Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 6 >> 

1MAKA biarlah bubrapa hamba yang ada dibawah prentah itu mumbilangkan tuan tuannya sundiri itu layak dihormati, supaya jangan iya mundatangkan hujat akan nama Allah dan pungajaran itu

2Maka marika itu yang ada burtuankan orang yang buriman, janganlah iya mumudahkan dia, tugal iya bursaudara; mulainkan turlebih pula patut burkhodmat akan dia subab iya sutiawan dan kasih, dan mundapat fiedah adanya. Maka ajarkanlah purkara purkara ini dan brilah nasihat.

3Maka jikalau kiranya barang siapa, mungajar barang pungajaran yang lain, dan tiada pula diturutnya akan sagala purkataan yang baik, sungguhpun purkataan Isa Almasih Tuhan kami, dan akan pungajaran yang munuju kapada ibadat.

4Maka itulah chongkak, satu pun tiada iya tau, mulainkan gila iya deri hal bursual sual, dan burtungkar deri hal purkataan purkataan, maka deri subab itulah turbit dinki, dan purkalahian, dan junis junis maki, dan sangka sangka yang jahat.

5Dan burbagie bagie pursilisihan yang salah deripada orang yang rosak akalnya, dan tiada mumpunyai kubunaran, maka disangkanya labah itulah ibadat: maka deripada orang yang sa'macham itulah undurkanlah dirimu.

6Adapun ibadat yang ada bursurta dungan shukor itu iya itulah labah yang busar adanya.

7Kurna barang suatu juapun tiada kami mumbawa kadalam dunia, sungguhnya tiadalah dapat kami bawa kluar barang apa deripadanya.

8Jikalau kami burulih makanan dan pakeian biarlah kita munyukupi dungan itu.

9Tutapi orang orang yang handak kaya itu, iya jatohlah kadalam purchobaan dan jurat, dan bubrapa nafsu yang bodoh dan binchana, yang munungglamkan manusia kadalam karosakkan dan kabinasaan.

10Adapun suka akan wang itu, iya itulah akar sagala kujahatan: bubrapa orang yang ada tumaa akan dia, susatlah deripada iman, dan tulah minikamkan dirinya trus dungan bubrapa duka.

11Akan tutapi angkau, Hie kaum Allah, turbangkanlah sagala purkara itu; turutlah akan kubunaran, dan kabaktian, dan iman, dan pungasihan, dan sabar, dan hati yang lumah lumbut.

12Burpranglah akan pungakuan yang baik deri hal iman, dan rubutlah akan slamat kukal itu, maka dalam hal yang dumkianlah angkau tulah dipilih, dan tulah mungaku akan pungakuan yang baik dihadapan bubrapa saksi.

13Maka aku amanatkanlah kapadamu dihadapan Allah, yang munghidopkan sagala sa'suatu, dan dihadapan Almasih, yang tulah bursaksi dihadapan Pontius Pilatus itu dungan pungakuan yang baik.

14Supaya angkau mumliharakan pusanan ini dungan tiada burchachat, dan tiada dapat ditugorkan sampie kapada kunyataan Tuhan kami Isa Almasih:

15Yang kulak pada masanya akan ditunjokkannya, maka iyalah sa'orang burbhagia, dan hanya Soltan dan Raja sagala raja, dan Tuhan sagala tuan.

16Mulainkan iyalah yang mumpunyai pri yang tiada burkamatian, dan munduduki dalam trang yang tiada dapat dihamperi; maka iya itu bulum purnah dilihat orang, atau bulih dilihat: maka kapadanyalah kiranya hormat dan kuasa yang kukal. Amin.

17Pusankanlah baik baik pada orang orang kaya dalam dunia ini, supaya jangan iya mungatas atas dirinya, atau janganlah diharapkannya akan kukayaan yang tiada tuntu itu, mulainkan kapada Allah yang hidop, yang tulah mumbri kapada kami dungan kukayaan sagala sa'suatu akan munjadi kasukaan;

18Supaya marika itu burbuat baik, surta munjadi kaya dalam pukurjaan yang baik, dan sudia handak mumbahgi, dan suka burjinak jinak;

19Surta burbukal bagie dirinya suatu alas yang baik pada masa yang akan datang, supaya marika itu bulih murubut akan slamat kukal itu.

20Hie Timothius, pliharakanlah sagala purkara yang tulah diamanatkan kapadamu, dan munyempanglah angkau deripada purkataan yang sia sia dan yang tiada burguna, dan deripada sagala purbantahan ilmu yang salah paham:

21Maka sa'tungah orang subab mungaku itu tulah bursalah deri hal iman. Maka biarlah kiranya anugrah busurta dungan angkau. Amin. Turmaktub surat kapada Timothius yang purtama ini deri nugri Laodikia, yang kapala nugri ditanah Phrygia Pacatiana,


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel