Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ayub 11 >> 

1Dane Sopar sane saking tanah Naama raris mabaos sapuniki: “Punapike nenten wenten anak sane jaga nyaurin baose sane puyung punika? Punapike malantaran ngwedalang baos sane akeh jadmane jaga kapatutang?

2(11:1)

3Inggih semeton Ayub! Punapike pitaenang semeton tiang nenten mrasidayang nyaurin baos semetone? Punapike panguman-uman semetone punika jaga ngranayang tiang bungkem?

4Semeton maosang, mungguing saananing sane nikayang semeton punika patut. Semeton maosang mungguing semeton punika suci ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

5Dumadakja Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang nyaurin baos semetone punika.

6Ida jaga ngandikayang ring semeton mungguing wenten paindikan-paindikan sane dalem, sane tan kapineh antuk pepineh imanusa. Ida Sang Hyang Widi Wasa nyisipang semeton inganan yen bandingang ring kiwangan semetone.

7Punapike semeton mrasidayang uning ring wewidangan miwah wates kagungan miwah kakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wasa?

8Langite punika nentenja dados wates pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nanging semeton nenten mrasidayang nyujuh langite punika. Ida Sang Hyang Widi Wasa uning ring pati loka, nanging semeton nenten uning.

9Kagungan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika jimbaran ring jagate puniki miwah linggahan ring segarane.

10Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa ngejuk tur makta semeton ka pangadilan, sapasirake sane jaga nyadelin Ida?

11Ida Sang Hyang Widi Wasa wikan, sane encen jadmane sane tan paji. Ida ngaksi sakancan pakardinipune sane dursila.

12Jadmane nambet jaga ngawitin dados anak wicaksana, yening keledae alasane lekad monoh.

13Inggih semeton Ayub! Dabdabang tur becikangja pakayun semetone! Ulatija Ida Sang Hyang Widi Wasa!

14Kaonangja kadursilan miwah kiwangane saking pumahan semetone!

15Sasampune punika arepinja jagate puniki antuk pakayun sane manteb tur wanen.

16Kenginan sakancan kamewehan semetone pacang ical saking pakayunan semetone, tan bina sakadi blabare sane sampun lintang tur nenten malih kelingang.

17Urip semetone pacang galangan ring sinar suryane rikalaning kali tepet miwah urip semetone sane pinih peteng jaga masinar sakadi sinar galang kangine.

18Semeton jaga muponin urip sane sutrepti miwah kabekin pangajap-ajap. Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga nyayubin tur ngicen semeton pararian.

19Semeton nenten jaga ajerih ring meseh-meseh semetone, tur akeh jadmane jaga nunas tulung ring semeton.

20Nanging jadmane sane dursila jaga mrengang paliat ipune, santukan ipun nenten maderbe pangajap-ajap, tur ipun nenten manggihin margi buat ngluputang dewekipune. Pangajap-ajapipune wantah asiki, inggih punika sang pati jaga rauh.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ayub 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran