Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Amsal 12 >> 

1Anake ane tresna teken kaweruhan, ia demen korahin yen ia pelih. Nanging anake ane belog ia pedih yening ia kaglemekin.

2Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang teken anake ane patut, nanging Ida nyisipang anake ane ngrincikang jaat.

3Kajaatane ento tusing ngranayang sutrepti, nanging anake ane patut ia tetep kukuh bakuh.

4Anake luh ane melah ia dadi kaliangan muah sesumbungan somahnyane, nanging anake luh ane ngranayang somahne kimud, waluya buka berunge di tengah tulangne.

5Anake ane jujur lakar malaksana melah teken cening. Anake ane dursila tuah makeneh ngapus cening.

6Raos anake dursila mamati-mati, nanging raos anake ane patut ngrahayuang anake ane kabencanan.

7Anake ane dursila nemu sangsara tur tusing ngelah katurunan, nanging kulawargan anake ane patut lakar idup lanus.

8Yening cening dueg, cening lakar kapuji. Yening cening belog, anake lakar nganistayang cening.

9Melahan dadi anak biasa ane magarapan buat ngalih pangupa jiwa, bandingang teken mapi-mapi dadi anak agung, nanging makenta.

10Anake ane patut miara ubuh-ubuhannyane, nanging anake ane dursila gemes pesan teken ubuh-ubuhane.

11Petani ane anteng magarapan, ia cukup ngelah dedaaran, nanging ambate belogne ane ngutang-ngutang gae buat ngarap gegaen ane tan paguna.

12Sakancan ane dotanga baan jlemane ane dursila singja ada lenan teken nglaksanayang paundukan ane jaat, nanging anake ane patut nu tetep kukuh bakuh.

13Jadmane ane dursila kena jeet ulihan raosne padidi, nanging anake ane jujur nyidayang luput uli kakewehan.

14Apaja ane raosang muah laksanayang cening, aketo lakar dadi pikolih ceninge. Cening lakar nampi apa ane patut tampi cening.

15Anake ane belog setata ngaden dewekne beneh. Anake ane wicaksana demen ningehang pitutur.

16Yening anake belog kapelihang, ia enggal pesan nuturang dewekne kema mai. Anake ane midep tusing lakar ngrunguang bebinjulan anake.

17Yening cening nuturang kapatutan, cening nglaksanayang kadilan, nanging bobabe ngranayang ane tuara adil.

18Raose ane tuara kapinehin nyidayang natunin, patuh buka pedange, nanging raos ane wicaksana baan ngucapang, ento nyidayang nyegerang.

19Bobabe ento bawak tuuhne, nanging kapatutane ento enu samakelo-kelonne.

20Anake ane ngrincikang kajaatan ia lakar tengkejut pesan, nanging anake ane mapakardi ayu lakar muponin kaliangan.

21Tusing ada paundukan ane jele ane lakar nibenin anake ane patut, nanging anake ane dursila, lakar setata nemu kakewehan.

22Ida Sang Hyang Widi Wasa duka teken anake bobab, nanging Ida ledang teken anake ane tuon teken munyinnyane.

23Anake ane midep, teleb ngagem paundukan ane tawanga, nanging anake ane belog ngedengang kabelogannyane.

24Unduk anteng magarapan lakar ngranayang cening sugih, nanging yening mayus lakar ngranayang cening dadi panjak.

25Katakutane ento nyidayang nyuang kaliangan ceninge, nanging raos ane melah lakar ngranayang cening suka rena.

26Anake ane patut dadi panuntun timpalnyane, nanging mambahan anake ane jaat ngawinang ia pada kasasar.

27Yening cening mayus, cening tusing lakar makatang ane kepung cening, nanging yening cening magarapan, cening lakar maan kasugihan.

28Kapatutane ento dadi mambahan ane ngungsi idup. Kadursilane ento mambahan ane ngungsi pati.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Amsal 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel