukang tenaya matu-matunna bansa-bansaya?

Toraja: tu mangka umpokadai Napatudu Penaa Masallo’ nasun dio pudukna nene’ to doloki Daud, kumua: Ma’apari tu to kapere’ anna maramba, sia anna tangnga’ra tae’na gai’na tu mintu’ bangsa!

Duri: Pangpatujun-Na Roh Allataala namangkada kaunan-Ta' Raja Daud tojoloki' mpau kadan-Ta' kumua, 'Matumbari namabirih to bangsa tangngia to-Yahudi? Matumbari namangtangngah tangkebattuan, sininna rupa tau?

Gorontalo: Wawu wolo Roh lo Ito Eya u lotimbuludeyi loli wato lo Ito Eya ti nabi Dawud tiyombu lamiyatiya, Ito ma lopotunggulayi lo Pirimani odiye, ’Yilongola bangusa-bangusa ma heyingowa da'a wawu yilongola suku-suku bangusa heporoncanawa u dila mowali ohasililiyo? deuwitoyito molawani Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Wolo Rohu lo Eeya, Eeya pee̒enta lotahuda mai lotimbulude toli nenemoya lomongo watotia Dauda, deu̒yito-yito wato lo Eeya; Eeya lotahuda, 'Yilongola tau-tauwala, tadiila moo̒onuhe to Eeya, moingo; yilongola babaa-ngusawalo hipohutua lanjana udiila ohunalio?

Balantak: Alus-Muu men Molinas a ninsidakon mian-Muu men i Daud pulimai nuntundunkon wurung-Muu men taena, ‘Nongko'upa se' maso' a mian biai' men sian parasaya na Alaata'ala? Nongko'upa se' biai' a lipu' sambana mangawawau sagia men sianta kana'na?

Bambam: Puhako ma'battakada napalombum sabua'mu Daud neneki to nasahum Penaba Maseho muua: ‘Maaka anna mahusa'i to tamuissam Puang Allataala; maaka anna umpattujui kaha-kaha tä' deem gunana hupatau?

Kaili Da'a: Ante kuasa nggari ja'i Nosamu batuamu i Daud, totu'a kami nggaolu nombaboto iwe'i: 'Tau-tau da'a to Yahudi narau. Pade tau-tau to Yahudi nowia nia anu da'a ria gunana.

Mongondow: Ki Daud ki amaí nami inta kinawasa'an in Roho-Mu pernah noguman nana'a, 'Nongonu sin intau mita inta diaí mopirisaya ko'i Tuhan, tumoruíbií; nongonu sim mosia im moroncanabií kon inta diaí baraguna?

Aralle: Puhamo ma'kara ungngolai sabua'mu Tomaraya Daud neneki' ang naposolai Inaha Masero ungngoatee, 'Aka boi anna sika kohai keaha' to taungnginsang Puang Alataala? Aka boi hupatau anna mopahtuyui umbabe kaha-kaha ang taaha kunanna?

Napu: Oyo au mongkora i Datu Daudi, toiyorungki hangkoya, lawi iami hawiMu. Hai tangana Daudi nakuasai Inao Malelaha, ia mampololita kana i Yesu, nauli: 'Moapari hai rumpuhe tauna au barahe to Yahudi? Moapari pane tauna bosa mobabehi tunggaianda au bara mobundu?

Sangir: Kụ dingangu Rohkẹ̌ u Ruata e, i Kau wọu mělẹ̌hengetang, nẹ̌pakẹ u mohong i upung i kami, i Daud ěllang e; ungkuěngu, 'Kawe unụe taumata we wěgang Mawu e němpẹ̌bawal᷊uang; kawe unụe kal᷊awọu wansa mědẹ̌dal᷊ahingid'u karaki tawẹ gunane?

Taa: O Pue, gombo ngKomi re’e ratulis ri raya ntuntuMu. Gombo etu nato’oka i Nosa Mapasing tempo owi mangampake nganga i Makole Daud, wali gomboMu etu manganto’o, ‘Maka pei maja’a raya ntau to si’a to Yahudi? Pasi maka pei to Yahudi mangika songka to tare batuanginya?

Rote: O kokolak hai mo ami bei ba'ikai mala ninik O Dula Dale ma. O mafa'da O atam Dauk mae. 'Tao le'e de hataholi fo ta lalelak Manetualai na lamanasa; tao le'e de nggileoina la, dudu'a-dodoo ka'da dede'ak manda'di ta kala?

Galela: To Ngona Ani Gurumi Qatetebi wipareta to ngomi mia topora o Daud, sidago ma orasi magena Ani leleani una masirete wotemo, 'Qadoohaso iqoqoma o Yahudika ma nyawa yasowo yatoosa ifoloi, de qadoohaso o Yahudika manga fakati ma faida ihiwa.

Yali, Angguruk: Hat hime fanowon ino Hamingmingangge ninikni Daud ubam weregma Hawene ubam emberik inahon aren hiyag nisibahon tu, 'Ap kinangma werehonen nungge fahet ngik-ngog turuk? O pumbuk wal toho werehonen alem elegman nungge fahet saplangge yami ruruk?

Tabaru: De 'ani Ngomasa 'Itebi-tebini ngona nosidemokau 'amia edete de mia dotumika 'o Dautika, to ngona 'ani gilaongo konee: ''Ido'oa so 'o nyawa gee ma Jou kowinako-nakowa yakito'otasa; 'ido'oa so 'o soa-soana manga singinaka yodiai 'okia naga gee ma faedaa koi'iwa-'iwa ma ngale ma Jou wilawani?

Karo: I bas Kesah Si Badia nggo ngerana Kam arah nini kami Daud PersuruhenNdu, asum nina, 'Ngkai maka merawa ate bangsa-bangsa si deban; ngkai maka ia erbahan rencana si sia-sia?

Simalungun: Ham do marsahap marhitei Tonduy-Mu, humbani pamangan ni ompungnami si Daud, juakjuak-Mu ai, sonon, ʻMase oga-oga bangsa parbegu, anjaha na so marguna ipingkiri bangsa-bangsa?ʼ

Toba: Hinorhon ni Tondi Parbadia dihatahon Ho do marhite sian soara ni amanami, si Daud naposomu, songon on: "Boasa ogaoga halak parbegu jala na so marniula dipingkiri angka bangso?"

Dairi: Merkitè-kitè TendiMu, enggo kin ngo idokken kono taba empung nami si Daud naposomi; nimu ngo, 'Kasa mengoga-ngoga kalak siso menandai Tuhan, kasa siso merguna ipikiri karina bangsa.

Minangkabau: Jo Roh Angkau, Angkau panah mangecek malalui niniak muyang kami, Nabi Daud pisuruah Angkau; Angkau mangatokan, 'Baa mangko urang-urang nan indak ba Tuhan Allah, bangih; baa mangko banso-banso mambuwek rancangan nan indak bapayidah?

Nias: No fahuhuo Ndra'ugõ khõ duama Dawido, sawuyu-Mõ andrõ ba Geheha-Mõ; no Õmane, 'Hana mofõnu niha si lõ mangila So'aya; Hana wa lafakhoi zi lõ guna soi andrõ fefu?

Mentawai: Kelé ka sikuat Ketsatnu ka sinegéakenennia ka taikebbukatmai si Dapit paguguletnu; anukua, 'Mugogolú kodda sia, sitaiagai si Tuhan; rapaaatu kodda sitá galai sabangsa-bangsa?

Lampung: Jama Ruh-Mu Niku pernah cawa liwat nenek muyang sekam, Daud, yakdo jelma sai ngebantu Niku; Niku cawa, 'Mengapi ulun-ulun, sai mak kenal Tuhan, butong; mengapi bangsa-bangsa nyani rencana sai mak beguna?

Aceh: Ngon Roh Droeneueh Tuhan ka lheueh neumeututoe meulalu indatu kamoe, Nabi Daud, na kheueh hamba Droeneueh: Neupeugah lagée nyoe, ‘Pakon ureuëng-ureuëng, nyang hana jituri Tuhan beungéh; pakon bansa-bansa jipeuget reuncana nyang hana meuguna?

Mamasa: Mangkamoko umpaombo' battakadammu ummolai kuasanna Penawa Masero napalanda' sabua'mu Daud neneki kumua: ‘Maakaria anna kakeara'-ara' angganna to salianna to Yahudi; anna anggamo kara-kara tala malanna nalambi' iamo la umbali Puang Allata'alla napasalui penawa to buda?

Berik: Aamei Raja Daud asal-asal amnaiserem Imsam bal, jei taterisi Imna ap as jam nasipmife Mafnana Imnaiserem jeme. Raja Daud awelna Imna aa jei gweyibelem enggam ga gutel: 'Jeje bafa Angtane Yahudimanyan jei ga aa ge kakalswebili; jeje bafa anggwabura seyafter gemerserem taterisi kapkaiserem ga masef ne mwangbisini?

Manggarai: Le Nai Nggeluk loléng mendi-Rum hi Daud, ema dami, Ité manga rewengd: Co’o tara rabod sanggéd ata toé pecing Mori Keraéng, co’o tara sanggéd uku bantang ata toé manga betuan?

Sabu: Ri Henga Au do ngaddi ke Au ta lii, do pelake jhara ama-appu jhi Daud, na annu-Au, 'Ta nga hakku bubu dhara ne ddau-ddau do dho tade Muri; ta nga hakku peito-perijho ne lai-lai do dho bhule nga pejhara ri ddau rai-ddau rai?

Kupang: Dolu Tuhan pung Roh yang Barisi su pake baꞌi Daud jadi Tuhan pung jubir. Dia kasi tau memang bilang, nanti orang lawan sang Yesus. Te dia tulis bilang: ‘Orang dari suku-bangsa laen dong su mara tagal kabar burung; Dong su sambarang sa, ko bekin parkara yang sonde ada pung ujung-pohon.

Abun: Nan bok Nan Gen mo men bi amui bi yepasye gato gum do Daud, gato gum pakwerut wa Nan. Nan ki sukdu subot nje gato bere misyar Yefun Yesus. Nan taru sukdu ne subot Daud, ete Daud waii krom wa men sare do, 'Suma ben to ye gato jam nde Yefun maskwa ndo nde ne? Yé fro os wa gu Yefun kwop wé ware, ye yo ku os nde.

Meyah: Sis fob Bua bifesij mar osok gij Efena Ebsi gu mefmen meimowa raja Daud. Ofa bera ongga emfesij mar osok gij rusnok ongga rumokoja Yesus gij mona ongga emen. Ofa agot erek Kef oida, 'Rua ongga rusnok Yahudi guru bera rutkonu oska rot meidu. Rua rusujohu rot mar gij rudou efesi ongga eneita oufamofa gu rua guru.

Uma: Iko to mpopolibu' ntu'a-kai owi, Magau' Daud. Apa' Daud batua-nu, pai' bula-na nakuasai Inoha' Tomoroli', lolita-na mpolowa ami'-mi pe'ewa hawe'ea tauna mpo'ewa Pue' Yesus. Na'uli' hewa toi: 'Napa-di pai' moroe rahi-ra tauna to bela-ra to Yahudi-e? Pai' napa wo'o-di pai' ntodea mohawa' doko' mpo'ewa Pue' Ala? Uma ria tuju-na hawa'-ra toe.

Yawa: Wusyinoe Nya Anawayo Vambunine mo vambunine raugaje wama aneno Daud ai arono panapatambe Nai, weti po raura taiso pare: ‘Vatano wantukambe Amisye ai mamune ntipu manuga rai. Wo kakaije ratantona Mesias ai, weramu ubea marudi.


NETBible: who said by the Holy Spirit through your servant David our forefather, ‘Why do the nations rage, and the peoples plot foolish things?

NASB: who by the Holy Spirit, through the mouth of our father David Your servant, said, ‘WHY DID THE GENTILES RAGE, AND THE PEOPLES DEVISE FUTILE THINGS?

HCSB: You said through the Holy Spirit, by the mouth of our father David Your servant: Why did the Gentiles rage, and the peoples plot futile things?

LEB: the one who said by the Holy Spirit through the mouth of our father David, your servant, ‘Why do the nations rage, and the peoples conspire in vain?

NIV: You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David: "‘Why do the nations rage and the peoples plot in vain?

ESV: who through the mouth of our father David, your servant, said by the Holy Spirit, "'Why did the Gentiles rage, and the peoples plot in vain?

NRSV: it is you who said by the Holy Spirit through our ancestor David, your servant: ‘Why did the Gentiles rage, and the peoples imagine vain things?

REB: you said by the Holy Spirit, through the mouth of David your servant, Why did the Gentiles rage and the peoples hatch their futile plots?

NKJV: "who by the mouth of Your servant David have said: ‘Why did the nations rage, And the people plot vain things?

KJV: Who by the mouth of thy servant David hast said, Why did the heathen rage, and the people imagine vain things?

AMP: Who by the mouth of our forefather David, Your servant {and} child, said through the Holy Spirit, Why did the heathen (Gentiles) become wanton {and} insolent {and} rage, and the people imagine {and} study {and} plan vain (fruitless) things [that will not succeed]?

NLT: you spoke long ago by the Holy Spirit through our ancestor King David, your servant, saying, ‘Why did the nations rage? Why did the people waste their time with futile plans?

GNB: By means of the Holy Spirit you spoke through our ancestor David, your servant, when he said, ‘Why were the Gentiles furious; why did people make their useless plots?

ERV: Our ancestor David was your servant. With the help of the Holy Spirit he wrote these words: ‘Why are the nations shouting? Why are the people planning such useless things?

EVD: Our ancestor David was your servant. With the help of the Holy Spirit he wrote these words: ‘ Why are the nations shouting? Why are the people of the world planning things {against God}? It is hopeless!

BBE: Who has said, by the Holy Spirit, through the mouth of our father David your servant, Why are the nations so violently moved, and why are the thoughts of the people so foolish?

MSG: By the Holy Spirit you spoke through the mouth of your servant and our father, David: Why the big noise, nations? Why the mean plots, peoples?

Phillips NT: It was thou who didst speak by the Holy Spirit through the lips of our forefather David thy servant in the words: Why did the gentiles rage, and the peoples imagine vain things?

DEIBLER: The Holy Spirit caused our ancestor, King David [MTY], who served you, to write these words: It is ridiculous [RHQ] that the non-Jews became angry and the Israelite people planned uselessly against God.

GULLAH: De Holy Sperit taak fa ya an tell ya saabant David fa say, ‘Wa mek dem nation wa ain Jew bex so bad? Hoccome de people scheme fa do wa de Lawd ain wahn an den dey ain able fa do um?

CEV: And by the Holy Spirit you spoke to our ancestor David. He was your servant, and you told him to say: "Why are all the Gentiles so furious? Why do people make foolish plans?

CEVUK: And by the Holy Spirit you spoke to our ancestor David. He was your servant, and you told him to say: “Why are all the Gentiles so furious? Why do people make foolish plans?

GWV: You said through the Holy Spirit, who spoke through your servant David (our ancestor), ‘Why do the nations act arrogantly? Why do their people devise useless plots?


KJV: Who <3588> by <1223> the mouth <4750> of thy <4675> servant <3816> David <1138> hast said <2036> (5631)_, Why <2444> did <5433> (0) the heathen <1484> rage <5433> (5656)_, and <2532> the people <2992> imagine <3191> (5656) vain things <2756>_?

NASB: who by the Holy<40> Spirit<4151>, through the mouth<4750> of our father<3962> David<1160> Your servant<3816>, said<3004>, 'WHY<2443><5101> DID THE GENTILES<1484> RAGE<5433>, AND THE PEOPLES<2992> DEVISE<3191> FUTILE<2756> THINGS<2756>?

NET [draft] ITL: who said <3004> by the Holy <40> Spirit <4151> through <1223> your <4675> servant <3816> David <1138> our <2257> forefather <3962>, ‘Why <2444> do <5433> the nations <1484> rage <5433>, and <2532> the peoples <2992> plot <3191> foolish things <2756>?


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.

 <<  Kisah Para Rasul 4 : 25 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel