Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 3 : 8 >> 

ENDE: Kepada aku, jang terhina diantara sekalian orang kudus, telah dianugerahkan rahmat untuk memaklumkan kepada bangsa-bangsa penjembah dewa-dewa harta-harta Kristus jang takterbatas kekajaannja,


AYT: Kepadaku, yang paling hina di antara semua orang kudus, anugerah ini diberikan untuk memberitakan kepada orang-orang kafir kekayaan Kristus yang tidak terselami,

TB: Kepadaku, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus, yang tidak terduga itu,

TL: Maka kepada aku ini, yang terlebih hina daripada segala orang suci, sudah dikaruniakan anugerah ini akan memberitakan kepada orang kafir kekayaan Kristus yang tiada terkira-kira itu,

MILT: Kepadaku yang paling hina dari semua orang kudus, anugerah ini telah diberikan untuk menginjilkan kekayaan Kristus yang tak dapat dimengerti di antara bangsa-bangsa lain.

Shellabear 2010: Kepadaku, yang paling hina dari semua orang saleh, telah dipercayakan anugerah untuk memberitakan kekayaan Al-Masih yang tak terhingga itu kepada orang-orang yang tidak termasuk bani Israil,

KS (Revisi Shellabear 2011): Kepadaku, yang paling hina dari semua orang saleh, telah dipercayakan anugerah untuk memberitakan kekayaan Al-Masih yang tak terhingga itu kepada orang-orang yang tidak termasuk bani Israil,

Shellabear 2000: Kepadaku, yang paling hina dari semua orang saleh, telah dipercayakan anugerah untuk memberitakan kekayaan Al Masih yang tak terhingga itu kepada suku-suku bangsa yang tidak termasuk bani Israil,

KSZI: Kepadaku, yang lebih rendah daripada orang salih yang paling rendah, kasih kurnia ini telah diberikan supaya aku pergi mengajar orang bukan bani Israel tentang kekayaan al-Masih yang tidak mungkin dapat dicari itu,

KSKK: Inilah karunia yang diberikan kepada aku, orang yang paling kecil dari antara orang beriman, untuk mewartakan kepada bangsa-bangsa kafir kekayaan Kristus yang tak berhingga

WBTC Draft: Di antara umat Allah, akulah yang paling tidak penting. Tetapi Ia memberikan pemberian itu kepadaku, yaitu memberitakan Kabar Baik tentang kekayaan Allah kepada orang yang bukan Yahudi. Kekayaan itu terlalu besar untuk dimengerti semuanya.

VMD: Di antara umat Allah, akulah yang paling tidak penting. Namun, Dia memberikan pemberian itu kepadaku, yaitu memberitakan Kabar Baik tentang kekayaan Allah kepada orang yang bukan Yahudi. Kekayaan itu terlalu besar untuk dimengerti semuanya.

AMD: Meski aku adalah orang yang paling hina di antara semua orang kudus, tetapi anugerah untuk memberitakan tentang kekayaan Kristus yang sangat besar kepada orang-orang bukan Yahudi itu diberikan kepadaku .

TSI: Bagi saya, tugas ini benar-benar suatu kehormatan besar! Sebab di antara umat yang sudah disucikan Allah, sayalah orang yang paling hina. Allah memberikan kepercayaan ini hanya karena kebaikan hati-Nya. Saya ditugaskan untuk memberitakan kepada orang bukan Yahudi tentang berkat-berkat rohani yang kita terima secara berlimpah melalui Kristus. Kekayaan berkat-Nya itu terlalu luar biasa untuk dijelaskan dengan kata-kata.

BIS: Di antara seluruh umat Allah, sayalah yang paling hina. Namun Allah memberikan kepada saya karunia ini: tugas untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi Kabar Baik mengenai kekayaan Kristus yang tidak ada habisnya;

TMV: Akulah yang paling hina antara umat Allah, namun Allah mengurniai aku tugas istimewa untuk mengisytiharkan Berita Baik kepada orang bukan Yahudi. Berita Baik itu tentang berkat-berkat yang tidak terhingga daripada Kristus.

BSD: Saya ini paling hina di antara seluruh umat Allah. Namun, Allah sudah memberikan kekuatan khusus pada saya untuk memberitakan Kabar Baik mengenai Kristus yang mulia kepada orang-orang bukan Yahudi.

FAYH: Coba bayangkan! Walaupun saya tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat menjadikan saya layak menerima hak itu, dan walaupun saya orang Kristen yang paling tidak berguna, namun sayalah yang dipilih untuk mengabarkan Berita Kesukaan kepada orang bukan-Yahudi. Berita itu mengenai kekayaan yang tidak berkesudahan yang juga tersedia bagi orang bukan-Yahudi yang hidup di dalam Kristus.

Shellabear 1912: Adapun kepada aku, yang terkecil dari pada segala orang saleh, sudah diberi anugerah ini, yaitu kepada orang bangsa asing juga hendak kukabarkan kekayaan Al Masih yang tidak dapat diselidik itu;

Klinkert 1879: Akan dakoe ini, orang jang terketjil sakali di-antara segala orang soetji, dikaroeniakannja anoegeraha ini, akan mengchabarkan di-antara segala orang kapir kakajaan Almasih, jang tidak terselidik itoe.

Klinkert 1863: Bahoea sama akoe ini, orang jang {1Ko 15:9; 1Ti 1:15} terketjil sakali di-antara segala orang salih, soedah diberiken itoe kasihan, sopaja mengabarken {Kis 9:15; 13:2; 22:21; Gal 1:16; 2:8; 1Ti 2:7; 2Ti 1:11} di-antara segala orang kafir kakajaan Kristoes, jang tiada terdoega.

Melayu Baba: K-pada sahya juga, yang kchil skali deri-pada sgala orang kudus, ini anugrah sudah di-bri, ia'itu mau khabarkan k-pada orang bangsa-asing kkaya'an Almaseh yang orang ta'boleh preksa;

Ambon Draft: Kapadaku, sa; awrang jang terkitjil antara sakalijen mu-taki, sudah dekarunjakan ni-met ini, itupawn akan meng-chotbatkan antara awrang-awrang chalajik kakaja; an Tu-han CHRISTOS, jang tijada bawleh bilang kadalamannja.

Keasberry 1853: Bahwa aku inilah, orang yang turkuchil skali deri antara sagala orang salih itu, tulah dikurniakannya anugrahnya itu, supaya kumashorkan diantara orang susat kukayaan Almasih yang tiada dapat turduga itu;

Keasberry 1866: Kapada aku inilah orang yang tŭrkŭchil skali deri antara sagala orang salih itu, tŭlah dikurniakannya anugrah ini, supaya kumashorkan diantara orang sŭsat kŭkayaan Almasih yang tiada dapat tŭrduga itu.

Leydekker Draft: Padaku jang terkitjil deri pada segala walij nixmat 'ini sudah dekarunjakan, 'akan memberita 'awleh chothbat 'Indjil di`antara CHalajikh kakaja`an 'Elmesehh jang tijada kasidikan,

AVB: Kepadaku, yang lebih rendah daripada orang salih yang paling rendah, kasih kurnia ini telah diberikan supaya aku pergi menyampaikan perkhabaran kepada bangsa-bangsa asing tentang kekayaan Kristus yang tidak mungkin dapat dicari itu,

Iban: Taja pen aku tu orang ke pemadu mit ari semua nembiak Tuhan, pengasih tu udah diberi ngagai aku, iya nya nusui ngagai orang bansa bukai pasal pemesai pengaya Kristus,


TB ITL: Kepadaku <1698>, yang paling hina <1647> di antara segala orang <3956> kudus <40>, telah dianugerahkan <1325> kasih karunia <5485> ini <3778>, untuk memberitakan <2097> kepada orang-orang bukan Yahudi <1484> kekayaan <4149> Kristus <5547>, yang tidak terduga <421> itu,


Jawa: Aku, wong kang asor dhewe ing antarane para suci kabeh, wus kaparingan sih-rahmat iki, kanggo martakake marang wong-wong dudu Yahudi bab kasugihane Sang Kristus, kang ora kena kinira iku,

Jawa 2006: Aku, wong kang asor dhéwé ing antarané para suci kabèh, wis kaparingan sih-rahmat iki, kanggo martakaké marang wong-wong dudu Yahudi bab kasugihané Kristus, kang ora kena kinira-kira iku,

Jawa 1994: Aku wong sing asor dhéwé, ing antarané umaté Allah. Senajan mengkono Gusti Allah wis kepareng maringaké wewenang marang aku, supaya martakaké Injil bab kasugihané Sang Kristus sing tanpa wangenan kuwi marang bangsa dudu Yahudi.

Jawa-Suriname: Aku iki sakjané wong sing tyilik déwé ing sak tengahé brayaté Gusti Allah, nanging Gusti Allah meksa gelem ngekèki penggawéan sing gedé iki marang aku. Aku kudu ngabari wong-wong sing dudu Ju bab kasugihané Kristus sing nggumunké lan sing ora kenèng didunungké.

Sunda: Sim kuring teh panglaipna ti sakabeh umat Allah, tapi dipaparin kahormatan mawa Injil Kasalametan ka jalma-jalma lain bangsa Yahudi, wawaran ngeunaan kasugihan Kristus anu taya watesna,

Sunda Formal: Nya simkuring, anu panglaipna ti sasama abdi Allah, geus dipaparin kurnia pikeun ngawawarkeun eta Injil; hususna mah, ka dulur-dulur, — nya nu lain bangsa Yahudi tea — pikeun ngembarkeun yen Al Masih teh sugih taya babandinganana.

Madura: Kaula paneka se paleng nespa e antarana sadajana ommat manossa. Nangeng Allah marenge kaula papareng se talebat rajana, enggi paneka: kaula epakon aberta’agi ka reng-oreng se banne Yahudi Kabar Bagus parkara kasogiyanna Almasih se tadha’ aherra,

Bauzi: Uho bak nim ozomale. Alam damaleheda ahebu ozom di bisi feà vaba abo ee vousaha vabda em am bak. Lahamnàme Alat eba ozahit deeli neha, “Kristus labe Aba Aho iba im neà bak meedam bak lam abo feà labe ba dem bi moho Im Neàna lam eho fà Yahudi damat modem vab dam bake vou vameatedase,” lahame eba ozahit fi hasi gagu oluhu bak.

Bali: Tiang sane paling nistana ring pantaran kaulan Idane sampun icen Ida waranugraha buat midartayang Orti Rahayu indik kasugihan Ida Sang Kristus sane tan kadi-kadi ring parabangsa sane boya bangsa Yahudi.

Ngaju: Hong marak hapus ungkup Hatalla, aku toh je paling papa. Tapi Hatalla manenga akangku panenga toh: gawi uka mangabar akan kare oloh je dia Yehudi Barita Bahalap tahiu panatau Kristus je jaton tau lepah;

Sasak: Lẽq antare selapuq dengan-dengan saq tehususang bagi Allah, tiang saq paling hine. Laguq Allah ngicanin tiang rahmat niki: Tugas jari beriteang Kabar Solah tipaq dengan-dengan saq ndẽq Yahudi mengenai kesugihan Almasih saq ndẽq iniq bis nike;

Bugis: Ri yelle’na sininna umma’na Allataala, iyya’na ritu kaminang matuna. Iyakiya Allataala mpérékka iyaé pammasé: jamang untu’ mabbirittangngi lao risining tau tenniyaé Yahudi Karéba Madécéng passalenna asugirenna Kristus iya dé’é gaga cappuna;

Makasar: Ri sikontu umma’Na Allata’ala, inakkemi anne kaminang tuna. Mingka Nasarema’ Allata’ala anne pangngamaseanga: Iamintu jama-jamang untu’ ambirittakangi mae ri bansa-bansa maraenga Kabara’ Bajika, iamintu kakalumanynyanganNa Almasi tenaya la’busu’na;

Toraja: Anna aku te, tu madionganna na iatu mintu’ to masallo’, diserongi te pa’kamasean iate, la umpa’peissananni lako to kapere’ tu kasugiran tang dilambi’Na Kristus,

Duri: Aku'mo mase-masena to sininna umma'-Na Puang Allataala, apa napabarakkannina' Puang Allataala tee jaman mpangpeissenan Kareba Kasalamatan lako bangsa tangngia to-Yahudi kumua ia to barakka'-Na Almaseh te'da susinna.

Gorontalo: Openu wau boti tawu ngota hina to wolota lo ta tilulawoto Allahuta'ala, bo Tiyo ma longohi mayi rahmati boyito ode olau mopotunggulao ode tawu ta dila Yahudi habari mopiyohu tomimbihu barakati u dila o tonea to delomo oli Isa Almasih.

Gorontalo 2006: Towolota lou̒ ngoa̒amila umati lo Allahu Taa̒ala, wawaatiyalo talaba-labaalo hina. Bo penu odito Allahu Taa̒ala longohi mai olaatia ponu botie: tuugasi u mopohabari totau-tauwalo tadiila taulo Yahudi Habari Mopiohe tomimbihu okokaya li Almasi udiila opulitio;

Balantak: Yaku'mo a men talalaisna tia wiwi'na mianna Alaata'ala. Mau koiya'a, kaporeanna Alaata'ala Ia rookonmo kada' i yaku' sida mengelelekon Lele Pore bona mian men taasi' Yahudi, ka' mambantilkon barakaatna i Kristus men sian pokoon saa'on.

Bambam: Ingganna umma'na Puang Allataala kao handam matuna. Moi anna susi, sapo' nabeennä' Puang Allataala mana' pa'kamasena la umbaba Kaheba Katilallasam lako ingganna tau taianna to Yahudi diona pa'kamasena Kristus tadisihanteam.

Kaili Da'a: Nggari pura-pura topomparasaya i Pue Yesus akumo to neliu nggaede katuwuku. Tapi naupa iwetu akumo to nipelisi Alatala nompatolele Kareba Belo ka tau-tau da'a to Yahudi ewa kabelo Kristus to neliu-liuna to da'a namala rareke.

Mongondow: Kon sigad im bayongan umat i Allah, yo aku'oibií na'a im paling moko'oyak. Ta'e ki Allah ain noponotabi in oaíidan tana'a ko'i nakoí; oaíidan mopoyaput in Habar Mopia soaáḷ kokaya'an i Kristus inta diaí modai-dait;

Aralle: Di alla'na ingkänna petauanna Puang Alataala kodi'mito ang handang madihoi'ang. Ampo' moinnakato noa, nabea touä' kodi' Puang Alataala mana' pa'kalemunna la umpepainsangnging Kaheba Mapia didiona pa'kalemunna Kristus ang dai aha puhanna pano di ingkänna tau ang tadia to Yahudi.

Napu: Hangko i ope-ope tauna au mepoinalai i Pue Yesu, ikomi ide au tepakoi tuwongku. Agayana nauri nodo, anti kabulana laluna Pue Ala, Ia mopileina mopahawe Ngkora Marasa i tauna au barahe to Yahudi, bona kuuliangaahe kamahilena pewati au tahumba hangko i Kerisitu au bara ara kaopeana.

Sangir: Sutal᷊oaran patikụ umat'u Mawu e iạ kakạdodokange. Kaiso kahian tatal᷊ěntụ u Ruata e, iạ e nighěllirang u hal᷊ẹ̌ku měhabar'u Injilẹ̌ si sire wal᷊ine tau Yahudi e mạanungkeng kakalạ i Kristus e tawẹ kahěpusange;

Taa: Wali aku ipu rayangku mampobuuka i Pue Allah mangawaika aku palaong to bae kojo batuanginya etu. Apa yako samparia tau to i Pue Allah Puenya, aku semo to kodi kojo angganya. Pei nempo ewa see, aku nawaika i mPue Allah kanotoNya see aku maya mampakarebaka komi to si’a to Yahudi kareba mangkonong rasi to nawai i ngKerisitu. Rasi etu raporapaka ewa kasugi to taa nakurang ntau mangarekeng.

Rote: Nai basa Manetualain hataholi kamahehele nala dalek, au nde nai dae anak naan seli a. Tehu Manetualain fe au baba'e-babati hehelik ia fo nde: bela ba'uk soaneu tui-benga neu hataholi ta Yahudi la, Hala Malole la'eneu Kristus su'i-beten fo mana basa taa ka fa;

Galela: Nako ngohi de o Gikimoi Awi nyawa ma binuka, de igogou ona magena foloisi yolamo de ngohi. Ngaroko komagena, duma ngohi gena o Gikimoi Awi laha so asa woihike o manara la o habari qaloloha tosihabari ngini o Yahudika ma nyawa nisowo. O habari ma ngale gena ma Kristus Awi laha foloisi ilalamo kekiaka paakuwa patuga.

Yali, Angguruk: Allah umalikisi sehelimu an oho siyag nahun welatikik angge famen Allahn indi niyarisireg Yesus Kristus anggengge fanowon winahuk fug toho werehon arimano Allah unuk enepeleg inap hiyag isa lahun ulug nubam emberisi.

Tabaru: Ma Jo'oungu ma Dutu 'awi 'umati ma sigoronaka, ngoi 'ifoloi todaduuku. Duga sababu ma Jo'oungu ma Dutu 'awi singina ma sure so wokulakau ngoino 'o manarama ma ngale tositotara 'o Habari ma Owa ko 'o Yahudiwa ma nyawaka. Ma habari ge'ena ma ngale ma Kristus wonasilaha kopa'akunuwa patuga.

Karo: Aku me si la metunggungna i bas kerina anak-anak Dibata. Amin bage pe erkiteken lias AteNa IberekenNa ka nge man bangku tugas istimewa, eme guna meritaken Berita Si Mehuli man si labo kalak Jahudi kerna kinibayaken Kristus si la ersibar.

Simalungun: Hu bangku, sietekan humbani haganup halak na mapansing in, ibere idop ni uhur on, ai ma mangambilankon bani sipajuh begu-begu habayakon ni Kristus na so tardadap in,

Toba: Tu ahu, na ummetmet sian saluhut angka na badia i, dilehon asi ni roha on: Mamaritahon tu angka sipelebegu hamoraon ni Kristus na so hadodoan i;

Dairi: Aku ngo sikètèkna ipas karina ummat Dèbata nai; tapi ipesakat Dèbata ngo bangku basa-basa èn: Ulaan mennukutken beritana mendahi kalak siso Jahudi; imo kekayaan Kristus siso merkerri-kerriin i;

Minangkabau: Di antaro kasadonyo umaik Allah, ambolah urang nan paliang hino. Tapi, Allah ma agiahkan pulo kabake ambo, pambarian nan bakcando iko: iyolah tugeh untuak mambaritokan Injil kakayoan Isa Almasih, nan indak ka abih-abihnyo, kabake urang-urang nan indak urang Yahudi;

Nias: Ba gotalua mbanua Lowalangi ma'afefu, ya'o wondrege zide'ide. Ba hew̃a'ae si manõ no Ibe'e khõgu Lowalangi mbuala da'e; ya'ia da'õ halõw̃õ ena'õ u'ombakha'õ ba zi tenga niha Yahudi Duria Somuso Dõdõ wa no a'oi so hadia ia khõ Keriso, ba lõ ahorihori;

Mentawai: Ka talagat sangamberi paamian Taikamanua, aku lé bulat sigoisó tiboi tubu. Tápoi kenanen kisedda, ka tubukku lé, aiaké nia Taikamanua, panguruatnia néné: iaté galajet masipakakra Katuareman Simaerú, pagalaiat pukayoat Kristus, sitá anai kasappurat, ka tubudda taú sipuoni tai Jahudi;

Lampung: Di hantara sunyin umat-Ni Allah, nyakdo sai paling hina. Kidang Allah ngeniko jama nyak karunia inji: tugas untuk ngabarko jama ulun-ulun lain Yahudi Kabar Betik tentang kebatinan-Ni Almasih sai mak ngedok belani;

Aceh: Lam bandum umat Allah, ulôn kheueh nyang paleng hina. Teuma Allah geubri ubak ulôn karonya nyoe: tugaih keulôn jak peusampoe ubak ureuëng-ureuëng nyang bukon Yahudi Haba Gét keuhai keukayaan Almaseh nyang hana habéh-habéh nyan;

Mamasa: Angganna petauanna Puang Allata'alla kaomo randan wiring rokko. Sapo nakamaseirakkao Puang Allata'alla naponto bannangngi la umpalanda' Kareba Kadoresan lako tau senga' salianna to Yahudi diona pa'kamasena Kristus tadiissan disangai.

Berik: Ai safe angtane bastouya angtane Uwa Sanbagirmana seyafter gemerserem jemniwer, Uwa Sanbagiri Jei awelna waakenaiserem ap gulbana enggalfe, ai angtane Yahudimanyanaiserem ai jei agam towas-towastababinenefe Kristusem temawer. Ane aga jei ga as towas-towastababili Kristus Jeiba waaken-waakensusum, ane Jei waakensususerem ga nese golmini nebe. Seyafter waakensusu jeiserem jam barweyan.

Manggarai: Aku ho’o dé ata céwé bocikn oné-mai sanggéd taung weki serani. Maik Mori Keraéng téing aku widang ho’o: gori kudut wéwa Keréba Di’a oné sanggéd ata toé Yahudi latang te bora di Kristus ata toé ngancéng taungd.

Sabu: Pa telora hari-hari annu-niki Deo, ya ke ne do dhai woapa. Maji lema ta mina harre ta wie ma ri Deo ne lua ruba dhara No do nadhe: tenge tu ta la pepeke pa ddau-ddau do adho do Yahudi ne Li Hagha Dhara jhara lua kaja nga kete'e Kristus do dho i'a ele ne;

Kupang: Dari Tuhan pung orang parcaya samua, beta ni orang yang paling kici. Biar bagitu ju, ma Tuhan pili sang beta ko kasi jalan Dia pung karjá yang talalu hebat. Dia mau ko beta kasi tau orang bukan Yahudi dong, soꞌal Kristus pung hati bae yang sonde tau abis-abis.

Abun: Kadit yé mwa gato sok mo Yefun Allah bi rus-i ne sino, ji ré anato gum wok teker mu bur, sarewo Yefun Allah dakai bes ji wa ji mu ki sukdu subot os ndo ne. Ji mu frot sukdu subot Kristus gato ndo wai o re nai yewis yi jam.

Meyah: Noba gu Allah efen rusnok nomnaga rifekesa bera didif direk osnok egens ongga onok ofoka gij guru. Erek koma tina Allah oncunc odou ongga oufamofa skoita didif jeskaseda dujoftuftu rot efen oga ongga oufamofa gu rusnok ongga erek Yahudi guru. Oga ongga oufamofa koma bera osok gij rot teinefa mimif misma mar ongga ongkoska eteb oisouska Yesus Kristus. Mar koma bera oufamofa eteb ekirsa jeska mudou ebriyi gij rot tein.

Uma: Ngkai hawe'ea topepangala' hi Pue' Yesus, aku' toi-mi-kuna to meliu kakedi' tuwu'-ku. Aga nau' wae, aku' lau-di to napompowaii' rasi' toe, bona aku' to mpopalele Kareba Lompe' hi tauna to bela-ra to Yahudi, mpo'uli'-raka kabohe rasi' to tarata ngkai Kristus, to uma bisa rapetudu manusia'.

Yawa: Weramu risyamo imamaisyo syo Apa anakere raijare jewen, weye risyamo vatano mamaun dave no Apa kawasae awa yasyine rai. Weramu Amisye bekobe rinai ti Po anakere so raugaje rinai pare syo Kristus apa kovo manakoe ravovo vatano Yahudi jewen mansai, Apa kove umaso ama marane ntami intai jewen.


NETBible: To me – less than the least of all the saints – this grace was given, to proclaim to the Gentiles the unfathomable riches of Christ

NASB: To me, the very least of all saints, this grace was given, to preach to the Gentiles the unfathomable riches of Christ,

HCSB: This grace was given to me--the least of all the saints!--to proclaim to the Gentiles the incalculable riches of the Messiah,

LEB: To me, the least of all the saints, was given this grace: to proclaim the good news of the fathomless riches of Christ to the Gentiles,

NIV: Although I am less than the least of all God’s people, this grace was given me: to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ,

ESV: To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given, to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ,

NRSV: Although I am the very least of all the saints, this grace was given to me to bring to the Gentiles the news of the boundless riches of Christ,

REB: To me, who am less than the least of all God's people, he has granted the privilege of proclaiming to the Gentiles the good news of the unfathomable riches of Christ,

NKJV: To me, who am less than the least of all the saints, this grace was given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ,

KJV: Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ;

AMP: To me, though I am the very least of all the saints (God's consecrated people), this grace (favor, privilege) was granted {and} graciously entrusted: to proclaim to the Gentiles the unending (boundless, fathomless, incalculable, and exhaustless) riches of Christ [wealth which no human being could have searched out],

NLT: Just think! Though I did nothing to deserve it, and though I am the least deserving Christian there is, I was chosen for this special joy of telling the Gentiles about the endless treasures available to them in Christ.

GNB: I am less than the least of all God's people; yet God gave me this privilege of taking to the Gentiles the Good News about the infinite riches of Christ,

ERV: I am the least important of all God’s people. But he gave me this gift—to tell the non-Jewish people the Good News about the riches Christ has. These riches are too great to understand fully.

EVD: I am the least important of all of God’s people. But God gave me this gift—to tell the non-Jewish people the Good News about the riches Christ has. Those riches are too great to understand fully.

BBE: To me, who am less than the least of all the saints, was this grace given, so that I might make clear to the Gentiles the good news of the unending wealth of Christ:

MSG: When it came to presenting the Message to people who had no background in God's way, I was the least qualified of any of the available Christians. God saw to it that I was equipped, but you can be sure that it had nothing to do with my natural abilities. And so here I am, preaching and writing about things that are way over my head, the inexhaustible riches and generosity of Christ.

Phillips NT: Yes, to me, less than the least of all Christians, has God given this grace, to enable me to proclaim to the gentiles the gospel of the incalculable riches of Christ,

DEIBLER: Although I am the least worthy of all God’s people, God kindly appointed me to proclaim to the non-Jews the message about the great spiritual blessings that they can receive from Christ,

GULLAH: All God people mo betta den me. Stillyet, God bless me an pick me fa go tell de people wa ain Jew bout all de blessin dem dat Christ da gii e people. Dem blessin so good dat we ain eben able fa ondastan all bout um.

CEV: I am the least important of all God's people. But God was kind and chose me to tell the Gentiles that because of Christ there are blessings that cannot be measured.

CEVUK: I am the least important of all God's people. But God was kind and chose me to tell the Gentiles that because of Christ there are blessings that cannot be measured.

GWV: I am the least of all God’s people. Yet, God showed me his kindness by allowing me to spread the Good News of the immeasurable wealth of Christ to people who are not Jewish.


NET [draft] ITL: To me <1698>– less than the least <1647> of all <3956> the saints <40>– this <3778> grace <5485> was given <1325>, to proclaim <2097> to the Gentiles <1484> the unfathomable <421> riches <4149> of Christ <5547>


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Efesus 3 : 8 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran