Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Yesaya 37 >> 

1Wettunna naéngkalinga Arung Hizkia laporanna iya tellu tauwéro, nasapé’ni pakéyanna nanapaké kaing karung tanrang masara, nainappa lao ri Bolana PUWANGNGE.

2Nainappa nasuro Elyakim kapalana saorajaé, Sébna jurutulisi’na wanuwaé sibawa sining imang iya makképangka’é méwai sita Nabi Yésaya, ana’ Amos. Paké towi mennang pakéyang karung.

3Iyanaé pasenna Hizkia iya napalettu’é mennang lao ri Yésaya, "Iyaé essoé, esso asarang; rihukkukki sibawa ripakatuna. Pada-padaki makkunrai iya maéloénna mémmana, iyakiya acappurenni awatangeng.

4Purai nasuro arung Asyur parawira tanréna untu’ pakatunai Allataala iya tuwoé. Nigana missengngi purani naéngkalinga PUWANG Allataala iyaro pappakatunaé sibawa hukkungngi mennang iya powadaéngngi! Rimakkuwannanaro assempajanno lao ri Allataala untu’ sining tautta iya tuwoé mupa."

5Purana natarima paseng polé ri Arung Hizkiaro,

6risuroni iyaro sining suroé ri Yésaya palettu’i iyaé pappébalié, "Makkedai PUWANGNGE, dé’ naparellu métau datu méngkalingai adanna iyaro ata-atanna arung Asyur makkedaé dé’ naulléi PUWANGNGE paleppe’ki.

7PUWANGNGE mébbui matu arung Asyur jampangiwi séuwa karéba anging angkanna lisu ri wanuwanna, na kuwaniro riyuno matu."

8Iyaro parawira tanréna Asyur lolongenni karéba makkedaé nasalaini arunna Lakhis sibawa mattengngang mammusu méwai kota Libna, dé’ namabéla polé kuwaro. Nalaona kuwaro untu’ méwai sita arunnaro.

9Purani tarima karéba arung Asyur makkedaé pasukanna Maséré iya napimpingngé Tirhaka polé ri Sudan mattengngang polé untu’ gasai mennang. Rimakkuwannanaro, kirinni sure’ arung Asyur lao ri Hizkia,

10arung Yéhuda. Mappakkuwaiyé oninna iyaro sure’é, "Aja’ muribellé ri jancinna Allataala iya muwattuwangngéro makkedaé dé’ musempé matu ri limakku.

11Purani muwéngkalinga makkedaé tungke wanuwa iya nagasaé arung-ngarung Asyur naancuru siseng. Aja’ muwasengngi muwulléi leppe.

12Wettunna toriyoloku mancuru’i kota Gozan, Haran, sibawa Rézéf, enrengngé mpunoi sining tau Edén iya monroé ri Télasar, dé’ muwi séddi polé ri déwata-déwatana passalama’i mennang.

13Kégani arung-ngarunna kota Hamat, Arpad, Séfarwaim, Héna sibawa Iwa?"

14Natarimani Hizkia iyaro sure’é polé risining suroé sibawa nabacai. Nainappa lao ri Bolana PUWANGNGE sibawa pallebba’i iyaro sure’é ri yolona PUWANGNGE,

15nainappa massempajang, adanna,

16"PUWANG Iya Pommakuwasaé, Allataalana Israélié, iya monroé ri yasé’na kérub-é, Iko alé-aléna Allataala iya makuwasaéngngi sininna akkarungengngé ri tompo’na linoé. Iko ritu pancajiwi langié sibawa linoé.

17PUWANG, tennapodo tapénessaiwi aga mattengngang kajajiyang sibawa idi. Engkalingai sininna pappakatunana Sanhérib lao ri Iko, Allataala iya tuwoé.

18Riisseng maneng idi, PUWANG, makkedaé arung-ngarung Asyur purani napaccappu maéga bangsa sibawa mancuru’i sining wanuwanna mennang.

19Natunu towi déwata-déwatana mennang sibawa naancuru’i, saba’ iyaro déwata-déwataé dé’ sises-siseng namakuwasa. Bannai mennang dato-dato polé ri ajué sibawa batu ébbu tolinoé.

20Oh PUWANG Allataalata, paleppe’ki polé risining tau Asyur-éro, kuwammengngi sininna bangsaé ri linoé naissengngi makkedaé Idi alé-aléna PUWANG."

21Nainappa kiring Yésaya paseng lao ri Arung Hizkia makkedaé selaku pappébalinna sempajanna arungngé,

22makkedai PUWANGNGE, "Kota Yérusalém cawa-cawaiko sibawa méllé-kéllé’ko, Sanhérib!

23Muwissegga niga murodda-roddai sibawa mupakatunaro? Iyya, Allataalana Israélié, Allataala iya mapaccingngé.

24Kirikko suro untu’ mabboro makkedaé nasibawang égana karéta musumu, purai mupatunru sining bulu matanré ri Libanon. Muwattempowangngi makkedaé purani mutubbang sining pong camarana iya kaminang matanré sibawa kaminang magelloé, enrengngé bettui sining ale’na iya kaminang maworongngé.

25Muwattempowang towi makkedaé kaliko bujung sibawa ménung uwai ri wanuwa-wanuwa laingngé, sibawa makkedaé sining prajuri’mu pucca-pucca’i Salo Nil angkanna marakko.

26Dé’paga naengka muwéngkalingai makkedaé iya manennaro purani Urancana sipongenna riyolo? Na makkekkuwangngé Upogau’ni. Iyya ritu mpérékko akuwasang untu’ mancuru’i kota-kota mabbénténgngé mancaji ruttungeng.

27Sining tau iya monroé kuwaro dé’ pakkullénna; tassélenni mennang sibawa métau. Pada-padai mennang wellaé ri padangngé iyaré’ga wella iya tuwoé ri pabbingeng bolaé, iya marakkoé rékko nairii anging alau iya mapellaé.

28Iyakiya Uwisseng maneng passalenna aléna. Uwisseng aga iya mupogau’é sibawa kégako lao. Uwisseng makkedaé macai senna’ko lao ri Iyya,

29sibawa purani uwéngkalinga passalenna iyaro caimu sibawa atempommu. Makkekkuwangngé Upasangngi pakkadak-kadangngé ri inge’mu sibawa galang ri bawamu, kuwammengngi Ugettekko lisu molai laleng iya muwolaé wettummu polé."

30Nakiring towi Yésaya iyaé pasengngé lao ri Hizkia, "Iyanaé mancaji tanrang matu ri alému. Iyaé taungngé sibawa taung mangoloé manréi matu tauwé gandong iya natuwongngé aléna. Iyakiya purairo weddinni mennang mattaneng gandong sibawa anggoro enrengngé péneddingiwi wassélé’na.

31Tau Yéhuda iya tuwoé mupa madécéngngi matu pada-pada tanet-taneng iya maliyung senna’é ure’na sibawa powassélé buwa.

32Ri Yérusalém sibawa ri tompo’na Bulu Sion engka matu tau salama, saba’ PUWANG Iya Pommakuwasaé pura pattentui makkedaé iyaro gau’é kajajiyangngi matu.

33Iyanaé napowada PUWANGNGE passalenna arung Asyur: ‘Dé’ nauttamakiwi matu Yérusalém iyaré’ga mattémbakeng pana lao ri kotaéro. Prajuri-prajuri makkaliyawoé dé’gaga maddeppériwi iyaro kotaé, sibawa ri mattulilinna dé’ matu naripatettong pétawu akkeppungeng.

34Lisui matu arung Asyur molai laleng iya naolaé wettunna polé, tennauttamakiwi kotaéro. Iyya, PUWANG, pura mabbicara.

35Uwéwaiwi matu kota Yérusalém sibawa Ulinrungi nasaba alebbirek-Ku nenniya nasaba jancik-Ku sibawa atak-Ku Daud.’"

36Iyatoro wennié napolé malaéka’na PUWANGNGE ri akkémanna tau Asyur-é sibawa mpunoi 185.000 tau prajuri. Pappa bajana essoé maéléni tattale-tale ujuna mennang.

37Nasorona Sanhérib, arung Asyur, sibawa lisu lao ri Niniwé.

38Ri séuwaé esso, wettunna mattengngang massompa ri laleng bolana Déwata Nisrokh, riyunoi sibawa peddang ri Adramélékh sibawa Sarézer, ana’-ana’ worowanéna. Purairo larini mennang lao ri Ararat. Na Esarhadon, ana’ worowanéna iya laingngé, mancaji arung sulléiwi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yesaya 37 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran