Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 3 : 9 >> 

ENDE: serta memberi keterangan sepenuhnja tentang djalan pelaksanaan rahasia itu, jang sepandjang segala zaman jang silam tetap tersembunji dalam Allah, Pentjipta alam semesta,


AYT: dan membawa terang kepada setiap orang tentang rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu.

TB: dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu,

TL: dan akan menerangkan kepada orang sekalian bagaimana halnya menjalankan rahasia yang telah beberapa zaman lamanya tersembunyi di dalam Allah, yang menjadikan semesta sekalian,

MILT: Dan untuk mencerahi setiap orang, apakah itu persekutuan rahasia yang telah tersembunyi dari zaman ke zaman di dalam Allah (Elohim - 2316) yang telah menciptakan segala sesuatu melalui YESUS Kristus.

Shellabear 2010: dan juga menjelaskan kepada semua orang rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam hati Allah, pencipta segala sesuatu,

KS (Revisi Shellabear 2011): dan juga menjelaskan kepada semua orang rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam hati Allah, pencipta segala sesuatu,

Shellabear 2000: dan juga menjelaskan kepada semua orang rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam hati Allah, pencipta segala sesuatu,

KSZI: dan menjelaskan kepada semua orang pelaksanaan rahsia itu, yang dari permulaan zaman telah terselindung dalam hati Allah yang menjadikan segala-galanya.

KSKK: dan untuk menjelaskan kepada semua orang, bagaimana rahasia yang sejak dahulu tersembunyi dalam Allah, Pencipta segala sesuatu, kini dinyatakan.

WBTC Draft: Dan Dia memberikan pekerjaan kepadaku untuk memberitakan kepada semua orang tentang rencana rahasia kebenaran-Nya. Sejak dari semula rahasia kebenaran itu tersembunyi dalam Dia yang menciptakan segala sesuatu.

VMD: Dan Dia memberikan pekerjaan kepadaku untuk memberitakan kepada semua orang tentang rencana rahasia kebenaran-Nya. Sejak dari semula rahasia kebenaran itu tersembunyi dalam Dia yang menciptakan segala sesuatu.

AMD: Dan, untuk memberi penjelasan kepada setiap orang tentang rencana rahasia yang telah tersembunyi selama berabad-abad dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu.

TSI: Dan saya dipilih untuk menyatakan kepada semua orang tentang rencana itu— rencana yang sudah berabad-abad tersembunyi dalam hati Allah, yang menciptakan segala sesuatu melalui Kristus Yesus.

BIS: dan juga supaya melalui saya semua orang tahu bagaimana Allah, Pencipta semesta alam ini, melaksanakan rencana-Nya yang sejak dahulu kala dirahasiakan kepada dunia.

TMV: Aku juga harus menjadikan semua orang tahu bagaimana Allah melaksanakan rancangan-Nya yang dirahsiakan itu. Allah, Pencipta semesta alam ini merahsiakan rancangan-Nya sejak dahulu,

BSD: Allah yang sudah membuat segala sesuatu juga menyuruh saya untuk memberitahu semua orang tentang rencana-Nya menyelamatkan orang-orang bukan Yahudi.

FAYH: Saya juga dipilih untuk menerangkan kepada setiap orang bahwa Allah adalah juga Juruselamat orang bukan-Yahudi, seperti yang dari dahulu sudah direncanakan secara rahasia oleh Dia yang menciptakan segala sesuatu.

Shellabear 1912: dan hendak kunyatakan kepada orang sekalian bagaimanakah halnya menjalankan rahasia yang sudah beberapa zaman lamanya terselindung dalam hati Allah yang menjadikan semesta sekalian,

Klinkert 1879: Dan memberi katerangan kapada mareka-itoe sakalian akan hal perolehan rahasia, jang daripada awal zaman terselindoeng dalam Allah, jang mendjadikan segala machlok olih Isa Almasih.

Klinkert 1863: Dan sopaja menaroh dalem trang dihadepan segala orang itoe perolehan {Efe 1:9; Rom 16:25; Kol 1:26; 2Ti 1:10; Tit 1:2; 1Pe 1:20} rahasia, jang dari permoelaan doenia soedah tersemboeni dalem Allah, jang soedah {Kej 1:3; Maz 33:6; Yoh 1:3; Kol 1:16; Ibr 1:2} mendjadiken segala perkara olih Jesoes Kristoes.

Melayu Baba: dan spaya boleh trangkan k-pada smoa orang apa-kah hal mnjalankan itu ruhsia yang deri dhulu-dhulu punya jman sudah di-smbunyikan dalam Allah yang jadikan smoa perkara;

Ambon Draft: Dan akan kasi katarang-an pada sakalijen awrang, apatah pengatoran rahasija itu, jang sudah ada tersem-bunji deri pada waktu pur-ba-kala, itupawn di dalam Al-lah itu, jang sudah mendja-dikan segala sasawatu,

Keasberry 1853: Dan supaya bulih ditampak ulih sagala orang akan hal purulihan rahsia yang deripada purmulaan dunia tulah tursambunyi kupada Allah, yang tulah munjadikan sagala purkara ulih Isa Almasih:

Keasberry 1866: Dan supaya bulih ditampak ulih sagala orang akan hal pŭrulihan rahsia yang deripada pŭrmulaan dunia, tŭlah tŭrsŭmbunyi kapada Allah, yang tŭlah mŭnjadikan sagala pŭrkara ulih Isa Almasih.

Leydekker Draft: Dan 'akan menarangkan sakalijen 'awrang, sopaja dekatahuwinja 'apa 'ada persakutuwan rahasija, jang deri pada segala 'awal dunja sudah 'ada terbuni sama 'Allah, jang sudah mendjadikan samowanja 'awleh Xisaj 'Elmesehh.

AVB: dan menjelaskan kepada semua orang pelaksanaan rahsia itu, yang dari permulaan zaman telah terselindung dalam hati Allah yang menjadikan segala-galanya.

Iban: lalu mai semua bansa nemu misteri Iya ti dilalaika sejeman-jeman tu dalam Allah Taala ke ngaga semua utai;


TB ITL: dan <2532> untuk menyatakan <5461> apa <5101> isinya tugas penyelenggaraan <3622> rahasia <3466> yang telah <575> berabad-abad <165> tersembunyi <613> dalam <1722> Allah <2316>, yang menciptakan <2936> segala sesuatu <3956>,


Jawa: sarta kanggo nerangake apa isine ayahaning wewadi kang wus atusan taun kineker ing Gusti Allah, kang nitahake samubarang kabeh,

Jawa 2006: sarta kanggo nerangaké marang wong kabèh apa isiné ayahaning wewadi kang wis atusan taun kineker ing Allah, kang nitahaké samubarang,

Jawa 1994: Lan supaya nerangaké marang wong kabèh bab enggoné Gusti Allah mbabaraké rancangan sing winadi mau. Gusti Allah sing nitahaké samubarang, nyimpen wewadi mau nganti pirang-pirang abad lawasé,

Jawa-Suriname: Aku kudu ndunungké marang kabèh wong kepriyé enggoné Gusti Allah nglakokké kekarepané. Gusti Allah sing nggawé langit lan bumi nyimpen wewadi iki pirang-pirang atus taun suwéné.

Sunda: jeung kudu nerangkeun jalanna Allah ngalaksanakeun eusi rasiah rarancang pangersa-Na. Eta rasiah tadina geus mangabad-abad tetep dirasiahkeun ku Allah, Khalikna saniskara.

Sunda Formal: Oge pikeun mere terang, kumaha ngalaksanakeunana eta rasiah Allah — Anu nyipta sajagat raya — anu geus dirasiahkeun mangabad-abad lilana.

Madura: jugan sopaja kalaban parantara’anna kaula sadajana oreng padha oneng kadi ponapa Allah, alampa’agi sadajana rancanana se ngabidi gi’ dhimen eroseya’agi ka manossa.

Bauzi: Aham di iube asum ahoba iuba modealahana zi lamti bak adba niba modealahana zi nimti labihasu ahebu alimeat modehe Ala labe Aho neham bak fet ozo, “Ame Yahudi damti Yahudi damat modem vab damti labihasu iho Kristusti vou ali ahu vàmadehedaleàmu Aho ame dam debu behàsudehena modi fa vazisi debu vàmteana ààmose,” lahame fet ozome esuhu bak lam gi aham di iube dam ahamdate vasti modesdume etei di nibe vou fusi eba ab modi fi gateham bak. “Ame im lam dam ahebu laha modi ozobohudi fi gatedase,” lahame eba gagu fi hasi oluhu labe eho ame bak lam ab meedamam bak.

Bali: Samaliha tiang patut nlehtehang ring anake sami, mangda ipun pada ngresep ring indik Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngardi saananing sane wenten. Ida ngraga sane saking nguni mingit pepingitane punika,

Ngaju: tuntang kea uka mahalau aku oloh handiai katawan kilen ampie Hatalla, Je Manjapa langit tuntang petak toh, malalus rencana Ayue je bara horan basahokan akan kalunen.

Sasak: dait ẽndah adẽq langan tiang selapuq dengan nenaoq berembẽ Allah, pencipte alam semeste niki, ngelaksaneang rencane-Ne saq lẽman laẽq gati terahasieang tipaq dunie.

Bugis: sibawa makkuwatoro kuwammengngi naolaka nanaissengngi sininna tauwé pékkugi Allataala, Pabbinruna sininna alangngé, pogau’i rancana-Na iya mappammulaé riyolopa nariyolo narirahasiyakang lao ri linoé.

Makasar: kammayatompa sollanna battu ri nakke nanaasseng sikontu rupataua angkana antekamma bateNa Allata’ala, — le’baka ampa’niaki sikontu anne linoa — anggaukangi ero’Na, Narahasiakanga mae ri linoa siapa sallona battu riolo.

Toraja: sia umpamanassai lako mintu’ tau tumba tu diona umpalolang rasia tu tempon diomo mai kabunian bang lan Puang Matua, To umpadadi mintu’ angge maritik,

Duri: Napabarakkanni toona' jaman mpamanassai lako sininna tau joo akkatta-Na to jolona te'da bang tolino napauan Puang Allataala to mangka mpaden sininna apa.

Gorontalo: Wawu Allahuta'ala ta lopowali lo uhetuwa-tuwawuwa longohi mayi tugasi olau motombanga ode tawu wololo Tiyo moponao lo kohondaki-Liyo u lonto omo-omolu lomayi tutuo to delomo batanga-Liyo.

Gorontalo 2006: wau olo alihu motimbuludei olaatia ngoa̒amila tau motota mao̒ woloolo mola Allahu Taa̒ala, Talopowali ngoilanggubu aalamu botie, moponao̒ lanjana-Lio u anggadu muloololio mai daa̒ hitua-tuawua u milakusudu hetuuo̒lo duo̒lo dunia.

Balantak: Yaku' ia taraimo Alaata'ala barakaat kada' inti'ionna mian wiwi'na se' koi upa a sagiana Alaata'ala men mawuni iya'a bo wawauon. Alaata'ala a men Ninsidakon giigii' upa, ka' mbaripian sagia-Na bona dunia dauga' mawuni.

Bambam: Anna kupomasiäsam toi duka' ingganna tau maaka susi Puang Allataala to umpadadi ingganna-ingganna sia umpalako pattuju penabanna indo napokada ditambim mengkalao dio mai.

Kaili Da'a: Aku nipelisi ala mompakanoto ka pura-pura tau iwenu Alatala tonompajadi langi bo dunia nompakadupa niana to nitabuniakana nggari lambapamulana.

Mongondow: bo aku'oi im pinakeí doman i Allah mogaid kon oaíidan tatua simbaí bayongan intau monota'au kon naonda in cara i Allah inta nomia kon dunia na'a, mogaid kon roncana-Nya inta binuni-Nya kon dunia na'a nongkon tungkuḷ intua.

Aralle: Anna kupakaleso toinne' pano di ingkänna tau umba napanoa Puang Alataala ang umpadahi ingkänna aka-aka umpembabeing yato pahtuyunna ang tibuni mengkalao dolu.

Napu: Pue Ala moweina bago mopakanoto i ope-ope tauna noumba Ia mopahintuwu to Yahudi hai tauna au barahe to Yahudi anti pohintuwunda hai Yesu. Hangkoya, Pue Ala au mampopewali langi hai dunia mowuniangi mani tunggaiaNa iti.

Sangir: dingangu l᷊ai tadeạu ual᷊ingu iạ e tangu kěbị taumata e makakasingkạu kereapa Mawu Ruata, Něndiadi dunia ini patikụ e, seng napakariading karakin'E reng kal᷊amona-mona ilẹ̌l᷊irung su dunia.

Taa: Pasi i Pue Allah mangawaika aku mampakanasaka samparia tau ewa wimba naika i mPue Allah see mawali songkaNya to rawuni tempo ruyu. Apa i Pue Allah, to mangampake i Yesu Kerisitu mampapowali samparia anu to re’e, Ia semo to mangawuni songkaNya etu tempo owi.

Rote: ma boeo, fo ela tunga au fo, basa hataholi la bubuluk, tao leo beek de Manetualain fo mana makadada'dik lalai a no daebafa maloa ia, Ana tao-no'i dale tutu'un fo, neme makahulun eli mai a, nananafunik soaneu daebafa ka.

Galela: O Gikimoi, o bi moi-moi o duniaka wosidadadi, Una magena wodupa la ngohi lo o nyawa yangodu tasingangasu ma ngale idodooha to Una Awi ngale wosiganapu, kekiaka ma nonomaka de wosikelelo waasi.

Yali, Angguruk: Allahn mun angge man angge wal tibareg Undaman pibag ane ap indam welatfahon unubam awiya oho latfahon teko lahu ane aren fag toho hiyag isahu ulug unduhuk nubaharisi.

Tabaru: De mita la ma ngekomo ngoi, 'o nyawa 'iodumu yanako kokia ma Jo'oungu ma Dutu 'o diwanga de 'o dunia wosidadi-dadi gu'una, wadiai 'okia naga gee wi singinaka wadiai, gee ma sirasi kowosidumutuawasi 'o nyawa-nyawaka 'o duniaka.

Karo: Janah gelah kerina manusia ngidah pelaksanan rencana Dibata si terbuni e. Dibata si njadiken kerina si nasa lit, muniken rahasia enda nai-nai nari.

Simalungun: anjaha patorangkon sonaha dalan parsaud ni rusia ai, na ponop humbani mulani ibagas Naibata, Sitompa haganup,

Toba: jala patorangkon pangalaho ni tohonan di hahomion i, na buni sian mula ni mulana di bagasan Debata, Sitompa saluhut.

Dairi: dekket asa karina kalak mettohsa bakunè pemaing Dèbata situmempa sagumanna silot i, lako pesautken hendakna sidom rusia i, ai mboni dèng kin ngo taki Dèbata i sidekkahna èn.

Minangkabau: baitu pulo, supayo malalui ambo kasadonyo urang buliah tawu, baa caronyo, Allah Nan Manjadikan bumi jo langik ko, ma ujuikkan rancana-Nyo nan dirasiyokan kabake dunia, sajak dari jaman sa isuak.

Nias: ba ena'õ gõi bõrõ ndra'o tola aboto ba dõdõ niha fefu hewisa Lowalangi, sombõi fefu hadia ia andrõ, wamalua si no Ifakhõi, si no tobini i'otarai mbõrõta ba niha gulidanõ.

Mentawai: bulé kalulut aku, agairangan nia, ka sia sangamberi sirimanua, kipa ipaeerú Taikamanua, Sibaraaké manua sambat polak néné, igalaiaké sirencanaakenennia, sipinakele nia, baranangan ka panandaatnia peilé, ka tubudda taikapolak.

Lampung: rik juga in liwat nyak sunyin ulun pandai injuk repa Allah, Jelma Sai Nyiptako semesta alam inji, ngelaksanako rencana-Ni sai radu jak tumbai dirahasiako jama dunia.

Aceh: dan meunan cit mangat rot ulôn banmandum ureuëng jiteupeue pakriban Allah, nyang cebta bansigom donya nyoe, geulaksana reuncana Gobnyan nyang yoh jamén ilée teurahsia keu donya nyoe.

Mamasa: Anna kao toi duka' la umpomakalesoi lako angganna tau umba nakua Puang Allata'alla to umpadadi angga lako, umpalako pa'kua penawanna inde mengkalao dio mai napomatimminne.

Berik: Uwa Sanbagiri Jei seyafter eyebil, ane Jei aa jes mwangbisilim Jam eyebife Jei angtanefe Jam towasulmiyen jamer abaka. Ane Jei awelna waakenaiserem ap gulbana enggalfe, ai angtane seyafter gemerserem agam towas-towastababif jamer jei waakenfer sene sarbili Uwa Sanbagiri aa jes mwangbisilim.

Manggarai: Ca salangn kolé, kudut létang laing aku te baé taung lata co’oy Mori Keraéng hitut dédék tanan wa béangn éta pandé cai olos nanéngN ata pu’ung danong main cehas Liha latang te lino ho’o.

Sabu: jhe mina harre lema mita ie pelake jhara ya, nara ke ta toi ri hari-hari ddau ta do mina mii Deo, Mone peera hari hewue raiwawa do nadhe, ne pekako ne lua pedabbho No, rai ti petari rai do pehune-penite ne pa raiwawa.

Kupang: Te mulai dari Tuhan Allah bekin ame ini dunya, Dia pung maksud mau kirim datang sang Kristus, dolu masi tasambunyi. Ma sakarang Dia mau ko beta kasi mangarti samua orang soꞌal Dia pung maksud tu.

Abun: Ji mu ji ki subot os ndo ne sor nde, wo Yefun Allah bes ji wa ji ki subot suk gato Yefun ben subere An bi os-i ne kas sisu ndo mo bur ré, ji kibot rer wa yé mwa jam. Suga nyim tuya, Yefun Allah, gato ut suk mwa mo bur ré, An gurik sukdu ne kadit men, wo su ré, os gato An fro wa men ne An kadum bor it, orete ji mu ki subot sukdu ne rer wa yé jam o re.

Meyah: Jeska Allah bera ongga ontunggom mar nomnaga oisouska Yesus Kristus sis fob. Noba Ofa bera oncunc didif jeskaseda difesij rot mar insa koma ongga Allah endemi jeska rusnok nomnaga sis fob. Mar koma ongga Ofa endemi bera erek kef oida, "Ofa omoskotu rusnok ongga Yahudi guru tein jeska rerin mar ongga oska."

Uma: Nawai' wo'o-a bago mpakanoto hi hawe'ea tauna beiwa Alata'ala mpopohintuwu' to Yahudi pai' to bela-ra to Yahudi ngkai posidaia'-ra hante Yesus. Ngkai owi, Alata'ala to mpajadi' langi' bo dunia', ko'ia napopehuwu patuju-na toe.

Yawa: Amisye po anakere raugaje rinai indamu syo Apa bekero ngkokaibe umawe raura kakavimbe vatan tenambe mansai. Weye Amisye, Opirati po mine so ranari, Po apa ana ngkokaibe no anuga rai arono wusyinoe mamo soamo raroron kakavimbe.


NETBible: and to enlighten everyone about God’s secret plan – a secret that has been hidden for ages in God who has created all things.

NASB: and to bring to light what is the administration of the mystery which for ages has been hidden in God who created all things;

HCSB: and to shed light for all about the administration of the mystery hidden for ages in God who created all things.

LEB: and to enlighten everyone [as to] what [is] the administration of the mystery hidden from the ages by God, who created all [things],

NIV: and to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God, who created all things.

ESV: and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things,

NRSV: and to make everyone see what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things;

REB: and of bringing to light how this hidden purpose was to be put into effect. It lay concealed for long ages with God the Creator of the universe,

NKJV: and to make all see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the ages has been hidden in God who created all things through Jesus Christ;

KJV: And to make all [men] see what [is] the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ:

AMP: Also to enlighten all men {and} make plain to them what is the plan [regarding the Gentiles and providing for the salvation of all men] of the mystery kept hidden through the ages {and} concealed until now in [the mind of] God Who created all things {by Christ Jesus.}

NLT: I was chosen to explain to everyone this plan that God, the Creator of all things, had kept secret from the beginning.

GNB: and of making all people see how God's secret plan is to be put into effect. God, who is the Creator of all things, kept his secret hidden through all the past ages,

ERV: And God gave me the work of telling all people about the plan for his secret truth. That secret truth has been hidden in him since the beginning of time. He is the one who created everything.

EVD: And God gave me the work of telling all people about the plan for God’s secret truth. That secret truth has been hidden in God since the beginning of time. God is the One who created everything.

BBE: And make all men see what is the ordering of the secret which from the first has been kept in God who made all things;

MSG: My task is to bring out in the open and make plain what God, who created all this in the first place, has been doing in secret and behind the scenes all along.

Phillips NT: and to make plain to all men the meaning of that divine secret which he who created everything has kept hidden from the creation until now.

DEIBLER: and to enable everyone to understand clearly how God accomplished what he planned. God, who created everything, has now revealed this message, which he never revealed to anyone before.

GULLAH: An God pick me fa splain ta all people an mek um ondastan how God gwine mek e secret plan happen. All dis time yah wa done pass een dis wol, God, wa mek all ting, ain leh people know bout all wa e da plan.

CEV: God, who created everything, wanted me to help everyone understand the mysterious plan that had always been hidden in his mind.

CEVUK: God, who created everything, wanted me to help everyone understand the mysterious plan that had always been hidden in his mind.

GWV: He allowed me to explain the way this mystery works. God, who created all things, kept it hidden in the past.


NET [draft] ITL: and <2532> to enlighten <5461> everyone <5101> about God’s secret <3466> plan– a secret that has been hidden <613> for <575> ages <165> in <1722> God <2316> who has created <2936> all things <3956>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Efesus 3 : 9 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2023
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel Dual Panel

Laporan Masalah/Saran