Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 10 >> 

1Sabermula komedijen deri pada demikijen 'itu, maka Tuhan sudah memungut lagi tudjoh puloh 'awrang lajin, dan menjuroh marika 'itu pergi duwa 2 'awrang dihadapan mukanja, kapada sasawatu negerij dan tampat, kamana 'ija 'ini nanti datang.

2'Arkijen maka bersabdalah 'ija kapada marika 'itu; songgohpawn banjakhlah penuwijan, tetapi sedikitlah 'awrang bakardja: sebab 'itu mintalah kamu kapada Tuhan jang 'ampunja penuwijan 'itu, sopaja dekaluwarkannja babarapa 'awrang bakardja datang kapada penuwijannja.

3Pergilah kamu berdjalan: bahuwa sasonggohnja 'aku 'ini menjuroh kamu saperij domba 2 pada sama tengah gurk 2.

4DJangan kamu pakej barang pondij 2, djangan barang banijan, djangan tarompa 2, dan djangan memberij salam pada barang sa`awrang 'antara djalan.

5Maka kadalam jang mana rumah kamu masokh garang, berkatalah dihulu: salam kapada 'awrang 'isij rumah 'ini.

6Dan djikalaw disana dudokh sa`awrang jang menarima salam, maka salam kamu 'akan berhenti di`atasnja 'itu: tetapi djikalaw tijada, maka 'itu 'akan pulang kapada kamu.

7Dan dalam rumah 'itu djuga hendakhlah kamu tinggal, makan dan minom barang jang 'ada padanja: karana 'awrang bakardja 'itu 'ada mustahhakh 'akan 'upahnja. DJanganlah kamu berpindah deri pada sawatu rumah kapada sawatu rumah.

8Maka kapada jang mana negerij kamu masokh garang, dan marika 'itu menjambot kamu, hendakhlah kamu makan barang jang desadjikan pada kamu.

9Dan sombohkanlah 'awrang dlaxif jang didalamnja 'itu, dan katakanlah pada marika 'itu: karadja`an 'Allah sudah damping kapada kamu.

10Tetapi kapada jang mana negerij kamu masokh garang, dan marika 'itu tijada menjambot kamu, manakala kamu kaluwar kapada leboh 2 nja, hendakhlah kamu berkata:

11Lagi duli 'itu, jang lekat pada kamij deri dalam negerimu, kamij kibaskan ka`atas kamu: tetapi hendakhlah kamu meng`atahuwij, bahuwa karadja`an 'Allah sudah damping kapada kamu.

12Maka 'aku bersabda pada kamu, bahuwa 'akan Sedawm pada harij 'itu djuga 'akan 'ada lebeh terdirita, deri pada 'akan negerij 'itu djuga.

13Wa`j bagimu, hej Korazin! wa`j bagimu, hej Bejt TSajda! karana djikalaw didalam TSur dan TSidawn sudahlah de`adakan didalammu, dihulu kala garang marika 'itu sudahlah membawa tawbat, dengan dudokh pakej kambelij dan habuw.

14Tetapi 'akan TSur dan TSidawn 'akan 'ada lebeh terdirita dalam hhukum, deri pada 'akan kamu.

15'Adapawn 'akan 'angkaw, hej Kafernahhum, jang telah de`angkatkan katinggij sampej kasawrga, 'angkaw 'akan detulakhkan kabawah sampej kanaraka.

16Sijapa jang menengar 'akan kamu, 'ija menengar 'akan daku: dan sijapa jang membowang kamu, 'ija membowang 'aku: dan sijapa jang membowang 'aku, 'ija membowang dija, jang sudah menjuroh 'aku.

17Maka katudjoh puloh 'awrang 'itu sudah pulang dengan kasuka`an, sombahnja: ja Tuhan, songgoh segala djin 'ada taxalokh kabawah kamij dengan berkat namamu.

18Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu: 'aku sudah memandang SJejthan gugor deri dalam langit seperti kilat.

19Bahuwa sasonggohnja 'aku memberij pada kamu kawasa 'akan berdjadjakh di`atas 'ular 2, dan kalatjingking 2, dan di`atas sakalijen khowat sataruw: maka barang sawatu pawn sakali 2 tijada 'akan memberij madlaret pada kamu.

20Tetapi djanganlah kamu suka tjita 'akan hhal 'ini, bahuwa segala hantu 'ada taxalokh kabawah kamu: hanja makin hendakhlah kamu suka tjita, bahuwa segala nama kamu sudah tersurat didalam sawrga.

21Pada djam 'itu djuga berbangkitlah Xisaj rawan hatinja, dan sombahlah: bejta meng`utjap sjukur padamu, ja Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab 'angkaw sudah sombunjikan segala perkara 'ini deri pada laki 2 bidjakh dan budiman, dan sudah menjatakan dija 'itu pada 'anakh jang bodokh: behkan, hej Bapa, karana demikijenlah sudah 'ada karidla`an padamu.

22Segala sasawatu sudah desarahkan padaku 'awleh Bapaku: maka sa`awrang pawn tijada tahu sijapa 'ada 'Anakh laki 2, melajinkan Bapa: dan sijapa 'ada Bapa, melajinkan 'Anakh laki 2 dan barang sijapa 'Anakh laki 2 hendakh menjatakan 'itu padanja.

23Maka berpalinglah 'ija dirinja kapada murid 2, dan sabdalah padanja sakuw 2: berbahagijalah mata 2 jang melihat barang jang kamu melihat.

24Karana 'aku bersabda pada kamu, bahuwa banjakh Nabij, dan Radja 2 sudah suka melihat barang jang kamu melihat, maka sudah tijada 'ija melihat, dan menengar barang jang kamu menengar, maka sudah tijada 'ija melihat: dan menengar barang jang kamu menengar, maka sudah tijada 'ija menengar.

25Maka bahuwa sasonggohnja bangonlah sa`awrang Fakhih 'anuw sambil mentjawba`ij dija, dan berkata: hej guruw, dengan membowat 'apa patek 'akan berpusaka`ij kahidopan kakal?

26Maka bersabdalah 'ija kapadanja: 'apatah sudah tersurat didalam Tawrat? bagimana kawbatja?

27Maka sahutlah 'ija, dan sombahlah: hendakhlah 'angkaw meng`asehij maha besar Tuhan 'Ilahmu, dengan saganap hatimu, dan dengan saganap djiwamu, dan dengan saganap khowatmu, dan dengan saganap xakhalmu: lagi samamu manusija seperti sendirimu.

28Maka bersabdalah 'ija padanja; 'angkaw sudah menjahut dengan sabetulnja: bowatlah 'itu, maka 'angkaw 'akan hidop.

29Tetapi sedang dekahendakinja mengxadilkan sendirinja, sombahlah 'ija kapada Xisaj: 'antah sijapa 'ada samaku manusija?

30Maka balaslah Xisaj, dan sabdalah: sa`awrang manusija 'anuw turonlah deri pada Jerusjalejm menudju Jerihhaw, dan djatohlah berdjompah dengan 'awrang penjamon, jang lagi sudah menanggalkan pakejannja, dan sudah meluka`ij dija, dan pergi berdjalan meninggalkan dija terhentar satengah mati.

31Maka tiba 2 turonlah 'Imam 'anuw sapandjang djalan 'itu djuga, dan serta delihatnja dija, maka lalu lampohlah 'ija deri padanja.

32Sabagej lagi sa`awrang Lejwij, jang sudah sampej kapada tampat 'itu, serta 'ija datang dan lihat, maka lalu lampohlah 'ija deri padanja.

33Tetapi sa`awrang SJawmerawnij 'anuw jang berdjalan 'itu datanglah kapadanja, dan serta delihatnja dija, maka berpilulah 'ija.

34'Arkijen maka berdatanglah 'ija, lalu membabatlah luka 2 nja, sambil tuwang minjakh dan 'ajer 'angawr dalamnja: dan habis menajikkan dija ka`atas kandara`annja jang chats, maka dehentarkannja dija kapada sawatu fondokh, lalu depabinasakan dija.

35Maka pada ka`ejsokan harinja tatkala 'ija hendakh pergi berdjalan, dekaluwarkannja duwa dinar memberij dija 'itu pada djuro sondokh 'itu, lalu dekatakannja padanja; hendakhlah 'angkaw pabinasakan dija: dan barang lebeh jang 'angkaw 'akan balandjakan garang, 'aku 'ini 'akan membajar padamu, manakala kupulang.

36Sijapa kalakh deri pada katiga 'awrang 'ini njata padamu 'ada samanja manusija 'awrang 'itu, jang sudah djatoh berdjompah dengan 'awrang penjamon?

37Maka sombahnja: 'ijalah jang sudah berbowat rahhmet padanja. Sebab 'itu bersabdalah Xisaj padanja: pergilah, dan bowatlah 'angkaw 'ini sabagejnja.

38Sabermula djadi, samantara marika 'itu pergi berdjalan, bahuwa masokhlah 'ija 'ini kadalam sawatu djadjahan: maka sa`awrang parampuwan 'anuw, jang bernama Marta, menjambotlah dija 'itu kadalam rumahnja.

39Maka pada parampuwan 'ini 'adalah sa`awrang sudara parampuwan jang disebut Marjam, jang lagi 'adalah dudokh dibawah kaki 2 Xisaj menengar perkata`annja.

40Tetapi Marta 'adalah masjghul terlalu 'amat dengan banjakh chidmet; maka berdatanglah 'ija, dan sombahlah: ja Tuhan, tijadakah 'angkaw bertjinta, bahuwa sudaraku membejarkan patek sa`awrang berchidmet? surohlah kalakh padanja, sopaja 'ija menulong patek berchidmet sama 2.

41Maka sahutlah Xisaj, dan sabdalah padanja: hej Marta, hej Marta, 'angkaw bersjughol, dan bersusahkan dirimu dengan banjakh perkara 2.

42Tetapi sawatu perkara 'ada berguna: maka Marjam sudah pileh bahagijan jang bajik 'itu, jang tijada 'akan de`ambil deri padanja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel