Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [AYT]     [PL]  [PB] 
 <<  Ulangan 4 : 10 >> 

AYT: Pada waktu kamu berdiri di hadapan TUHAN, Allahmu, di Gunung Horeb. TUHAN berfirman kepadaku, ‘Kumpulkanlah mereka di hadapan-Ku, biarlah mereka mendengarkan yang harus Kukatakan. Maka mereka akan belajar untuk takut akan Aku selama mereka hidup. Dan, mereka juga akan mengajarkan kepada anak-anaknya.’


TB: yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan TUHAN, Allahmu, di Horeb, waktu TUHAN berfirman kepadaku: Suruhlah bangsa itu berkumpul kepada-Ku, maka Aku akan memberi mereka mendengar segala perkataan-Ku, sehingga mereka takut kepada-Ku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka.

TL: Pada hari tatkala kamu menghadap hadirat Tuhan, Allahmu, di Horeb, pada masa firman Tuhan kepadaku demikian: Himpunkanlah orang banyak itu kepada-Ku, supaya Aku memberi mereka itu mendengar segala firman-Ku, yang hendak diperhatikannya, supaya mereka itu takut akan Daku pada segala hari mereka itu hidup di atas bumi, dan supaya diajarkannya akan anak-anaknyapun.

MILT: Pada waktu engkau berdiri di hadapan TUHAN (YAHWEH - 03068), Allahmu (Elohimmu - 0430), di Horeb, waktu TUHAN (YAHWEH - 03068) berfirman kepadaku: Kumpulkanlah umat itu bagi-Ku, dan Aku akan membuat mereka mendengar perkataan-Ku supaya mereka dapat belajar untuk takut kepada-Ku selama mereka hidup di muka bumi dan supaya mereka mengajarkannya kepada anak-anak mereka.

Shellabear 2010: tentang hari ketika kamu menghadap hadirat ALLAH, Tuhanmu, di Horeb. Pada waktu itu ALLAH berfirman kepadaku, ‘Kumpulkanlah bangsa itu di hadapan-Ku. Aku akan memperdengarkan firman-Ku, supaya mereka dapat belajar bertakwa kepada-Ku seumur hidup mereka di bumi dan dapat mengajarkannya pula kepada anak-anak mereka.’

KS (Revisi Shellabear 2011): tentang hari ketika kamu menghadap hadirat ALLAH, Tuhanmu, di Horeb. Pada waktu itu ALLAH berfirman kepadaku, Kumpulkanlah bangsa itu di hadapan-Ku. Aku akan memperdengarkan firman-Ku, supaya mereka dapat belajar bertakwa kepada-Ku seumur hidup mereka di bumi dan dapat mengajarkannya pula kepada anak-anak mereka.

KSKK: Kamu berada di hadirat Allah di Gunung Horeb ketika Ia bersabda kepadaku, "Kumpulkan seluruh bangsa di hadapan-Ku supaya mereka mendengar perkataan-Ku. Maka mereka akan takut kepada-Ku seumur hidup di negeri itu dan akan mengajarkan perkataan-Ku ini kepada anak-anak mereka."

VMD: Ingatlah akan hari ini ketika kamu berdiri di hadapan TUHAN Allahmu di Gunung Horeb. TUHAN berkata kepadaku, ‘Kumpulkanlah umat di hadapan-Ku, biarlah mereka mendengarkan yang harus Kukatakan, maka mereka akan tahu menghormati Aku selama mereka hidup di dunia ini, dan juga mengajarkan tentang hal-hal itu kepada anak-anaknya.’

BIS: tentang hari itu, ketika kamu berdiri di depan TUHAN Allahmu di Gunung Sinai. Pada waktu itu Ia berkata kepadaku, 'Kumpulkanlah bangsa itu. Aku ingin mereka mendengar apa yang hendak Kusampaikan, supaya mereka belajar taat kepada-Ku seumur hidup, dan supaya mereka mengajar anak-anak mereka untuk taat kepada-Ku.'

TMV: tentang hari itu, ketika kamu berdiri di hadapan TUHAN, Allah kamu di Gunung Sinai. Pada masa itu Dia berfirman kepadaku, ‘Kumpulkanlah umat ini. Aku mahu mereka mendengar firman-Ku supaya mereka belajar taat kepada-Ku seumur hidup, dan supaya mereka mengajar anak-anak mereka untuk taat kepada-Ku.’

FAYH: Ceritakan kepada mereka terutama tentang hari kamu berdiri di hadapan TUHAN di Gunung Horeb dan Ia berfirman kepadaku, 'Kumpulkan bangsamu di hadapan-Ku dan Aku akan mengajar mereka supaya mereka selalu hormat dan gentar terhadap Aku, dan supaya mereka dapat mengajarkan hukum-hukum-Ku kepada anak-anak mereka.'

ENDE: Jaitu tentang saat engkau berdiri di Horeb dihadapan Jahwe Allahmu, ketika Jahwe bersabda kepadaku: "Himpunlah rakjat, maka Aku akan memperdengarkan perkataanKu kepada mereka, agar mereka beladjar takut kepadaKu sepandjang hidup mereka dimuka bumi, dan supaja mereka mengadjarkannja kepada anak-anak mereka.

Shellabear 1912: yaitu pada hari tatkala engkau telah menghadap hadirat Tuhanmu Allah di Horeb tatkala Allah telah berfirman kepadaku demikian: Himpunkanlah kaum itu kepada-Ku maka Aku akan memberi ia mendengar segala firman-Ku supaya dapat ia belajar takut akan Daku sepanjang umurnya di atas bumi dan supaya diajarkannya kepada anak-anaknyapun.

Leydekker Draft: Pada harij 'itu tatkala 'angkaw berdirilah dihadapan hadlret Huwa 'Ilahmu di-Hawrejb: manakala bafermanlah Huwa kapadaku: kompolkanlah 'awlehmu bagiku khawm 'ini, maka 'aku 'akan suroh dija dengar segala sabdaku, jang haros 'ija ber`adjar, 'akan takot 'aku pada sakalijen harij, jang marika 'itu 'ada hidop di`atas bumi, sopaja 'ija meng`udjar 'anakh-anakhnja;

AVB: tentang hari ketika kamu menghadap hadirat TUHAN, Allahmu, di Horeb. Pada waktu itu TUHAN berfirman kepadaku, ‘Kumpulkanlah bangsa itu di hadapan-Ku. Aku akan memperdengarkan firman-Ku, supaya mereka dapat belajar bertakwa kepada-Ku seumur hidup mereka di bumi dan dapat mengajarkannya pula kepada anak-anak mereka.’


TB ITL: yakni hari <03117> itu ketika <0834> engkau berdiri <05975> di hadapan <06440> TUHAN <03068>, Allahmu <0430>, di Horeb <02722>, waktu TUHAN <03068> berfirman <0559> kepadaku <0413>: Suruhlah bangsa <05971> itu berkumpul <06950> kepada-Ku, maka Aku akan memberi mereka mendengar <08085> segala perkataan-Ku <01697>, sehingga mereka takut <03372> kepada-Ku selama <03117> <03605> mereka <01992> hidup <02416> di <05921> muka bumi <0127> dan mengajarkan <03925> demikian kepada anak-anak <01121> mereka. [<0834> <03925> <0834>]


Jawa: Yaiku ing nalikane kowe padha ngadeg ana ing ngarsane Pangeran Yehuwah, Gusti Allahmu ana ing gunung Horeb, nalika Sang Yehuwah ngandika marang aku: Wong-wong padha klumpukna ana ing ngarsaningSun, supaya padha ngrungokake sakehe pangandikaningSun, temah padha wedi-asih marang Ingsun sajege urip ana ing bumi lan padha mulangake iku marang anak-anake.

Jawa 1994: nalikané kowé padha ngadeg ing ngarsané Allahmu, ing Gunung Sinai. Nalika semono Panjenengané ngandika karo aku, ‘Bangsa iki klumpukna. Aku kepéngin supaya padha krungu apa sing Dakngandikakaké, karebèn padha sinau mbangun-turut marang Aku sajegé uripé, lan supaya padha nggulawenthah anak-anaké ing bab mbangun-turut marang Aku.’

Sunda: hal maraneh dina poean narangtung di payuneun PANGERAN Allah maraneh di Gunung Sinai, waktu Mantenna nimbalan ka Bapa, ‘Kumpulkeun jalma-jalma, sina ngadarengekeun pangandika anu baris diandikakeun ku Kami, sangkan dialajar nurut ka Kami saumur hirupna, jeung sangkan ngadidik anak-anakna sina diajar sieun ku Kami.’

Madura: e bakto ba’na kabbi manjeng e ajunanna GUSTE Allahna, e Gunong Sinay, e baktona Pangeran adhabu kantha reya ka sengko’, ‘Pakompol bangsa jareya. Soro ngedhingngagi pa-apa se ekoca’agiya Sengko’, sopaja bangsa jareya ajar ta’at ka Sengko’ saomorra, ban sopaja na’-ana’na eajarana ta’at ka Sengko’.’

Bali: inggih punika indik rahina rikala semeton ngadeg ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin semetone ring Gunung Sinai. Daweg punika Ida ngandika ring tiang sapuniki: ‘Punduhangja bangsane ento. Ulun mapakayun apanga ia ajaka makejang ningehang unduk ane lakar sabdayang Ulun, apanga ia mlajah pageh ngiring Ulun sanun iane idup, tur apanga ia nguruk pianak-pianakne pageh bakti teken Ulun.’

Bugis: passalenna essoéwé, wettummu tettong ri yolona PUWANG Allataalamu ri Bulu Sinai. Iyaro wettué Aléna makkeda lao ri iko, ‘Paddeppungengngi bangsaéro. Macinna-Ka mennang méngkalingai aga maélo Upalettu, kuwammengngi nagguru mennang mapato lao ri Iyya sillampe umuru’na, sibawa kuwammengngi mennang napaggurui ana’-ana’na untu’ mapato lao ri Iyya.’

Makasar: ri passala’na anjo alloa, ri wattu ammentennu ri dallekanNa Karaeng Allata’alanu ri Moncong Sinai. Anjo wattua Nakana Batara ri nakke, ‘Passe’rei anjo bansaya, sollanna appilajara’ ke’nanga mannuruki mae ri Nakke lalang sikontu tallasa’na, kammayatompa sollanna naajara’ ana’-ana’na ke’nanga mannuruki mae ri Nakke.’

Toraja: kumua iatu allo munii bendan dio oloNa PUANG Kapenombammu, dio Horeb, tonna ma’kada tu PUANG lako kaleku, Nakua: TambanNa’ sae sirampun tu mai bangsa, la Kupaissanni tu kadangKu, kumua napelada’i tu tau iato ungkataku’Na’ lan mintu’ allo, tu nanii tuo dao kuli’na padang sia anna ada’i tu mai anakna.

Karo: kerna wari tupung kam i adep-adepen TUHAN Dibatandu i Deleng Sinai, sanga TUHAN ngerana man bangku, 'Pepulung bangsa enda. Ibegikenna ateKu kai si Kukataken, gelah erlajar patuh ia nandangi Aku kidekah geluhna, gelah iajarina anakna pe mbiar man bangku.'

Simalungun: naha bani ari parjongjongan i lobei ni Jahowa, Naibatamu, i Horeb, ihatahon Jahowa hu bangku, “Patumpu ma bangsa in Bangku, ase Hupabogeihon bani sidea hatang-Ku, ase iguruhon sidea marhabiaran hu Bangku sadokah manggoluh sidea i tanoh on, anjaha iajarhon sidea sonai hubani anak ni sidea.”

Toba: Di ari uju na jongjong ho di adopan ni Jahowa, Debatam, di Horeb, uju na nidok ni Jahowa tu ho: Paluhut ma bangso i di Ahu, asa Ahu patubegehon tu nasida hatangku, angka siparateatehononnasida, asa marhabiaran nasida mida Ahu saleleng mangolu nasida di tano on, asa diajarhon huhut tu angka anakkonnasida.


NETBible: You stood before the Lord your God at Horeb and he said to me, “Assemble the people before me so that I can tell them my commands. Then they will learn to revere me all the days they live in the land, and they will instruct their children.”

NASB: " Remember the day you stood before the LORD your God at Horeb, when the LORD said to me, ‘Assemble the people to Me, that I may let them hear My words so they may learn to fear Me all the days they live on the earth, and that they may teach their children.’

HCSB: The day you stood before the LORD your God at Horeb, the LORD said to me, 'Assemble the people before Me, and I will let them hear My words, so that they may learn to fear Me all the days they live on the earth and may instruct their children.'

LEB: Never forget the day you stood in front of the LORD your God at Mount Horeb. The LORD had said to me, "Assemble the people in front of me, and I will let them hear my words. Then they will learn to fear me as long as they live on earth, and they will teach their children the same thing."

NIV: Remember the day you stood before the LORD your God at Horeb, when he said to me, "Assemble the people before me to hear my words so that they may learn to revere me as long as they live in the land and may teach them to their children."

ESV: how on the day that you stood before the LORD your God at Horeb, the LORD said to me, 'Gather the people to me, that I may let them hear my words, so that they may learn to fear me all the days that they live on the earth, and that they may teach their children so.'

NRSV: how you once stood before the LORD your God at Horeb, when the LORD said to me, "Assemble the people for me, and I will let them hear my words, so that they may learn to fear me as long as they live on the earth, and may teach their children so";

REB: You must never forget the day when you stood before the LORD your God at Horeb, and the LORD said to me, “Assemble the people for me; I shall make them hear my words and they will learn to fear me all their lives in the land, and they will teach their children to do so.”

NKJV: " especially concerning the day you stood before the LORD your God in Horeb, when the LORD said to me, ‘Gather the people to Me, and I will let them hear My words, that they may learn to fear Me all the days they live on the earth, and that they may teach their children.’

KJV: [Specially] the day that thou stoodest before the LORD thy God in Horeb, when the LORD said unto me, Gather me the people together, and I will make them hear my words, that they may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth, and [that] they may teach their children.

AMP: Especially how on the day that you stood before the Lord your God in Horeb, the Lord said to me, Gather the people together to Me and I will make them hear My words, that they may learn [reverently] to fear Me all the days they live upon the earth and that they may teach their children.

NLT: Tell them especially about the day when you stood before the LORD your God at Mount Sinai, where he told me, ‘Summon the people before me, and I will instruct them. That way, they will learn to fear me as long as they live, and they will be able to teach my laws to their children.’

GNB: about the day you stood in the presence of the LORD your God at Mount Sinai, when he said to me, ‘Assemble the people. I want them to hear what I have to say, so that they will learn to obey me as long as they live and so that they will teach their children to do the same.’

ERV: Remember the day you stood before the LORD your God at Mount Horeb. The LORD said to me, ‘Gather the people together to listen to what I have to say. Then they will learn to respect me as long as they live on earth. And they will teach these things to their children.’

BBE: That day when you were waiting before the Lord your God in Horeb, and the Lord said to me, Make all the people come together, so that hearing my words they may go in fear of me all the days of their life on earth and give this teaching to their children.

MSG: That day when you stood before GOD, your God, at Horeb, GOD said to me, "Assemble the people in my presence to listen to my words so that they will learn to fear me in holy fear for as long as they live on the land, and then they will teach these same words to their children."

CEV: Do you remember the day you stood in the LORD's presence at Mount Sinai? The LORD said, "Moses, bring the people of Israel here. I want to speak to them so they will obey me as long as they live, and so they will teach their children to obey me too."

CEVUK: Do you remember the day you stood in the Lord's presence at Mount Sinai? The Lord said, “Moses, bring the people of Israel here. I want to speak to them so they will obey me as long as they live, and so they will teach their children to obey me too.”

GWV: Never forget the day you stood in front of the LORD your God at Mount Horeb. The LORD had said to me, "Assemble the people in front of me, and I will let them hear my words. Then they will learn to fear me as long as they live on earth, and they will teach their children the same thing."


NET [draft] ITL: You stood <05975> before <06440> the Lord <03068> your God <0430> at Horeb <02722> and he said <0559> to <0413> me, “Assemble <06950> the people <05971> before me so <0834> that I can tell <08085> them my commands <01697>. Then they will learn <03925> to revere <03372> me all <03605> the days <03117> they <01992> live <02416> in <05921> the land <0127>, and they will instruct <03925> their children <01121>.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ulangan 4 : 10 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran