Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 26 >> 

Rerin

1Sasampun Ida Hyang Yesus puput nlehtehang paurukan Idane makasami, raris Ida ngandika ring parasisian Idane asapuniki:

2“Cening ajak makejang suba pada nawang, mungguing buin puan Rerainan Paskah. Kala ento Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar kaserahang buat kasalib.”

3Daweg punika parapangageng panditane miwah paralingsir bangsa Yahudine, mapaiguman ring grian Sang Pandita Agung Kayapas.

4Irika ida dane pada ngrincikan pangindrajala buat ngejuk tur nyedayang Ida Hyang Yesus.

5Bebaosan ida danene sapuniki: “Sampunangja indike puniki kamargiang ring nuju rerainane, mangda sampunang rakyate iur.”

Ida H

6Daweg Ida Hyang Yesus ring kota Betania, ring umah Simone sane pecak sakit lepra,

7raris wenten anak eluh adiri rauh makta botol madaging minyak wangi sane mapangarga mael, maranin Ida Hyang Yesus. Minyak wangine punika raris briokang ipun ring prabun Idane, risedek Ida marayunan.

8Parasisian Idane ngaksi paindikane punika, dane raris duka tur mabaos sapuniki: “Ngudiang dadi barang mael kutang-kutang?

9Sawireh lengise ento mael payu baan ngadep, tur pipisne dadi padanaang teken anake tiwas-tiwas.”

10Ida Hyang Yesus wikan ring pakayunan danene, raris ngandika: “Apa krana sangat baan cening ngobetang anake eluh ene? Anake eluh ene suba mapakardi melah marep teken Guru.

11Anake ane tiwas-tiwas setata bakal ada di pantaran ceninge, nanging Guru tusing bakal setata bareng-bareng ajak cening.

12Anake eluh ene mriokang lengis ka awak Gurune, ento ia satmaka nyediaang upakara buat pamretekan sawan Gurune.

13Guru ngorahang teken cening: Sasajaane dija Orta Rahayune kaortayang di jagate ene, pakardin anake eluh ene tansah kasambat, apanga anake eda engsap teken ia.”

Dane

14Wusan punika sinalih tunggal saking pantaran parasisian Idane roras, sane mapesengan Yudas Iskariot, tangkil ring parapangageng panditane.

15Dane matur asapuniki: “Napi sane pacang paicayang guru ring titiang, yen titiang ngaturang Ida Hyang Yesus ring guru?” Sang pandita raris maicayang jinah perak tigang dasa bidang ring dane.

16Ngawitin saking rahinane punika Dane Yudas setata ngrereh sela sane becik buat nyerahang Ida Hyang Yesus.

Ida H

17Ring rahina pangawit Rerainan Roti Tan Paragine, parasisian Idane pada nangkil tur mataken ring Ida asapuniki: “Manut pakayunan Palungguh Guru, ring dija jaga genah Guru ngrayunang Perjamuan Paskah, mangda dangan antuk titiang nragianang?”

18Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Kemo cening majalan ka kota, ka umah ianu, tur orahang teken ia kene: ‘Ida Sang Guru wenten pangandika sapuniki: Panemayan Tiange suba teka, Tiang makeneh marerainan Paskah ajak sisian Tiange di umah ragane.’”

19Parasisian Idane raris pada satinut tur mamargi nglaksanayang pituduh Ida Hyang Yesus buat nragianang Perjamuan Paskahe punika.

20Sasampune wengi, Ida Hyang Yesus raris malinggih marayunan kairing antuk parasisiane makaroras.

21Risedek sami marayunan Ida Hyang Yesus raris ngandika: “Guru ngorahang teken cening: Sasajaane sinalih tunggal uli pantaran ceninge ene bakal nyerahang Guru.”

22Parasisian Idane sami pada marasa sedih. Sakaadiri dane matur pitaken ring Ida sapuniki: “Duh Guru, sampun janten boya titiang sane tuek Guru.”

23Pangandikan Idane: “Anake ane bareng-bareng ajak Guru nyelebang roti ka jembunge ene, anake ento ane lakar nyerahang Guru.

24Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa mula tuah lakar seda satinut teken ane suba matulis di Cakepan Sucine nanging ambate sengkalan anake ane lakar nyerahang Sang Putraning Manusa. Melahan yen anake ento tusing lekad mai ka gumine!”

25Dane Yudas, sane alpaka ring Ida punika, raris matur: “Guru, sampun janten boya titiang sane tuek Guru.” Pangandikan Ida Hyang Yesus: “Nah, keto suba buka raos ceninge.”

Ida H

26Risedek Ida marayunan kairing antuk parasisian Idane, raris Ida ngambil roti. Sasampune Ida ngastawa ngaturang panyuksma, rotine tumuli kagompes-gompes tur kacacarang ring parasisiane kadulurin antuk pangandika kadi asapuniki: “Jemakja lautang daar, ene awak Gurune.”

27Wusan punika Ida ngambil gelas, tumuli ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Gelase punika raris kenjuhang ring parasisian Idane saha kadulurin pangandika: “Nginumja cening ajak makejang.

28Ene getih Gurune ane ngesahang pasubayan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane kakecorang buat anake makejang buat pangampuran dosannyane.

29Jani Guru ngorahang teken cening: Sasajaane ngawitin uli jani Guru tusing lakar nginum anggur ane buka kene, kanti teka masane Ida Sang Aji ngadegang Pamrentahan Idane tur ditu Guru nginum anggur ane anyar ajak cening.”

30Sasampune ngidungang kidung puji-pujian, Ida Hyang Yesus raris lunga ka Bukit Saitun kairing antuk parasisian Idane.

Ida H

31Ida Hyang Yesus raris ngandika ring parasisian Idane sapuniki: “Dipetenge ene cening ajak makejang bakal pada malaib ngalahin Guru, sawireh suba matulis di Cakepan Sucine kene: ‘Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar ngamatiang pangangone ento tur biri-birine ento lakar pada malaib pablesat.’

32Nanging sasubane Guru buin kauripang, Guru lakar ngamaluin cening ka tanah Galilea.”

33Dane Petrus tumuli matur: “Guru, yadiastunja sami pacang ninggal Palungguh Guru, nanging titiang nenten.”

34Ida Hyang Yesus ngandika ring Dane Petrus: “Ingetangja, sasajaane petenge ene, satonden siape makruyuk, cening suba ping telu ngaku tusing nawang Guru.”

35Atur Dane Petruse: “Yadiastun titiang ngemasin padem sareng-sareng ring Guru, titiang tanja pacang nilas Guru.” Kadi asapunika taler atur parasisiane sane tiosan.

Ring

36Ida Hyang Yesus raris lunga ka genah sane mawasta Getsemani, kairing antuk parasisian Idane. Sasampune rauh irika, raris Ida ngandika ring parasisian Idane sapuniki: “Negakja cening dini, sawireh Guru lakar ngastawa ditu.”

37Irika ida ngandikain Dane Petrus miwah okan Dane Sebedeuse makakalih mangda ngiringang Ida. Duk punika Ida ngawitin rumasa sungsut tur duhkita.

38Raris Ida ngandika ring dane: “Jelek pesan keneh Gurune, buka lakar nagih mati rasanne. Negakja malu cening dini tur barenginja Guru magadang!”

39Ida mamargi ngarepang akidik tumuli sumungkem tur ngastawa, asapuniki: “Inggih Aji, yen bilih dados, impasangja bakal sangsarane puniki saking Titiang. Nanging indike punika sampunang satinut ring manah Titiange, sakewanten mangda pakarsan Aji sane mamargi.”

40Wusan Ida matur asapunika, Ida raris mawali, nyingak sisian Idane tetiga, dapetang Ida dane pada sirep. Raris Ida ngandika ring Dane Petrus sapuniki: “Singke cening nyidayang nimpalin Guru magadang angan ajam?

41Magadang tur ngastawaja! Apang eda cening kalahanga baan gegodane. Roh manusane mula suksrah, nanging cening ene manusa ane lemet.”

42Tumuli Ida malih mamargi ngarepang tur malih ngastawa, sapuniki: “Inggih Aji, menawi sangsara punika tan kengin mimpas, sajawining jaga tandangin Titiang, ledang pakarsan Aji kamargiang!”

43Daweg Ida mawali, malih dapetang Ida sisian Idane pada sirep, santukan dane kalintang arip.

44Malih Ida nilar sisian Idane tumuli mamargi ngarepang, raris ngastawa sane kaping tiganipun, pinunase pateh sakadi atur Idane iwau.

45Wusan punika Ida raris mawali ring genah sisian Idane, sarwi ngandika ring dane sapuniki: “Apake cening enu pules muah nuptupang bayu? Tingalinja, jani suba teka panemayannyane, Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar kaserahang sig kakuasan anake dosa.

46Bangunja, jalanja makaad. Anake ane lakar nyerahang Guru suba teka!”

Ida H

47Durung wusan Ida ngandika, raris rauh Dane Yudas sinalih tunggal sisian Idane roras, matututan jadma akeh, masanjata pedang miwah tungked. Anake punika kutus antuk parapangageng panditane miwah parapanglingsir bangsa Yahudine.

48Sang sane pacang nyerahang Ida Hyang Yesus sampun ngwehin wangsit ring anake sane jaga ngejuk Ida, sapuniki: “Siraja sane aras tiang punika sampun Anake sane rereh ragane, rarisang sampun ejuk.”

49Irika Dane Yudas gelis nganampekin Ida Hyang Yesus tumuli matur: “Nunas lugra Guru,” raris Ida karas.

50Nanging Ida ngandika ring dane: “Enggalang suba laksanayang ento cening!” Irika digelis anake akeh pada ngarepang tur ngejuk Ida tur katekekang pisan ngisi.

51Nanging sinalih tunggal saking anake sane ngiringang Ida, nyrowengang pedang tur nyempal rencang Sang Pandita Agunge kanti pegat kupingipune.

52Pangandikan Idane ring dane: “Saunginja pedang ceninge, sawireh nyenja demen ngaud pedang, ia lakar mati ulihan pedang.

53Apake kaden cening Guru tusing nyidayang nunas ring Sang Aji, apang Ida ngutus malaekat Idane kanti lebihan teken roras pasukan buat nulungin Guru?

54Nanging yen keto, dadiannya tusing tegep isin Cakepan Sucine, ane nyuratang mungguing paundukane ene patut kalaksanayang buka kene.”

55Ida raris ngandika ring anake akeh punika: “Apake sengguhang ragane Tiang ene begal, kanti ragane sregep pesan teka mai pada ngaba pedang muah tungked buat ngejuk Tiang? Kaden nyabran dina Tiang ngurukang di Perhyangan Agung, apa krana ragane tusing ngejuk Tiang.

56Nanging unduke ene makejang dadi buka kene, apanga genep kecap ane kasuratang baan nabi-nabine di Cakepan Sucine.” Irika parasisian Idane jeg malaib pablesat, ninggal Ida.

Ida H

57Sasampune Ida Hyang Yesus kejuk, Ida raris katangkilang ka grian Sang Pandita Agung Kayapas. Irika sampun mapunduh paraguru agamane miwah parapanglingsir bangsa Yahudine.

58Dane Petrus ngetut pamargin Idane saking doh, ngantos dane rauh ring natar grian Pandita Agunge. Raris dane ngranjing ka natare tur irika malinggih sareng parapajagaan Perhyangan Agunge. Dane meled uning sapunapi jaga pamuputipun.

59Parapangageng panditane miwah paraanggota Majelis Agamane makasami ngrereh bukti palsu ngeniang indik Ida Hyang Yesus, mangda Ida prasida kadanda pati.

60Nanging dane nenten mrasidayang polih bukti, yadiastun akeh sampun saksi linyok sane ngaturang katerangan ngeniang indik Idane. Ring pamuput wenten anak sareng kalih ngarepang,

61saha matur sapuniki: “Jadmane puniki naenin mapajar sapuniki: ‘Tiang nyidayang nguugang Perhyangan Agunge, tur ngwangun buin sajeroning makatelun.’”

62Sang Pandita Agung raris ngadeg, tur ngandika ring Ida Hyang Yesus sapuniki: “Punapike Ragane tan kayun nyautin dedalihan-dedalihan anake puniki, sane katuekang marep ring Ragane?”

63Nanging Ida Hyang Yesus meneng kewanten. Malih Sang Pandita Agung ngandika: “Iriki ring ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nyeneng, tiang nyumpahin Ragane, nikayangja ring tiang sareng sami, punapike Ragane puniki Sang Prabu Sane Kajanjiang punika, inggih punika Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa?”

64Pasaur Ida Hyang Yesus: “Ragane sane maosang sakadi asapunika. Sakewanten Tiang ngaturin ragane, ngawit saking mangkin ragane pacang nyingakin Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika malinggih ngagem kakuasaan ring genah sane kaledangin pisan antuk Sang Sane Maha Kuasa, tur jaga rauh saking megane ring ambarane.”

65Irika Sang Pandita Agung nguek busanan Idane tur ngandika: “Ipun nganistayang Ida Sang Hyang Widi Wasa. Jaga napi malih muatang saksi! Semeton sareng sami sampun pada mireng baosnyane sane langgana ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

66Sane mangkin sapunapi pakayunan semetone sareng sami?” Atur dane sareng sami: “Ipun iwang tur patut katiwakin danda pati.”

67Raris dane pada ngecuhin prarain Idane tur nyagurin Ida; miwah anake sane nglempag Ida,

68mabaos sapuniki: “Ih Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tegarang orahang nyen ane nglempag Ragane?”

Dane

69Daweg punika Dane Petrus sedek ring natar grian Sang Pandita Agunge. Raris wenten panyeroan Sang Pandita Agunge rauh tur mabaos ring dane sapuniki: “Jerone puniki taler nyabran rahina sareng-sareng ring Yesus, Anake sane saking wewengkon Galilea punika.”

70Nanging Dane Petrus ngangken tan uning, ring arepan anake akeh punika, sapuniki baos danene: “Tiang tan uning ring indik sane baosang jerone.”

71Wusan punika Dane Petrus raris medal ka pamedale. Irika dane kapanggih antuk panyeroan tiosan, sane mabaos ring anake sane wenten irika sapuniki: “Anake punika taler sareng-sareng ring Yesus, sane saking kota Nasaret punika.”

72Malih dane ngangken tan uning tur masumpah sapuniki: “Tiang purun masumpah, mungguing tiang tan pisan uning ring Anake punika.”

73Tan sue anake sane wenten irika pada maranin Dane Petrus saha mabaos sapuniki: “Jerone pasti sinalih tunggal timpal Anake ento, raos jerone nyiriang.”

74Irika Dane Petrus nyumpahang dewek tur negesang asapuniki: “Mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa nemah tiang, yan atur tiange tan yakti. Tiang tan uning ring Anake punika.” Duk punika ugi ayame tumuli makruyuk.

75Dane Petrus raris makebyah eling ring pangandikan Ida Hyang Yesus sane sapuniki: “Satonden siape makruyuk, cening suba ping telu ngaku tusing nawang Guru.” Dane Petrus tumuli medal ka jaba tur nangis sigsigan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, silahkan lihat: Alkitab SABDA.
Dengar dan baca Alkitab Karaoke, silahkan kunjungi: Alkitab Karaoke.
Rencana Multimedia Baca Alkitab: BaDeNo.
Studi Alkitab dengan AI: Alkitab GPT.
Download Audio MP3 (Matius 26):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Matius 26 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Alkitab GPT
Bantuan
Dual Panel Dual Panel